Proces verbal din 07.05.2019

Proces verbal din data de 07.05.2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 07.05.2019

Dl. Director Ovidiu Mischianu:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 15, iar 12 consilieri sunt absenți (dl. Bețiu, dl. Calotă, dl. Câplea, dl. Costin, dl. Diaconu, dl. Florescu, dl. Marinescu, d-na Predescu, dl. Rosculete, dl. Sirop, d-na Ungureanu, dl. Vasile). Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Dau cuvântul d-lui consilier Nicolicea Romulus pentru a prelua lucrările ședinței.

Dl. Președinte:

Prin Dispoziția nr. 4927/06.05.2019, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art. 39 alin. 4 și art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art. unic: Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință, în data de 07.05.2019, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Craiova în cadrul Programului „Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin granturile SEE și Norvegiene 2014 - 2021 pentru depunerea și implementarea proiectului „Educație și sprijin fără bariere”.

Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă participarea Direcției de Asistență Socială Craiova în cadrul Programului „Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, în sensul depunerii și implementarii proiectului „Educație și sprijin fără bariere”.

Art.2. În cazul în care proiectul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, primește finanțare, Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura din bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Craiova, prin bugetul de cheltuieli al Direcției de Asistență Socială Craiova, sustenabilitatea pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea implementării acestuia, conform estimărilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte, Direcția Economico-Financiară și Direcția de Asisteță Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței de îndată de astăzi, 07.05.2019. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor Nicolicea

DIRECTOR,

Ovidiu Mischianu

ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona