Hotărârea nr. 98/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 98


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.98

privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.113/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, zona A, strada Alexandru Macedonski, nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.50124/2019, rapoartele nr.50127/2019 al Direcției Impozite și Taxe și nr.51895/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.113/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, zona A, strada Alexandru Macedonski, nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art. 489 alin. 5,6,7 și 8 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 168 din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 9/2017 privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova și a normelor de procedură instituite în acest sens;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.c, art.45 alin.2 lit.c, art.61 alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.113/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, zona A, strada Alexandru Macedonski, nr.8, cota parte deținută de Motoi Cristian-Dumitru și Motoi Ioana.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe, Motoi Cristian-Dumitru și Motoi Ioana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                     7

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA Nicoleta MIULESCU