Hotărârea nr. 96/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 96


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.96

privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Craiova nr.262/2018 privind Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.53945/2019, rapoartele nr.50157/2019 al Direcției Servicii Publice și nr.53945/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 privind Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.13/2008, Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, Ordinului Autoritatii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.272/2007, pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, Ordinului Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, Ordinului Ministerului Transporturilor nr.972/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public localRegulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 și nr.1107/70 ale Consiliului și Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.3, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 privind Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, după cum urmează:

  • a) Art. 6.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (1) Operatorul va achita lunar, până la data de 10 a lunii următoare, pentru luna trecută, către Autoritatea Contractantă, 3% din vânzarea titlurilor de călătorie (bilete și abonamente), diferența rămasă până la sumă de 9.515.385,70 lei/an va fi achitată trimestrial, împărțită în tranșe egale.

(2) Emiterea facturii fiscale pentru diferența de redevență se va face între data de 15 și 20 a lunii următoare a trimestrului pentru care se face plata. Operatorul va achita trimestrial, Autorității Contractante, diferența de redevență datorată anual, împărțită în tranșe egale, cel târziu la 30 de zile de la emiterea facturii.

  • b) Art. 8.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Compensația va fi plătită de Autoritatea Contractantă, Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare întocmit de către Operator, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația, potrivit Anexei 8.1 la prezentul Contract și a facturii emise de Operator, în baza Raporului lunar de constatare. Raportul lunar de constatare întocmit de Operator va fi agreat și semnat de Autoritatea Contractantă, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care s-a întocmit Raportul de constatare.

  • c) Art. 8.5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata Compensației, în termen de 5 zile de la semnarea Raportului lunar de constatare. Autoritatea Contractantă are obligația de a plăti Compensația, Operatorului, în termen de 10 zile de la emiterea facturii de către acesta din urmă.”

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova nr.135170/27.08.2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.96/2019

ACT ADIȚIONAL NR. 1

LA CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE CU AUTOBUZE SI TRAMVAIE

EFECTUAT PRIN CURSE REGULATE IN MUNICIPIUL CRAIOVA NR. 135170/27.08.2018

Între:

Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, Str. A.I. Cuza Nr. 7, având cod fiscal nr. 4417214, cont nr RO79TREZ24A840302400300X, deschis la Trezoreria operativa a mun. Craiova, reprezentat prin Primar, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Autoritatea Contractantă;

Și

Operatorul de transport R.A.T. SRL, cu sediul în Craiova, Str. Calea Severinului nr 23, județul Dolj, înregistrat sub nr. J16/507/1991 la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare RO 2315129, având contul RO47 BTRL 0170 1202 4880 07XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentat prin Administrator, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.        /2019,

părțile prezentului Act Adițional, convin modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova nr. 135170/27.08.2018, după cum urmează:

Art. 1 Se modifică articolul 6.2 din Contractul de delegare nr. 135170/27.08.2018, închetat între Municipiul Craiova și Operatorul de transport R.A.T. SRL, care va avea următorul cuprins:

„(1) Operatorul va achita lunar până la data de 10 ale lunii următoare pentru luna trecută către Autoritatea Contractantă 3% din vânzarea titlurilor de călătorie (bilete și abonamente), diferența rămasă până la sumă de 9.515.385,70 lei/an va fi achitată trimestrial, împărțită în tranșe egale.

(2) Emiterea facturii fiscale pentru diferența de redevență se va face între data de 15 și 20 a lunii următoare a trimestrului pentru care se face plata. Operatorul va achita trimestrial Autorității Contractante diferența de redevență datorată anual, împărțită în tranșe egale, cel târziu la 30 de zile de la emiterea facturii.

Art. 2 Se modifică articolul 8.3 din Contractul de delegare nr. 135170/27.08.2018, închetat între Municipiul Craiova și Operatorul de transport R.A.T. SRL, care va avea următorul cuprins:

„Compensația va fi plătită de Autoritatea Contractantă Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare întocmit de către Operator până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația, potrivit Anexei 8.1 la prezentul Contract și a facturii emise de Operator în baza Raporului lunar de constatare. Raportul lunar de constatare întocmit de Operator va fi agreat și semnat de Autoritatea Contractantă până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care s-a întocmit Raportul de constatare.

Art. 3 Se modifică articolul 8.5 din Contractul de delegare nr. 135170/27.08.2018, închetat între Municipiul Craiova și Operatorul de transport R.A.T. SRL, care va avea următorul cuprins:

„Operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata Compensației în termen de 5 zile de la semnarea Raportului lunar de constatare. Autoritatea Contractantă are obligația de a plăti Compensația Operatorului în termen de 10 zile de la emiterea facturii de către acesta din urmă.”

Art. 4 Celelalte articole din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova nr. 135170/27.08.2018, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost semnat astăzi, ...............2019, în 2 (două) exemplare

originale, din care unul pentru Autoritatea Contractantă și unul pentru Operator.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMAR,

Direcția Economico-Financiară

Director Executiv,

Direcția Patrimoniu

Director Executiv,

Direcția Servicii Publice

Director Executiv,

Șef Serv. Administrare și Monitorizare Transport Public Local și Sig. Circulației

Vizat de legalitate

OPERATOR, R.A.T. S.R.L. Craiova ADMINISTRATOR,

Director Tehnic,

Director Economic,

Șef Birou Juridic,

Șef Birou Tehnic-Investiții

Șef Birou Dispecerat, Siguranța Circulației


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA