Hotărârea nr. 95/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 95


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.95

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 04.04.2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019.

Având în vedere expunerea de motive nr.46099/2019, rapoartele nr. 48486/2019 al Direcției Servicii Publice și nr.50928/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 04.04.2019 și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.6 lit. a, pct.14, art.37, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 04.04.2019, ora 12.00, următoarele puncte de pe ordinea de zi:

  • 1. numirea a doi administratori neexecutivi, propuși de Comisia de Selecție a autorității publice tutelare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia;

  • 2. forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu cei doi administratori neexecutivi, precum si remunerația fixă a administratorilor, în cuantum de 3587 lei/lunar/brut;

  • 3. semnarea contractului de mandat pentru cei doi administratori neexecutivi numiți în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, se va face de catre dna. Crețu Cristina Mădălina, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.485/2013 și nr.474/2017.

Art.3.Primarul  Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” și dna. Crețu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA