Hotărârea nr. 94/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 94


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.94 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

„Oltenia”, ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.46096/2019, rapoartele nr.48798/2019 al Direcției Servicii Publice și nr.53169/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de zi și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 3, Obiectivul specific 3.2 din cadrul POIM 2014 - 2020, în scopul obținerii finanțării pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014 - 2020”;

În temeiul art.36 alin. 2 lit. d, coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.37, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, următoarea ordine de zi:

„1. Împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să susțină și să voteze în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, modificarea, prin completare, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat cu Operatorul regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prin Act Adițional nr.8, în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

2. Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, cu sediul în Craiova, strada Jiețului, nr. 19, al cărui membru este Municipiul Craiova, să semneze Actul Adițional nr.8 la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Craiova.”

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.94/2019

ACT ADIȚIONAL NR. 8 LA

9

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

9

Art. 1 Începând cu data aprobării prezentului Act Adițional, aria delegării gestiunii serviciilor de apă și de canalizare se delimitează în aria de competență a următoarelor UAT - uri care au emis hotărâri privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către Operatorul Regional SC Compania de Apă Oltenia SA, aceste unități administrativ-teritoriale fiind denumite împreună „Autoritatea Delegantă”:

 • 1.     Județul Dolj, în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 144/29.07.2010, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 18/31.01.2019;

 • 2.     Municipiul Craiova, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 465/07.12.2010;

 • 3.     Municipiul Băilești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 78/15.07.2010;

 • 4.     Municipiul Calafat, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 112/13.08.2010;

 • 5.     Orașul Bechet, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 35/27.09.2010;

 • 6.     Orașul Dăbuleni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 39/31.10.2010;

 • 7.     Orașul Filiași, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 25/26.07.2010;

 • 8.     Orașul Segarcea, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 44/13.07.2010;

 • 9.     Comuna Almăj, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 15/07.07.2010;

 • 10.    Comuna Bârca, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 25/23.07.2010 actualizată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24/27.07.2015;

 • 11.    Comuna Bistreț, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 43/22.07.2010;

 • 12.    Comuna Brădești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 19/26.03.2013;

 • 13.    Comuna Breasta, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 23/14.07.2010;

 • 14.    Comuna Caraula, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 43/05.12.2013;

 • 15.    Comuna Carpen, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 6/29.12.2012 actualizată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32/22.07.2015;

 • 16.    Comuna Călărași, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 44/20.07.2010;

 • 17.    Comuna Cârcea, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 49/28.07.2017;

 • 18.    Comuna Coțofenii din Față, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 10/25.07.2012;

 • 19.    Comuna Goicea, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 26/08.07.2010 actualizată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 38/16.07.2015;

 • 20.    Comuna Ișalnița, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 18/29.07.2010;

 • 21.    Comuna Malu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2012, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/29.01.2019;

 • 22.    Comuna Plenița, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 27/07.07.2010;

 • 23.    Comuna Podari, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 91/29.07.2014;

 • 24.    Comuna Poiana Mare, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 29/07.07.2010;

 • 25.    Comuna Seaca de Câmp, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 16/30.07.2010;

 • 26.    Comuna Șimnicu de Sus, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 61/28.10.2010;

 • 27.    Comuna Țânțăreni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 130/29.10.2010;

 • 28.    Comuna Telești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 46/29.10.2015;

 • 29.    Comuna Afumați, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2015;

 • 30.    Comuna Amărăștii de Jos, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 39/21.10.2010;

 • 31.    Comuna Apele Vii, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 18/28.06.2010;

 • 32.    Comuna Argetoaia, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 29/20.07.2010;

 • 33.    Comuna Botoșești Paia, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 10/27.02.2013;

 • 34.    Comuna Brabova, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 19/10.08.2012;

 • 35.    Comuna Bratovoești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 11/25.07.2012;

5    ?                                                                                                                                                          *

 • 36.    Comuna Bucovăț, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 14/31.07.2012;

 • 37.    Comuna Bulzești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 07/09.02.2012;

 • 38.    Comuna Calopăr, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 9/26.07.2012;

 • 39.    Comuna Castranova, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 13/20.05.2013;

 • 40.    Comuna Catane, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 11/08.07.2010;

 • 41.    Comuna Cârna, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 63/ 30.09.2010;

 • 42.    Comuna Cerăt, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 14/30.03.2012;

 • 43.    Comuna Cernătești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 17/26.07.2012;

 • 44.    Comuna Cetate, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 43/06.07.2010;

 • 45.    Comuna Ciupercenii Noi, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 42/12.07.2010;

 • 46.    Comuna Coțofenii din Dos, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 20/19.09.2012;

 • 47.    Comuna Daneți, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 16/28.07.2010;

 • 48.    Comuna Dobrești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 9/11.02.2012;

 • 49.    Comuna Dobrotești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 09/31.07.2012;

 • 50.    Comuna Drăgotești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 75/14.12.2015;

 • 51. Comuna Drănic, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 27/07.07.2010;

 • 52.    Comuna Fărcaș, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 19/09.07.2010;

 • 53.    Comuna Galiciuica, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 16/27.07.2010;

 • 54.    Comuna Gângiova, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 2b/24.03.2010;

 • 55.    Comuna Ghercești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 06/27.02.2012;

 • 56.    Comuna Ghidici, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 22/19.10.2010;

 • 57.    Comuna Gogoșu, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 10/24.07.2012;

 • 58.    Comuna Grecești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 16/16.07.2012;

 • 59.    Comuna Lipovu, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 18/31.07.2013;

 • 60.    Comuna Maglavit, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 17/07.07.2010;

 • 61.    Comuna Măceșu de Jos, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 16/10.08.2010;

 • 62.    Comuna Măceșu de Sus, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 12/16.02.2012;

 • 63.    Comuna Mârșani, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 18/16.07.2010;

 • 64.    Comuna Melinești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 11/30.08.2012;

 • 65.    Comuna Mischii în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 83/12.10.2018;

 • 66.    Comuna Moțăței, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 14/07.07.2010;

 • 67.    Comuna Murgași, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 23/02.08.2010;

 • 68.    Comuna Negoi, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 14/28.02.2013;

 • 69.    Comuna Orodel, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 23/08.07.2010;

 • 70.    Comuna Ostroveni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.08.2010;

 • 71.    Comuna Perișor, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 40/09.07.2010;

5      5

 • 72.    Comuna Piscu Vechi, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 49/03.08.2010,

 • 73.    Comuna Pleșoi, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 22/27.07.2010;

5      5

 • 74.    Comuna Predești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 33/26.07.2010;

5    5

 • 75.    Comuna Radovan, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 16/20.07.2012;

 • 76.    Comuna Rast în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 22/19.09.2018;

 • 77.    Comuna Rojiște, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 27/30.07.2010;

 • 78.    Comuna Scaiești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 10/14.07.2012;

 • 79.    Comuna Secu, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 08/19.03.2012;

 • 80.    Comuna Tălpaș, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 08/06.02.2012;

 • 81.    Comuna Teasc, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 10/06.07.2010;

 • 82.    Comuna Terpezița, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 27/30.07.2010;

 • 83.    Comuna Țuglui, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 11/21.02.2013;

 • 84. Comuna Unirea, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 08/28.02.2013;

 • 85.    Comuna Vârtop, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 25/28.10.2010;

 • 86.    Comuna Vela, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 9/24.07.2012;

 • 87.    Comuna Verbița, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 11/29.02.2012;

Art. 2 Prezentul Act Adițional completează și face parte din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în calitate de Delegatar și SC Compania de Apă Oltenia SA, în calitate de Operator Regional.

DELEGATAR ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

9

Președinte

9

Semnătura

Ștampila

OPERATOR REGIONAL

S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.

Director General

Semnătura

Ștampila

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                     9                  9     "

Romulus Victor NICOLICEA