Hotărârea nr. 93/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 93


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.93

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea de zi, din data de 05.04.2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 28.03.2019.

Având în vedere expunerea de motive nr.46878/2019, rapoartele nr.52398/2019 al Direcției Servicii Publice și nr.54349/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea de zi, din data de 05.04.2019 și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.1, alin.3, alin.4 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, art. 20, alin.7 din anexa nr.2 din Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, modificată și completată și Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2012 referitoare la asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu comuna Ișalnița, prin Consiliul Local al Comunei Ișalnița și comuna Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”;

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, art.45, alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna. Alina Maria Marin, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să voteze și să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” din data de 05.04.2019, următoarea ordine de zi:

 • a) modificarea Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS DOLJ, în sensul primirii unui nou membru în cadrul Asociației, respectiv Comuna Cârcea, prin Consiliul Local al Comunei Cârcea;

 • b) aprobarea actului adițional nr.8 de modificare a Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, în sensul primirii unui nou membru, comuna Cârcea, prin Consiliul Local al Comunei Cârcea, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • c) aprobarea actului adițional nr.8 de modificare a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, în sensul primirii unui nou membru, comuna Cârcea, prin Consiliul Local al Comunei Cârcea, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să aprobe și să voteze ordinea de zi, prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu poate participa la ședința Adunării Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, dna. Alina Maria Marin, dl. Alin Glăvan și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romulus Victor NICOLICEA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA

NR.93/2019

ACT ADITIONAL NR. 8

LA ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIATIEI DE UTILITATI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE SALUBRIS DOLJ

Semnatarii: - statutului Asociatia Salubris Dolj;

- prezentului act aditional nr. 8, formulat in baza Hotararii Adunarii Generala a Asociatilor nr. /05.04.2019 ;

In conformitate cu dispozitiile O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv-cadru a asociatiilor cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si ale art. 16 lit h) din Statutul Asociatiei, hotaram asupra modificarii si completarii Actului Constitutiv al Asociatiei, dupa cum urmeaza:

Art.1. Se modifica prevederile Capitolului I din Actul Constitutiv al Asociatiei, conform Art.13 din Statut, privind adaugarea de noi membri in Asociatia Salubris Dolj, cu acordul asociatilor, si va avea urmatorul cuprins:

Asociatii:

Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al municipiului Craiova, prin Hotararea Consiliului Local nr.242/29.11.2012 cu sediul in Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7, jud.Dolj, reprezentat de dna. Alina Maria Marin, in calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.32/26.01.2017;

Comuna Isalnita, prin Consiliul Local al comunei Isalnita, prin Hotararea Consiliului Local nr.19/27.11.2012 cu sediul in Isalnita, str. A.I.Cuza, nr.1, jud.Dolj, reprezentat de dl. Dascalu Tiberiu, in calitate de reprezentant al Consiliului Local al comunei Isalnita,, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.6/26.01.2017;

Comuna Varvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Varvoru de Jos,prin Hotararea Consiliului Local nr.25/23.11.2012 cu sediul in Varvoru de Jos, str. Principala nr.133, jud.Dolj, reprezentat de dl. Nicu Tabacu, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.4/18.01.2013;

Orasul Bechet, prin Consiliul Local al orasului Bechet , prin Hotararea Consiliului Local nr.28/30.04.2013 cu sediul in Bechet str. A.I.Cuza nr.100 județul Dolj, cod 207060, reprezentat de dl. Glavan Adrian , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al orasului Bechet nr.29/29.11.2016;

Comuna Almaj, prin Consiliul Local al comunei Almaj, prin Hotararea Consiliului Local nr.20/28.06.2013 cu sediul in comuna Almaj, str. Principala nr.248, reprezentat de dl. Ion Racareanu, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.37/03.12.2013;

•  Comuna Bucovat, prin Consiliul Local al comunei Bucovat, prin Hotararea Consiliului

Local nr.12/18.04.2013 cu sediul in comuna Bucovat, nr.178, reprezentat de dl. Tuta Marius Cristian , in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.25/19.09.2016;

Comuna Ghercesti, prin Consiliul Local al comunei Ghercesti, prin Hotararea Consiliului Local nr.19/31.03.2014 cu sediul in comuna Ghercesti, str Eroilor nr 107, reprezentat de dl. Paparoiu Nolica- Cornel, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.43/26.09.2014;

Comuna Malu Mare, prin Consiliul Local al comunei Malu Mare, prin Hotararea Consiliului Local nr.16/31.03.2014 cu sediul in comuna Malu Mare, str Bechetului, reprezentat de dl. Dodocioiu Ilie, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.21/08.07.2016;

Comuna Simnicu de Sus, prin Consiliul Local al comunei Simnicu de Sus, prin Hotararea Consiliului Local nr.15/25.03.2014 cu sediul in comuna Simnicu de Sus ,str Craiovei nr 10, reprezentat de dl. Dumitru Marius Cosmin, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.10/12.07.2016;

Comuna Breasta, prin Consiliul Local al comunei Breasta, prin Hotararea Consiliului Local nr.42/28.08.2015 cu sediul in comuna Breasta, str Constantin Argetoianu nr 11, reprezentat de dl. Marcu Marin, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.43/28.08.2015;

Comuna Cosoveni, prin Consiliul Local al comunei Cosoveni, prin Hotararea Consiliului Local nr.46/27.10.2015 cu sediul in comuna Cosoveni, str Principala nr 5, reprezentat de dl. Coanda Nicusor in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.47/27.10.2015;

Comuna Mischii, prin Consiliul Local al comunei Mischii, prin Hotararea Consiliului Local nr.33/26.09.2016 cu sediul in comuna Mischii, str Eroiilor nr 5, reprezentat de dl. Popa Gheorghe in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.34/26.09.2016”;

Comuna Tuglui, prin Consiliul Local al comunei Tuglui, prin Hotararea Consiliului Local nr. 4/ 10.02.2017 cu sediul in comuna Tuglui, str Principala reprezentat de dl. Totoroata Marin in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr. 5 / 10.02.2017 ”;

Comuna Carcea, prin Consiliul Local al comunei Carcea, prin Hotararea Consiliului Local nr. 57/21.09.2018 cu sediul in comuna Carcea, str Aeroportului 52 reprezentat de dl. Pupăză Valerică in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr. 58 / 21.09.2018”;

Art.2. Se modifica Cap.VI alin.1 - Patrimoniul inițial din Actul Constitutiv al Asociației Salubris Dolj prin aport de numerar la patrimoniul initial al Asociatiei, prin adaugarea de noi membri dupa cum urmeaza:

Municipiul Craiova

8000 RON

Comuna Isalnita

1000 RON

Comuna Varvoru de Jos

1000 RON

Orasul Bechet

1000 RON

Comuna Almaj

1000 RON

Comuna Bucovat

1000 RON

Comuna Ghercesti

1000 RON

Comuna Malu Mare

1000 RON

Comuna Simnicu de Sus

1000 RON

Comuna Breasta

1000 RON

Comuna Cosoveni

1000 RON

Comuna Mischii

1000 RON

Comuna Tuglui

1000 RON

Comuna Carcea

1000 RON

Art.3. Se modifica prevederile Capitolului VII - Primele organe de conducere, administrare si control - Conducerea Asociatiei din Actul Constitutiv al Asociatiei, si va avea urmatorul cuprins:

Sunt numiti in calitate de membri ai primei adunari generale:

-dna presedinta Alina Maria Marin numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.32/26.01.2017;

-dl Primar Nicu Tabacu, numit prin Hotararea Consiliului Local al comunei Varvoru de Jos nr.4/18.01.2013 ;

-dl reprezentant Dascalu Tiberiu, numit prin Hotararea Consiliului Local al comunei Isalnita nr.6/26.01.2017;

-dl Primar Glavan Adrian, numit prin Hotararea Consiliului Local al orasului Bechet nr.29/29.11.2016;

-dl Primar Racareanu Ion, numit prin Hotararea Consiliul Local al comunei Almaj nr.37/03.12.2013;

- dl primar Tuta Marius Cristian, numit prin Hotararea Consiliul Local al comunei Bucovat nr.25/19.09.2016;

 • -  dl primar Dodocioiu Ilie, numit prin Hotararea Consiliul Local al comunei Malu Mare nr.21/08.07.2016;

 • -  dl primar Paparoiu Nolica- Cornel , numit prin Hotararea Consiliul Local al comunei Ghercesti nr.43/26.09.2014;

- dl primar Dumitru Marius Cosmin, numit prin Hotararea Consiliul Local al comunei Simnicu de Sus nr.10/12.07.2016;

 • -  dl primar Marcu Marin, numit prin Hotararea Consiliul Local al comunei Breasta nr. 43/28.08.2015;

- dl primar Coanda Nicusor, numit prin Hotararea Consiliul Local al comunei Cosoveni nr. 47/27.10.2015;

- - dl primar Popa Gheorghe, numit prin Hotararea Consiliul Local al comunei Mischii nr.34/26.09.2016;

- dl primar Totoroata Marin, numit prin Hotararea Consiliul Local al comunei Tuglui nr. 5 / 10.02.2017;

- dl primar Pupaza Valerica, numit prin Hotararea Consiliul Local al comunei Carcea nr. 58 / 21.09.2018;

Art.4. Pentru desfasurarea procedurilor de inregistrare a modificarilor aduse Actului Constitutiv al Asociatiei, in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Craiova, se imputerniceste domnul RADU Florian Georgel, cetatean roman, domiciliat in Localitatea Craiova, judetul Dolj, titular al C.I. seria DZ, nr.169300, eliberata de SPCLEP Craiova, la data de 28.07.2016.

Art.5. Restul prevederilor prezentului Act Constitutiv raman neschimbate.

Prezentul Act Aditional la Actul Constitutiv al Asociatiei Salubris Dolj, a fost redactat in 16 (saisprezece)) exemplare originale, astazi, 05.04.2019, data autentificarii/atestarii sale.

ASOCIATII

1. MUNICIPIUL CRAIOVA

Prin reprezemtant ALINA MARIA MARIN

2. COMUNA ISALNITA

Prin reprezentant DASCALU TIBERIU

 • 3. COMUNA VARVORU DE JOS Prin Primar, NICU TABACU

 • 4. ORASUL BECHET Prin Primar, GLAVAN ADRIAN

 • 5. COMUNA ALMAJ

Prin Primar, ION RACAREANU

 • 6. COMUNA BUCOVAT

Prin Primar, TUTA MARIUS CRISTIAN

 • 7.COMUNA GHERCESTI,

Prin Primar PAPAROIU NOLICA -CORNEL

 • 8.COMUNA MALU MARE, Prin Primar DODOCIOIU ILIE

 • 9.COMUNA SIMNICU DE SUS, Prin Primar DUMITRU MARIUS COSMIN

 • 10.COMUNA BREASTA, Prin Primar MARCU MARIN

 • 11.COMUNA COSOVENI, Prin Primar COANDA NICUSOR

 • 12.COMUNA MISCHII, Prin Primar POPA GHEORGHE

 • 13.COMUNA TUGLUI,

Prin Primar TOTOROATA MARIN

 • 14.COMUNA CARCEA,

Prin Primar PUPAZA VALERICA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.93/2019

ACT ADITIONAL nr. 8

LA

STATUTUL

ASOCIATIEI DE UTILITATI PUBLICE

PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE

SALUBRIS DOLJ

Semnatarii:

- statutului Asociatiei Salubris Dolj;

- prezentului act aditional nr. 8, formulat in baza Hotararii Adunarii Generala a Asociatilor nr. /05.04.2019;

In conformitate cu dispozitiile O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 855/2008, pentru aprobarea statutului-cadru a asociatiilor cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si ale art. 16 lit h) din Statutul Asociatiei, hotaram asupra modificarii si completarii Statutului Asociatiei, dupa cum urmeaza:

Art.1. Se modifica prevederile punctului I al preambulului Statutului Asociatiei, conform Art.13 din Statut, privind adaugarea de noi membri in Asociatia Salubris Dolj, cu acordul asociatilor, si va avea urmatorul cuprins:

Asociatii:

Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al municipiului Craiova, prin Hotararea Consiliului Local nr.242/29.11.2012 cu sediul in Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7, jud.Dolj, reprezentat de dna. Alina Maria Marin, in calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.32/26.01.2017;

•      Comuna Isalnita, prin Consiliul Local al comunei Isalnita, prin Hotararea

Consiliului Local nr.19/27.11.2012 cu sediul in Isalnita, str. A.I.Cuza, nr.1, jud.Dolj, reprezentat de dl. Dascalu Tiberiu, in calitate de reprezentant al Consiliului Local al comunei Isalnita,, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.6/26.01.2017;

Comuna Varvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Varvoru de Jos,prin Hotararea Consiliului Local nr.25/23.11.2012 cu sediul in Varvoru de Jos, str. Principala nr.133, jud.Dolj, reprezentat de dl. Nicu Tabacu, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.4/18.01.2013;

Orasul Bechet, prin Consiliul Local al orasului Bechet , prin Hotararea Consiliului Local nr.28/30.04.2013 cu sediul in Bechet str. A.I.Cuza nr.100 județul Dolj, cod 207060, reprezentat de dl. Glavan Adrian , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al orasului Bechet nr.29/29.11.2016;

•      Comuna Almaj, prin Consiliul Local al comunei Almaj, prin Hotararea Consiliului

Local nr.20/28.06.2013 cu sediul in comuna Almaj, str. Principala nr.248, reprezentat de dl. Ion Racareanu, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.37/03.12.2013;

•      Comuna Bucovat, prin Consiliul Local al comunei Bucovat, prin Hotararea

Consiliului Local nr.12/18.04.2013 cu sediul in comuna Bucovat, nr.178, reprezentat de dl. Tuta Marius Cristian , in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.25/19.09.2016;

•      Comuna Ghercesti, prin Consiliul Local al comunei Ghercesti, prin Hotararea

Consiliului Local nr.19/31.03.2014 cu sediul in comuna Ghercesti, str Eroilor nr 107, reprezentat de dl. Paparoiu Nolica- Cornel, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.43/26.09.2014;

•     Comuna Malu Mare, prin Consiliul Local al comunei Malu Mare, prin Hotararea

Consiliului Local nr.16/31.03.2014 cu sediul in comuna Malu Mare, str Bechetului, reprezentat de dl. Dodocioiu Ilie, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.21/08.07.2016;

Comuna Simnicu de Sus, prin Consiliul Local al comunei Simnicu de Sus, prin Hotararea Consiliului Local nr.15/25.03.2014 cu sediul in comuna Simnicu de Sus ,str Craiovei nr 10, reprezentat de dl. Dumitru Marius Cosmin, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.10/12.07.2016;

•      Comuna Breasta, prin Consiliul Local al comunei Breasta, prin Hotararea

Consiliului Local nr.42/28.08.2015 cu sediul in comuna Breasta, str Constantin Argetoianu nr 11, reprezentat de dl. Marcu Marin, in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.43/28.08.2015;

Comuna Cosoveni, prin Consiliul Local al comunei Cosoveni, prin Hotararea Consiliului Local nr.46/27.10.2015 cu sediul in comuna Cosoveni, str Principala nr 5, reprezentat de dl. Coanda Nicusor in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.47/27.10.2015;

•      Comuna Mischii, prin Consiliul Local al comunei Mischii, prin Hotararea

Consiliului Local nr.33/26.09.2016 cu sediul in comuna Mischii, str Eroiilor nr 5, reprezentat de dl. Popa Gheorghe in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr.34/26.09.2016”;

•      Comuna Tuglui, prin Consiliul Local al comunei Tuglui, prin Hotararea

Consiliului Local nr. 4/ 10.02.2017 cu sediul in comuna Tuglui, str Principala reprezentat de dl. Totoroata Marin in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr. 5 / 10.02.2017”;

Comuna Carcea, prin Consiliul Local al comunei Carcea, prin Hotararea Consiliului Local nr. 57/21.09.2018 cu sediul in comuna Carcea, str Aeroportului 52 reprezentat de dl. Pupăză Valerică in calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr. 58 / 21.09.2018”;

Art.2. Se modifica Cap.III - Art.6., alin.2 - Patrimoniul Asociației din Statutul Asociației Salubris Dolj prin aport de numerar la patrimoniul initial al Asociatiei, prin adaugarea de noi me mbri dupa cum urmeaza:

Municipiul Craiova        8000 RON

Comuna Isalnita          1000 RON

Comuna Varvoru de Jos    1000 RON

Orasul Bechet           1000 RON

•     Comuna Almaj

1000 RON

1000 RON

1000 RON

1000 RON

1000 RON

1000 RON

1000 RON

1000 RON

1000 RON

1000 RON


•     Comuna Bucovat

•     Comuna Ghercesti

•     Comuna Malu Mare

•     Comuna Simnicu de Sus

•     Comuna Breasta

•     Comuna Cosoveni

•     Comuna Mischii

•     Comuna Tuglui

•     Comuna Carcea

Art.3. Pentru desfasurarea procedurilor de inregistrare a modificarilor aduse Statutului Asociatiei, in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Craiova, se imputerniceste domnul RADU Florian Georgel, cetatean roman, domiciliat in Localitatea Craiova, judetul Dolj, titular al C.I. seria DZ, nr.169300, eliberata de SPCLEP Craiova, la data de 28.07.2016.

Art.4. Restul prevederilor prezentului Statut raman neschimbate.

Prezentul Act Aditional la Statutul Asociatiei Salubris Dolj, a fost redactat in 16 (saisprezece) exemplare originale, astazi, 05.04.2019 data autentificarii/atestarii sale.

ASOCIATII

1.MUNICIPIUL CRAIOVA,

Prin reprezentant ALINA MARIA MARIN

2.COMUNA ISALNITA,

Prin reprezentant DASCALU TIBERIU

3.COMUNA VARVORU DE JOS,

Prin Primar NICU TABACU

 • 4. ORASUL BECHET

Prin Primar, GLAVAN ADRIAN

 • 5. COMUNA ALMAJ,

Prin Primar ION RACAREANU

 • 6. COMUNA BUCOVAT,

Prin Primar TUTA MARIUS CRISTIAN


7.COMUNA GHERCESTI,

Prin Primar PAPAROIU NOLICA -CORNEL


8.COMUNA MALU MARE,

Prin Primar DODOCIOIU ILIE


9.COMUNA SIMNICU DE SUS,

Prin Primar DUMITRU MARIUS COSMIN


10.COMUNA BREASTA,

Prin Primar MARCU MARIN


11.COMUNA COSOVENI,

Prin Primar COANDA NICUSOR


12.COMUNA MISCHII,

Prin Primar POPA GHEORGHE


13.COMUNA TUGLUI,

Prin Primar TOTOROATA MARIN


14.COMUNA CARCEA,

Prin Primar PUPAZA VALERICA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Romulus Victor NICOLICEA