Hotărârea nr. 92/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 92


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.92

privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Motociclism, prin clubul sportiv FREE BIKE TEAM, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova OLTENIAX 2, în perioada 20-21 aprilie 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.48232/2019, rapoartele nr.48235/2019 și nr.60358/2019 ale Serviciului Imagine și nr.51797/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Motociclism, prin clubul sportiv FREE BIKE TEAM, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova OLTENIAX 2, în perioada 20-21 aprilie 2019 și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.14, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă participarea Municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Motociclism, prin clubul sportiv FREE BIKE TEAM, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova OLTENIAX 2, în municipiul Craiova, în perioada 20-21 aprilie 2019.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 23.300 lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Federația Română de Motociclism, prin clubul sportiv FREE BIKE TEAM, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Imagine și Federația Română de Motociclism, clubul sportiv FREE BIKE TEAM, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR.92/2019

CONTRACT DE PARTENERIAT

Nr.________/_________2019 încheiat între:

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MOTOCICLISM, cu sediul în Bdul. Basarabia, Nr. 35-37, Sector 2, București, reprezentată de dl. OLARIU SABIN, în calitate de Secretar General, în calitate de ORGANIZATOR, prin

CLUBUL SPORTIV FREE BIKE TEAM, cu sediul în județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Aleea Castanilor, nr. 1, cod fiscal 29637797, tel. 0745.798.927, reprezentat prin dl. ENE ȘTEFAN, în calitate de Administrator

și

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu sediul în județul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în calitate de Primar al Municipiului Craiova, denumit în continuare PARTENER.

Art. 1 Obiectul contractului:

Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților în vederea organizării evenimentului sportiv Cupa Regională Hard Enduro Craiova OLTENIAX 2, în Craiova, în perioada 20-21 aprilie 2019.

Art. 2 Durata contractului:

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 21.04.2019.

Art. 3 Temeiul juridic:

Art. 5, alin. 2, art. 36, alin. 6, lit a), pct. 6, coroborat cu art. 44, alin. 1 și art. 45, alin. 2, lit. f, art. 61, alin. 1 și 2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată

HCL nr. .........................

Art. 4 Principiile aplicabile:

Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparența, inițiativa, implicarea, colaborarea, perseverența, echitatea, competența, responsabilitatea, non partizanatul și respectarea legislației în vigoare.

Art. 5 Obligațiile părților:

(1) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MOTOCICLISM prin Club Sportiv FREE BIKE TEAM se obligă:

 • a) să realizeze în perioada 20-21 aprilie 2019 evenimentul sportiv Cupa Regională Hard Enduro Craiova OLTENIAX 2, în Craiova

 • b) să se asigure că organizarea evenimentului se va desfășura în cele mai bune condiții, cu respectarea legislației în vigoare

 • c) să asigure resursele umane, instalațiile și echipamentele și alte asemenea necesare desfășurării evenimentului

5

 • d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la faptul că “partenerii principali ai evenimentului sunt Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal”, cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare in materia audiovizualului

 • e) să se implice direct prin toate mijloacele mass media în promovarea evenimentului sportiv Cupa Regională Hard Enduro Craiova OLTENIAX 2

 • f) să suporte toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul realizării unor pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum și terțelor persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activitățile cuprinse în evenimentul Cupa Regională Hard Enduro Craiova OLTENIAX 2

 • g) să asigure toate măsurile de siguranță pentru protecția și siguranța celor implicați în eveniment, atât a concurenților cât și a spectatorilor, conform Regulamentului evenimentului și a legislației în domeniu în vigoare

 • h) să asigure obținerea de la instituțiile specializate a autorizațiilor necesare bunei desfășurări a evenimentului

5

 • i) Să asigure obținerea de la toate instituțiile specializate și de profil, dacă este cazul, precum UCMR - ADA, CREDIDAM, UPFR, DACIN-SARA, UPFAR-ARGOA etc., a autorizațiilor și licențelor necesare bunei desfășurări a evenimentului și să achite contravaloarea acestora, conform legislației în vigoare;

 • j) să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în ce privește costurile evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract și orice cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau orice alt terț în legătură cu prezentul eveniment, va fi suportată în mod exclusiv de către Organizator

 • k) să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice, în situația în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv le impun, aceste obligații revenindu-i în mod exclusiv

 • l) să asigure accesul spectatorilor la eveniment în mod gratuit

 • m) să asigure asistență medicală pe toată perioada desfășurării evenimentului

 • n) să asigure asistență privind stingerea incendiilor pe tot parcursul desfășurării evenimentului;

 • o) să prezinte decontul justificativ/deviz privind suma alocată de către Municipiul

Craiova prin prezentul contract, urmând ca plata să se realizeze numai după întocmirea procesului verbal de recepție a evenimentului, în termen de 30 de zile de la prezentarea documentelor justificative (privind cheltuielile efectuate la valoarea contractului).

(2) MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL, se obligă:

 • a) să aloce suma de 23.300 lei pentru decontarea cheltuielilor, privind organizarea evenimentului sportiv Cupa Regională Hard Enduro Craiova OLTENIAX 2 care se va desfășura în Craiova, în perioada 20-21 aprilie 2019, conform HCL nr................. și să o achite numai după prezentarea facturii și a deconturilor

justificative de către ORGANIZATOR, conform devizului estimativ privind suma alocată, din care vor fi suportate cheltuieli pentru achiziționare cupe, medalii, inclusiv inscripționare și gravură; servicii de montare hărți GPS concurenți; servicii cazare sportivi și oficiali; servicii arbitraj monitorizare GPS cronometru; servicii asigurare securitate și ordine; servicii masă zilnică pentru 30 de persoane; achiziționare cherestea, scoabe, cuie, holzsuburi, bituri; servicii de radiocomunicații și echipamente necesare - 10 bucăți; diverse cheltuieli: banda, tarus, fasete, cauciucuri, baterii, xerox, apă, materiale pentru delimitare traseu, spray, saci menajeri, mănuși, mașină transport, baloti paie; autocolant A4, dreptunghi, bannere, veste personalizate, sacoșe, șepci personal, tricouri concurs, afișe A3, flyere A5; costuri benzină traseu organizare zile concurs; servicii de închiriere scenă, podium, sonorizare, alte cheltuieli neprevăzute.

 • b) să susțină evenimentul pe plan local și Să sprijine acțiunile întreprinse pentru organizarea și promovarea evenimentului;

 • c) Să asigure ordinea publică conform Legii nr. 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate în perioada desfășurării evenimentului

 • d) Să permită distribuirea de materiale promoționale (flyere, afișe) prin care să se facă referire la faptul că evenimentul este susținut de Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal și să susțină mediatizarea evenimentului prin mijoacele care îi stau la dispoziție;

 • e) Să comunice Serviciului de Ambulanță, Biroului Rutier Craiova, Grupării de Jandarmi Mobilă „Frații Buzești” Craiova, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mihai Bravu” Dolj, Inspectoratului Județean de Poliție Dolj, Poliției Locale Craiova, Poliției Municipiului Craiova, Serviciului Rutier Dolj și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” județul Dolj, manifestările ce vor avea loc în Municipiul Craiova, în vederea acordării sprijinului prin asigurarea de asistență si personal de specialitate, în perioada desfășurării evenimentului.

Art. 6 Forța majoră

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă și o dovedește, părțile fiind obligate să-și notifice reciproc evenimentul considerat forță majoră, în 48 de ore de la data producerii acestuia.

Art. 7 Litigii

Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluționa pe cale amiabilă și, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislației românești în vigoare.

Art. 8 Dispoziții finale

Dispozițiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiționale doar cu acordul ambelor părți.

Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părților contractante.

Prezentul contract conține un număr de 4 (patru) pagini și s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ..........................,

data semnării lui.

Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal Craiova PRIMAR, Mihail GENOIU

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

MOTOCICLISM Secretar General OLARIU SABIN


Pt. Director Executiv,

Direcția Economico- Financiară

Daniela MILITARU


CLUBUL SPORTIV FREE BIKE TEAM

Administrator

ENE ȘTEFAN

9


Control Financiar-Preventiv

Simona Crenguța RUGEANU

Șef Serviciu Imagine

Marina ANDRONACHE

Avizat pentru legalitate,

Lavinia DEFTA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      7

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR.92/2019

PROGRAM

Cupa Regională Hard Enduro Craiova OLTENIAX 2

20-21 aprilie 2019,

Str.A.I.Cuza, tronsonul cuprins între Colegiul Național „Carol I” și Universitatea din Craiova

Sâmbătă - 20 aprilie 2019

08:00 - 12:00 înscrieri secretariat;

08:00 - 12:00 verificare tehnica (motocicleta si casca protecție);

12:00 - PROLOG (categoria C si B);

19:00-22:00 - briefing pentru ziua a 2-a, cina (inclusa in taxa de participare), party cu trupa “Nu face nimic” si concursuri cu premii specifice (piloți și însoțitori)

Duminică - 21 aprilie 2019

08:00 - briefing;

08:30 - pregătire start;

09:00 - START CURSĂ;

16:00 - festivitate de premiere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA