Hotărârea nr. 91/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 91


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.91

privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context European” 2019, ediția a XIII-a, în perioada 12 aprilie-19 mai 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.49449/2019, rapoartele nr.49450/2019 al Serviciului Imagine și nr.51783/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context European” 2019, ediția a XIII-a, în perioada 12 aprilie-19 mai 2019 și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.14, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.4624/2015 privind Regulamentul unităților care oferă activitate extrașcolară;

5                  ~

În temeiul art.36 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă participarea Municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context European” 2019, ediția a XIII-a, în municipiul Craiova, în perioada 12 aprilie-19 mai 2019.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 5.000 lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Palatul Copiilor Craiova, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Imagine și Palatul Copiilor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.91/2019

CONTRACT DE PARTENERIAT Nr.________/_________2019

încheiat între:

Palatul Copiilor Craiova, cu sediul în Craiova, str. Simion Bărnuțiu, nr.20, CIF 4941510, cod IBAN RO98TREZ29120E370100XXXX, deschis Trezoreria Municipiului Craiova, reprezentată prin Alina-Angela ȚACU, în calitate de Director, denumită în continuare ORGANIZATOR,

Și

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu sediul în județul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în calitate de Primar al Municipiului Craiova, denumit în continuare PARTENER.

Art. 1 Obiectul acordului:

Asocierea în scopul organizării Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context European”, ediția a XIII-a, care va avea loc în perioada 12 aprilie-19 mai 2019 , la Craiova.

Art. 2 Durata contractului:

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 19 mai 2019.

Art. 3 Temeiul juridic:

Art.5 , alin.2, Art. 36, alin.7, lit.a, coroborat cu Art. 44, alin.1 și Art. 45, alin.2, lit.f, Art. 61, alin.1 și 2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile Art.14, alin.4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată și Ordinul MECS nr.4624/2015, privind Regulamentul unităților care oferă activitate extrașcolară.

HCL nr. ... /2019

Art. 4 Principii de colaborare:

Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparența, inițiativa, implicarea, colaborarea, perseverența, echitatea, competența, responsabilitatea, non partizanatul și respectarea legislației în vigoare.

Art. 5 Obligațiile părților:

PALATUL COPIILOR CRAIOVA se obligă:

 • a) să realizeze, în perioada 12 aprilie-19 mai 2019, Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context European”, ediția a XIII-a;

 • b) să se asigure că organizarea evenimentului se va desfășura în cele mai bune condiții, privind siguranța concurenților și a spectatorilor, cu respectarea legislației în vigoare și a Regulamentului competiției;

 • c) să asigure resursele umane, instalațiile, echipamentele și alte asemenea necesare desfășurării evenimentului;

 • d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la faptul că “partenerii principali ai evenimentului sunt Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal”;

 • e) să se implice direct prin toate mijloacele mass-media în realizarea reclamei necesare promovării Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context

European”;

 • f) să suporte toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul realizării unor pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum și terțelor persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activitățile cuprinse în evenimentul „Interferențe Culturale în Context European”;

 • g) să asigure obținerea de la instituțiile specializate a autorizațiilor necesare bunei desfășurări a evenimentului;

 • h) să nu implice financiar Primăria Municipiul Craiova în ce privește costurile evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract și orice cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau orice alt terț în legătură cu prezentul eveniment, va fi suportată în mod exclusiv de către Organizator;

 • i)  să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice, în situația în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv le impun, aceste obligații revenindu-i în mod exclusiv;

 • j)  să asigure accesul spectatorilor la eveniment în mod gratuit;

 • k) să obțină de la UCMR - ADA, CREDIDAM, UPFR, DACIN-SARA, UPFAR-ARGOA - autorizațiile necesare pentru desfășurarea evenimentului și să achite contravaloarea acestor autorizații, conform legislației în vigoare;

 • l)  să obțină toate celelalte avize și autorizații de la instituții de profil, în vederea desfășurării în condiții legale a evenimentului ;

 • m) să asigure serviciile medicale de urgență - ambulanță - pe toată durata desfășurării evenimentului;

5                                                            ~

 • n) să prezinte decontul justificativ/deviz privind suma alocată de către Municipiul Craiova prin prezentul contract, urmând ca plata să se realizeze numai după întocmirea procesului-verbal de recepție a evenimentului, în termen de 30 de zile de la prezentarea documentelor justificative (privind cheltuielile efectuate la valoarea contractului).

MUNICIPIUL CRAIOVA, prin Consiliul Local Municipal, se obligă:

 • a) să aloce suma de 5.000 lei, pentru decontarea cheltuielilor, privind organizarea Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context European”, ediția a XIII-a, în perioada 12 aprilie -19 mai 2019, care se vor desfășura exclusiv în Municipiul Craiova, conform HCL nr................... și să o achite numai după prezentarea

deconturilor justificative de către Palatul Copiilor Craiova, conform devizului estimativ privind suma alocată, din care vor fi suportate cheltuieli legate de servicii / produse precum: cazare, masă pentru 80 elevi și cadre didactice însoțitoare, diplome, trofee, medalii, materiale de promovare, plachete, materiale promoționale etc.;

 • b) să susțină evenimentul pe plan local și să pună la dispoziție, cu titlu gratuit, spațiul necesar desfășurării evenimentului din data de 20 aprilie 2019, respectiv Centrul Multifuncțional din Craiova;

5                                                   ~

 • c) să sprijine acțiunile întreprinse pentru organizarea și promovarea evenimentului

 • d) să asigure ordinea publică conform Legii nr. 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate în perioada 12 aprilie -19 mai 2019 ;

f) să permită distribuirea de materiale promoționale (flyere, afișe) prin care să se facă referire la faptul că evenimentul este susținut de Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal și să susțină mediatizarea evenimentului;

i) să comunice Grupării de Jandarmi Mobilă „Frații Buzești” Craiova, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mihai Bravu” Dolj, Poliției Locale Craiova, Poliției Municipiului Craiova, manifestările ce vor avea loc, în vederea acordării sprijinului prin asigurarea de asistență si personal de specialitate, în perioada desfășurării evenimentului.

Art. 6 Forța majoră

Forța majoră exonereză de răspundere partea care o invocă și o dovedește, părțile fiind obligate să-și notifice reciproc evenimentul considerat forță majoră, în 48 de ore de la data producerii acestuia.

Art. 7 Litigii

Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluționa pe cale amiabilă și, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislației românești în vigoare.

Art. 8 Dispoziții finale

Dispozițiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiționale doar cu acordul ambelor părți.

Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părților contractante.

Prezentul contract conține un număr de 3 (trei) pagini și s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ..........................,

data semnării lui.

Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal Craiova Primar, Mihail GENOIU

Palatul Copiilor Craiova, Director,

Alina-Angela ȚACU


Pt. Director Executiv,

Direcția Economico- Financiară, Daniela MILITARU

Control Financiar-Preventiv,

Simona Crenguța RUGEANU

Șef Serviciul Imagine,

Marina ANDRONACHE

Avizat pentru legalitate, Lavinia DEFTA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.91/2019

PROGRAM Concursul Internațional „Interferențe Culturale în Context European” 2019, ediția a XIII-a, Craiova, 12 aprilie -19 mai 2019

Secțiunile cu participare directă

 • I - MAJORETE - 12-14 aprilie 2019 - Centrul Multifuncțional Craiova

 • II - DANS MODERN - 19 - 21 aprilie 2019

În cadrul secțiunii DANS MODERN, având în vedere că numeroși participanți provin din județe aflate la mare distanță de Craiova, se asteapta prezenta unui număr de 80 elevi și cadre didactice însoțitoare ce vor avea nevoie de cazare și masă pe perioada desfășurării concursului, acestia confirmand deja prezența.

Desfasurarea secțiunii DANS MODERN:

19 aprilie 2019

 • - Sosirea participanților ce solicită cazare și masă

 • - 13.30-14.30 - prânzul

 • - 19.00-20.30 - cina

20 aprilie 2019

 • - 07.30-08:30 - micul dejun

 • - 09.00-9.30 - deschiderea oficială a concursului la Centrul Multifuncțional din Craiova

 • - 09.30 - ședința tehnică

 • - 10.00-14.00 - desfasurarea secțiunii DANS MODERN la Centrul Multifuncțional din Craiova

 • - 14:30- 15:30 - prânzul participanților ce au solicitat cazare

 • - 14.30-15.30 - jurizare

 • - 16:00-19:00 - vizitarea orașului

 • - 19.00-20.30 - cina

21 aprilie 2019

 • - 07.30-08:30 - micul dejun

 • - 09.30-11.00 - premiere

 • - 11:00-12:30 - spectacol demonstrativ Palatul Copiilor Craiova

 • - 13:00- 14:00 - prânzul participanților ce au solicitat cazare

 • - 14.30 - plecarea participanților

 • III - DISCOVERING WONDERLAND - 17-19 mai 2019 - Centrul Multifuncțional Craiova

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA