Hotărârea nr. 90/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 90


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 90

privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.49260/2019 și raportul nr.49249/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019 și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, Legii nr.155/2010 a Poliției Locale și Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.92/2011 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.7, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romulus Victor NICOLICEA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.90/2019

PLANUL DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA = 2019 =

CONSIDERAȚII GENERALE

Poliția Locală a Municipiului Craiova - este organizată și funcționează în baza prevederilor Legii poliției locale nr. 155/12.07.2010, Hotărârii Guvernului României nr. 1332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 475/23.12.2010 prin care s-a aprobat reorganizarea Poliției Comunitare Craiova în Poliția Locală a Municipiului Craiova, ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică și în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 114/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a Municipiului Craiova.

Poliția Locală are competență teritorială de acțiune pe raza municipiului Craiova, își desfășoară activitatea în mod direct și nemijlocit sub autoritatea și controlul Primarului Municipiului Craiova, având ca principal scop îndeplinirea sarcinilor stabilite prin actele normative și prin Planul Unic de Ordine și Siguranță Publică, iar ca obiective fundamentale - apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, proprietății publice și private, creșterea siguranței cetățenilor, prevenirea și combaterea faptelor contravenționale și infracționale, a criminalității și a infracționalității stradale, în urmatoarele domenii:

 • a) ordinea si linistea publică;

 • b) circulatia pe drumurile publice;

 • c) disciplina in constructii si afisajul stradal;

 • d) protectia mediului;

 • e) activitatea comerciala;

 • f) evidenta persoanelor;

 • g) alte domenii stabilite prin legi, acte administrative centrale, acte administrative emise de autoritățile locale (hotărâri ale Consiliului Local Craiova, dispoziții emise de Primarul Municipiului Craiova).

De asemenea, Poliția Locală a Municipiului Craiova, prin structurile operative, acționează în interesul comunității locale, pe baza următoarelor principii: legalității, încrederii, previzibilitătii, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării.

În exercitarea atributiilor, Politia Locală a Municipiului Craiova coopereaza cu structurile Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj ”Mihai Bravul”, Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova ”Frații Buzești”, Poliția Transporturi Feroviare Craiova, Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Oltenia” al Județului Dolj, Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Dolj, Inspectoratul de Stat în Construcții, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, si colaborează cu organizații neguvernamentale, precum și cu persoane fizice si juridice, în condițiile legii.

În cadrul Politiei Locale funcționează structuri/compartimente operative - specifice prevăzute în mod imperativ de H.G. nr. 1332 / 2010 pentru aprobarea Regulamentului -Cadru de organizare si functionare a politiei locale (ordine și liniște publică, transport bunuri și valori, circulație, disciplina în construcții, afișaj stradal și activitate comercială, sisteme informatice, dispecerat și evidența persoanelor, protecția mediului.

In vederea eficientizării procesului de management operativ si pentru creșterea gradului de siguranță și de încredere a cetățenilor, structurile de ordine publică ale Poliției Locale își desfășoară activitatea atât în sediul principal, din Craiova, str. Dr. Dimitrie Gerota nr. 22 (Serviciul Ordine Publică ”Romanești”, Serviciul Ordine Publică și Transport Valori), cât și în mai alte locații (sedii secundare), situate în cartierele Municipiului Craiova (având zonele de competență similare Poliției Municipiului Craiova, potrivit Planului Unic de Ordine și Siguranță Publică, încheiat la nivelul municipiului Craiova - parte integrantă din planul județului Dolj), după cum urmează: Serviciul Ordine Publică '' Unirii '' - str. Ion Maiorescu nr. 6 (incinta Colegiului National ''Carol I''), Serviciul Ordine Publică '' Brazdă '' - str. Brazda lui Novac nr. 87 (incinta Școlii Gimnaziale ''Sf. Gheorghe''), Serviciul Ordine Publică '' Craiovița '' - str. Castanilor nr. 4 (incinta Școlii Gimnaziale ''Al. Macedonski''), Serviciul Ordine Publică '' Rovine '' - str. Nicolae Julea nr. 3 (incinta fostei Școli Generale nr. 35), Serviciul Ordine Publică '' Valea Roșie '' - str. Vântului nr. 3 (incinta Școlii Gimnaziale ''Nicolae Romanescu'').

2). CADRU LEGISLATIV

Principalele acte normative și documente avute în vedere la elaborarea prezentului Plan de Ordine și Siguranță Publică, sunt următoarele:

Constituția României

9

Legea nr. 155/2010 - Legea Poliției Locale, republicată;

Legea nr. 188/1999- privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

Legea nr. 218/2002 - privind organizarea și funcționarea Poliției Române, modificată și completată;

Legea nr. 550/2004 - privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, modificată și completată;

Legea nr. 12/1990 - privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite;

Legea nr. 60/1991 - privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice

Legea nr. 61/1991 - pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordini și liniștii publice, actualizată;

Legea nr. 421/2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, actualizată;

Legea nr. 38/2003 - privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

Legea nr. 333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor (actualizată);

Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită al funcționarilor publici;

Legea nr. 295/2004 - privind Regimul armelor și muniției;

Legea nr. 448/2006 - privindprotectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată;

Legea nr. 92/2007 - privind serviciile de tranport public local, actualizată;

Legea nr. 265/2007 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

Legea nr. 4/2008 - privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, actualizată;

Legea nr. 15/2016 - privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun;

Legea nr. 328/2018 - pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

H.G. nr. 156/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor adm inistrativ-teritoriale;

H.G. nr. 130/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munițiilor, actualizată;

H.G. nr. 196/2005 - privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetațeanului și prevenirea criminalitații stradale;

H.G. nr. 1391/2006 - pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată prin H.G. nr. 965/2016;

H.G. nr. 1332/2010 - pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;

H.G. nr. 301/2012 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

H.G. nr. 11/2018 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor;

O.G. 99/2000 - privind comercializarea produselor si serviciilor de piață;

O.G. 2/2001 - privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată;

O.U.G. 195/2002 - privind circulația pe drumurile publice, actualizată;

O.U.G. nr. 97/2005 - privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români;

Ordinul nr. 184/2007 - pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului unic de ordine și siguranță publică, emis de Ministrul Administrației și Internelor;

Ordinul nr. 356/2007 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere (emitent: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE);

Ordinul nr. 60/2010 - privind organizarea si executarea activitatilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice (emitent: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR);

Ordinul nr. 92/2011 - pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine si siguranta publică al politiei locale (emitent: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR);

Ordinul nr. 118/2018 - pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 60/2010 privind organizarea si executarea activitatilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice (emitent: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE);

Ordinul nr. 600/2018 - pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice (emitent: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI);

Regulamentul European nr. 679/2016 - privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora;

H.C.L. nr. 115/2006 - regulamentul pentru exercitarea activitățiilor de comerț în zone publice de pe raza municipiului Craiova;

H.C.L. nr. 319/2009 (modificat și completat prin HCL nr. 233/2015) - pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții;

H.C.L. nr. 1/2011 - pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Craiova;

H.C.L. nr. 108/2014 - privind aprobarea Regulamentului referitor la desfășurarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova;

H.C.L. nr. 211/2015 - privind aprobarea Regulamentului de funcționare și acces în Centrul Istoric al Municipiului Craiova;

H.C.L. nr. 69/2016 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia Locală de Ordine Publică, modificată și completată prin H.C.L. nr. 108 /29.03.2018;

H.C.L. nr. 114/2016 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a Municipiului Craiova;

H.C.L. nr. 31/2017 - privind instituirea de parcări supuse taxării, pe domeniul public în municipiului Craiova și aprobarea regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova;

H.C.L. nr. 130/2017 - privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini în vederea delegării, prin atribuire directă, a serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova;

H.C.L. nr. 251/2011 - prin care s-a aprobat Statutul Municipiului Craiova;

Planul Teritorial Comun de Acțiune - pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar din județul Dolj, în anul școlar 2018 - 2019;

Raportul de activitate al Poliției Locale a Municipiului Craiova pentru anul

2018 - prezentat autorității locale în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna ianuarie 2019 și Autorității Teritoriale de Ordine Publică Dolj în ședința ordinară din luna februarie 2019;

Extras (nesecret) din Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Craiova - întocmit de către Inspectoratul de Poliție Județean Dolj - Poliția Municipiului Craiova (nr. 611.385/21.02.2019 - comunicat Poliției Locale a Municipiului Craiova prin adresa nr. 611.390/22.02.2019) și înregistrat sub nr. 9426/22.02.2019.

Planul de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova, constituie parte integrantă a Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Craiova (întocmit de către Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj) și reprezintă documentul operativ de lucru prin care, în baza analizei situației operative existente, se organizează anual, la nivelul municipiului Craiova, în sistem integrat al forțelor de ordine, activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice.

Planul trebuie să respecte prevederile Ordinul nr. 92/2011 emis de Ministrul Afacerilor Interne prin s-a aprobat metodologia de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale și va cuprinde analiza situației operative a municipiului Craiova (date din raportul de activitate al Poliției Locale a Municipiului Craiova și al Poliției Municipiului Craiova) având în vedere următoarele aspecte: amplasarea geografică a teritoriului (așezarea geografică, suprafața și configurația terenului; regim climateric; cantitățile de precipitații; căi de comunicație - rutiere, feroviare, maritime: lungimea, dispunerea acestora, legăturile cu alte unități administrativ-teritoriale; zonele de agrement; obiectivele turistice, economice, instituțiile de interes public, de cult, muzeistic, școli), populația (numărul populației, fluctuația populației, șomaj etc.), evenimentele social-economice, politice sau religioase (sărbatorile naționale, zilele municipiilor, sărbătorile organizațiilor și asociațiilor profesionale, sărbători religioase la nivel național si local), starea infracțională și contravențională înregistrată la nivelul unității administrativ teritorială în anul anterior (polițiile locale și structurile Poliției Române la nivelul UAT), dispozitivele de ordine și siguranță publică și zonele de responsabilitate (delimitarea sectoarelor de siguranță publică, a zonelor de patrulare și locurilor/perimetrelor unde acționează efectivele poliției locale, amplasarea dispozitivelor pentru supravegherea și controlul traficului rutier), activități și misiuni executate in comun, efectivele și suportul logistic, harta unității administrativ-teritoriale, tabel cuprinzând persoanele cu funcții de conducere, cu atribuții de coordonare și control.

La elaborarea planului se vor avea în vedere, în mod obligatoriu, concepția și modurile de acțiune stabilite prin Planul Unic de Ordine și Siguranță Publică (sistemul integrat de acțiune) elaborat la nivelul municipiului Craiova (ce include și Planul de Ordine și Siguranță al Poliției Locale a Municipiului Craiova), datele principale de interes operativ necesare elaborării planului de ordine și siguranță fiind puse la dispoziție de către reprezentantul structurii teritoriale a Poliției Române în Comisia Locală de Ordine Publică (șeful Poliției Municipiului Craiova).

Planul de ordine și siguranță publică urmează să fie supus spre aprobare autorității deliberative, iar Planul împreună cu hotărârea Consiliului Local Craiova (de aprobare a acestuia), se înaintează, în copie, Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, în vederea asigurării unui management integrat al acțiunilor desfășurate în scopul menținerii și siguranței publice de către toate instituțiile cu atribuții în domeniul de referință

CAPITOLUL I

ANALIZA SITUAȚIEI OPERATIVE

 • A). TERITORIUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

a). așezarea geografică a Municipiului Craiova

Municipiul Craiova, reședință a județului Dolj, cel mai important centru economic, social, cultural și industrial al Regiunii Oltenia, este amplasat în sudul României, de-a lungul râului Jiu (unul din principalele râuri din țară), la ieșirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116 metri.

Craiova reprezintă cel mai mare municipiu din Oltenia, este situat la circa 235 km față de capitala României, iar față de principalele municipii apropriate se află la următoarele distanțe: 120 km față de Râmnicu Vâlcea, 110 km față de Drobeta Tumu Severin, 120 km față de Târgu Jiu, 50 km față de Slatina, 120 km față de Pitești.

Municipiul Craiova este delimitat de următoarele comune:

-Nord: Ișalnița; Șimnicu de Sus; Mischii.

-Vest: Breasta; Bucovăț.

-Sud: Podari; Malu Mare.

-Est: Cârcea; Malu Mare și se află la intersecția unor drumuri importante, precum:

-DN 6 - E70/E79 (ce realizează legătura dintre Banat și Transilvania, prin culoarul Timiș Cema și Defileul Jiului);

-DN 56 - E70 (ce reprezintă legătura între Craiova și Calafat);

-DN 6 - E 70 (Craiova - Caracal - București);

-D 65 - E574 (Craiova - Bechet);

-DN 65 C Craiova - Râmnicu Vâlcea.

In ceea ce privește poziționarea fața de principalii poli europeni, Craiova se află la următoarele distanțe: Viena - 850 km, Berlin - 1490 km, Londra - 2330 km, Madrid -3100 km, Roma - 1550 km, Moscova - 2150 km, Helsinki - 2390 km, Sofia - 290 km, Budapesta - 625 km, Paris - 2030 km, Atena - 1080 km, Bruxelles - 2000 km.

Potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, municipiul Craiova este localitate de rangul I - municipiu de importanță națională, cu influență potențială la nivel european și face parte din polii de creștere la nivel național.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 297/2008 s-a aprobat înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” iar prin Hotărârea Guvernului nr. 998/2008, municipiul Craiova a fost desemnat pol național de creștere în regiunea Oltenia.

 • b). suprafața și configurația terenului

Municipiul Craiova este capitala județului Dolj, județ ce se învecinează cu: județul Valcea și județul Gorj la nord, județul Olt la est, județul Mehedinți la vest, iar la sud -granița cu Bulgaria.

Zona urbană și periurbană a Municipiului Craiova se întinde pe o suprafață de aproximativ 8.196 ha (81,96 km ), incluzând și cartierele periferice Făcăi, Mofleni, Popoveni, Șimnicu de Jos, Bariera Vâlcii, Cernele, Izvorul Rece, Rovine II.

Relieful orașului Craiova se identifica cu relieful județului Dolj, respectiv de câmpie, iar spre partea nordica se observa o ușoara influenta a colinelor, în timp ce partea sudica tinde spre luncă.

Craiova face parte din Campia Romana mai precis din Campia Olteniei ce se întinde între Dunăre, Olt și podișul Getic, fiind străbătută de Valea Jiului.

 • c). regim climateric

Regimul climateric al municipiului Craiova este specific celui temperat-continental, cu veri călduroase - temperaturi în ultimii ani au înregistrat și +40 grade C, ploi aproape torențiale, ierni friguroase care înregistrează temperaturi de până la -20 grade C, dar și cu diferențe mari de temperatură, de la o perioadă la alta, ce variază între - 20 grade C și + 15 grade C.

În municipiul Craiova, vântul bate cel mai frecvent dinspre vest și est.

 • d) . rețele hidrografice

Teritoriul municipiului Craiova face parte din bazinul hidrografic al râului Jiu, drenorul principal al zonei, care curge prin partea de vest a teritoriului.

Rețeaua hidrografică este completată cu Lacul Hanul Doctorului, lacul din Parcul “Nicolae Romanescu” și Balta Cernele, primele două constituind lacuri de agrement.

Rețeaua hidrografica a județului Dolj este reprezentata in general de fluviul Dunărea, ce capteaza majoritatea râurilor sudice, și cursul inferior al râului Jiu - are o lungime de 339 km - ce strabate teritoriul județului Dolj de la nord la sud, străbătând defileul cu același nume.

 • e) . căi de comunicație

Rețeaua de căi de comunicație și transport este formată din: rețeaua de căi rutiere, rețeaua de căi feroviare și rețeaua de căi aeriene.

 • 1. Rețeaua de căi rutiere

Principalele trasee rutiere internaționale care traversează Regiunea de Dezvoltare, facilitând accesul din și înspre aceasta, la nivel național și internațional sunt:

-DN 6 E 70 Nădlag (punct vamal rutier) - Arad - Timișoara - Drobeta Turnu Severin - Craiova - Caracal - București;

-DN 66 E 79 Simeria - Petroșani - Târgu Jiu - Craiova;

-DN 56 E 79 Craiova - Calafat (punct vamal cu trecere a Dunării pe pod rutier, cale ferată și ferry- boat);

-DN 65 E 574 Craiova - Slatina - Pitești;

-DN 7 E 68/E 81 Sibiu - Râmnicu Vâlcea - Pitești - București;

Rețeaua stradală a municipiului Craiova se prezintă după cum urmează:

a)trama stradală de categoria I-a, este cea mai reprezentativă la nivelul municipiului, aceasta incluzând în structura sa principalele bulevarde, peste care se suprapun trasee ale transportului urban în comun, precum și sectoare ale drumurilor europene și naționale.

Nr. crt.

Denumire strada

Sector

Lungi me

(km)

1

Calea București

Aeroport Craiova - Str. Tehnicii

5,200

2

Calea București

Str. Tehnicii - B-dul N. Titulescu

3,610

3

B-dul N. Titulescu

Calea București - Str. Pașcani

1,500

4

Calea Severinului

Str. Pașcani - B-dul Dacia

1,610

5

Str. Decebal

Str. Caracal- Pasaj Electroputere

1,660

6

Str. Henry Ford - Str. Caracal

Intrare oraș - Str. Anul 1848

5,300

7

Str. Caracal (străpungere)

Str. Anul 1848 - B-dul Gh. Chițu

0,500

8

B-dul Gh. Chițu

Str. Fr. Golești (străpungere) - B-dul 1 Mai

1,000

9

Str. Tabaci

Str. Unirii - B-dul 1 Mai

0,300

10

Str. Romanescu

PECO Romanești - B-dul 1 Mai

1,500

11

B-dul 1 Mai

Str. N. Romanescu - B-dul Știrbei Vodă

1,610

12

Str. Iancu Jianu

Str. Glogoveanu - B-dul N. Titulescu

0,500

13

Str. Iancu Jianu (străpungere)

B-dul N. Titulescu - Str. George Enescu

0,210

14

Str. Frați Golești

B-du Dacia - Cal. București - Str. A.I. Cuza

1,250

TOTAL = 25,750 km

b).trama stradală de categoria a Il-a, are rol de legătură și de transfer a fluxului de circulație spre cartierele rezidențiale, zonele funcționale ale municipiului sau realizează legătura cu drumurile județene ce transferă fluxul spre zona periurbană.

Nr. Crt.

Denumire strada

Sector

Lungime (km)

1

B-dul Dacia

Pasaj Electroputere-Calea Severinului (PECO)

6,960

2

Str. Tineretului

Calea Severinului - B-dul Dacia

1,240

3

Str. Oltenia

Str. Tineretului - Str. G. Enescu

2,050

4

Str. G. Enescu

Str. Tineretului - Str. Amaradia

1,300

5

Str. Amaradia

Str. I. Jianu - B-dul Dacia

1,100

6

Str. Brestei

Str. Râului - Str. Pelendava

1,150

7

Str. Pelendava

Str. Brestei - Str. Severinului (PECO)

1,150

8

Str. Râului

Str. Brestei - Str. Potelu (străpungere)

4,600

9

B-dul Știrbei Vodă

B-dul 1 Mai - Str. Bucovăț (DJ 552)

1,900

10

Str. Brazda lui Novac

B-dul Dacia - Str. Amaradia

1,400

11

Str. N. Iorga

Str. Frații Golești - Str. V. Alexandri

1,300

12

Str. H. Coandă

Str. Caracal - Calea București

1,450

13

Str. Tr. Lalescu

Calea București - B-dul Dacia

1,000

14

Str. V. Alexandri

Str. Tr. Lalescu - B-dul Carol I

1,850

15

Str. Șerban Vodă

B-dul Carol I - Str. Brazda lui Novac

0,550

16

Str. Frații Golești

Calea București - DN 65 (intravilan)

3,200

17

B-dul Carol I

B-dul Dacia - Str. Frații Golești

0,380

18

Str. Mesteacănului

Str. Caracal - B-dul 1 Mai

1,000

19

Str. Maria Tănase

Str. Glogoveanu - B-dul N. Titulescu

0,530

20

Str. Brestei - Bibescu - Doja

Calea București - B-dul Gh. Chițu

1,850

21

Str. Tabaci

B-dul 1 Mai - Str. Râului

0,500

22

Str. Popoveni

Str. Romanescu - Str. Râului

0,800

23

DN 56

PECO Romanești - Traseu tranzit

0,800

24

DN 55

PECO Romanești - Ocolitoare Sud

1,500

25

Traseu inelar

La sud de SC FORD SA

5,500

26

Traseu median

Str. Bariera Vâlcii - Ocolitoare Nord

3,100

27

Traseu secant

Platforma NV Cemele - Ocolitoare Nord

1,700

28

Str. Bariera Vâlcii

Ocolitoare Nord

1,750

29

Pasaj Melinești

Bariera Vâlcii

1,900

30

Pasaj Melinești

Ocolitoare Nord

1,550

Total 55,06 km

c).trama stradală de categoria a IlI-a (161,13 km lungime) are rol de legătură și de transfer a fluxului de circulație spre cartierele rezidențiale și cele cu rol de „loc central", spre unitățile economice de producție, cele mai reprezentative străzi fiind: str. Unirii, str. Brestei, str. A.I. Cuza, str. Împăratul Traian, str. Macedonski, str. S. Bămuțiu, str. M. Kogălniceanu, str. M. Basarab, str. Gh. Bibescu, str. Brândușa, str. Mesteacănului, str. Ștefan cel Mare, str. Brazda lui Novac, etc.

Rolul principal în închegarea și organizarea aglomerării urbane, îl deține rețeaua arterelor de circulație cuprinse în Nomenclatorul Străzilor Municipiului Craiova, ce pornesc din punctul central - kilometrul zero, spre celelalte cartiere, conectându-se la extremitățile teritoriului intravilan, cu rețeaua rutieră interurbană.

Rețeaua stradală a municipiului nostru este constituită din mari bulevarde și străzi, valori mari de trafic înregistrând bulevardele: Dacia, Decebal, Gheorghe Chițu, 1 Mai, Romanescu, Știrbei Vodă, George Enescu, Carol I, Calea București, A.I. Cuza, Arieș, Caracal, Brestei, Nicolae Titulescu, etc.

Drumuri publice (europene și naționale) din Dolj/Craiova, se prezintă astfel: -drumuri europene: 79,38 km, din care 10,90 km în municipiul Craiova;

-drumuri naționale: 36,31 km din care 8,66 km străzi în municipiul Craiova;

 • 2. Rețeaua de căi _ferate

Municipiul Craiova este un important nod feroviar al sistemului național de căi ferate, acesta polarizând economic și social, atât județul Dolj, cât și întreaga Regiune de Dezvoltare Sud-Vest.

Lungimea rețelei de căi ferate din județul Dolj este de 221 km, municipiul Craiova, fiind principalul nod feroviar în regiunea Oltenia.

Nodul feroviar Craiova asigură legătura pe direcția est-vest și nord-sud, prin următoarele căi ferate:

-Magistrala feroviară: Timișoara - Drobeta- Tumu Severin - Craiova - Caracal -Roșiorii de Vede - București;

-Calea ferată: Craiova - Slatina - Pitești - București;

-Calea ferată: Craiova - Calafat (punct vamal cu trecere a Dunării);

-Calea ferată: Craiova - Filiași - Târgu Jiu - Bumbești Jiu - Pietroșani - Simeria.

 • 3. Rețeaua de căi aeriene

Pentru deservirea traficului aerian, pe raza municipiului Craiova este situat Aeroportul Internațional Craiova, în prezent deservind atât traficul intern, cât și cel internațional.

Aeroportul International Craiova asigură servicii pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă.

 • f). zone de agrement și obiective turistice

Din punct de vedere turistic și al zonelor de agrement, municipiul Craiova se detașează prin vechime și valoare culturală, istorică și artistică, vestigii arheologice, obiective religioase, obiective civile din piatră sau vechi clădiri cu rol administrativ sau cultural (palate, case aparținând unor familii de boieri și negustori bogați), muzee, fântâni, monumente, precum și estetica peisajului urban, având un mare grad de atractivitate.

Un rol important în peisajul turistic craiovean, îl reprezintă Centrul Istoric și zona imediat apropriată, ce conturează nucleul cel mai vechi al urbei, muzeele, precum și parcurile/grădinile din municipiul Craiova.

Centrul Istoric concentrează în perimetrul său și în imediata sa vecinătate, cele mai reprezentative obiective turistice de factură civilă, cultural-istorică, religioasă și de interes comunitar.

Centrul Municipiului Craiova - Piața socio-umană Mihai Viteazu străbătut de str. Unirii, reprezintă unul din obiectivele cel mai atractive, precum și zona cea mai aglomerată a municipiului, cuprinzând un ansamblu de fântâni arteziene, zone verzi amenajate, lăcașuri de cult, instituții de cultură, complexe comerciale.

Parcul Nicolae Romanescu - este unul dintre obiectivele emblematice ale Craiovei, formând un ansamblu complex, desfășurat pe mai mult de 96 ha, inaugurat în februarie 1903 și considerat unul dintre cele mai reprezentative monumente de artă peisageră din România și Europa.

Parcul Tineretului - (cu o suprafață de aproximativ 60 ha) - amenajarea parcului a fost concepută prin păstrarea speciilor arboricole existente și a altor elemente de biodiversitate.

Parcul Hanul Doctorului - amenajat în anul 2018, potrivit planurilor de proiectare existente în anul 1968, când a fost pentru prima dată amenajat acel amplasament și inclus în obiectivele de recreere ale populației municipiului Craiova, este situat la ieșirea din Craiova, pe bulevardul Calea București și o parte pe Centura de Nord a municipiului Craiova, constituind un pol important de relaxare pentru cetățeni.

Grădina Botanică - este situată în partea central-vestică a municipiului Craiova și ocupă o suprafață de 17 ha, reprezentând a patra grădină botanică universitară din țară, după cele din București, Cluj și Iași.

Grădina Unirii (English Park) - ocupă o suprafață de 4670 mp, este amplasată chiar în centrul orașului și cuprinde arbori și arbuști decorativi și covorul speciilor de flori, care sunt schimbate periodic, în funcție de perioada de înflorire.

Parcul Teatrului Național (Piața William Shakespeare) - este amplasat în preajma clădirii Teatrului, Universitate și complexul blocurilor de locuințe, dând o notă de armonie peisajului urban, prin modul de amenajare și componența speciilor vegetale de arbori și arbuști ornamentali care se evidențiază în toate sezoanele.

Parcul Crizantemelor - este situat în partea de sud-est a orașului, ornat cu arbori și arbuști decorativi, asemănători celor din aria municipiului, iar în centrul parcului, se află un bust ridicat în memoria poetului Traian Demetrescu.

Grădina Trandafirilor sau Grădina Frații Buzești - inițial, a fost numită Grădina Băniei, datorită amplasării în vatra veche a Craiovei, unde sunt așezate Casa Băniei și catedrala Sfântul Dumitru, precum și un impunător monument, în memoria fraților Buzești.

 • g) obiective economice, instituțiile de interes public, de cult, muzeistic, școli și alte locuri ce prezintă interes pentru activitatea de menținere a ordinii publice

Pe raza de competență funcționează 6 instituții aflate în subordinea autorității locale (R.A.A.D.P.F.L., S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI, S.C. TERMO, S.C. SALUBRITATE, S.C. R.A.T., COMPANIA DE APĂ ”OLTENIA”), 182 instituții de stat, aproximativ 10.500 agenți economici cu capital privat, 30 unități bancare, 2 universități de stat (Universitatea din Craiova și Universitatea de Medicină și Farmacie) și o sucursală privată a Universității Spiru Haret, 8 colegii naționale, 27 licee, 34 scoli generale, 2 muzee, peste 10 stadioane, mai multe parcuri, numeroase zone de agrement, unde cetățenii își petrec timpul liber la sfârșit de săptămână sau cu ocazia unor sărbători legale ori religioase, locuri în care forțele de ordine publică (dispozitive formate din polițiști locali, polițiști și jandarmi) asigură ordinea și liniștea publică.

-obiective economice

Activitățile specifice municipiului Craiova se desfășoară, în principal, în industria ușoară, industria constructoare de mașini, energetică și comerț.

Activitățile economice principale: construcții metalice și produsele din metal, mijloacele de transport rutier, mașini și echipamente, fabricarea materialelor de construcții și a altor produse nemetalice, industria chimiei și a fibrelor sintetice, confecționarea îmbrăcămintei din textile, industria textilă și a produselor textile, industria alimentară, etc.

Cele mai importante obiective economice din municipiul Craiova sunt: S.C. Ford Craiova S.A, S.C. Avioane Craiova, S.C. Elpreco S.A., S.C. Recon, Termocentrala C.E.T. II Craiova, C.F.R. Craiova, S.C. Dumagaz, S.C. Popeci, S.C. Edeca Group, S.C. Remat S.A., S.C. Erpia S.A, CEZ Craiova, Compania de Apă Oltenia, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fond Locativ Craiova, S.C. Regia Autonomă de Transport, S.C. Piețe și Târguri, S.C. Salubritate, Compania de Apă ”Oltenia” etc.

De asemenea, pe raza municipiului Craiova funcționează complexe comerciale, mall, supermarket- uri, unități hoteliere, localuri de alimentație publică, redacții de ziare cotidiene și periodice, studiouri de televiziune și radio (locale și naționale), tipografii, unități bancare și altele.

- instituții de interes public

Majoritatea instituțiilor de interes public, sunt dispuse în centrul municipiului, ce reprezintă zonă rezidențială, aglomerată, precum și zona aflată în vecinătatea centrului municipiului, unde își desfășoară activitatea: Primăria Municipiului Craiova (cele două sedii din str. A.I. Cuza nr. 7 și str. A.I. Cuza nr. 1), Prefectura Județului Dolj și Consiliul Județean Dolj, ambele cu sediul în str. Unirii nr. 19, Universitatea din Craiova, Judecătoria Craiova, Tribunalul Dolj, Curtea de Apel Craiova, Palatul Mitropoliei Olteniei și Arhiepiscopiei Craiovei, Catedrala Mitropolitană Ortodoxă Sfântul Dumitru, Direcția de Evidența Persoanelor, Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj, Inspectoratul Județean de Jandarmi Dolj, Inspectoratul de Stat în Construcții, Banca Națională a României, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Muzeul “Olteniei”, Muzeul de Artă Craiova, Teatrul Național ”Marin Sorescu”, Filarmonica "Oltenia", Teatrul pentru Copii și Tineret “Colibri”, Ansamblul folcloric "Maria Tănase", Casa de Cultură "Traian Demetrescu, Casa de Cultură a Studenților, Centrul Creației Populare Dolj, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Casa Județeană de Pensii, Agenția de Dezvoltare Regională sud-vest Oltenia, Camera de Comerț Dolj, Inspectoratul Județean de Învățământ, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie, Spitalul Clinic Județean de Urgență, Spitalul Clinic CF Craiova, Spitalul Clinic de Urgență Militar Dr. Odobleja, etc.

-instituții de cult si muzeistice

Cele mai importante instituții de cult din municipiul Craiova, sunt:

-Palatul Mitropoliei Olteniei și Arhiepiscopiei Craiovei

-Biserica Sf. Dumitru - Catedrala Mitropolitană, situată în Parcul Trandafirilor, lângă Casa Băniei și reprezintă una dintre cele mai vechi monumente din Țara Românească.

-Biserica Madona Dudu - ridicată între anii 1750-1756, ce adăpostește Icoana Făcătoare de Minuni “Madona dintrun Dud”

-Biserica Sfinții Împărați Constantin si Elena

-Biserica Sf. Treime - constituie cel mai vechi monument al Craiovei.

-Biserica Mântuleasa - ridicată de către vornicul Barbu Știrbei.

-Biserica Sf. Nicolae Amaradia (Belivacă).

-Biserica Romano-catolică cu hramul Sf. Anton de Padova.

-Biserica greco-catolică Buna Vestire

-Mănăstirea Jitianu

De asemenea, în municipiul Craiova, funcționează două muzee, după cum urmează:

-Muzeul de Artă, adăpostit de Palatul Jean Mihail

-Muzeul Olteniei - având trei secții: secția de istorie și arheologie, secția de etnografie și secția de științele naturii.

-instituții de învătământ

La nivelul municipiului Craiova, funcționează colegii naționale, școli gimnaziale, licee, gradinițe, finanțate din bugetul local, dar și unități finanțate cu capital privat.

Ca unități conexe, funcționează: Casa Corpului Didactic, Palatul Copiilor Craiova și Clubul Sportiv Școlar Craiova, finanțate din bugetul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

5                    5                                    5           5

Din rândul unităților de învățământ, unde se produc frecvent aglomerări și sunt reprezentative în municipiul Craiova, amintim: Colegiul Național “Carol I”, Colegiul Național "Frații Buzești", Colegiul Național ''Elena Cuza”, Colegiul Național “Gheorghe Chițu”, Colegiul Național ”Ștefan Velovan”.

La nivel universitar, prin Legea nr. 138/1947, s-a aprobat înființarea Universității din Craiova fiind, în ordine istorică, cea de-a cincea universitate din România.

Reprezentativă pentru municipiul Craiova este Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova (care s-a desprins prin Legea nr. 119/1998 de Universitatea din Craiova), devenind astfel a doua instituție de învățământ public superior din Craiova.

Tot la nivel universitar funcționează mai multe facultăți private, din cadrul Universității “Spiru Haret” București.

B). POPULAȚIA

În municipiul Craiova locuiesc aproximativ 305.000 persoane, în peste 103.000 locuințe, la care se adaugă circa 15.000 flotanți ori persoane ce nu au perfectate actele privitoare la domiciliu, precum și aproximativ 7500 studenți și elevi, potrivit evidenței unităților de învățământ universitar și liceal.

Municipiul Craiova este structurat pe cartiere, iar cartierul Craiovița Nouă, care număra peste 100.000 locuitori, este al doilea ca mărime din țară, din punct de vedere al numărului de locuitori, după cartierul Mănăștur ce aparține municipiului Cluj-Napoca.

Se înregistrează un număr mare de cetățeni care fac naveta în municipiul Craiova, dar și din municipiu în alte localități din județ sau județele limitrofe, fără să se concentreze în anumite zone sau cartiere ale municipiului.

Din evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă rezultă că la nivelul municipiului Craiova șomajul este de 0,72% din populația activă (date comunicate prin Planul de Ordine și Siguranță Publică emis de Poliția Municipiului Craiova).

O problemă mai deosebită este aceea că pe teritoriul Craiovei locuiesc aproximativ 35.000 cetățeni de etnie rromă, grupați în cartierele: Fața Luncii, Romanești, Popoveni, Dorobănție, Brestei, Cernele, Craiovița Nouă - care au în general un nivel de pregătire redus, iar parte dintre aceștia își asigură mijloacele de trai din cerșetorie sau în urma comiterii de infracțiuni, furturi, tâlharii, trafic de persoane și de droguri, atât pe teritoriul țării cât și în străinătate.

Posibilitatea oferită de dezvoltarea economică a municipiului nostru, aglomerarea și concentrarea populației în zona centrală sau a unor supermarketuri ori târguri comerciale, diversificarea structurii și ocupației acestora, determină existența unui număr relativ mare de elemente cu preocupări infracționale care compromit climatul de siguranță civică.

În ultimii ani, elementele infractoare, atât din etnia rromilor cât și din rândul populației majoritare au luat drumul Occidentului, în țări dezvoltate, precum Franța, Spania, Italia, Portugalia, Anglia, de curând ajungând în Canada ori în America de Nord și de Sud, unde comit infracțiuni, iar produsul acestora se întoarce pe diferite căi în țară.

Sub aspect confesional, populația este majoritar ortodoxă, pe raza municipiului Craiova fiind 44 biserici, existând însă și comunități romano- catolice, adventiste, creștini după evanghelie, penticostali, greco-catolici, în proporție de aproximativ 5-6 % din totalul populației.

C). EVENIMENTE SOCIAL - ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE

Manifestările ce au loc în Municipiul Craiova, pe locații de desfășurare, precum și perioadele de timp:

 • 1) sărbătorile naționale

 • a) 24 ianuarie - Ziua Unirii, se desfășoară pe str. A.I. Cuza, în fața sediului Primăriei Municipiului Craiova;

 • b) 1 Mai - Ziua Internațională a Muncii

 • c) 9 Mai - sărbătorirea câștigării independenței de stat a României și a Zilei Europei;

 • d) 1 Iunie - Ziua Internațională a copilului, se desfășoară în Piața Mihai Viteazul, cartierele municipiului Craiova, Centrul Multifuncțional, etc.

 • e) 26 Iunie - Ziua Tricolorului, se desfășoară în Piața Tricolorului

 • f) 29 Iulie - Ziua Imnului Național, se desfășoară pe platoul Teatrului National Marin Sorescu

 • g) 1 Decembrie - Ziua națională a României, se desfășoară pe str. A.I. Cuza, în fața sediului Primăriei Municipiului Craiova;

 • h) 22 Decembrie - Ziua Revoluției Române, se desfășoară pe str. A.I. Cuza, în fața sediului Primăriei Municipiului Craiova;

 • 2) zilele municipiului Craiova - se desfășoară la sfârșitul lunii mai - începutul lunii iunie, în aproape toate cartierele din Craiova.

 • 3) sărbători religioase

 • a) 01 ianuarie - Sfântul Vasile

 • b) 08 - 09 aprilie - Sărbătorile de Paște (Învierea Domnului)

 • c) 27 - 28 mai - Rusalii

 • d) 15 august - Adormirea Maicii Domnului

 • e) 30 noiembrie - Sfântul Andrei

 • f) 25 - 26 decembrie - Sărbătoarea Nașterii Domnului

 • D). STAREA INFRACȚIONALĂ SI CONTRAVENȚIONALĂ

(date generale)

I). POLIȚIA MUNICIPIULUI CRAIOVA - DATE REFERITOARE LA EVOLUȚIA FENOMENULUI INFRACȚIONAL / CONTRAVENȚIONAL

9                                                                                                                9                                                                                              9

(date preluate din Extrasul -nesecret- din Planul de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Craiova, întocmit de către Inspectoratul de Poliției Județean Dolj - Poliția Municipiului Craiova)

I.Situația infracțiunilor sesizate

Au fost sesizate 8.016 infracțiuni (-89), cu 1,10 % mai puține decât în aceeași perioadă a anului 2017, când au fost înregistrate 8.105 infracțiuni.

Infracțiunile de natură economică scad cu 1,5 % (- 8), în perioada analizată fiind înregistrate un număr de 525 infracțiuni .

Infracționalitatea de natură judiciară prezintă un trend descrescător cu 3 infracțiuni, în perioada analizată fiind înregistrate un număr de 4702 infracțiuni.

Au fost înregistrate 2789 infracțiuni de altă natură, care prezintă o scădere cu 2,72% ( - 78) așa cum rezultă din graficul alăturat .

La subunitățile urbane au fost sesizate 6181 infracțiuni, trendul fiind crescător ( 6135 in 2017 ).

Infracțiunile de altă natură sunt constante - 2149, cele judiciare cresc cu 22 fapte (+0,61 %) iar cele economice cresc cu 24 fapte (+5,94 %).

INFRACȚIUNI SESIZATE - URBAN

■ 12 LUNI 2017  ■ 12 LUNI 2018

Deși infracțiunile sesizate cresc cu 46 fapte, reședința Poliției Municipiului Craiova înregistrează o scădere cu 133 fapte(Nucleu), respectiv 174 fapte (Secția 3).

Trendul infracțiunilor judiciare este unul crescător (+22), Secția 2 Poliție Craiova având cea mai mare creștere (+ 88 fapte), însă unele structuri înregistrează scăderi: Secția 3 Poliție (- 62), Poliția Municipiului Craiova (- 55), Secția 5(-23) și Secția 4 (- 6).

Infracțiunile economice cresc cu 24 fapte, Secția 5 Poliție înregistrând o creștere de 40 infracțiuni, în timp Secția 4 scade cu 32 fapte.

Infracțiunile de altă natură sunt constante - 2149 fapte. Cea mai mare scădere se regăsește la reședința Municipiului Craiova (-97).

Total plângeri

Autori cunoscuți

Autori necunoscuți

5.394

2.886

Urban

Rural

Urban

Rural

12 LUNI

2018

8.280

3938

1456

2388

498

2.Criminalitatea sesizată contra persoanei

Au fost sesizate 1780 infracțiuni, care reprezintă 22,2 % din totalul celor sesizate.


Din totalul infracțiunilor contra persoanei 73,4% au fost comise în urban (1306 față de 1313 în 12 luni 2017) și 26,6 % au fost comise în rural (474 față de 472 în 12 luni 2017).

Infracțiunile cu violență care prezintă scădere sunt vătămările corporale ( de la 458 la 435 ), lovirile ( de la 917 la 881 ) și santajul ( de la 35 la 25 ).

Un ușor trend crescător îl au infracțiunile de lipsire de libertate în mod ilegal (de la 10 la 16), violările de domiciliu (de la 41 la 64 fapte), amenințările ( de la 221 la 249 fapte) și violul ( de la 31 la 32 fapte ), cu precizarea că o parte dintre acestea nu s-au confirmat ulterior , dar au rămas în statistici ca infracțiuni sesizate.


În urban, principalele infracțiuni cu violență se prezintă astfel: lovirile și violul scad ( de la 597 la 571 - lovirile ), respectiv ( de la 20 la 19 - violul ), în timp ce infracțiunea de amenințare crește ( de la 134 la 158 fapte ).

3.Criminalitatea sesizată contra patrimoniului

Criminalitatea contra patrimoniului, prezintă la rândul său un trend ascendent.

Au fost sesizate 3697 infracțiuni ( +27 ), care reprezintă 46,1 % din totalul celor sesizate, cu 0,74% mai multe decât în 12 luni 2017.

Această categorie de infracțiuni este la rându-i distribuită atât în urban, unde au fost comise 80,6 % din total (2979 infracțiuni față de cele 2933 în 12 luni 2017), cât și în rural, unde au fost comise 19,4 % (718 infracțiuni față de cele 737 în 12 luni 2017) .

Situația comparativă cu cele 12 luni 2017 a celor mai semnificative categorii de infracțiuni este următoarea: furtul crește de la 2452 la 2470 fapte, tâlhăria de la 23 la 26 fapte, distrugerea de la 753 la 763 fapte și alte infracțiuni contra patrimoniu de la 248 la 249, scăderi prezentând gestiunea frauduloasă de la 3 la 2 fapte și înșelăciunea de la 191 la 187 fapte.

Evoluția celor mai semnificative infracțiuni contra patrimoniului (furtul, tâlhăria, înșelăciunea și distrugerea) la nivelul subunităților urbane este următoarea:

Infracțiunile de furt reprezintă în continuare ponderea în rândul infracțiunilor contra patrimoniului, cu un procent de 66,8 %.

Cele 2470 infracțiuni sesizate se distribuie pe genuri, astfel: din locuințe 386 infracțiuni (283 în 12 luni 2017), din societăți comerciale 411 infracțiuni (370), din buzunare 197 infracțiuni (234), din auto 398 infracțiuni (382), de componente auto 129 infracțiuni (154), de auto 11 (12), de animale 13 infracțiuni (16), de păsări 13 infracțiuni (8), furturi de altă natură 912 infracțiuni (993). Creșterile la infracțiunile de furt se identifică la cele din locuințe = de la 283 la 386 fapte (+ 103), din societăți comerciale = de la 370 la 411 (+41), din auto = de la 382 la 398 (+16) și de păsări = de la 8 la 13 (+5 ).

Din cele 2470 infracțiuni de furt, 2018 ( 81,7 % ) au fost înregistrate de către secțiile urbane și reședință, astfel:

4.Criminalitatea stradală sesizată

Au fost sesizate 636 infracțiuni stradale ( 638 în 12 luni 2017, - 2).

Criminalitatea stradală este formată din mai multe categorii de infracțiuni, respectiv tâlhării (12 față de 13 în 12 luni 2017 ), tentativă de tâlhărie ( 0 în 2018, 1 în 2017 ), viol ( 1 în 2018, 2 în 2017 ), furturi ( 612 în 2018, 613 în 2017 ), tulburarea ordinii și liniștii publice ( 2 în 2018, 2 în 2017 ) și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase ( 8 în 2018, 6 în 2017 ), ultraj contra bunelor moravuri ( 1 în 2018, 1 în 2017 ).

Majoritatea infracțiunile stradale au fost comise în mediul urban (634 din cele 636).

În ultimii 6 ani numărul infracțiunilor stradale sesizate a scăzut constant, așa cum se observă și în graficul alăturat, iar structurile din coordonarea Poliției municipale depun eforturi pentru menținerea acestui trend.

Din cele 636 de infracțiuni stradale sesizate, un număr de 93 au fost constatate în flagrant (14,62%), procent în creștere față de aceeași perioadă a anului anterior, când au fost constatate 83 infracțiuni stradale în flagrant din 638 (13%).

5.Situația infracțiunilor flagrante

Au fost constatate în flagrant 1458 fapte, care reprezintă 18,18 % din totalul celor sesizate, din care 1259 (86,4 %) de către structurile urbane și 199 (13,6 %) de către secțiile rurale.

Rezultă o creștere a numărului infracțiunilor descoperite în flagrant față de aceeași perioadă a anului 2017, când au fost constatate 1400 infracțiuni ( +58, + 4,14% ).

INFRACȚIUNI FLAGRANTE SESIZATE

■ 12 LUNI 2017  ■ 12 LUNI 2018

6. Dinamica accidentelor de circulație și promovarea siguranței rutiere

Pe raza municipiului și a comunelor arondate s-au înregistrat un număr de 447 accidente (486 în 12 luni 2017, -39 accidente), din care 117 accidente grave (+6), soldate cu 17 morți (-4), 110 răniți grav (+10) și 45 răniți ușor în aceste accidente grave (+5), precum și 330 accidente ușoare (-45), soldate cu rănirea a 404 persoane (-73). Din accidentele grave, 94 s-au produs în municipiul Craiova și 23 pe raza secților rurale .

Principalele cauze generatoare ale celor 117 accidente grave au fost: neacordare prioritate pietoni 30, traversarea neregulamentară 23, neacordarea de prioritate vehicule 16, viteză neadaptată/neregulamentară 11, diferența fiind constituită din alte cauze.În urban au fost înregistrate 286 infracțiuni de conducere fără permis de conducere, din care 192 ( 67,1% ) la nivelul secțiilor urbane și 94 ( 32,9% ) la biroul rutier și 229 infracțiuni de conducere sub inflența băuturilor alcoolice, 72 de către secțiile urbane ( 31,4% ) și 157 de către biroul rutier ( 68,6% ).

7.Activitatea biroului pentru centrul universitar

Biroul pentru Centrul Universitar constituit ca structură specializată pentru gestionarea problematicii în unitățile cu destinație universitară, zona adiacentă a acestora cât și în spațiile de cazare în comun din administrare unde în prezent funcționează 2 unități de învățământ universitar de stat, respectiv Universitatea din Craiova în care funcționează 14 facultăți, Universitatea de Medicină și Farmacie în care funcționează 4 facultăți și o facultate cu capital privat din cadrul Universității „Spiru Haret” București.

In anul de învățământ universitar 2018 - 2019 din totalul de 24228 studenți înscriși, 22664 sunt la unitățile de stat (21416 studenți români și 1248 studenți străini), iar la unitatea cu capital privat au fost înscriși 1564 studenți.

Cu privire la cazarea în campusurile universitare în cele 14 cămine administrate de către unitățile de învățământ universitar cu capital de stat, în anul de învățământ universitar 2018 - 2019 au fost ocupate 3425 locuri (2900 studenți români și 525 studenți străini).

Au fost organizate 18 acțiuni pe linie de ordine publică în campusurile universitare, din care 16 acțiuni au fost executate de către efectivul Biroului Pentru Centrul Universitar și 2 au fost executate în cooperare cu Serviciul Pentru Imi grări Dolj și au fost organizate un număr de 36 de ședințe de prevenire antivictimală.

Au fost realizate un număr de 36 de întâlniri cu studenții din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Craiova și Universității din Craiova - Sălile Aula Magna.

Astfel, cu ocazia celor 36 de întâlniri, au fost prezentate aspecte și sfaturi antivictimale în scopul prevenirii infracțiunilor de tâlhărie pe itinerariile de deplasare spre facultăți sau cămine, infracțiunilor de furt din sălile de curs, din buzunare, poșete, genți și camerele de cămin, săvârșite de studenți, de persoane care se folosesc de diverse calități oficiale sau persoane care vin în vizită în incinta universității sau în căminele studențești, infracțiunilor comise cu violență, precum și sfaturi antivictimale cu privire la infracțiunile comise la regimul circulației rutiere pe drumurile publice, sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihitrope, fiindu-le totodată prezentate principalele aspecte cu privire la consumul de substanțe stupefiante.

Au fost întocmite 13 note de măsuri cu privire la evenimentele la care s-a participat pentru menținerea climatului de siguranță publică: “Organizarea Conferinței Băncii Naționale a României în cadrul Universității din Craiova Sala Regele Mihai I”, „Organizarea concursului de admitere în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Craiova”, „Organizarea evenimentului ”Noaptea Cercetătorilor”, „Organizarea Conferinței Băncii Naționale a României în cadrul Universității din Craiova Sala Regele Mihai I”, „Deschiderea anului universitar 2018-2019 în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Craiova și Universității din Craiova - Sălile Aula Magna și Regele Mihai I”, „Organizarea ”Balului Bobocilor Mediciniști” din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Craiova”, „Organizarea Conferinței membrilor Asociației Albanezilor din România ALAR in cadrul Universității din Craiova Sala Regele Mihai I”, „Organizarea ”Rezidențiatului 2018” în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Craiova”, „Organizarea ”Balului Bobocilor” din cadrul Facultăților de Mecanică, Inginerie Electrică, Litere și Horticultură”, „Organizarea ”Balului Bobocilor Studenților Basarabeni””, „Organizarea ”Balului Bobocilor” din cadrul Facultăților de Automatică, Științe Sociale, Științe, Agronomie și Teologie”, „Organizarea evenimentului ”WEARENATO” în cadrul Universității din Craiova Sala Regele Mihai I”, „Organizarea evenimentului ”Contingentului Militar Polonez - activitate și expoziție armament din dotare” în cadrul Universității din Craiova Sala Regele Mihai I”.

În perioada analizată au fost repartizate pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor instanțelor judecătorești ori ale procurorilor 207 mandate, 45 fiind emise de instanțe din județul Dolj și 162 de către instanțe ori unități de parchet din țară.

În perioada analizată au fost primite 113 solicitări pentru acordare de sprijin executorilor judecătorești.

II). POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA -PRINCIPALELE DATE REFERITOARE LA FAPTELE DE NATURĂ INFRACȚIONALĂ/CONTRAVENȚIONALĂ CONSTATATE ÎN ANUL 2018

9                                                                                             9

(extras din Raportul de activitate pe anul 2018 al Poliției Locale a Municipiului Craiova)

Poliția Locală s-a axat pe îndeplinirea sarcinilor stabilite prin Planul de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Craiova, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Hotărârea nr. 149/2018, plan ce are ca obiective fundamentale creșterea siguranței cetățenilor, prevenirea și combaterea faptelor contravenționale și infracționale, a criminalității și a infracționalității stradale și alte misiuni prevăzute de Legea nr.155/2010 a poliției locale, precum și pe îndeplinirea sarcinilor atribuite prin hotărâri emise de Consiliul Local și dispoziții emise de Primarul Municipiului Craiova.

În domeniul ordinii și siguranței publice, precum și în domeniul circulației, au fost încheiate protocoale de colaborare cu Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj (Poliția Municipiului Craiova - Secțiile de ordine publică și Biroul Poliției Rutiere), Inspectoratul Județean de Jandarmi - Dolj și Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova, în vederea acționării în sistem integrat, potrivit planului unic de ordine și siguranță publică.

S-au efectuat patrulări auto și patrulări pedestre pe zonele stabilite prin Planul Unic de Ordine Publică al municipiului Craiova și s-a asigurat integritatea obiectivelor și a mobilierului urban, proprietate a municipiului Craiova, ocazie cu care s-au desfășurat acțiuni preventive, precum și acțiuni specifice și punctuale, în urma cărora au fost aplicate sancțiuni contravenționale, aplanate stări conflictuale și constatate fapte infracționale.

Polițiștii locali au acționat, în principal, pe linia prevenirii faptelor antisociale, fiind organizate și executate acțiuni și misiuni specifice, asigurând măsuri de ordine cu ocazia diverselor evenimente, pe sectoarele de ordine publică și circulație rutieră (mitinguri, marșuri, acțiuni de pichetare, manifestări sportive, cultural - artistice, religioase, desființări construcții, etc, cu efective proprii dar și în colaborare cu alte structuri de ordine publică. Precum și misiuni în toate cartierele municipiului Craiova (locurile de joacă, foișoarele, zonele și părculețele din jurul blocurilor de locuințe, etc), fiind depistate și sancționate persoanele care deranjau liniștea publică, consumau alcool pe domeniul public, aruncau diverse gunoaie pe domeniul public (ambalaje, peturi, cutii, coji de semințe, etc).

în cursul anului 2018, au fost constatate și aplicate (de către serviciile de ordine publică și serviciul circulație din cadrul Poliției Locale) un număr de 24.862 sancțiuni contravenționale (majoritatea pentru fapte prevăzute de OUG 195/2002, Legea 92/2007, HCL 319/2009 și Legea 61/1991), valoarea amenzilor fiind de 7.501.338 lei.

De asemenea, au fost constatate un număr de 41 fapte infracționale.2018

2017

EVOLUȚIE 2018 / 2017

EVOLUȚIE PROCENTUALA 2018/2017

ACȚIUNI

570

515

+ 55

+ 10,68 %

SANCȚIUNI

24.862

23.339

+ 1.523

+ 6,53 %

AMENZI

21.660

20.368

+ 1.292

+ 6,34 %

AVERTISMENTE

3.202

2.971

+ 231

+ 7,78 %

Având în vedere creșterea numărului de sancțiuni contravenționale aplicate de structurile operative (ordine publică și circulație), a crescut și cuantumul total al amenzilor, în anul 2018 înregistrându-se o creștere procentuală de 8,84 % față de anul 2017.2018

2017

EVOLUȚIE 2018 / 2017

EVOLUȚIE PROCENTUALA 2018/2017

VALOARE AMENZI

7.501.338 lei

6.891.916 lei

+ 609.422 lei

+ 8,84 %

Pentru cooperarea optimă cu celelalte forțe de ordine publică din cadrul sistemului unic integrat, s-a pus accent pe comunicarea promptă, directă și imediată cu efectivele operative ale Poliției Locale aflate în misiune, preluarea sesizărilor telefonice și transmiterea acestora către echipajele din teren, urmărirea modalitații de soluționare a intervențiilor, cooperarea dispeceratului Poliției Locale cu celelalte dispecerate ale structurilor integrate M.A.I., preluarea, înregistrarea și distribuirea către echipajele Poliției Locale a sesizărilor efectuate de către cetățeni pe liniile telefonice proprii ce deservesc dispeceratul instituției, cât și pe linia specială ”telefonul cetățeanului”.

în cursul anului 2018 au fost realizate următoarele activități principale:

-verificări în baza de date M.A.I. pentru verificarea persoanelor/utilizatorilor autovehicule/permise de conducere: 14.984 (din care: verificări date persoane în evidența populației - 8.333; verificări permise de conducere auto - 426; verificări autovehicule -6.225).

-sesizări telefonice de la cetățeni preluate pe liniile dispeceratului: 3.512

-sesizări primite la telefonul cetățeanului (0251 - 984): 6.530

-sesizări primite la telefonul cetățeanului (0251 - 984), repartizate spre soluționare Poliției Locale: 794

2018

2017

EVOLUȚIE 2018/2017

EVOLUȚIE PROCENTUALA 2018/2017

Verificări în baza de date M.A.I.

14.984

15.013

- 29

- 0,19 %

Verificări persoane

8.333

9.253

- 920

- 11,04 %

Verificări permise de conducere auto

426

388

+ 38

+ 9,79 %

Verificări autovehicule

6.225

5.372

+ 853

+ 15,88 %

Sesizări telefonice

10.042

8.278

+ 1.764

+ 21,31 %

Raportat, strict, la domeniile privind ordinea publică și circulația pe drumurile publice, situația acestor structuri din cadrul Poliției Locale se prezintă astfel:

1. ordine publică:

 • a) infracțiuni constatate: 21 - persoanele suspecte de săvârșirea infracțiunilor fiind conduse la secțiile Poliției municipiului Craiova, în vederea continuării de cercetării și predate pe bază de proces-verbal, împreună cu toate documentele procedurale impuse de legile penale întocmite de polițiștii locali.

 • b) mandate de aducere executate: 368

 • c) stări de natură conflictuală aplanate: 97

 • d) intervenții la obiective monitorizate: 384

 • e) sancțiuni contravenționale aplicate: 9.958 - din care 8.915 amenzi și 1.043 avertismente, după cum urmează: Legea nr. 61/1991 - 1.391 sancțiuni (1.337 - amenzi; 54 - avertismente); Legea nr. 12/1990 - 7 sancțiuni (6 - amenzi; 1 - avertisment); Legea nr. 92/2007 - 3.419 sancțiuni (3.103 - amenzi; 316 - avertismente); Legea nr. 15/2016 -294 sancțiuni (211 - amenzi; 83 - avertismente); Legea nr. 4/2008 - 2 sancțiuni (2 -amenzi); O.U.G. nr. 55/2002 - 7 sancțiuni (5 - amenzi; 2 - avertismente); O.U.G. nr. 97/2005 - 1 sancțiune (1 - amenda); H.C.L. nr. 211/2015 - 8 sancțiuni (7 - amenzi; 1 -avertisment); H.C.L. nr. 845/2013 - 32 sancțiuni (29 - amenzi; 3 - avertismente); H.C.L. nr. 115/2006 - 25 sancțiuni (24 - amenzi; 1 - avertisment); Alte acte normative (H.C.L. nr. 217/2005; H.C.L. nr. 146/2006; H.C.L. nr. 319/2009; H.C.L. nr. 185/2013; H.C.L. nr. 364/2013; H.C.L. nr. 467/2013; H.C.L. nr. 37/2014; H.C.L. nr. 108/2014) - 4.772 sancțiuni (4.190 - amenzi; 582 - avertismente).

Urmare acțiunilor desfășurate de structura de ordine publică și a sancțiunilor

5   5       ±55

aplicate, a crescut și valoarea amenzilor, în anul 2018 aceasta fiind de 1.225.963 lei față de anul 2017 când valoarea totală a amenzilor aplicate de serviciile operative cu atribuții de ordine publică a fost de 1.080.440 lei.

2018

2017

EVOLUȚIE 2018/2017

EVOLUȚIE PROCENTUALA 2018/2017

VALOARE AMENZI

1.225.963 lei

1.080.440 lei

+ 145.523 lei

+ 13,47 %

g)prezentare generală a activităților desfășurate de structura de ordine publică (serviciile cu atribuții de ordine publică și serviciul transport valori)

Serviciile de Ordine Publică au organizat și desfășurat 461 acțiuni, din care 347 acțiuni cu forțe proprii și 114 în colaborare cu celelalte instituții.

S-au efectuat patrulări auto și patrulări pedestre pe zona de responsabilitate stabilită prin Planul Unic de Ordine Publică al municipiului Craiova și s-a asigurat integritatea obiectivelor și a mobilierului urban, proprietate a municipiului Craiova, ocazie cu care s-au desfășurat acțiuni preventive, specifice și punctuale, în urma cărora au fost aplicate sancțiuni contravenționale, aplanate stări conflictuale și constatate fapte infracționale.

5

în perioada iunie - octombrie, în intervalul 22.00 - 05.00, două echipaje de intervenție, formate din 6 - 8 polițiști locali cu atribuții de ordine publică, au desfășurat misiuni în toate cartierele, atât pe marile bulevarde, cât și pe aleile dintre blocuri, pentru menținerea liniștii publice (locuri de joacă, foișoarele amenajate de Primăria Craiova, zonele imediate și părculețele din jurul blocurilor de locuințe, etc), cu scopul de a pune în aplicare prevederile Legii nr. 61/1991 actualizată - pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordini și liniștii publice, precum și dispozițiile H.C.L. nr. 319/2009 - pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, fiind depistate și sancționate persoanele care deranjau liniștea publică, consumau alcool pe domeniul public, aruncau diverse gunoaie pe domeniul public (ambalaje, peturi, cutii, coji de semințe, etc).

În perioada supusa analizei, în timpul activităților de patrulare, au fost depistate un numar de 5 cazuri de deținere și consum de substanțe cu efect halucinogen, iar în urma controalelor corporale sumare desfasurate asupra persoanelor respective, au fost descoperite diferite materiale si tehnica pentru confectionarea manuala de tigarete cat și diferite substante si materii vegetale suspecte, toate materialele si bunurile cu caracter suspect, împreuna cu actele de constatare si plicurile sigilate, au fost predate B.C.C.O. din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj, în vederea continuarii cercetarilor.

Polițiștii locali au comunicat la domiciliul persoanelor, un număr de 5404 somații/invitații emise de Direcția Evidența Persoanelor, având ca obiect

5                       5                                                                    5                                  5                                              '

somarea/înștiințarea persoanelor care nu respectă prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate, aprobată prin Legea nr. 290/2005 și au pus în vedere persoanelor respective să intre în legalitate în cel mai scurt timp.2018

2017

EVOLUȚIE 2018/2017

EVOLUȚIE PROCENTUALA 2018/2017

mandate de aducere

368

355

+ 13

+ 3,66%

Intervenții obiective monitorizate

384

147

+ 237

+ 161,22 %

Comunicări somatii preschimbari C.I.

5.404

5.142

+ 262

+ 5,09 %

S-a participat și asigurat menținerea ordinii publice la un număr de 28 adunări generale ale asociațiilor de proprietari, în urma solicitării președinților asociațiilor.

S-au asigurat măsuri de ordine la Casa Căsătoriilor, Direcția Evidența Persoanelor (în perioada de vară, când este afluență mare de persoane), Direcția Impozite și Taxe (ianuarie - martie, noiembrie - decembrie), când se produc aglomerări de persoane la ghisee), Direcția de Asistență Socială, depozitele de alimente, unități de învățământ.

S-au asigurat măsurile de ordine, împreună cu celelalte forțe de ordine publică, la evenimentele prilejuite de manifestările de protest derulate la nivel local, atât în zona centrală, cât și pe traseele pe care s-au deplasat manifestanții.

Polițiștii locali au asigurat atât protecția funcționarilor publici, cât și a valorilor monetare încasate de casieriile Primăriei Municipiului Craiova, S.C. R.A.T. Craiova și S.C. Salubritate Craiova, asigurând colectarea și transportul valorilor către Trezoreria Municipiului Craiova, cu autospeciala blindată aflată în dotarea Poliției Locale.

De asemenea, în baza protocolului de colaborare cu S.C. R.A.T. Craiova, s-au efectuat, în echipe mixte, acțiuni de control asupra călătorilor ce folosesc mijloacele de transport public în comun, privind existența tichetului valabil de călătorie, având ca scop diminuarea călătoriilor frauduloase.

În urma acestor acțiuni, polițiștii locali au aplicat un număr de 3.419 sancțiuni contravenționale, din care 3.103 amenzi și 316 avertismente, ca urmare a încălcării

1                  ~                                                                              5                                                          "

prevederilor Legea nr. 92/2007 - privind serviciile de tranport public local, actualizată, (călătorii fiind depistați de către controlorii RAT Craiova ca circulând fără tichet valabil de călătorie), valoarea amenzilor fiind de 294.320 lei.

sancțiuni

amenzi

avertismente

Valoare amenzi

Sancțiuni Lg. 92/2007

3.419

3.103

316

294.320,00 lei

Polițiștii locali cu atribuții de ordine publică au desfășurat misiuni de asigurare a ordinii și siguranței publice pentru un număr de 129 activități sportive, manifestări ce s-au desfășurat la Sala Polivalentă, Sala ”Ion Constantinescu”, Stadionul ”Extensiv” și Stadionul de Fotbal din cadrul Complexului ”Ion Oblemenco”, după cum urmează:

-29 meciuri de volei masculin, din care 5 meciuri internaționale susținute de reprezentativa națională ale României, împotriva echipelor naționale ale Israelului, Republicii Moldova și Danemarcei;

-27 meciuri de handbal feminin, din care 6 meciuri internaționale disputate de S.C.M Craiova în cadrul Cupei E.H.F., incluzînd între acestea semifinala și finala cupei (Poliția Locală a Municipiului Craiova a asigurat masurile de ordine și siguranță publică în interiorul Sălii Polivalente, unde au participat aproximativ 5.000 de spectatori, în afara Sălii Polivalente unde a fost amplasat un ecran video și s-au aflat aproximativ 1.500 de suporteri, asigurând fluidizarea circulației rutiere în parcările din cadrul complexului sportiv, protecția echipelor, a oficialilor E.H.F și a trofeului, fiind pentru prima dată când o echipă românească evoluează în manșa retur pe teren propriu cu trofeul ”pe masă”, iar Poliția Locală a Municipiului Craiova este prima instituție de acest gen din România care asigură măsurile integral la o astfel de finala europeană);

-23 meciuri de baschet masculin, din care un meci internațional ;

~                                                                                   5                   ~

-7 meciuri de volei feminin, din care un meci internațional susținut de echipa națională a României în cadrul Ligii Europene, împotriva echipei similare a Bosnia Hertegovina;

-11 competiții de cross din care o etapă a finalei Campionatului Național de Semimaraton.

-1 gală kickboxing (Dynamite Fighting Show Craiova);

-1 eveniment sportiv de orientare organizat de Federația Româna de Orientare;

-1 eveniment automobilistic, etapă a campionatului national de Super Rally organizat de Federația Româna de Automobilism Sportiv.

-1 eveniment de motocross, etapă a campionatului regional de Hard Enduro al zonei de sud-vest;

-1 eveniment sportiv desfășurat în cadrul Campionatul Judetean de Fotbal pe Plaja Dolj, organizat de Asociatia Judeteana de Fotbal Dolj, editia 2017-2018.

-1 meci de fotbal pe stadionul Extensiv;

-26 meciuri de fotbal pe stadionul ”Ion Oblemenco”, din care 2 meciuri internaționale disputate între echipa natională a României și reprezentativa Suediei (amical), precum și meciul de fotbal dintre Universitatea Craiova și RB Leipzig (UEFA Europa League), ambele disputându-se în prezența a circa 30.000 spectatori.

Polițiștii locali au asigurat protecția jucătorilor, staff-ului tehnic și oficialilor echipelor de fotbal, desfășurând misiunile specifice pentru asigurarea siguranței în zonele de cazare ale acestora.

Mai mult, polițiștii locali au asigurat ordinea publică la evenimentele sportive și culturale desfășurate în Parcul ”Nicolae Romanescu”, Teatrul de Vară, Parcul

5                                                                                                               7                                                    7

”Tineretului”, Centrul Multifuncțional, zona centrală, Centrul Istoric, esplanada din cartierul Craiovița Nouă, precum și în celelalte cartiere ale municipiului Craiova.

De asemenea, polițiștii locali au participat la asigurarea menținerii ordinii publice cu ocazia desfășurării manifestărilor prilejuite de Centenarul Marii Uniri dedicat Zilei Naționale a României, Ziua Unirii, Ziua Drapelului, Comemorarea Zilei Victoriei Revoluției Române și Libertății, cu ocazia manifestărilor și sărbătorilor religioase (Slujbe de Bobotează, Înviere, procesiunea religioasă și pelerinajul sfintelor moaște ale Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de mir), precum și manifestărilor organizate de către Primăria Municipiului Craiova în cadrul Zilelor Municipiului Craiova, Zilele ,,Mihai Viteazul”, Festivalul ”Divanul degustătorilor de film și artă culinară”, Festivalul internațional de sculptură ”Constantin Brâncuși”, Festivalul ,,Târgul Meșterilor Populari”, Festivalul internațional ”Puppets occupy street - 2018, ediția a V a”, Caravana ”Bergenbier - eu sunt 12”, Festivalul „Street Food ”, Festivalul ”Craiova se îmbracă în Ie”, Festivalul - Concurs Internațional de Folclor pentru copii și tineret ”Maria Tănase”, Festivalul ”Tradițiile Verii”, Festivalul Internațional Shakespeare, spectacolul eveniment ,,Tosca”, Concursul de muzică ușoară - Semifinale ”EUROVISION ROMÂNIA 2018”, ”Parada Liceelor Craiovene” și alte activități culturale organizate de Opera Română, Teatrul de păpuși ”Colibri”, ansamblul ”Mari a Tănase”, Târgul de Crăciun, Orașelul Copiilor, spectacolul desfășurat în noaptea de Revelion, etc.

S-a pus accent pentru îndepărtarea cerșetorilor aflați în principalele intersecții ale municipiului Craiova, precum și pentru depistarea și sancționarea conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală.

5

În anul 2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 3/2000 - privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției, polițiștii locali au desfășurat măsuri de asigurare a integrității unui număr 34 amplasamente (în conformitate cu Dispoziția nr. 3575/2018, emisă de Primarul Municipiului Craiova), pe care se aflau panourile de afișaj (pe durata campaniei) și, totodată, au participat la măsurile de distribuire a buletinelor de vot către secțiile de votare, cât și pentru preluarea acestora după încheierea procesului de votare (la sediul Instituției Prefectului Județului Dolj și la Judecătoria Craiova).

Au fost identificate și îndrumate spre domiciliu 39 persoane care nu justificau prezența în municipiul Craiova, precum și un numar de 37 de minori lipsiți de supravegherea părinților, ce au fost predați familiilor sau au fost predați (pe bază de proces-verbal) centrelor speciale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.

De asemenea, un numar de 110 persoanele fără adăpost depistate pe raza municipiului Craiova, au fost conduse, în perioada cu temperaturi scăzute înregistrate perioadele ianuarie - februarie și noiembrie - decembrie 2018, la centrele special amenajate de primire persoane fără adăpost, Căminul de Persoane Vârstnice, unitățile spitalicești din subordinea Consiliului Local Craiova și Spitalul Clinic de Urgență Dolj.

 • h) indicatorii de performanță (2018 raportat la anul 2017)

  2018

  2017

  EVOLUȚIE 2018/2017

  EVOLUȚIE PROCENTUALA 2018/2017

  ACȚIUNI

  461

  414

  + 47

  + 11,35 %

  SANCȚIUNI

  9.958

  7.876

  + 2.082

  + 26,43 %

  AMENZI

  8.915

  6.856

  + 2.059

  + 30,03 %

  AVERTISMENTE

  1.043

  1.020

  + 23

  + 2,25 %

2. circulație pe drumurile publice:

 • a) infracțiuni constatate: 20 - săvârșite pe linie de circulație, pentru care au fost întocmite și înaintate documentele Poliției municipiului Craiova - Biroul Poliției Rutiere, în vederea efectuării de cercetărilor și dispunerea măsurilor legale.

 • b) stări de natură conflictuală aplanate: 21.

 • c) sancțiuni contravenționale aplicate: 14.904 - din care 12.745 amenzi și 2.159 avertismente, după cum urmează: Legea nr. 61/1991 - 58 sancțiuni (55 - amenzi; 3 - avertismente); Legea nr. 448/2006 - 416 sancțiuni (294 - amenzi; 122 - avertismente); Legea nr. 38/2003 - 6 sancțiuni (6 - amenzi); O.U.G. nr. 195/2002 - 9.050 sancțiuni (7.389 - amenzi; 1.661 - avertismente); H.C.L. nr. 31/2017 - 4.602 sancțiuni (4.426 -amenzi; 176 - avertismente); H.C.L. nr. 211/2015 - 56 sancțiuni (42 - amenzi; 14 -avertismente); Alte acte normative (H.C.L. nr. 217/2005; H.C.L. nr. 146/2006; H.C.L. nr. 319/2009; H.C.L. nr. 185/2013; H.C.L. nr. 364/2013; H.C.L. nr. 467/2013; H.C.L. nr. 37/2014; H.C.L. nr. 108/2014) - 716 sancțiuni (533 - amenzi; 183 - avertismente).

 • d) puncte penalizare aplicate la permisul de conducere în baza OUG nr. 195/2002 actualizată: 20.996

Procesele - verbale de sancționare, încheiate în baza O.U.G. nr. 195/2002 actualizată, au fost communicate, zilnic, către Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, în vederea implementării punctelor de penalizare, în baza națională de date.

 • e) dispoziții emise pentru ridicarea autovehiculelor: 3.969

 • f) valoarea amenzilor: 6.275.8375 lei

Urmare acțiunilor desfășurate de structura de circulație valoarea totală a amenzilor aplicate în anul 2018, a fost de 6.275.375 lei, rezultând o creștere procentuală de 7,98 % față de valoarea totală a sancțiunilor aplicate în anul 2017, care a fost de 5.811.476 lei.

2018

2017

EVOLUȚIE 2018/2017

EVOLUȚIE PROCENTUALA 2018/2017

VALOARE AMENZI

6.275.375 lei

5.811.476 lei

+ 463.899 lei

+ 7,98 %

g)prezentare generală a activităților desfășurate de structura de circulație

În conformitate cu prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010 republicată, polițiștii locali cu atribuții privind circulația rutieră și-au desfasurat activitatea în acord cu respectarea dispozițiilor O.U.G. 195/2002 actualizată, privind circulația pe drumurile publice și ale H.G. nr. 1391/2006 - pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, modificat prin H.G. nr. 965/2016.

Raportat la prevederile legale, polițiștii locali au acționat (în baza analizei situației operative), pentru înlăturarea principalelor cauze generatoare de blocaje rutiere, descoperirea și sancționarea fermă a conducătorilor auto ce încălcă dispozițiile prevăzute de legile în vigoare, fiind desfasurate activități de depistare, sancționare și responsabilizare a conducatorilor de autovehicule cu sarcina maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, autovehicule care parchează/stationează necorespunzator pe domeniul public, depistarea și sancționarea conducătorilor auto care au ca obiect de activitate transportul de călatori în regim de taxi, pentru sancționarea conducătorilor de vehicule cu tracțiune ani mal ă care încalcă prevederile H.C.L. nr. 319/2009 modificată și completată prin H.C.L. nr. 233/2015, cât si sancționarea conducătorilor ce nu respectă dispozițiile H.C.L. nr. 211/2011 privind regulamentul de functionare si accesul in centrul istoric, H.C.L. nr. 31/2017 privind instituirea de parcari pe domeniul public și dispozițiile O.U.G. nr. 195/2002 republicată, modificată și completată, privind circulatia pe drumurile publice.

Efectivele Serviciului Circulație au desfasurat un numar de 109 acțiuni specifice, din care 83 cu forțe proprii, iar un număr de 26 acțiuni în colaborare cu Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj - Serviciul Rutier și Poliția Municipiului Craiova - Biroul Poliției Rutiere în vederea conștientizării conducătorilor auto în privința respectării actelor normative specifice în vigoare, pentru combaterea opririlor, staționărilor și parcărilor neregulamentare, traversarea străzii de către pietoni prin locuri nepermise, etc.

Echipaje proprii sau echipaje mixte (în cooperare cu polițiști din cadrul Biroul Rutier al Poliției Municipiului Craiova) au acționat pentru dirijarea traficului rutier, realizându-se fluidizarea traficului auto și pietonal, în perioadele de maximă aglomerație și în zonele importante ale municipiului Craiova, fără să fie înregistrate evenimente.

De asemenea, în cazul accidentelor soldate cu victime sau pagube materiale, au fost luate măsurile necesare de izolare a zonei, conservarea probelor și dirijarea traficului, cât și măsurile ulterioare de prevenire a unor evenimente rutiere negative.

În anul 2018, având în vedere reglementarea cadrului legal in ceea ce priveste aplicarea măsurii tehnico-administrativă de ridicare a vehiculelor stationate neregulamentar (potrivit prevederilor H.G. nr. 965/2016 și procedurii aprobate prin H.C.L. nr. 130/2017 - pentru aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini în vederea delegării, prin atribuire directă, a serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova), polițiștii locali au dispus măsura de ridicare a unui numar de 3.969 autovehicule ce au încălcat prevederile legale în materie, măsură ce a fost pusă în aplicare de angajații S.C. RAT Craiova (ce are calitatea de operator desemnat de către Consiliul Local Craiova).

Precizăm că, din totalul de autovehicule asupra cărora s-a dispus măsura tehnico-administrativă de ridicare, un număr de 267 autovehicule - au fost ridicate de pe trecerile de pietoni, 235 autovehicule - au fost ridicate pentru că ocupau ilegal locurile special amenajate pentru persoanele cu handicap, 75 autovehicule - de pe pistele special amenajate pentru bicicliști, 160 autovehicule - au fost ridicate pentru că erau staționate în intersecții, pentru 143 autovehicule s-a dispus măsura ridicării, în urma sesizărilor primite, întrucât blocau accesul la drumul public, restul de 3.089 autovehicule fiind ridicate pentru abateri prevăzute de legislația rutieră și hotărâri ale autorității locale.

De asemenea, pentru punerea în aplicare a actului administrativ privind programul de plată a parcarilor pe baza de S.M.S. (parcare cu plată/oră în zona centrală; parcare ocazională pe raza municipiului Craiova), instituit în baza Hotarârii Consiliului local nr. 31/2017 privind aprobarea Regulamentului de parcări supuse taxarii pe domeniul public în municipiul Craiova, politistii locali cu atributii de circulatie, au efectuat pe tabletele terminale puse la dispoziție de operator peste 11.000 de verificari în vederea aplicării măsurilor legale împotriva conducatorilor auto ce folosesc in mod abuziv locurile de parcare amenajate in acest sens.

În urma acțiunilor efectuate pe zonele cunoscute a fi tranzitate de vehicule cu tracțiune animală, au fost depistate un numar de 29 persoane care conduceau acest tip de vehicule, fiind aplicate tot atâtea sancțiuni contravenționale, asupra vehiculelor cu tractiune animala fiind dispusa măsura ridicarii.

Printre obiectivele principale ale Politiei Locale a Municipului Craiova desfasurate pe parcursul anului, se numară si efectuarea activitatilor de îndepărtare a persoanelor care apeleaza la mila conducatorilor auto în principalele intersectii ale municipiului, precum și a minorilor care rezervă locuri de parcare.

Politistii locali cu atributii de circulatie au avut în atentie fluidizarea traficului rutier în principalele intersecții din zona centrala a municipiului, în zona unităților de învațământ (permanent în zona Colegiului Național ”Elena Cuza” și Colegiului Național ”Carol I”, ori de câte ori au fost sesizați la celelalte unități de învățământ, cu preponderență Școala Gimnazială ”Traian” de pe strada Principatele Unite, gradinițe, etc), a principalelor instituții publice (permanent, la orele de vârf, intrarea la Spitalul Județean de Urgență Craiova) și, de asemenea, au asigurat măsuri de ordine pe linie rutieră, fluidizarea/restricționarea traficului rutier și a celui pietonal, cu ocazia manifestărilor cultural-artistice, religioase sau sportive ce au avut loc în Craiova.

Poliția Locală (cu efective mărite de polițiști cu atribuții de circulație), în cooperare Serviciul Rutier Dolj și Poliția Municipiului Craiova - Biroul Poliției Rutiere, în echipaje mixte sau cu echipaje proprii, au asigurat măsuri de siguranță rutieră, fluidizarea /restricționarea traficului precum și asigurarea priorității de trecere în regim de coloană oficială pe raza municipiului Craiova, cu ocazia vizitelor oficiale ale Premierului României și Președintelui Republicii Polonia.

Mai mult, cu efective proprii, polițiștii locali au asigurat măsuri de siguranță rutieră, fluidizarea /restricționarea traficului precum și asigurarea priorității de trecere în regim de coloană oficială pe raza municipiului Craiova, cu ocazia vizitelor oficiale ale ambasadorilor Albaniei, Poloniei, Muntenegrului, etc, cât și a Primarului Romei.

În anul 2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 3/2000 - privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri p entru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției, polițiștii locali au desfășurat măsuri de fluidizare/restricționare a traficului rutier în zona centrală a municipiului Craiova cu ocazia preluării buletinelor de vot după încheierea procesului de votare (la sediul Instituției Prefectului Județului Dolj și la Judecătoria Craiova), fiind închisă circulația pe străzile A.I. Cuza, Unirii, Popa Șapcă, Romul.

De asemenea, s-a asigurat însotirea echipelor sportive (fotbal, volei baschet, handbal, naționalele de handbal și baschet ce au susținut meciuri cu naționala României

?         5                                                             5                                                        5                                                      5

în Sala Polivalentă), a delegațiilor oficiale de arbitri și observatori și transportul acestora în condiții de siguranță rutieră pe traseele de la intrarea în Craiova către locul de cazare, ulterior la locul de desfasurare a manifestatiei, iar după finalizarea competițiilor către iesirea din municipiu, fără evenimente negative.

Serviciul Circulație a asigurat deplasarea în condiții de siguranță a echipelor naționale de fotbal (România, Suedia și Serbia - naționala U 19), echipei de fotbal R.B. Leipzig, pe toată durata cât acestea s-au aflat în Craiova, primind aprecieri din partea acestora, precum și din Federației Române de Fotbal.

În cadrul proiectului JCI Cycling Day, organizat de către Asociatia Junior Chamber International, ce a avut ca scop promovarea utilitatii bicicletei ca o componenta esentiala a mobilitatii urbane, politistii locali cu atributii de circulatie împreuna cu agenti de politie din cadrul Politiei Municipiului Craiova - Biroul Rutier, au desfasurat misiuni specifice de asigurare fluidizării traficului și siguranței rutiere, precum și de însotire a participantilor pe timpul deplasarii coloanei de ciclisti pe raza municipiul Craiova.

S-a acordat sprijin regiilor și serviciilor de specialitate subordonate Primariei Municipiului Craiova și Consiliului Local Craiova prin acțiuni de fluidizare/restricționare a traficul rutier cu ocazia diferitelor lucrări de refacere a covorului asfaltic pe unele artere de circulație, pentru marcarea locurilor de parcare pe aproximativ 50 de străzi cu sens unic, precum și cu ocazia toaletării arborilor care nu prezintă siguranță, înlocuire a stâlpilor de iluminat public de pe principalele artere, amplasare mobilier urban, etc.

De asemenea, împreună cu reprezentanții Primăriei Municipiului Craiova, regiilor și societăților subordonate Consiliului Local și societățile specializate pentru activitatea de deszăpezire, polițiștii locali (cu efective sporite, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte) au participat în perioada de iarnă la înlăturarea efectelor fenomenului natural de ninsoare ce a afectat desfăsurarea circulației auto și pietonale în Municipiul Craiova, însoțind utilajele de deszăpezire, eliberând arterele de circulație de autovehiculele staționate/parcate neregulamentar, verificând străzile municipiului Craiova pentru a depista tronsoanele care prezentau gheață, polei, etc, și îngreunau circulația rutieră.

În scopul informării cetățenilor Municipiului Craiova, cu privire la respectarea prevederilor cuprinse în legi și acte administrative emise de autoritățile locale, a căror competență de aplicare este în sarcina Serviciului Circulatie al Politiei Locale a Municipiului Craiova, pe parcursul anului 2018, pentru realizarea obiectivelor de informare și prevenire, s-au derulat activități constând în:

-participarea cadrelor Poliției Locale la activități educativ-preventive în instituțiile de învățământ gimnaziale;

-publicarea unor materiale în presa scrisă;

-distribuirea de fluturași către cetățeni și mesaje ce fac trimitere la legislația specifică din domeniul circulatiei rutiere.

-afișarea pe ușile de acces ale scărilor de bloc de notificări și înștiințări, prin care le-au fost aduse la cunoștință aspecte despre prevederile actelor normative emise de autoritățile locale, cu privire la obligațiile cetățenești pentru a avea dreptul să parcheze pe domeniul public, despre faptul că nu există locuri de parcare pe domeniul public care să fie afectat de vreun drept de folosință exclusivă a vreunui locatar, orice cetățean având posibilitatea să parcheze pe domeniul public.

În cadrul Serviciului Circulație funcționează Biroul Supraveghere video, Ordine Publica si Circulatie (ce deservește centrul de monitorizare circulație situat pe str. Amaradia și centrul de monitorizare a Parcului ”Nicolae Romanescu” situat la sediul 5

principal al instituției), iar urmare activității desfășurate de dispecerii acestui birou, au fost constatate un numar de 1953 de evenimente.

Imaginile surprinse de camerele video amplasate în Craiova, au avut un rol esențial în soluționarea evenimentelor produse, acestea fiind repartizate cu operativitate spre competentă soluționare polițiștilor locali aflați în teren, dar și polițiștilor din cadrul Biroului Poliției Rutiere, cum ar fi: accidente rutiere (în urma cărora s-au produs distrugeri ale bunurilor aparținând domeniului public, conducătorii auto părăsind locul accidentului), parcări neregulamentare în intersecțiile intens circulate, evaluarea situației lucrărilor executate în carosabil sau în trotuare și care nu au fost finalizate, precum și polițiștilor cu atribuții de ordine publică de pe zona de competență, din cadrul Poliției Locale sau Poliției Municipiului Craiova.

În multe cazuri, imaginile surprinse de camerele video de supraveghere, au fost furnizate Poliției Municipiului Craiova, Parchetelor teritoriale, dar și instanțelor de judecată (după caz), fiind soluționate de către dispeceri un numar de 45 de solicitări de furnizări de date (înregistrări video captate de camerele de supraveghere) și 63 de solicitări privind vizionarea înregistrărilor, imagini ce au constituit probe solide în dovedirea faptelor contravenționale sau penale, după caz.

 • h) indicatorii de performanță (2018 raportat la anul 2017)
  2018

  2017

  EVOLUȚIE 2018/2017

  EVOLUȚIE PROCENTUALA 2018/2017

  ACȚIUNI

  109

  101

  + 8

  + 7,92 %

  SANCȚIUNI

  14.904

  15.463

  - 559

  - 3,75 %

  AMENZI

  12.745

  13.512

  - 767

  - 6,02 %

  AVERTISMENTE

  2.159

  1.951

  + 208

  + 10,67 %

  PUNCTE PENALIZARE

  20.996

  22.828

  - 1.832

  - 8,73 %

3). Activitatea desfășurată în zona unităților de învățământ aflate în atenția Poliției Locale a Municipiului Craiova (repartizate conform planului unic)

În perioada supusă analizei, în temeiul Legii nr. 35/2007 actualizată, privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ și în conformitate cu sarcinile prevăzute în Legea Poliției Locale nr. 155/2010 republicată, raportat la dispozițiile Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Craiova (aprobat prin H.C.L. nr. 149/2018), s-a acționat pentru asigurarea climatului de siguranță publică în incinta și zona adiacentă a unui număr de 9 unități de învățământ (repartizate în cadrul sistemului integrat de ordine publică de pe raza municipiului Craiova), având ca scop prevenirea și descurajarea factorilor de natură penală sau contravențională și asigurarea climatului de ordine și siguranță publică în unitățile școlare, zona adiacentă și imediată a acestora.

Unitățile de învățământ aflate sub supravegherea Poliției Locale a Municipiului Craiova, potrivit Planului Unic de Ordine și Siguranță Publică (întocmit la nivelul județului) și a Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Craiova, sunt următoarele: Colegiul National ''Carol I'', Colegiul Național ”Elena Cuza”, Colegiul Național Economic ”Gh. Chițu” (locația din cartierul 1 Mai), Liceul de Arte ”Marin Sorescu”, Liceul ”Matei Basarab”, Școala Gimnazială ''Sf. Gheorghe'' (două locații), Școala Gimnazială ''Al. Macedonski'', Școala Gimnazială ''Mihai Viteazul'', Școala Gimnazială ''Nicolae Romanescu'' (două locații).

Au fost organizate întâlniri cu profesori și elevi, au fost desfășurate activități de prezentare a aspectelor privind conceptul și atribuțiile / competențele polițiștilor locali precum și modul de contactare al acestora.

De asemenea, le-au fost aduse la cunoștință aspecte privitoare la: răspunderea penală și contravențională; prevederile Legii 61/1991 Rep. (portul de arme albe, consumul de alcool, pătrunderea fără drept în unitățile școlare); infracțiuni contra personelor din Codul Penal (furtul, lovirea, tâlhăria) consecințele juridice și măsurile de protecție împotriva comiterii unor astfel de fapte; aspecte privind consecințele consumului de plante etnobotanice; modul de sesizare a faptelor antisociale; consecințele apelării nejustificate a serviciului național de urgență 112; aspecte privind absenteismul și comportamentul violent; aspecte privind violența domestică, etc.

Mai mult, în colaborare cu Inspectoratul de Învățământ Dolj și cu mai multe unități de învățământ preșcolar, au fost organizate la sediul Poliției Locale activități educative - preventive, la care au participat peste 600 preșcolari, însoțiți de cadre didactice și părinți, cu scopul de a conștientiza preșcolarii atât asupra importanței respectării regulilor de circulație și de ordine publică.

Cu prilejul acțiunilor preșcolarii au avut șansa de a înțelege mai bine rolul polițistului în viața socială, de a conștientiza importanța fi e cărui participant la traficul rutier, de a învăța principalele reguli de circulație pietonală direct de la polițiști (cum și când se traversează strada în condiții de siguranță, care sunt semnificațiile semaforului electric și a indicatoarelor rutiere, etc), au fost informați despre modul de comportare în interiorul locurilor de joacă, cum să circula correct cu rolele, trotineta, bicicleta, etc.

De comun acord cu conducerile instituțiilor de învățământ, s-a stabilit ca zilnic, să existe schimb de informații între patrulele Poliției Locale repartizate la unitatea de învățământ respectivă și profesorul însărcinat cu serviciul pe instituție, elevii de serviciu, agenții de pază (după caz), iar la avizierul instituției să fie afișate datele de contact ale Secției de Poliției Locală din zona de responsabilitate.

Polițiștii locali prezenți în zona unităților de învățământ, au acționat inclusiv în

5   5                         ±               5                                        5                                5                >                 5

incinta clădirilor și chiar a sălilor de curs, la solicitarea expresă a profesorilor.

În vederea prevenirii și combaterii consumului de tutun în incinta unităților de învățământ (cele aflate în răspunderea Poliției Locale), precum și pentru eradicarea absenteismului de la orele de curs, polițiștii locali cu atribuții de ordine publică au inițiat și desfășurat un număr de 105 acțiuni, în cadrul cărora au fost depistați și identificați

55      5        ±555

elevi care consumau tutun în incinta curții aferentă unităților de învățământ, atât în pauza dintre cursuri, cât și în timpul orelor de curs, absentând de la cursuri.

Urmare acestor aspecte, au fost aplicate un număr de 294 sancțiuni contravenționale elevilor (211 amenzi și 83 avertismente scrise) pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 349/2002 modificată și completată prin Legea nr. 15/2016 privind prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, fiind totodată înștiințați atât conducerile instituțiilor de învățământ unde au fost depistate aceste

5         5   5                                                                     5                                   5                                                                 ±

contravenții, cât și părinții elevilor în cauză, în valoare de 19.650 lei.2018

2017

EVOLUȚIE 2018 / 2017

EVOLUȚIE PROCENTUALA 2018/2017

ACȚIUNI

105

77

+ 28

+ 36,36 %

SANCȚIUNI

294

189

+ 105

+ 55,55 %

AMENZI

211

161

+ 50

+ 31,06 %

AVERTISMENTE

83

28

+ 55

+ 196,43 %

VALOARE AMENZI

19.650 lei

16.050 lei

+ 3.600 lei

+ 22,43 %

Polițiștii locali cu atribuții de ordine publică și circulație, au asigurat măsuri de ordine, de pază a lucrărilor scrise și de asigurare a transportului lucrărilor la centrele de corectare pe timpul examenelor de capacitate, examenelor de bacalaureat și a concursurilor de ocupare a posturilor didactice și cele de director/director adjunct vacante din învățământul preuniversitar, organizate de Inspectoratul de Învățământ Dolj.

Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației, au avut în atenție fluidizarea

5   5                                                       5                                                                  5                                                          5

traficului rutier și pietonal din zona principalelor instituții de învățământ situate în centrul municipiului Craiova, la intrarea/ieșirea elevilor de la cursuri (Colegiul Național ”Carol I”, Colegiul Național ”Elena Cuza”).

În cursul anului 2018, polițiștii locali din cadrul Biroului Disciplină în Construcții și Biroului Activitate Comercială, au verificat respectarea prevederilor legale privind interzicerea comercializării băuturilor alcoolice și a tutunului de către agenții economici ce își desfășoară activitatea în incinta sau în zona vicinală a unităților de învățământ preuniversitar, verificarea contractelor încheiate între reprezentanții unităților de învățământ și agenții economici, verificarea documentelor privind legalitatea ocupării proprietății publice cu construcții provizorii tip chioșc, precum și legalitatea amplasării tonomatelor de cafea în instituțiile de învățământ.

Activitatea Poliției Locale Municipiului Craiova a avut ca drept scop identificarea zonelor și a persoanelor ce au încălcat prevederile legale în vigoare și luarea măsurilor legale raportat la situația operativă de pe raza municipiului Craiova și la Planul Unic integrat de acțiune al tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniu ordinii publice și circulației rutiere, pentru asigurarea unui climat civic de siguranță a cetățenilor.

CAPITOLUL II DISPOZITIVELE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ, MĂSURILE SI ZONELE DE RESPONSABILITATE

Poliția locală a Municipiului Craiova, din punct de vedere al ordinii și liniștii publice și a circulației, este structurată după cum urmează:

 • 1. structura de ordine publică - care cuprinde șase servicii de ordine publică ce își desfășoară activitatea pe raza municipiului Craiova, fiecare având zone de competență concret delimitate, similare celor Poliției Municipiului Craiova.

 • 2. serviciu de transport valori - ce acționează pentru transportul bunurilor și valorilor.

 • 3. structura de circulație - care cuprinde un serviciu de circulație, ce acționează pe raza municipiului Craiova, incluzând și un Centru de Monitorizare video.

A). DISPOZITIVELE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ ȘI ZONELE DE RESPONSABILITATE

a). Delimitarea sectoarelor de siguranță publică, a zonelor de patrulare și locurilor/perimetrelor unde acționează efectivele poliției locale:

1) Serviciul de Ordine Publică “UNIRII - cu sediul în cadrul Colegiului Național “Carol I”, str. Ion Maiorescu nr. 2, are ca sector de responsabilitate cu prioritate centrul municipiului, cooperează cu Secția 1 Poliție Craiova și rezolvă sesizările și evenimentele date în competență din perimetrul delimitat astfel:

Sectorul de siguranță publică:- Calea București - intersecția cu str. Unirii, pe Calea București până la intersecția cu b-dul Carol I, până la intersecția cu str. A.I. Cuza, str. înfrățirii până la intersecția cu str. împăratul Traian, pe str. împăratul Traian până la intersecția cu str. Macedonski - str. Bujorului - str. M. Firmilian - str. Unirii - Bd. Știrbei Vodă (partea dreaptă) - str. Bibescu până la intersecția cu str. Bucovăț (partea dreaptă) până la str. Răului, pe str. Rîului (partea dreaptă) până la intersecția cu str. Căprioarei, pe str. Căprioarei până la intersecția cu str. Buzăului (p artea dreaptă) - pe str. Buzăului pâna la intersecția cu str. Fulger, pe str. Fulger (partea dreaptă) până la intersecția cu Aleea I Poligonului (partea dreaptă) - cartier Cemele - cartier Maria Tănase, str. Maria Tănase până la intersecția cu Bdul Nicolae Titulescu, pe bdul Nicolae Titulescu (partea dreaptă) până la intersecția cu str. Iancu Jianu (partea dreaptă), pe str. Iancu jianu până la intersecția cu str. Brestei (partea dreaptă), pe str. Brestei (partea dreaptă) până la intersecția cu str. Unirii.

Zona de patrulare: cuprinde perimetrul delimitat de intersecția Calea București cu str. Unirii, Calea București, partea dreaptă direcția de mers către est până la intersecția cu str. A.I. Cuza, str. A.I. Cuza, partea dreaptă direcția de mers către vest până la intersecția cu str. Arieș, str. Arieș partea dreaptă direcția de mers spre sud până la intersecția cu str. Al. Macedonski, str. Al. Macedonski partea dreaptă către sud cu str. Bujorului, str. Bujorului partea dreaptă direcția de mers spre vest până la intersecția cu str. Unirii, str. Unirii partea dreaptă direcția de mers spre nord până la intersecția cu b-dul Știrbei Vodă, b-dul Știrbei Vodă partea dreaptă direcția de mers spre vest până la intersecția cu str. Matei Basarab, str. Matei Basarab, partea dreaptă direcția de mers spre nord până la intersecția cu str. Ion Maiorescu, str. Ion Maiorescu partea dreaptă până la intersecția cu str. Popa Șapcă, str. Popa Șapcă partea dreaptă până la intersecția cu str. Unirii partea dreaptă direcția de mers spre nord până la intersecția cu Calea București.

Itinerarii de patrulare - în raport de evoluția situației operative, polițiștii locali își desfășoară activitatea în patrule pedestre și auto, pe trei schimburi, itinerariile de patrulare fiind stabilite în funcție de situația operativă, de către șeful serviciului, cu aprobarea șefului poliției locale.

Asigură menținerea ordinii publice în zona de dispunere și în proximitatea Centrului Istoric, Colegiului Național ”Carol I” și Colegiul Național ”Elena Cuza”, prin cuprinderea acestora pe itinerarii de patrulare auto/pedestre, în special, în intervarele orale de intrare/ieșire la/de la orele de curs ale elevilor.

2) Serviciul de Ordine Publică “CRAIOVIȚA” - cu sediul la Școala Gimnazială nr. 32, “Alexandru Macedonski”, str. Castanilor nr. 4, are ca sector de responsabilitate în principal, cartierul Craiovița Nouă, cooperează cu Secția 5 Poliție Craiova și rezolvă sesizările și evenimentele date în competență din perimetrul delimitat astfel:

Sector de siguranță publică: - Calea Severinului, complexul comercial BILLA, pe b-dul Nicolae Titulescu până la intersecția cu str. Amaradia (partea stângă), str. Amaradia (partea stângă) până la intersecția cu b-dul Dacia (sensul giratoriu), pod Melinești, drum județean 608 Melinești, șosea centură (p arte a stângă) până la intersecția cu Calea Severinului, cartier Izvorul Rece, Calea Severinului până la intersecția cu b-dul Nicolae Titulescu și str. Maria Tănase (Complex Billa).

Zona de patrulare: cuprinde perimetrul delimitat de intersecția b-dul Nicolae Titulescu cu str. Maria Tănase și str. Pașcani, pe str. Pașcani (partea stângă) până la intersecția cu b-dul George Enescu, pe str. George Enescu până la intersecția cu b-dul Oltenia, pe b-dul Oltenia până la intersecșia cu b-dul Tineretului (zona Materna, pe b-dul Tineretului (partea stângă) până la intersecția cu Calea Severinului, pe str. Calea Severinului până la intersecția cu b-dul Nicolae Titulescu (zona Billa).

Itinerarii de patrulare - în raport de evoluția situației operative, polițiștii locali își desfășoară activitatea în patrule pedestre și auto, pe trei schimburi, itinerariile de patrulare fiind stabilite în funcție de situația operativă, de către șeful serviciului, cu aprobarea șefului poliției locale.

Asigură menținerea ordinii publice în zona de dispunere și în proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 30 - Mihai Viteazu și a Școlii Gimnaziale nr. 32 - Al. Macedonski, prin cuprinderea acestora pe itinerarii de patrulare auto/pedestre, în special, în intervarele orale de intrare/ieșire la/de la orele de curs ale elevilor.

 • 3) Serviciul de Ordine Publică “BRAZDĂ” - cu sediul în clădirea Școlii Gimnaziale nr. 24 ”Sf. Gheorghe”, str. Brazda lui Novac nr. 87, are ca sector de responsabilitate cartierul Brazda lui Novac și cartierul Bariera Vâlcii, cooperează cu Secția 4 Poliție și rezolvă sesizările/evenimentele date în competență din perimetrul delimitat astfel:

Sector de siguranță publică: - str. Amaradia (partea dreaptă) de la intersecția cu b-dul Nicolae Titulescu, până la intersecția cu b-dul Dacia, drum județean 608 Melinești până la sensul giratoriu, șoseaua de centură (p arte a dreaptă), până la intersecția cu str. Teilor, Gara Craiova, b-dul. Carol I (partea dreaptă) până la intersecția cu b-dul Calea București, pe b-dul Calea București (partea dreaptă), Km 0, str. Brestei (pe partea dreaptă) până la intersecția cu str. Iancu Jianu (partea dreaptă), pe str. Iancu Jianu (partea dreaptă) până la intersecția cu b-dul Nicolae Titulescu cu str. Amaradia.

Zona de patrulare: cuprinde perimetrul delimitat de intersecția str. Amaradia cu str. Constantin Brâncuși, str. Constantin Brâncuși, partea stângă, până la intersecția cu str. Brazda lui Novac, pe str. Brazda lui Novac, partea stângă, până la intersecția cu b-dul Dacia, pe b-dul Dacia (partea stângă) până la intersecția cu str. Amaradia (sensul giratoriu), pe str. Amaradia, în direcția de mers către Sud, partea stângă, până la intersecția cu str. Constantin Brâncuși.

Itinerarii de patrulare - în raport de evoluția situației operative, polițiștii locali își desfășoară activitatea în patrule pedestre și auto, pe trei schimburi, itinerariile de patrulare fiind stabilite în funcție de situația operativă, de către șeful serviciului, cu aprobarea șefului poliției locale.

Asigură menținerea ordinii publice în zona de dispunere și în proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 24 - Sfantu Gheorghe, ce are două locații (str. Brazda lui Novac nr. 87, str. Lămâiței nr. 4) prin cuprinderea acestora pe itinerarii de patrulare auto/pedestre, în special, în intervarele orale de intrare/ieșire la/de la orele de curs ale elevilor.

 • 4) Serviciul de Ordine Publică “ROVINE” - cu sediul în fosta Școală Generală nr. 35, din str. Nicolae Julea nr. 3, are ca sector de responsabilitate cartierul Rovine, cooperează cu Secția 3 Poliție și Secția 4 Poliție Craiova și rezolvă sesizările/evenimentele date în competență din perimetrul delimitat astfel:

Sector de siguranță publică: strada Calea București (partea stângă) - de la intersecția cu b-dul Carol I - până la intersecția cu Centura de Nord;

-intersecția Calea București cu Centura de Nord (partea stângă) - până la intersecția cu str. Teilor, pe partea stângă până la Stația CFR - Gara Craiova - b-dul Carol I (partea stângă) pâna la intersecția cu Calea București.

Zona de patrulare: cuprinde perimetrul delimitat de intersecția str. Calea București cu b-dul Carol I (partea dreaptă) până la intersecția cu b-dul Dacia (Gara Craiova), b-dul Dacia până la intersecția cu str. Bucovina, pe str. Bucovina până la intersecția cu str. Nicolae Iorga;

-intersecția str. Nicolae Iorga cu str. Dezrobirii (partea dreaptă) până la intersecția cu str. Frații Golești, str. Frații Golești până la intersecția cu Calea București, pe Calea București (partea dreaptă) până la intersecția cu b-dul Carol I.

Itinerarii de patrulare - în raport de evoluția situației operative, polițiștii locali își desfășoară activitatea în patrule pedestre și auto, pe trei schimburi, itinerariile de patrulare fiind stabilite în funcție de situația operativă, de către șeful serviciului, cu aprobarea șefului poliției locale.

Asigură menținerea ordinii publice în zona de dispunere și în proximitatea Grupului Școlar Matei Basarab, str. Vasile Alecsandri nr. 6, prin cuprinderea acestuia pe itinerarii de patrulare auto/pedestre, în special, în intervarele orale de intrare/ieșire la/de la orele de curs ale elevilor.

5). Serviciul de Ordine Publică “ROMANEȘTI” - cu sediul în str. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22, are ca sector de responsabilitate cartierele 1 Mai și Romanești, Popoveni, Făcăi, cooperează cu Secția 2 Poliție Craiova și Secția 6 Poliției Craiova, rezolvă sesizările/evenimentele date în competență din perimetrul delimitat astfel:

Sector de siguranță publică: str. Caracal de la intersecția cu b-dul Decebal, până la intersecția cu str. Anul 1848 (partea stângă), str. Anul 1848 până la intersecția cu b-dul Gh. Chițu, pe b-dul Gh. Chițu (partea stângă) până la intersecția cu str. Caracal, pe str. Caracal până la intersecția cu Al. Macedonski, pe str. Macedonski până la intersecția cu str. Bujorului (partea stângă), pe str. Bujorului până la intersecția cu str. Mitropolit Firmilan - str. Unirii până la intersecția cu Știrbei Vodă (partea stângă), b-dul Știrbei Vodă până la intersecția cu str. Bibescu, pe Bibescu (partea stângă) până la intersecția cu str. Bucovăț;

-str Bucovăț până la intersecția str. Răului (partea stângă), pe str. Rîului (partea stângă) până la intersecția cu str. Căprioarei, pe str. Căprioarei până la intersecția cu str. Buzăului, pe str. Buzăului (partea stângă) până la intersecția cu str. Fulger, pe str. Fulger până la intersecția cu str. Aleea I Poligonului (partea stîngă), cartier Nisipuri - Dorobanți, cart. Mofleni, cart. Lascăr Catargiu, cart. Popoveni, cart. Făcăi, cart. Romanești până la limita cu comuna Malu Mare.

Zona de patrulare: cuprinde perimetrul delimitat de intersecția b-dul 1 Mai cu str. Tabaci, pe str. Tabaci până la intersecția cu str. Râului, pe str. Râului până la intersecția cu str. Dr. Dimitrie Gerota;

-str. Dr. Dimitrie Gerota până la intersecția cu b-dul 1 Mai, pe b-dul 1 Mai până la la intersecția cu b-dul Nicolae Romanescu - Calea Unirii până la intersecția cu str. Marin Sorescu și până la intersecția cu b-dul 1 Mai.

- parcurile Nicolae Romanescu și Tineretului.

Itinerarii de patrulare - în raport de evoluția situației operative, polițiștii locali își desfășoară activitatea în patrule pedestre și auto, pe trei schimburi, itinerariile de patrulare fiind stabilite în funcție de situația operativă, de către șeful serviciului, cu aprobarea șefului poliției locale.

Asigură menținerea ordinii publice în zona de dispunere și în proximitatea Colegiului Național ”Marin Sorescu” și Colegiul Național ”Gheorghe Chițu” (din str. Dr. Dimitrie Gerota), prin cuprinderea acestora pe itinerarii de patrulare auto/pedestre, în special, în intervarele orale de intrare/ieșire la/de la orele de curs ale elevilor.

 • 6) . Serviciul de Ordine Publică “VALEA ROȘIE” - cu sediul în Școală Gimnazială nr. 29, din str. Vântului nr. 3, are ca sector de responsabilitate cartierul Valea Roșie, cooperează cu Secția 3 Poliție Craiova și rezolvă sesizările și evenimentele date în competență din perimetrul delimitat astfel:

Sector de siguranță publică: - intersecția A.I. Cuza cu b-dul Calea București, pe b-dul Calea București (partea dreaptă) până la intersecția Centura de Nord.;

-cart. Plaiul Vulcănești, zona Ford, str. Preciziei până la intersecția cu str. Caracal, pe str. Caracal până la intersecția cu str. Anul 1848 (partea dreaptă), pe str. Anul 1848 până la intersecția cu b-dul Gheorghe Chițu, pe b-dul Gh. Chițu, până la intersecția cu str. Caracal (partea dreaptă), pe str. Caracal până la intersecția cu str. Macedonski (partea dreaptă), pe str. Macedonski (partea dreaptă) până la intersecția cu str. Împăratul Traian -str. Înfrățirii până la intersecția cu str. A.I. Cuza.

Zona de patrulare: cuprinde perimetrul delimitat de intersecția str. Calea București cu str. Spaniei, pe str. Spaniei până la intersecția cu str. General Magheru, pe str. Gh. Magheru până la intersecția cu str. Anul 1848 (partea stângă), pe str. Anul 1848 până la intersecția cu str. Caracal.

-str. Caracal, intersecția cu str. Anul 1848, până la intersecția cu str. Henry Coandă, pe str. Henry Coandă (partea stângă) la intersecția cu str. Împăratul Traian, pe str. Împăratul Traian până la intersecția cu str. Sărarilor, pe str. Sărarilor până la intersecția cu Calea București și până la intersecția cu str. Spaniei (partea stângă).

Itinerarii de patrulare - în raport de evoluția situației operative, polițiștii locali își desfășoară activitatea în patrule pedestre și auto, pe două schimburi, itinerariile de patrulare fiind stabilite în funcție de situația operativă, de către șeful serviciului, cu aprobarea șefului poliției locale.

Asigură menținerea ordinii publice în zona de dispunere și în proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 29 - Nicolae Romanescu, ce are două locații, prin cuprinderea acestora pe itinerarii de patrulare auto/pedestre, în special, în intervarele orale de intrare/ieșire la/de la orele de curs ale elevilor.

 • 7) . Serviciul de Transport Valori - cu sediul în str. Dr. Dimitrie Gerota nr. 22, asigură integritalitatea, protecția, paza și transportul valorilor și al bunurilor (cu autospeciala blindată - ce acționează potrivit planurilor prin care sunt stabilite și aprobate itinerariile de deplasare ale acesteia), cooperează cu Secția 1 Poliție Craiova, Secția 2 Poliție Craiova, Secția 5 Poliție Craiova și Secția 6 Poliție Craiova.

 • 8) .Serviciul Circulație pe drumurile publice - cu sediul în str. Dr. Dimitrie Gerota nr. 22, desfășoară activitatea pe raza municipiului Craiova, îndeplinind acțiunile specificate de legile în vigoare, actele administrative emise de autoritățile centrale și locale, asigurând fluidizarea, restricționarea, devierea circulației, însoțirea de coloane oficiale, de delegații (de orice natură) - potrivit competențelor legale - de echipe sportive, etc, pe raza de competență.

De regulă, zona de competență este structurată pe două sectoare de siguranță rutieră, după urmează: :

Sectorul I de siguranță rutieră - este delimitat de străzile: Brestei - Calea București - b-dul Decebal - b-dul Dacia - Pelendava - Brestei.

Sectorul II de siguranță rutieră - este delimitat de străzile: Râului- Nicolae Romanescu - Comeliu Coposu - Caracal - Decebal - Calea București - Brestei.

Itinerarii de patrulare - în raport de evoluția situației operative, polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației, își desfășoară activitatea în patrule pedestre/auto, pe trei schimburi, itinerariile de patrulare fiind stabilite în funcție de situația operativă, de către șeful serviciului, cu aprobarea șefului poliției locale și asigură intervenția, potrivit competențelor, la evenimentele semnalate.

Prin dispoziția șefului Poliției Locale a Municipiului Craiova (verbală sau scrisă), planuri / note de măsuri aprobate de șeful instituției, etc, se pot constitui zone speciale de siguranță publică precum și zone speciale de siguranță și fluidizare a traficului rutier, unde polițiștii locali vor acționa în funcție de evenimente, cu respectarea prevederilor legale și a competențelor, folosindu-se inclusiv polițiști locali din cadrul altor servicii cu atribuții specifice ale instituției (care au urmat cursurile obligatorii impuse de Legea nr. 155/2010 republicată, în domeniile ordine publică și circulație, într-o instituție de învățământ M.A.I.), pentru desfășurarea activității în echipaje mixte.

De asemenea, funcție de evenimentele/manifestările ce au loc pe raza Municipiului Craiova, de formarea echipajelor de intervenție pe timp de zi sau / și de noapte, de modalitatea de acțiune precum și de numărul de polițiști locali necesari pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, pentru măsuri de închidere/restricționare a traficului rutier (se acționează în echipe OP, Circulație, sau în echipe mixte), prin dispoziția verbală/scrisă a șefului Poliției Locale, polițiștii locali vor acționa în aceste zone, chiar dacă își desfășoară activitatea zilnică în serviciile de ordine publică ce au altă rază de competență decât aceea în care se desfășoară evenimentele/manifestările respective.

Raportat la importanța zonelor și obiectivelor ce trebuie avute în vedere din municipiul Craiova, unde este necesară intensificarea serviciului de patrulare, polițiștii locali pot fi repartizați/mutați/detașați și incluși în structura oricărui serviciu de ordine publică, pentru desfășurarea activității.

Modalitatea efectuării serviciului de patrulare:

Polițiștii locali cu atributii în menținerea ordinii si liniștii publice din cadrul fiecărui serviciu de ordine publică, repartizați pe sectoare de siguranță publică și zone de patrulare, acționează pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și desfășoară activități de patrulare pedestră și auto pe itinerariile stabilite, asigurând intervenția la evenimentele semnalate.

Activitatea de patrulare este organizată și se efectuează astfel:

 • - patrulele pedestre - acționează cu preponderență în zonele de patrulare cu situație operativă complexă, unde se concentrează un număr mare de persoane, iar accesul cu mijloace auto este dificil, în vederea asigurării vizibilității și prevenției.

 • - patrulele auto - desfășoară activități specifice pe raza sectorului de siguranță publică al fiecărui serviciu de ordine publică, acoperind, în principal, locurile unde frecvent se înregistrează infracțiuni / contravenții stradale, iar pe timpul zilei având permanent în atenție unitățile de învățământ din zona de responsabilitate.

În zonele cunoscute cu stare contravențională și infracțională ridicată, intervenția la evenimente și activitatea de patrulare se vor realiza prin suplimentarea componenței patrulei sau a numărului de echipaje auto.

În c azuri de necesitate, pentru supravegherea unui obiectiv, pentru verificări sau pentru soluționarea vreunei cereri/petiții, etc, comunicarea de acte, somații, note de constatare, invitații, notificări, etc, poate acționa și un singur polițist local, care acționează potrivit legilor în vigoare și procedurilor impuse de Ordinul nr. 600/2018 (ce a abrogat Ordinul nr. 400/2015) solicitând, după caz, dacă situația o impune, sprijinul celorlalți polițiști locali sau altor forțe de ordine aflate în aproprierea sa.

Intervenția la evenimentele semnalate se realizează pe principiul cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine.

b). Dispozitivele pentru supravegherea și controlul traficului rutier

Primăria Craiova a amenajat un centru de Monitorizare și Control al Traficului Rutier (amplasat în str. Amaradia nr. 93- 95), ce funcționează în conformitate cu Protocolul de Cooperare încheiat între Instituția Prefectului Dolj, Primăria Municipiului Craiova, Inspectoratul de Poliție al județului Dolj, Poliția Locală și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova.

Administrarea Centrului de Monitorizare și Control al Traficului Rutier aparține Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova fiind utilizat/exploatat de către polițiștii din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova.

Camerele de supraveghere sunt instalate pe bulevardele Dacia - Decebal, în următoarele intersecții: Calea Severinului - Dacia - Pelendava, Dacia - C-tin Brâncoveanu, Dacia - Amaradia, Dacia - Brazda lui Novac, Dacia - Frații Golești, Dacia - Carol I, Decebal - Traian Lalescu, Decebal - Gîrlești, Decebal - Calea București, Decebal - Caracal, precum și în Centrul Istoric, pe str. Unirii și pe b-dul Calea București.

De asemenea, la sediul Poliției Locale, a fost amenajat centrul de monitorizare video a Parcului ”Nicolae Romanescu”, ce este deservit de către polițiști locali cu atribuții de dispeceri - monitorizare ce au atribuții concrete, stabilite prin fișa postului (similare dispecerilor din Centrul de Monitorizare și Control al Traficului Rutier).

Pentru eficientizarea activității dispecerilor ce-și desfășoară activitatea în cadrul centrelor de monitorizare ce funcționează pe str. Amaradia și la sediul instituției, funcționează o structură unică, și anume Biroul Supraveghere video, Ordine Publica si Circulatie, ce face parte din cadrul Serviciului Circulație.

Pentru supravegherea obiectivelor pe camerele de supraveghere și în funcție de situația operativă, la obiectivul de monitorizare se poate desfășura activitatea 24h/24h (după caz), șeful instituției având obligația să asigure personalul necesar pentru supravegherea camerelor video în aceste condiții.

Centrul de Monitorizare și Control al Traficului Rutier și Centrul de monitorizare video a Parcului ”Nicolae Romanescu” au fost înființate pentru îndeplinirea următoarelor obiective:

-creșterea fluenței traficului rutier;

-monitorizarea modului de funcționare a semafoarelor și a remedierii operative a defecțiunilor apărute, precum și monitorizarea funcționării perfecte a semafoarelor coordonate de sistem;

-prevenirea și contracararea fenomenelor contravenționale și infracționale;

-combaterea opririlor și staționărilor neregulamentare ale autovehiculelor;

-asigurarea ordinii și liniștii publice;

-prevenirea furturilor din autoturisme și societăți comerciale;

-extinderea și permanentizarea executării unor misiuni comune în patrule mixte pe linie de poliție rutieră și ordine publică.

Poliția Locală a Municipiului Craiova îndeplinește următoarele atribuții:

-supraveghează în mod continuu, conform graficului stabilit, bulevardele și zonele unde sunt amplasate camerele de supraveghere, ”Parcul Nicolae Romanescu” și informează cu operativitate patrulele de poliție locală și structura Poliției Române sau ale Jandarmeriei în cazul producerii de evenimente;

-ține legătura cu echipajele pedestre ori mobile aflate în serviciu, cunoaște indicativele la care răspund, precum și schimbarea acestora la orele și locurile stabilite, în vederea creerii premiselor realizării unor intervenții operative, în funcție de competențele legale, în cazul producerii de evenimente;

-consemnează în registrul special evenimentele și modul de soluționare;

-asigură securitatea dispeceratului și nu permite accesul în incintă a altor persoane din instituțiile care cooperează sau din afara acestora, cu excepția celor stabilite de comun acord de conducerile instituțiilor respective;

-asigură confidențialitatea imaginilor și a datelor prelucrate.

-asigură colaborarea permanentă cu instituțiile și societățile locale, specializate din domeniu, în conformitate cu atribuțiile date în competență, pentru menținerea viabilității arterelor rutiere sub aspectul infrastructurii, semnalizării corespunzătoare a zonelor periculoase și a restricțiilor, prin transmiterea observațiilor constatate pe timpul supravegherii video.

-furnizează imaginile capturate (la cerere și cu respectarea prevederilor legale) organelor de cercetare penală, parchetelor, instanțelor judecătorești, etc.

B). MISIUNILE SPECIFICE

Potrivit prevederilor Legii nr. 155/2010 republicată, raportat la numărul de personal disponibil și la situația operativă existentă, Poliția Locală a Municipiului Craiova execută următoarele misiuni specifice:

 • 1.în domeniul ordinii și liniștii publice:

 • a) menține ordinea și liniștea/siguranța publică, desfășoară acțiuni/misiuni de asigurare a integralității bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Craiova, în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al municipiului Craiova (aprobat în condițiile legii), precum și prin actele administrative emise de autoritățile locale, planurile de acțiune/notele de măsuri/repartizare buletinul postului, ordinelor primate de la superiori;

 • b) menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • c) participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • d) acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • e) constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • f) asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • g) participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • h) asigură supravegherea bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea municipiului Craiova și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • j) execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează municipiul Craiova, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • k) participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • m) asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

 • n) acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrative teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

 • o) participă la ședințele asociațiilor de proprietari/locatari și la alte evenimente importante pentru comunitatea din sectorul/zona de responsabilitate;

 • p) stabilește legături permanente cu administratorii asociațiilor de proprietari/locatari, factorii responsabili din cadrul unităților de învățământ, societăților comerciale, organizațiilor neguvemamentale, administrației publice locale pentru identificarea factorilor de risc privind ordinea publică și siguranța cetățeanului și identificarea măsurilor comune de prevenire și combatere a faptelor antisociale;

r) relaționează cu cetățenii, realizând cunoașterea populației, sub aspectul structurii, obiceiurilor și tradițiilor locale, domiciliului și reședinței, precum și a teritoriului din punct de vedere al locurilor și mediilor favorabile comiterii de fapte antisociale;

s) execută, în colaborare cu angajații împuterniciți de R.A.T . Craiova și, după caz, în cooperare cu jandarmii, acțiuni de control și sancționare a persoanelor care circulă fără tichet valabil de călătorie cu mijloacele de transport auto în comun, luând inclusiv măsurile necesare în interiorul mijloacelor auto pentru păstrarea liniștii și ordinii publice.

ș)execută, cu efective proprii sau în cooperare cu instituțiile abilitate, misiuni de asigurare a ordinii publice, de fluidizare/restricționare a circulației auto și pietonale și de însoțire (în echipaje mixte OP-Circulație), ori de câte ori situația o impune, la acțiunile și misiunile executate de către Poliția Locală, pe timpul vizitelor oficiale și a activităților la care participă înalții demnitari români sau străini, alte personalități sau echipe sportive și activități sportive desfășurate pe teritoriul municipiului Craiova, în zona obiectivelor și a locurilor de desfașuare a activităților respective.

t) identifică și receptează problemele de ordin comunitar și împreună cu instituțiile abilitate inițiază și/sau participă la aplicarea unor proiecte sau programe practice, care au ca obiectiv îmbunătățirea siguranței publice și a persoanelor;

ț)asigură protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora, potrivit Regulamentului European nr. 679/2016 și, de asemena, are obligativitatea de a nu divulga conținutul actelor încheiate la nivelul instituției în baza cărora se acționează pentru îndeplinirea acțiunilor/misiunilor Poliției Locale (note de măsuri/planuri de acțiune, buletinul postului, repartizarea și mărimea/numărul efectivelor în zonele de competență, modalitatea de acțiune a Poliției Locale, obiectivele avute în atenție, etc);

u) execută orice alte atribuții stabilite prin actele administrative centrale sau locale, precum și orice alte misiuni, potrivit competențelor.

în executarea misiunilor și atribuțiilor prevăzute de legea specială in domeniul ordinii și liniștii publice, polițiștii locali desfașoară urmatoarele activitați:

 • a) acționează pe raza municipiului Craiova pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localitații, funcție de situația operativă;

 • b) intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine", in funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și in limita competenței teritoriale;

 • c) participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgența;

 • d) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau masuri pentru conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predau făptuitorul structurii Poliției Române competente teritorial, pe baza de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

 • e) conduc la sediul poliției structurii Poliției Române persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării masurilor ce se impun;

 • f) verifică și soluționeaza sesizările și reclamațiile primite din partea cetațenilor municipiului Craiova, legate de problemele specifice compartimentului;

 • g) în situația în care constată că evenimentul sesizat din oficiu sau de la cetățeni reprezintă o tulburare gravă a ordinii și liniștii publice sau depășește posibilitățile patrulei de poliție locală și tinde să ia amploare, informează operativ dispeceratul unității și/sau șeful de serviciu / de birou, pentru a fi trimise la fața locului alte patrule apropiate și/sau alte forțe din sistemul integrat de ordine publică;

 • h) intervin, la solicitarea cetățenilor sau din oficiu, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de fapt sesizate și rezolvarea acestora.

 • i) în raport de specificul fiecărui obiectiv, vor asigura menținerea ordinii și liniștii publice în interiorul sediilor instituțiilor publice în care își desfășoară activitatea autoritatea locală a municipiului Craiova, în instituțiile/serviciile publice/regiile autonome aflate în subordinea autorității locale, precum și protecția angajaților pe timpul desfășurării activităților specifice și a unor activități vizând audiențe, vizite, delegații, manifestări cultural - artistice, simpozioane, plăți ajutoare sociale, cununii, încasări taxe și impozite, ce presupun afluență mare de public.

 • j) asigură integritatea panourilor și afișelor electorale în perioada campaniilor electorale (putând fi repartizați și câte un polițist local pentru fiecare amplasament), potrivit prevederilor legale și actelor administrative/concepțiile de lucru în comun cu structurile poliției române, și participă la asigurarea climatului de ordine și liniște publică în perioada alegerilor electorale, acționând inclusiv în echipe mixte cu polițiști din cadrul Poliției Municipiului Craiova (după caz).

 • k) acționează în echipaje mixte cu celelalte structuri ale Poliției Locale (disciplină, comerț, circulație, etc) pentru soluționarea problemelor / evenimentelor de pe raza municipiului Craiova sau pentru punerea în aplicare a planurilor/notelor de măsuri, desfășurarea de acțiuni specifice, punctuale în diverse domenii de activitate, etc, cât și în echipaje mixte cu personalul celorlalte instituții cu atribuții în ordine publică, funcționari ai Primăriei Municipiului Craiova, angajați ai regiilor/societăților subordonate Consiliului Local al Municipiului Craiova.

 • l) conduc la secțiile sau sediul Poliției Locale, precum și la sediile secțiilor Poliției Municipiului Craiova sau Jandarmeriei persoanele care refuză legitimarea sau încalcă prevederile legale, cu respectarea legilor și a procedurilor operaționale în vigoare.

 • m) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege, acte administrative emise de autoritățile locale sau centrale, sau ordine dispuse de șeful instituției.

2. în domeniul circulației pe drumurile publice:

 • a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din municipiul Craiova, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de lege în domeniul circulației;

 • b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplica marcaje rutiere;

 • c) participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlaturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • d) participă, cu forțe proprii sau împreuna cu structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promotionale, manifestari cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum și de alte activități care se desfasoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • e) sprijină structurile teritoriale ale Poliției în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • f) acordă sprijin unitaților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • h) constată contravenții, legitimează și aplică sancțiuni pentru încalcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar, pe raza municipiului Craiova;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • k) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând municipiului Craiova;

 • m) coopereaza  cu structurile Poliției Române pentru identificarea

deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării

5                                                                                                                                                                                                                                       5

neregulamentare pe domeniul al municipiului Craiova.

 • n) dispun ridicarea autovehiculelor ce încalcă prevederile OUG nr. 195/2002 actualizată sau hotărârile Consiliului Local Craiova, potrivit HG nr. 1391/2006 modificat și completat prin HG nr. 965/2016 și a Regulamentului local de ridicare.

 • o) conduc la secțiile sau sediul Poliției Locale, precum și la sediile secțiilor Poliției Municipiului Craiova sau Jandarmeriei persoanele care refuză legitimarea sau încalcă prevederile legale, cu respectarea legilor și a procedurilor operaționale în vigoare.

 • p) în caz de lipsă de personal și atunci când prevederile legale impun obligativități la nivelul instituției (având în vedere absolvirea cursurilor obligatorii de ordine publică și circulație într-o unitate specializată a M.A.I.), asigură integritatea panourilor și afișelor electorale în perioada campaniilor electorale (putând fi repartizați și câte un polițist local pentru fiecare amplasament), potrivit prevederilor legale și actelor administrative/concepțiile de lucru în comun cu structurile poliției române, și participă la asigurarea climatului de ordine și liniște publică în perioada alegerilor electorale, acționând inclusiv în echipe mixte cu polițiști din cadrul Poliției Municipiului Craiova (după caz).

r) acționează în echipaje mixte cu celelalte structuri ale Poliției Locale (disciplină, comerț, ordine publică, etc) pentru soluționarea problemelor / evenimentelor de pe raza municipiului Craiova sau pentru punerea în aplicare a planurilor/notelor de măsuri, desfășurarea de acțiuni specifice, punctuale în diverse domenii de activitate, etc, cât și în echipaje mixte cu personalul celorlalte instituții cu atribuții în ordine publică, funcționari ai Primăriei Municipiului Craiova, angajați ai regiilor/societăților subordonate Consiliului Local al Municipiului Craiova.

s) asigură protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora, potrivit Regulamentului European nr. 679/2016 și, de asemena, are obligativitatea de a nu divulga conținutul actelor încheiate la nivelul instituției în baza cărora se acționează pentru îndeplinirea acțiunilor/misiunilor Poliției Locale (note de măsuri/planuri de acțiune, buletinul postului, repartizarea și mărimea/numărul efectivelor în zonele de competență, modalitatea de acțiune a Poliției Locale, obiectivele avute în atenție, etc);

ș)îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege, sau acte administrative emise de autoritățile locale sau centrale.

5

Modul de acțiune al polițiștilor locali, cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și circulației pe drumurile publice, în cazuri speciale (incendii de proporție, explozii, catastrofe și calamități naturale, în cazul acțiunilor de protecție civilă etc.).

În cazul în care polițistul local care acționează în dispozitivul de siguranță publică este sesizat despre comiterea unui accident rutier sau în cazul infracțiunilor contra vieții, sănătății și integrității corporale a persoanei, indiferent dacă sunt săvârșite în stradă, pe câmp deschis sau în imobile, ori în situația calamităților naturale, incendiilor sau exploziilor, va lua următoarele măsuri:

-salvarea victimelor;

-raportarea prin orice mijloace a evenimentului la serviciul din care fac parte;

-înlăturarea urmărilor;

-conservarea urmelor;

-identificarea martorilor oculari;

-paza locului faptei până la sosirea echipei operative;

-în cazul în care infractorul se află la locul faptei sau în împrejurimi, îl va identifica, va lua măsuri de imobilizare și îi va asigura protecția pentru a nu suferi vătămări corporale din partea altor persoane.

In vederea aplicării prevederilor Legii nr. 155/2010 și în temeiul prevederilor H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale, șeful Poliției Locale a Municipiului Craiova îndeplinește următoarele atribuții specifice (în ceea ce privește ordinea publică și circulația rutieră), în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul Primarului municipiului Craiova:

 • a) organizează, planifică și conduce întreaga activitate a poliției locale;

 • b) coordonează întreaga activitate de ordine și siguranță publică și circulația rutieră pe drumurile publice;

 • c) asigură informarea operativă a Primarului Municipiului Craiova despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activității poliției locale;

 • d) reprezintă poliția locală în relațiile cu alte instituții ale statului, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege;

 • e) propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activității;

 • f) analizează contribuția personalului din poliția locală cu atribuții de menținere a ordinii și liniștii publice și circulație, la constatarea contravențiilor în domeniile prevăzute de lege și ia măsuri de organizare și îmbunătățire a acesteia;

 • g) organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către polițiștii din poliția locală;

 • h) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

 • i) indeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului Local Craiova și dispoziții emise de Primarul Municipiului Craiova.

Adjunctul șefului Poliției Locale se subordonează șefului poliției locale, răspunde de activitățile compartimentelor stabilite prin organigrama instituției, duce la îndeplinire dispozițiile și sarcinile stabilite de șeful poliției și asigură informarea operativă a acestuia, despre evenimentele ce au avut loc.

Conducătorii structurilor de ordine publică și circulației pe drumurile publice, au următoarele atribuții specifice stabilite de H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale:

1. în domeniul ordinii și liniștii publice:

 • a) organizează, planifică, conduce, controlează și răspunde de activitatea personalului poliției locale (din subordine) cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice și în cooperare cu cadrele de conducere de la secțiile de poliție corespondente teritorial, stabilește itinerarii de patrulare pentru fiecare schimb și pe 2 sau 3 variante, astfel încât să fie acoperite zilnic cu element polițienesc, locurile și zonele unde frecvent se tulbură ordinea și liniștea publică;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de menținere a ordinii și a liniștii publice, regulile de conviețuire socială și integritatea corporală a persoanelor;

 • c) asigură pregatirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de menținere a ordinii publice și ține evidența acestora;

 • e) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • f) participă, alături de conducerea poliției locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului Craiova;

 • g) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale;

 • h) asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență.

 • i) răspund de întreaga activitate de pe zona de competență, de evenimentele / incidentele sau neaplicarea legilor și actelor administrative în vigoare, de activitatea personalului aflat în subordine, precum și de toate activitățile, evenimentele/incidentele desfășurate/petrecute pe raza municipiului Craiova, precum și de personalul aflat în serviciu, atunci când execută serviciul de permanență pe unitate.

 • j) prezintă rapoarte zilnice despre activitatea sstructurii pe care o conduce, despre activitatea desfășurată pe timpul când execută serviciul de permanență, informează de îndată șeful instituției despre evenimentele întâmplate.

 • k) indeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului Local Craiova și dispoziții emise de Primarul Municipiului Craiova, ordine ale șefului/adjunctului Poliției Locale.

2. în domeniul circulației pe drumurile publice:

 • a) organizează, planifică, conduce,controlează și răspunde de activitatea personalului din subordine cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • b) coordonează activitatea personalului din subordine la acțiuni proprii și participă, conform solicitării, la acțiunile organizate de structurile teritoriale ale Poliției Române sau de către administratorul drumului public;

 • c) stabilește itinerarele de patrulare și intervalele orare de patrulare in zonele de competență;

 • d) propune șefului instituției, în situații deosebite, luarea unor măsuri, cum ar fi închidere, restricționare pentru anumite categorii de participanți la trafic a circulației, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

 • e) asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență și periodic instruiește personalul din subordine cu privire la cunoașterea și respectarea regulilor de circulație și, cu precădere, cu privire la modul de poziționare pe partea carosabilă și la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanților la trafic;

 • f) organizează și execută controale asupra activității desfasurate de efectivele din subordine;

 • g) analizează lunar activitatea desfasurată de personalul din subordine în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • h) întocmeste zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

 • i) răspund de întreaga activitate de pe zona de competență, de evenimentele / incidentele sau neaplicarea legilor și actelor administrative în vigoare, de activitatea personalului aflat în subordine, precum și de toate activitățile, evenimentele/incidentele desfășurate/petrecute pe raza municipiului Craiova, precum și de personalul aflat în serviciu, atunci când execută serviciul de permanență pe unitate.

 • j) prezintă rapoarte zilnice despre activitatea sstructurii pe care o conduce, despre activitatea desfășurată pe timpul când execută serviciul de permanență, informează de îndată șeful instituției despre evenimentele întâmplate.

 • k) indeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului Local Craiova și dispoziții emise de Primarul Municipiului Craiova, ordine ale șefului/adjunctului Poliției Locale.

C ). ACTIVITĂȚI SI MISIUNI EXECUTATE ÎN COMUN

Potrivit Legii nr. 155/2010 republicată, în exercitarea atribuțiilor ce ii revin, Poliția Locală a Municipiului Craiova coopereaza cu structurile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei Române și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale/ locale și colaborează cu organizații neguvemamentale, persoane fizice/ juridice.

De asemenea, Poliția Locală poate încheia cu alte autorități și instituții publice protocoale de colaborare prin care, în limitele competențelor legale, acestea iși oferă sprijin în îndeplinirea activităților sau a misiunilor specifice.

În vederea asigurării unui climat de securitate și creșterea siguranței civice, prevenirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional, precum și informarea reciprocă pentru realizarea competențelor specifice fiecărei structuri, Poliția Locală comunică, de îndată, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, de care a luat cunoștința cu ocazia îndeplinirii misiunilor/activităților specifice și solicită intervenția structurilor teritoriale competente ale Poliției Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice alte situații ce excedeaza atribuțiilor ce ii revin, potrivit prevederilor legale.

Poliția Locală execută acțiuni și misiuni în comun cu Inspectoratul de Poliție Județean al Județului Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Județean “Mihai Bravul” Dolj, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, în principal, pentru următoarele situații:

-contracararea fenomenului contravențional și infracțional;

-asigurarea climatului de liniște socială;

-combaterea manifestărilor de violență și restabilirea ordinii de drept;

Activitățile de menținere a ordinii publice se realizează cu forțele aflate la dispoziția fiecărei structuri și suportul logistic al acestora.

La baza cooperării între structuri se află legile de organizare și funcționare a acestora, hotărârile și ordonanțele de guvern, ordinele și instrucțiunile M.A.I. cât și protocoalele încheiate între aceste unități.

Cooperarea se realizează permanent pe momente și situații între elementele de dispozitiv pentru îndeplinirea misiunilor acestora.

Pe timpul asigurării și restabilirii ordinii publice conducerea acțiunilor tuturor forțelor participante revine reprezentantului I.J.J. Dolj, iar în acțiunile de menținere a ordinii publice, conducerea revine reprezentantului poliției.

Colaborarea presupune:

-schimbul operativ de date și informații privind situația operativă;

-organizarea și executarea de razii și acțiuni în comun, informarea reciprocă cu rezultatul acestora și măsurile ce se impun în vederea îmbunătățirii muncii;

-punerea în aplicare a planurilor de cooperare inclusiv prin asigurarea cu efective și din punct de vedere logistic;

-executarea de analize și controale comune.

In executarea activității specifice, pentru realizarea schimbului de informații, polițiștii locali vor colabora cu:

-polițiștii din zonele învecinate pentru a face schimb de informații, a cere și a acorda sprijin în soluționarea unor situații ivite pe timpul serviciului;

-jandarmii

- lucrătorii IJSU Oltenia

-personalul din sistemele de pază

-alte forțe din sistemul de ordine și siguranță publică.

Poliția Locală a Municipiului Craiova participă la acțiuni și execută misiuni în comun cu Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Județean “Mihai Bravul” Dolj, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Frații Buzești”, în principal, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, precum și a altor activități care se desfasoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane.

CAPITOLUL III

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIȚIA POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA ȘI SUPORTUL LOGISTIC

Efectivele existente în cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova, ce sunt angrenate în misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice, precum și de fluidizare a circulației pe drumurile publice (inclusiv dispecerii ce asigură monitorizarea circulației și a Parcului ”Nicolae Romanescu” - Biroul Supraveghere video ordine publică și circulație) sunt în număr de 240 polițiști locali, din care 230 cu funcții de execuție, iar 10 polițiști locali cu funcții de conducere.

1).Efectivele cu atribuții de ordine publică: 185 polițiști locali, din care 178 cu funcții de execuție, iar 7 polițiști locali cu funcții de conducere, după cum urmează:

Nr. crt.

Structura de ordine publică

Polițiști locali

conducere

Polițiști locali execuție

Total

1

S.O.P. Unirii

1

33

34

2

S.O.P. Brazdă

1

23

24

3

S.O.P. Craiovița

1

22

23

4

S.O.P. Rovine

1

22

23

5

S.O.P. Valea Roșie

1

22

23

6

S.O.P. Romanești

1

46

47

7

S.Transport Valori

1

10

11

8

TOTAL

7

178

185

Polițiștii locali ce desfășoară activitatea în domeniul ord

inii și liniștii publice, sunt

dotați cu: pistoale, muniție, bastoane pentru autoapărare, port baston, cătușe, portcătușe, pulverizator de mână, fluiere, lanterne, telefon mobil, stație emisie-recepție, documente serviciu, uniformă de serviciu, echipament de protecție, autospeciale.

Polițiștii locali sunt obligați să se prezinte la serviciu cu uniforma completă prevăzută în anexele HG nr. 1332/2010 și repartizată de către instituție, cu dotarea integrală și corespunzătoare pusă la dispoziție de instituție și să folosească, pentru comunicare, cu prioritate, stațiile de emisie - recepție din dotare (doar în caz de forță majoră alte modalități de comunicare) - sub sancțiunile prevăzute de regulamentele și procedurile în baza cărora funcționează instituția.

Pentru realizarea activităților de patrulare, structurile de ordine publică sunt dotate cu 16 autovehicule, din care 14 autoturisme pentru patrulare/intervenție, un autoturism Transporter pentru intervenție, o autospecială blindată pentru transport valori.

2).Efectivele cu atribuții de circulație: 55 polițiști locali, din care 52 cu funcții de execuție, iar 3 cu funcții de conducere, își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului circulație pe drumurile publice (Biroul Circulație pe drumurile publice și Biroul Supraveghere video ordine publică și circulație), după cum urmează:

Nr crt

Serviciul Circulație pe drumurile publice

Polițiști locali cu funcții de conducere

Polițiști locali cu funcții de execuție

Total

1

Șef Serviciu Circulatie

1

-

1

2

Biroul Circulație pe drumurile publice

1

42

43

3

Biroul Supraveghere video ordine publică și circulație

1

10

11

TOTAL

3

52

55

Polițiștii locali sunt dotați cu: pulverizator de mână, fluiere, lanterne, telefon mobil, stație emisie-recepție, minicamere audio - video portabile, autospeciale, documente serviciu, uniformă de serviciu și echipament de protecție specifică anotimpului.

Polițiștii locali sunt obligați să se prezinte la serviciu cu uniforma completă prevăzută în anexele HG nr. 1332/2010 și repartizată de către instituție, cu dotarea integrală și corespunzătoare pusă la dispoziție de instituție și să folosească, pentru comunicare, cu prioritate, stațiile de emisie - recepție din dotare (doar în caz de forță majoră alte modalități de comunicare) - sub sancțiunile prevăzute de regulamentele și procedurile în baza cărora funcționează Poliția Locală a Municipiului Craiova.

Serviciul Circulație pe drumurile publice este dotat cu un număr de 6 autoturisme.

CAPITOLUL IV

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU

EXECUTAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI CONTROLUL DISPOZITIVELOR

În buletinul postului se consemnează zilnic dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice de la fiecare serviciu de ordine publică și de la serviciul circulație pe drumurile publice, care cuprinde toate efectivele ce acționează în sectoarele de siguranța publică și zonele de patrulare, stabilite pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

Efectivele participante în dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice și în dispozitivul rutier, semnează în registru despre luarea la cunoștința a zonelor de patrulare și a itinerariilor stabilite, având obligația de a solicita acceptul șefului de tură/birou/serviciu și de a anunța eventual dispecerul serviciului sau al instituției despre intenția de a se retrage pentru diverse cazuri temeinic motivate.

Instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dispozitivul de menținere a ordinii publice și circulației, se realizează la sediile unde își desfășoară activitatea fiecare serviciu și are ca scop informarea acestora cu privire la evoluția situației operative, aspectele identificate din analiza tactica și buletinele de evenimente, informațiile deținute, zonele și itinerariile de patrulare.

Instruirea polițiștilor locali revine șefului de serviciu/șefilor de birou/șefi tură, de regulă, la sediul unde își desfășoară activitatea serviciul respectiv, care și conduce misiunea, ce excepția celor care sunt conduse de șeful poliției locale sau de adjunct.

În timpul activităților de instruire, șefii serviciilor/birourilor sau polițiștii locali cu atribuții de șefi tură), au în vedere următoarele aspecte:

-prezența și verificarea stării fizice și psiho-somatice a agenților;

-capacitatea de executare a serviciului;

-verificarea ținutei și dotarea polițiștilor, mijloacele individuale de intervenție, stabilirea de măsuri astfel încât fiecare polițist care intră în serviciu va avea asupra sa dotarea aferentă și echipamentul corespunzător;

-prezentarea evenimentelor conform buletinului de evenimente, prezentarea acțiunilor desfașurate/în curs de desfășurare pe raza sectorului de competență/urmează a fi desfășurate, precum și rezultatele;

-instruirea cu privire la ordinelor și dispozițiilor eșaloanelor superioare sau șefilor nemijlociți și direcți.

-verificarea modului de cunoaștere al consemnului postului, precum și a modului de acțiune în diferite situații;

-formarea patrulelor, în funcție de nevoile identificate din analiza situației operative și analiza tactică;

-supraveghează repartizarea, încărcarea și descărcarea armamentului;

-la intrarea/ieșirea în/din schimb vor fi verificate autoturismele din dotare, precum și documentele de exploatare aferente.

Această activitate se realizeaza în timpul programului efectiv, la intrarea în serviciu, pe parcursul a maximum 15 minute, care include inclusiv schimbul de ture.

Patrulele de ordine publică și echipajele rutiere vor fi redirecționate, în funcție de situația operativă existentă la un moment dat, în zonele unde se impune suplimentarea dispozitivului sau în zonele unde au loc evenimente, care nu au putut fi avute în vedere la repartizarea efectivă.

Având în vedere absolvirea cursurilor obligatorii de ordine publică și circulație într-o unitate specializată a M.A.I., toți polițiștii locali din cadrul instituției, ce au urmat aceste cursuri, indiferent de structura în care își desfășoară activitatea și indiferent de

~                                                                                                                 5                         5                                                         5

atribuțiile conferite (ordine publică, circulație, disciplină și comert, mediu, etc), pe perioada campaniilor electorale, unde polițiile locale au obligația imperativă și răspunderea adecvată, stabilite prin acte normative speciale, vor asigura integritatea panourilor și afișelor electorale (putând fi repartizați și câte un polițist local pentru fiecare amplasament), potrivit actelor încheiate la nivelul instituției și/sau actelor administrative/concepțiile de lucru în comun cu structurile poliției române și, de asemenea, participă la asigurarea climatului de ordine și liniște publică în perioada desfășurării efective a alegerilor electorale, acționând inclusiv în echipe mixte cu polițiști din cadrul Poliției Municipiului Craiova (după caz).

Toți polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova au obligația să acționeze (conform dispozițiilor verbale/scrise/documente încheiate în acest sens), atunci când situația o impune și în vederea realizării de acțiuni/misiuni pe raza municipiului Craiova, în echipaje mixte cu celelalte structuri ale Poliției Locale (disciplină, comerț, ordine publică, circulație, mediu, etc) pentru soluționarea problemelor / evenimentelor de pe raza municipiului Craiova sau pentru punerea în aplicare a planurilor/notelor de măsuri, desfășurarea de acțiuni specifice, punctuale în diverse domenii de activitate, etc, cât și în echipaje mixte cu personalul celorlalte instituții cu atribuții în ordine publică, funcționari ai Primăriei Municipiului Craiova, angajați ai regiilor/societăților subordonate Consiliului Local al Municipiului Craiova, instituții deconcentrate ale ministerelor de resort ce au atribuții pe raza municipiului.

Potrivit prevederilor legii speciale a poliției locale, a regulamentului cadru, a regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale aprobat prin HCL nr. 114/2016, a regulamentului de ordine interioară, precum și a procedurilor operaționale, întregul personal al Poliției Locale a Municipiului Craiova are obligativitatea să asigure protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora, potrivit Regulamentului European nr. 679/2016 și, de asemenea, are obligativitatea de a nu divulga conținutul actelor încheiate la nivelul instituției în baza cărora se acționează pentru îndeplinirea acțiunilor/misiunilor Poliției Locale (note de măsuri/planuri de acțiune, buletinul postului, repartizarea și mărimea/numărul efectivelor în zonele de competență, modalitatea de acțiune a Poliției Locale, obiectivele avute în atenție, etc);

Activitatea Poliției Locale a Municipiului Craiova se desfășoară în regim non stop, de 24 h/24 h, iar programul de lucru al efectivelor este de 8 ore/zi, acest program ca interval orar stabilit prin acte interne, putând fi prelungit cu acceptul șefului poliției locale, cu ocazia diverselor activități/acțiuni executate potrivit documentelor încheiate în acest sens sau încheiate ulterior, în caz de evenimente neprevăzute/spontane, timpul lucrat suplimentar urmând a fi recuperat în condițiile legii.

Activitățile si misiunile date în competentă exclusivă Politiei Locale a Municipiului Craiova, se realizează pe baza Planului de acțiune/Notei de măsuri, buletinul postului, etc, întocmită de șeful serviciului de ordine publică pe raza căruia se desfășoară evenimentul, cu aprobarea șefului poliției locale.

De asemenea, în cazul acțiunilor/misiunilor organizate în domeniul circulației, planul de acțiune/nota de măsuri se întocmește de către șeful serviciului circulație, pe care le supune aprobării șefului poliției locale.

Conducerea revine șefilor de serviciu/birou (după caz și în funcție de situația operativă, aceasta revine și polițiștilor locali desemnați - șef tură), coordonarea aparține directorului executiv, adjunctului acestuia sau șefilor de serviciu/birou/tură desemnați, potrivit dispoziției șefului poliției locale, iar controlul dispozitivelor instituite se realizează de către personalul de conducere al Poliției Locale a Municipiului Craiova, cu atribuții legale în acest sens, precum și de personalul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul plan de ordine și siguranță publică.

Pentru efectuarea atribuțiilor de control, verificarea îndeplinirii atribuțiilor și competențelor de către personalul din subordine, pentru asigurarea operativității și al eficienței privind intervențiile ce cad în competența Poliției Locale, scurtarea timpului de deplasare în orice interval orar al unei zile în vederea soluționării evenimentelor, coordonarea/conducerea efectivelor aflate în teren, raportat la misiunile/acțiunile la care participă, inclusiv cele spontane sau de forță majoră, îndeplinirea atribuțiilor din planurile existente la nivelul instituției și al municipiului Craiova, personalul cu atribuții de conducere/coordonare a întregii activități a instituției, inclusiv șefii structurilor ce asigură serviciul de permanență pe unitate (cu aprobarea șefului instituției) are posibilitatea să folosească mijloacele de deplasare aflate în dotarea instituției.

Pentru cunoașterea operativă a problematicii și zonelor municipiului Craiova, șeful instituției poate dispune mutarea șefilor de structuri sau a polițiștilor locali din cadrul acestora, la conducerea altor structuri/servicii sau să-și desfășoare activitatea în cadrul acestora - polițiștii locali - (atribuții de ordine publică).

De asemenea, polițiștii locali ce îndeplinesc atribuții de conducere, pe lângă atribuțiile specifice, vor desfășura și următoarele activități:

-conduc, îndrumă și controlează agenții de siguranță publică și pe cei din serviciul de circulație aflați în serviciu;

-analizează, sub aspectul eficienței, rapoartele zilnice de activitate ale polițiștilor locali, informând șeful nemijlocit.

Controlul se execută: planificat, anunțat, inopinat, precum și conform nevoilor pe care le impune situația operativă.

Cu ocazia controlului se vor urmări, printre altele :

 • - prezența polițiștilor locali în teren în zona de siguranță unde au fost repartizați conform “Buletinului postului” și în locul stipulat de varianta de patrulare;

 • - cunoașterea și respectarea consemnului general și particular;

 • - modul de îndeplinire al sarcinilor ce le revin și eficiența măsurilor luate;

 • - activități desfățurate și legalitatea măsurilor luate;

 • - comportarea față de cetățeni;

 • - ținuta, modul de folosire și întreținere a mijiloacelor aflate în dotare, inclusiv a autoturismelor;

 • - să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau stare de somnolență.

In cazul acțiunilor și misiunilor specifice realizate în comun cu celelalte forțe de menținere a ordinii și liniștii publice, polițiștii locali și misiunile pe care le îndeplinesc, sunt menționați în Planul de acțiune, efectivele poliției locale desfășurând activitatea în limita competențelor stabilite prin actele normative.

Controlul dispozitivului de menținere a ordinii si siguranței publice, se efectuează de către șefii de structuri desemnați din cadrul fiecărei structuri participante, precum și de personalul prevăzut în anexa nr. 1.

CAPITOLUL V DISPOZIȚII FINALE

1). Modul de realizare a informărilor reciproce

Cu privire la evoluția situației operative între Poliția Locală a Municipiului Craiova și celelalte instituții participante la activitățile de menținere a climatului de ordine și siguranță publică, se realizări informări reciproce, pentru următoarele aspecte:

-în vederea cunoașterii situației operative de către forțele cu atribuții în menținerea și asigurarea ordinii publice, zilnic, se transmit reciproc buletinele informative - la nivelul municipiului Craiova - cu evenimentele din ultimele 24 de ore, la solicitarea șefilor instituțiilor.

5                                     5

-ori de câte ori situația o impune, au loc întâlniri între conducerile structurilor din planul integrat de ordine publică, care vizează schimbul de date și informații de interes operativ, inițierea, organizarea și desfășurarea de acțiuni comune, sarcini specifice menite să conducă la menținerea ordinii publice și asigurarea unui climat de siguranță civică.

In vederea informărilor reciproce, șefii serviciilor operative din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova comunică permanent cu șefii secțiilor din cadrul Poliției Municipiului Craiova, iar polițiștii locali colaborează cu:

-agenții de siguranță din zonele învecinate pentru schimb de informații si acordă sprijin pentru luarea măsurilor legale;

-cu agenții de poliție și jandarmii și realizează un schimb operativ de informații referitoare la: date de interes operativ apărute in zona de responsabilitate, identificarea persoanelor și obiectelor date in urmărire, apariția unor persoane necunoscute cu comportare suspectă, asigurarea integritații bunurilor aparținând proprietății publice/private a municipiului Craiova, a ordinii si liniștii publice.

-cu agenții de pază de la societățile de pază care au sediul sau actionează pe raza de competență a fiecărui serviciu de ordine publică.

-dispecerii din cadrul Biroului Supraveghere video, Ordine Publica si Circulatie pun la dispoziție, în condiții legale și la cerere, imaginile captate de sistemele video.

Informările reciproce și colaborarea între forțele de menținere a ordinii publice se realizează, în principal, p entru următoarele scopuri:

-contracararea fenomenului infracțional și contravențional;

-asigurarea climatului de liniște socială;

-combaterea manifestărilor de violență și restabilirea ordinii de drept.

2). Periodicitatea evaluării activităților desfășurate

-zilnic, la fiecare schimb de tură, șefii de serviciu/schimb, analizează activitatea desfășurată de către polițiștii locali, întocmindu-se rapoarte cu activitățile desfășurate.

-zilnic, șefii de serviciu evaluează activitatea serviciului și o raportează șefului poliției locale.

-zilnic, la nivelul instituției, se întocmește buletinul de evenimente.

-ori de câte ori este cazul, se analizează situația operativă, eficiența dispozitivului de ordine publică și cel privind circulația.

-săptămânal, la nivelul structurilor Poliției Locale a Municipiului Craiova, se analizează activitățile desfășurate pe perioda săptămânii trecute, se stabilesc activitățile principale pentru săptămâna ce urmează, precum măsurile ce se impun pentru eficientizarea activităților desfășurate.

-lunar, la nivelul poliției locale, se analizează modul de acțiune și rezultatele obținute pe linia ordinii publice și a circulației.

-anual, se întocmește Raportul de Evaluare a polițiștilor locali (funcționari publici), potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normele privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

-anual, în lunile ianuarie - februarie (pentru anul anterior), se prezintă Consiliului Local al Municipiului Craiova, în ședință ordinară/extraordinară, raportul de activitate al tuturor structurilor Poliției Locale a Municipiului Craiova.

 • 3) .Reactualizarea Planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova se realizează anual, sau ori de câte ori survin modificări în evoluția situației operative sau cu privire la efectivele de poliție locală participante la activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice.

Planul de ordine și siguranță publică și hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova de aprobare a acestuia se înaintează, în copie, Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, în vederea asigurării unui management integrat al misiunilor și acțiunilor desfășurate în scopul menținerii ordinii și siguranței publice, de către toate institutiile cu atributii în domeniul de referință.

 • 4) .Componența Comisiei Locale de Ordine Publică

Președinte:

MIHAIL GENOIU - Primarul Municipiului Craiova

Membrii:

NICOLETA MIULESCU - Secretarul Municipiului Craiova MARIUS SORIN TIȚOIU - Șef Poliția Municipiului Craiova OCTAVIAN MATEESCU - Șef Poliția Locală a Municipiului Craiova BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU - consilier local MARINEL FLORESCU - consilier local

RADU MARIN TRAIAN - consilier local

5) .Anexele la prezentul plan (părți integrante):

 • - tabel cuprinzând persoanele cu funcții de conducere, cu atribuții de coordonare și control al efectivelor participante la activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice și activitățile privind circulația pe drumurile publice (anexa nr. 1);

 • - harta municipiului Craiova și zonele de competență ale structurilor de ordine publică (anexa nr. 2);

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA

Anexa nr. 1

PLANUL DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

TABEL

cuprinzând persoanele cu funcții de conducere, cu atribuții de coordonare/conducere/control al efectivelor participante la activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice și a circulației pe drumurile publice

Nr. crt.

Nume și prenume

Funcții de conducere

1

Mateescu Octavian

Director executiv Politia Locală

2

Tîrcu Marius

Director adjunct Poliția Locală

3

Căpitănescu Emil

sef- serviciu O.P. Rovine

4

Manea Gheorghe

sef - serviciu O.P. Valea Roșie

5

5

Mihalache Marin

sef - serviciu O.P. Craiovița

5

6

Nicolcea Mircea

sef - serviciu O.P. Unirii

7

Nină Gheorghe

sef - serviciu O.P. Brazdă

8

Rusu Viorel

sef - serviciu O.P. Romanești

5

9

Dodocioiu Florinei

sef - serviciu Transport Valori

10

Mocioacă Daniel

sef - serviciu Circulație

11

Bercea Nicușor

5

sef - birou Circulație

12

Andreescu Mihai

șef - birou Supraveghere video, ordine publică și circulație

Controlul efectivelor aflate în serviciu si conducerea efectivelor în diverse misiuni / acțiuni poate fi efectuată și de către șefii de tură din fiecare serviciu operativ, sau de către orice funcționar public cu statut specific din cadrul instituției desemnat de către Șeful Poliției Locale a Municipiului Craiova.

SERVICIUL ORDINE PUBLICA "BRAZDA"


ANEXA 2

LA PLANUL DE ORDINE SI SIGURANȚA PUBLICA


Zona Industria


CRAH

(96 rSERVICIUL ORDINE PUBLICA "ROVINE"