Hotărârea nr. 9/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 9 privind reportarea excedentului bugetar al anului 2018, realizat de cătreinstituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din activităţilefinanţate integral din venituri proprii, în anul 2019

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.9 privind reportarea excedentului bugetar al anului 2018, realizat de către instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, precum și din activitățile finanțate integral din venituri proprii, în anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.2611/2019, rapoartele nr.9004/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și nr.9476/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune reportarea excedentului bugetar al anului 2018, realizat de către instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, precum și din activitățile finanțate integral din venituri proprii, în anul 2019 și rapoartele nr.29/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.31/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.34/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.36/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.39/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.70 alin.1 și 3 și art.71, alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.3.16 alin.1 și 3.17 din Normele Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3809/18.12.2018;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b, coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ca excedentele din execuția bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, rezultate după operațiunile de regularizare, în anul 2018, respectiv: Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Spitalul Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, precum și din activitatile finantate integral din venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, să rămână la dispoziția acestora, urmând a fi folosite în anul 2019, cu aceeași destinație.

Art.2. Se aprobă ca excedentele rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, în anul 2018, respectiv ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova și Poliției Locale a Municipiului Craiova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, să fie preluate ca venit la bugetul local al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Adrian COSMAN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

SITUATIA

privind excedentul bugetar inregistrat la institutiile publice finantate integral din venituri proprii la sfarsitul anului 2018

lei

Nr. crt.

Denumire ordonatori terțiari

Sold

TOTAL

12.588.276,84

1

Gradinita cu pp "Tudor Vladimirescu"

15.815,98

2

Gradinita cu pp "Sf. Ana"

7.275,93

3

Gradinita cu pp "Traian Demetrescu"

7.867,48

4

Gradinita cu pp "Paradisul Copiilor"

67.073,03

5

Gradinita cu pp "Petrache Poenaru"

26.025,73

6

Gradinita cu pp "Voiniceii"

10.819,12

7

Gradinita cu pp "Dumbrava Minunată"

4.824,80

8

Gradinita cu pp "Floare Albastră"

7.877,35

9

Grădinita cu pp "Elena Farago"

25.532,19

10

Gradinita cu pp "Ion Creangă"

7.303,41

11

Gradinita cu pp "Căsuța cu povești"

26.583,46

12

Gradinita cu pp "Eden"

4.101,70

13

Gradinita cu pp "Piticot"

7.522,20

14

Gradinita cu pp "Floarea Soarelui"

41.272,74

15

Gradinita cu pp "Pheonix"

18.621,10

16

Gradinita cu pp "Castelul Fermecat"

17.813,07

17

Gradinita cu pp "Pinocchio"

1.425,92

18

Gradinita cu pp "Nicolae Romanescu"

3.036,63

19

Școala gimnazială Traian

21.074,99

20

Școala gimnazială Decebal

6.025,20

21

Școala gimnazială Ion Creangă

12.608,48

22

Școala gimnazială Lascăr Catargiu

2.231,75

23

Școala gimnazială Gheorghe Țițeica

6.791,80

24

Școala gimnazială Mircea Eliade

6.505,07

25

Școala gimnazială Sf. Gheorghe

38.829,22

26

Școala gimnazială Nicolae Romanescu

19.199,31

27

Școala gimnazială Mihai Viteazul

39.335,66

28

Școala gimnazială Alexandru Macedonski

372,24

29

Școala gimnazială Elena Farago

7.670,25

30

Școala gimnazială Gheorghe Bibescu

8.185,27

31

Școala gimnazială Mihai Eminescu

16.793,90

32

Școala gimnazială Nicolae Bălcescu

5.909,34

33

Colegiul National Fratii Buzești

74.661,40

34

Colegiul National Carol I

10.299,79

35

Colegiul Național Elena Cuza

262.577,73

36

Colegiul National Ștefan Velovan

129.425,67

37

Colegiul National Nicolae Titulescu

3.952,08

38

Colegiul Nat. Ec. Gheorghe Chițu

74.357,19

39

Colegiul Th. de Arte și Meserii C. Brâncuși

18.748,11

40

Liceul Teoretic Henri Coandă

59.812,29

41

Liceul Teoretic Tudor Arghezi

11.018,96

42

Colegiul St. Odobleja

35.868,43

43

Liceul cu Prog. Sportiv - P. Trișcu

889,54

44

Liceul de Arte Marin Sorescu

26.212,74

45

Liceul Teologic Adventist

56.616,29

46

Seminarul Teologic Ortodox Sf..Teologul

7.739,29

47

Liceul Traian Vuia

14.467,24

48

Liceul Matei Basarab

7.919,98

49

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara

10.221,28

50

Liceul Tehnologic George Bibescu

36.968,12

51

Liceul Tehnologic Auto

58.412,41

52

Colegiul Tehnic Energetic

51.484,31

53

Colegiul Tehnic Costin D. Nenitescu

61.972,29

54

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate

34.487,57

55

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto

27.536,93

56

Liceul Charles Laugier

41.176,48

57

Spitalul Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova

6.294.150,66

58

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” Craiova

3.858.714,97

59

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

826.260,77

SITUATIA

privind excedentul bugetar inregistrat la institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii la sfarsitul anului 2018

lei

Nr. crt.

Denumire ordonatori terțiari

Sold

TOTAL

2.590,00

1

Camin pentru Persoane Varstnice Craiova

1.150,00

2

Politia locala a Municipiului Craiova

1.440,00