Hotărârea nr. 89/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 89


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.89

privind execuția bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 31.12.2018

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 44799/2019, rapoartele nr.44805/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.44816/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetare a fondurilor externe nerambursabile, la data de 31.12.2018 și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.57 alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.36 alin. 2, lit b, coroborat cu alin. 4, lit. a și art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 31.12.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romulus Victor NICOLICEA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.89/2019


VENITURI

lei

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedenți

din anul curent

VENITURI - TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

00.01.08

0

0

0

0

0

5490

0

-5490

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0

0

0

0

0

5490

0

-5490

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0

0

0

0

0

5490

0

-5490

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod. 37.08)

0

0

0

0

0

5490

0

-5490

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03 la

37.02.05+37.02.50)

37.08

0

0

0

0

0

5490

0

-5490

Sume primite de la admnistratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila

37.08.06

0

0

0

0

0

5490

0

-5490

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor NICOLICEA

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE


Anexa 2


CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăți

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale definitive

TOTAL CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

5008

0

6000

6000

0

0

0

0

131

Partea a III-a Cheltuieli social - culturale (cod 65.08 + 66.08+67.08)

6308

0

6000

6000

0

0

0

0

131

Invatamant (cod 65.08.03+65.08.04+65.08.05+65.08.07+65.08.11)

6508

0

6000

6000

0

0

0

0

0

Invatamant prescolar si primar (cod 65.08.03.01 și 65.08.03.02)

650803

0

5000

5000

0

0

0

0

0

Invatamant prescolar

65080301

0

5000

5000

0

0

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.08.11.03 + 65.08.03.11.30)

650811

0

1000

1000

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65081103

0

1000

1000

0

0

0

0

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.04 + 68.08.05 + 68.08.06+68.08.15+68.08.50)

6808

0

0

0

0

0

0

0

131

Asistenta sociala pentru familie si copii

680806

0

0

0

0

0

0

0

131

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

9608

0

0

0

0

0

5490

0

0

Excedentul sectiunii de dezvoltare

980897

0

0

0

0

0

5490

0

0


DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

LUCIA STEFAN


Pt. Dir. Exec. D.E.I.P.,

Dana Mihaela Boșoteanu


Pt. Șef Birou B.M.F

Marius Chetoiu


Intocmit,

insp. Elena Petrișor


MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXĂ


DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Valoare încasată /achitată la 30.06.2018

Diferenta fata de prevederi

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim. I

Trim. II

TOTAL VENITURI-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17+45.08)

000108

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

-6,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

-6,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

-6,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08)

00.14

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

-6,00

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.08.06)

37.08

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

-6,00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă

37.08.06

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

-6,00

TOTAL CHELTUIELI

50.08

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

CHELTUIELI CURENTE

08.01

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

08.55

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

A. Transferuri interne (55.01.18+55.01.63+55.01.65)

08.5501

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

Programe comunitare

08.550107

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din FEN postaderare

08.56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mecanismul financiar norvegian

08.5618

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

08.561802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6308

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

Invatamant

6508

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

CHELTUIELI CURENTE

6508.01

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6508.55

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

A. Transferuri interne (55.01.18+55.01.63+55.01.65)

6508.5501

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Valoare încasată /achitată la 30.06.2018

Diferenta fata de prevederi

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim. I

Trim. II

Programe comunitare

6508.550107

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

Învatamânt prescolar si primar

65.08.03

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

Învatamânt prescolar

65.08.03.01

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

Servicii auxiliare pentru educatie

65.08.11

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Internate si cantine pentru elevi

65.08.11.03

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Asigurari si asistenta sociala

68.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

68.08.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din FEN postaderare

68.08.56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mecanismul financiar norvegian

68.08.5618

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

68.08.561802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.08.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRIMAR, MIHAIL GENOIU

DIRECTOR ECONOMIC, LUCIA STEFAN


pt. Director Executiv,

Dana Boșoteanu


pt. Sef Birou, Marius Chetoiu


Intocmit,

insp. Elena Petrișor