Hotărârea nr. 88/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 88


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.88

privind acordarea de beneficii de asistență socială, veteranilor și invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război și a Zilei Naționale a României

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.51603/2019, rapoartele nr.51760/2019 al Direcției Economico-Financiară și nr.52183/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune acordarea de beneficii de asistență socială, veteranilor și invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război și a Zilei Naționale a României și rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.6 lit.c, art.8, art.11 lit.e și art.20 din Legea nr.292/2011 privind asistența socială, art.1 și art. 2 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a pct.2, art.45 alin.2 lit.a, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea de beneficii de asistență socială, sub forma tichetelor sociale, în valoare de 300 lei, veteranilor și invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia evenimentelor din anul 2019, respectiv Ziua Veteranilor de Război, sărbătorită în data de 29 aprilie și Ziua Națională a României, sărbătorită la 1 decembrie.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Direcția de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                    7

SECRETAR,

Romulus Victor NICOLICEA           Nicoleta MIULESCU