Hotărârea nr. 87/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 87 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.482/2018 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivulde investiţii „Locuinţe cu chirie pentru tineri ansamblul Romanescu-Potelu, etapaa III-a, Obiectivul 3.1”


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.87 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.482/2018 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Locuințe cu chirie pentru tineri ansamblul Romanescu-Potelu, etapa a III-a, Obiectivul 3.1”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 19.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.48369/2019, rapoartele nr.48420/2019 al Direcției Investiții, Achiziții și Licitații și nr.48579/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.482/2018 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Locuințe cu chirie pentru tineri ansamblul Romanescu-Potelu, etapa a III-a, Obiectivul 3.1”;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Locuințe cu chirie pentru tineri Ansamblul Romanescu-Potelu-Etapa a III-a Obiectivul 3.1”, varianta 2, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă noii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuințe cu chirie pentru tineri Ansamblul Romanescu-Potelu-Etapa a III-a Obiectivul 3.1”:

Valoarea totală ( inclusiv TVA )   23.991.788,52 lei

(din bugetul local: 6.678.794,11 lei, din bugetul de stat, prin Agenția Națională pentru Locuințe, 17.312.994,41 lei);

Din care: construcții montaj (C+M) 19.396.239,84 lei

(din bugetul local: 5.623.149,54 lei, din bugetul de stat, prin Agenția Națională pentru Locuințe, 13.773.090,30 lei);

Durata de realizare a investiției:

  • -  întocmire PT + DE / PT edilitare      3 luni

  • -  execuție                                 20 luni,

prevăzuți în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.482/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romulus Victor NICOLICEA

DEVIZ GENERAL - SCENARIUL RECOMANDAT

privind cheltuileile necesare realizării obiectivului

Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii Cartier Romanescu, str. Potelu nr.130, etapa 3.1, P+3E - 64 unitati locative - durata execuție 20 luni municipiul Craiova, jud.Dolj,

FINATARE BUGETUL LOCAL

FINATARE BUGETUL DE STAT PRIN ANL

VALOARE TOTALĂ

Nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare (incl.TVA)

Valoare fara TVA

TVA

Valoare (incl.TVA)

Valoare fara TVA

TVA

Valoare

(incl.TVA)

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total cap.1.1.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sistematizare veritcala și terasemente

46,743.34

8,881.23

55,624.57

0.00

0.00

0.00

46,743.34

8,881.23

55,624.57

Total cap. 1.2.

46,743.34

8,881.23

55,624.57

0.00

0.00

0.00

46,743.34

8,881.23

55,624.57

1.3.

Amenaj.pt.prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.1.

Amenjare spatii verzi

39,122.93

7,433.36

46,556.29

0.00

0.00

0.00

39,122.93

7,433.36

46,556.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total cap.1.3.

39,122.93

7,433.36

46,556.29

0.00

0.00

0.00

39,122.93

7,433.36

46,556.29

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total cap. 1.4.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

85,866.27

16,314.59

102,180.86

0.00

0.00

0.00

85,866.27

16,314.59

102,180.86

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Realizarea racordurilor la utilitati

133,436.93

25,353.02

158,789.95

133,436.93

25,353.02

158,789.95

2.1.1 .Alimentare cu energie electrica

29,258.00

5,559.02

34,817.02

0.00

0.00

0.00

29,258.00

5,559.02

34,817.02

2.1.2.Racord iluminat Public

12,132.00

2,305.08

14,437.08

0.00

0.00

0.00

2.1.3. Racord Alimentare cu apa

18,965.00

3,603.35

22,568.35

0.00

0.00

0.00

2.1.4. Racord Canalizare menajera

29,122.00

5,533.18

34,655.18

0.00

0.00

0.00

2.1.5 Racord canalizare pluviala

16,122.93

3,063.36

19,186.29

0.00

0.00

0.00

16,122.93

3,063.36

19,186.29

2.1.6 Racordcurenti slabi tv-telefonie

9,202.00

1,748.38

10,950.38

0.00

0.00

0.00

9,202.00

1,748.38

10,950.38

2.1,7Alimentare cu gaze naturale

18,635.00

3,540.65

22,175.65

0.00

0.00

0.00

18,635.00

3,540.65

22,175.65

TOTAL CAPITOL 2     UOrnei     [   133,436.93

25,353.02

158,789.95

0.00

0.00

0.00

133,436.93

25,353.02

158,789.95

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.1.Studii teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3.Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.

Doc.-suport si chelt. ptr. obt.a de avize, acord, si autorizații

0.00

0.00

0.00

88,400.00

16,796.00

105,196.00

88,400.00

16,796.00

105,196.00

3.2.1.Intocm. si aviz. dos. prelim. inst.qaze nat.

41,600.00

7,904.00

49,504.00

41,600.00

7,904.00

49,504.00

3.2.2.Intocm. si aviz. dos. prelim. inst. enerqie electrica

46,800.00

8,892.00

55,692.00

46,800.00

8,892.00

55,692.00

3.2.3. Intocm. doc. obtinerea/prelunqirea valabilității CU

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.4. Intocm. doc. obtinerea/prelunqirea valabilității AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.5. Intocm. doc. Avize

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.3.

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.4.

Cert, perform. enerq. si auditul enerq. al cladir.

16,000.00

3,040.00

19,040.00

16,000.00

3,040.00

19.040.00

3.5.

Proiectare

320,469.22

88,059.15

551,528.37

350,770.02

66,646.30

417,416.33

671,239.24

127,535.46

798,774.70

3.5.1.Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.2.Studiu de FEZABILITATE

143,000.00

27,170.00

170,170.00

0.00

0.00

0.00

143,000.00

27,170.00

170,170.00

3.5.2.1 Studiu de fez. Construire locuințe pentru tineri an 2004-2011

54,000.00

10,260.00

64,260.00

3.5.2.2.Actualizare studiu de fez Construire loc.ptr. tineri 2018

89,000.00

16,910.00

105,910.00

0.00

0.00

0.00

89,000.00

16,910.00

105,910.00

3.5.3.Doc.tehn.necesare obt.avizelor/acord. /autorizațiilor

15,628.00

2,969.32

18,597.32

35,077.00

6,664.63

41,741.63

50,705.00

9,633.95

60,338.95

3.5.4.Verific.tehn.de calit.a PT si DE

13,578.00

2,579.82

16,157.82

17,538.50

3,332.32

20,870.82

31,116.50

5,912.14

37,028.64

3.5.5.PT si DE

148.263.22

28,170.01

176,433.23

298,154.52

56.649.36

354,803.88

446,417.74

84,819.37

531,237.11

3.6.

Organizare procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

4,500.00

855.00

5,355.00

4,500.00

855.00

5,355.00

3.7.

Consultanta

15,714.27

2,985.71

18,699.98

15,714.27

2,985.71

18,699.98

3.7.1.Managementul de proiect pentru ob. de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7.3.Consultanta SSM

15,714.27

2,985.71

18,699.98

15,714.27

2,985.71

18,699.98

3.8.

Asistenta tehnica( 1,5% din cap.4)

66,543.00

12,643.17

79,186.17

175,385.01

33,323.15

208,708.16

241,928.01

45,966.32

287,894.33

3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului

22,181.00

4,214.39

26,395.39

87,692.51

16,661.58

104,354.08

109,873.51

20,875.97

130,749.47

3.8.1.1 .pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

48,230.88

9,163.87

57,394.75

48,230.88

9,163.87

57,394.75

3.8.1.2.pentru particip.proiect, la fazele progr.de contr.

0.00

0.00

39,461.63

7,497.71

46,959.34

39,461.63

7,497.71

46,959.34

3.8.2.Diriqentie de șantier

44,362.00

8,428.78

52,790.78

87,692.51

16,661.58

104,354.08

87,692.51

16,661.58

104,354.08

TOTAL CAPITOL 3

530,012.22

100,702.32

630,714.54

650,769.30

123,646.17

774,415.47

1,180,781.52

224,348.49

1,405,130.01

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

4,420,500.00

839,895.00

5,260,395.00

11,370,830.38

2,160,457.77

13,531,288.15

15,791,330.38

3,000,352.77

18,791,683.15

4.1.1 Obiectiv - Construire Locuințe Colective pentru Tineri destinate închirierii, 2 Tronsoane A și A’etapa 3.1.

0.00

0.00

0.00

11,370,830.38

2,160,457.77

13,531,288.15

11,370,830.38

2,160,457.77

13,531,288.15

4.1.2. Alimentare cu apa si canalizare

1,305,500.00

248,045.00

1,553,545.00

4.1.3. Străzi, Parcari, canalizare pluviala, alei, trotuare

2,285,900.00

434,321.00

2,720,221.00

4.1.4 Alimentare cu enerqie electrica si Post Trafo

559,800.00

106,362.00

666,162.00

4.1.5 Rețea de qaze naturale

269,300.00

51,167.00

320,467.00

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

15,700.00

2,983.00

18,683.00

32,150.37

6,108.57

38,258.94

47,850.37

9,091.57

56,941.94

7ota/cap.4J+4.2

4,436,200.00

842,878.00

5,279,078.00

11,402,980.75

2,166,566.34

13,569,547.10

15,839,180.75

3,009,444.34

18,848,625.10

4.3.

Utilaje, echipamente tehnol. si funct. cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje fara montai si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

289,353.36

54,977.14

344,330.49

289,353.36

54,977.14

344,330.49

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale                     \     VjfftV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total cap.4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

289,353.36

54,977.14

344,330.49

289,353.36

54,977.14

344,330.49

TOTÂLCĂPÎTOLi \

4,436,200.00

842,878.00

5,279,078.00

11,692,334.11

2,221,543.48

13,913,877.59

16,128,534.11

3,064,421.48

19,192,955.59

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Orqanizare de șantier

69,832.55

13,268.18

83,100.73

285,074.52

54,164.16

339,238.68

354,907.07

67,432.34

422,339.41

5.1.1. Lucrări de construcții si inst.aferente org.de șantier

69,832.55

13,268.18

83,100.73

171,044.71

32,498.50

203,543.21

240,877.26

45,766.68

286,643.94

5.1.2. cheltuieli conexe orqanizarii șantierului

0.00

0.00

114,029.81

21,665.66

135,695.47

114,029.81

21,665.66

135,695.47

5.2.

Comisioane,cote,taxe,costurile creditului

55,394.57

0.00

55,394.57

145,191.83

0.00

145,191.83

200,586.40

0.00

200,586.40

5.2.1.Comisioanele si dobânzile aferente creditului lucr.in construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2. ISC 0,5% ptr.contr. calitatii lucr.

25,179.35

0.00

25,179.35

65,996.29

0.00

65,996.29

91,175.64

0.00

91,175.64

5.2.3. ISC 0,1% ptr.controlul statului

5,035.87

0.00

5,035.87

13,199.26

0.00

13,199.26

18,235.13

0.00

18,235.13

5.2.4. cota aferenta CSC

25,179.35

0.00

25,179.35

65,996.29

0.00

65,996.29

91,175.64

0.00

91,175.64

5.2.5.Taxa pt.acorduri, avize si autoriz.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3.

Chelt.diverse si neprevăzute

310,534.00

59,001.46

369,535.46

1,221,848.91

232,151.29

1,454,000.21

1,532,382.91

291,152.75

1,823,535.67

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.5.

Cheltuieli cu investiția

0.00

0.00

686,270.63

0.00

686,270.63

686,270.63

0.00

686,270.63

TOTAL CAPITOL 5

435,761.12

72,269.64

508,030.76

2,338,385.89

286,315.45

2,624,701.35

2,774,147.01

358,585.10

3,132,732.11

TOTAL GENERAL

5,621,276.54

1,057,517.57

6,678,794.11

14,681,489.31

2,631,505.10

17,312,994.41

20,302,765.84

3,689,022.67

23,991,788.52

din care: C+M

4,725,335.75

897,813.79

5,623,149.54

11,574,025.46

2,199,064.84

13,773,090.30

16,299,361.21

3,096,878.63

19,396,239.84

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste de predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare,instruire personal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

5,621,276.54

1,057,517.57

6,678,794.11

14,681,489.31

2,631,505.10

17,312,994.41

20,302,765.84

3,689,022.67

23,991,788.52

din care: C+M

4,725,335.75

897,813.79

5,623,149.54

11,574,025.46

2,199,064.84

13,773,090.30

16,299,361.21

3,096,878.63

19,396,239.84

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
OBIECTIV        Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii Cartier Romanescu, str. Potelu nr.130, etapa 3.1,

FAZA STUDIU FEZABILITATE

PROIECTANT - STUDIU FEZABILITATE : S.C. ADEST ARCHITECTURE SRL.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

FINATARE BUGETUL LOCAL

FINATARE BUGETUL DE STAT PRIN ANL

VALOARE TOTALĂ

DENUMIRE

Valoare fara TVA

TVA

Valoare

(incl.TVA)

Valoare fara TVA

TVA

Valoare

(incl.TVA)

Valoare fara TVA

TVA

Valoare (incl.TVA)

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

TOTAL GENERAL

5,621,276.54

1,057,517.57

6,678,794.11

14,681,489.31

2,631,505.10

17,312,994.41

20,302,765.84

3,689,022.67

23,991,788.52

din care: C+M

4,725,335.75

897,813.79

5,623,149.54

11,574,025.46

2,199,064.84

13,773,090.30

16,299,361.21

3,096,878.63

19,396,239.84

Curs Euro stabilit de BNR pentru data 22.02.2019                                      4,7619 lei

Durata de întocmire PT+DE / PT edilitare - 3 (trei) luni

Durata de execuție 20 luni calendaristice.