Hotărârea nr. 85/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 85 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii„Modernizare urbană Calea Bucureşti, esplanada din faţa blocurilor N24, N25,T14, T15 municipiul Craiova”


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 85

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Modernizare urbană Calea București, esplanada din fața blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.24308/2019, rapoartele nr.36778/2019 al Direcției Investiții, Achiziții și Licitații și nr.37491/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Modernizare urbană Calea București, esplanada din fața blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova” și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Modernizare urbană Calea București, esplanada din fața blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova”, soluția 2, având următorii indicatori tehnico-economici: Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):  2.473.674,36 lei

Din care C+M (inclusiv TVA)              1.788.995,92 lei

Durata estimată a investiției:           8 luni (3 luni proiectare + 5 luni

execuție) prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Adrian COSMAN


Nicoleta MIULESCUBENEFICIAR: MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

MODERNIZARE URBANA CALEA BUCUREȘTI, ESPLANADA DIN FATA BLOCURILOR N24, N25, T14, T15 MUNICIPIUL CRAIOVA (SF)


STUDIU DE FEZABILITATE


PROIECTANT

ROMASCO CONCEPT S.R.L.

2019 ROMANIA

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL

FAZA: SF

MODERNIZARE URBANA CALEA BUCUREȘTI, ESPLANADA DIN FATA BLOCURILOR N24, N25, TL4, TLS MUNICIPIUL CRAIOVA (SF)

Contract nr.: 171388/22.10.2018

Cod lucrare: C32Ro

LISTA DE SEMNATURI

Elaboratori:


Arh. Bogdan Radu


Ing. Diana Pavel2019 ROMANIA

MEMORIU TEHNIC

Servicii de proiectare SF

Fisa de identificare a lucrării

Beneficiar: Municipiul Craiova, județul Dolj

Proiectant: ROMASCO CONCEPT S.R.L.

Proiectnr. 171388/22.10.2018

Cod lucrare C32Ro

CUPRINS

A. PIESE SCRISE

Capitolul 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):

 • 1.4. Beneficiarul investiției:

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

Capitolul 2. Situația existenta si necesitatea realizării obiectivului de investiții

 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea

promovării obiectivului de investiții

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante

 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția

cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Capitolul 3. Descrierea construcției existente cu Identificarea, propunerea si prezentarea a

minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

Condițiile geotehnice ale amplasamentului

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

Capitolul 4.

Analiza fiecărui scenariu tehnico- economic propus

 • 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea

scenariului de referința

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări

climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3. Situația utilităților si analiza de consum:

 • - necesarul de utilitati si de relocare/protejare, după caz;

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de

operare;

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor

protejate, după caz;

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

 • 4.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții 19

 • 4.5. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat,

valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

 • 4.6. Analiza economic, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea

actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.7. Analiza de senzitivitate

 • 4.8. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Capitolul 5.

Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

 • 5.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

sustenabilitatii si riscurilor

 • 5.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

 • 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • a) obținerea si amenajarea terenului;

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului;

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,

functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși; 24

 • d) probe tehnologice si teste.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata in lei, cu TVA

si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general; 26

 • a)  indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care

sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

 • b)  indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de

specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

 • c)  durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

 • 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

  constituite.

  Capitolul 6.

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

  • 6.2. Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege


  • 6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului dc mediu

in documentația tehnico-economica

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

 • 6.6. Avize, acorduri si studii specifice, după caz, in funcție de specificul obiectivului de investiții si

care pot condiționa soluțiile tehnice

Capitolul 7.

Implementarea investiției

 • 7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (in

luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare si întreținere: etape, metode si resurse necesare

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Capitolul 8.

Concluzii si recomandări

A. PIESE SCRISE

CAPITOLUL 1.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

Modernizare urbana Calea București, esplanada din fata blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova (SF)

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

MUNICIPIUL CRAIOVA

Consiliul Local Craiova prin Primar:        GENOIU MIHAIL

Manager proiect:

Adresa sediului                                Localitate: Craiova, Județ: Dolj, Str. A.I. Cuza, nr. 7

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):

Administrator

Proiectant de specialitate

 • 1.4. Beneficiarul investiției:

Municipiul Craiova prin Primar:           GENOIU MIHAIL

Responsabil intern de contract

Diriginte Șantier

Atestat pentru domeniul:

drumuri, poduri tunele, piste aviație, transport cablu de interes național

Adresa sediului                                Localitate: Craiova, Județ: Dolj, Str. A.I. Cuza, nr. 7

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

Administrator                                         Ing. Diana Pavel

Reprezentantul Contractorului in cadrul proiectului:      Arh. Bogdan Radu

Adresa sediului principal                                     Str. Jean Steriadi, nr. 4, bl. 118, sc. 2, ap.

23 sector 3 București

CAPITOLUL 2.

SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 2.1.  Concluziile studiului de prefezabilitate privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții

Prezenta documentație piese scrise și desenate s-a intocmit in conformitate cu HG nr. 907 /20I6 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice. Nu a fost intocmit studiu de prefezabilitate.

Soluțiile constructive si tehnologice corespund exigentelor cu privire la rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, protecția oamenilor si a mediului in conformitate cu Legea nr. 10/1995, 'Calitatea în constuctii' H.G. nr.925 din 1995 , NP27-97.

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante

Prezentul proiect s-a întocmit în conformitate cu H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

In prezent esplanada din fata blocurilor N24, N25, T14, T15 se afla Intr-o stare de degradare evidenta. Aceasta creeaza o imagine negativa pentru principala poarta de intrare in municipiul Craiova. De asemenea starea actuala a zonei pune probleme de siguranța pentru persoanele care tranzitează zona.

Dezvoltarea orașului, dar mai ales reabilitarea si integrarea In zona a esplanadelor de blocuri.

Zona se afla in vecinătatea blocurilor N24, N25, TI4, TIS Calea București. Terenul aparține domeniului public Obiectivul lucrării il constituie elaborarea unor categorii de intervenții in folosul interesului public si in sensul integrării spațiului in zona adiacenta, in traficul existent si mobilarea urbana. Modernizarea propusa se va integra in contextul urban, va asigura utilizarea eficienta a spațiului public, lmbunatatirea siguranței si a condițiilor de mediu. Odata realizat acest obiectiv de investiții, se va asigura un acces sigur si funcțional pentru locuitorii si vizitatorii ce tranzitează zona.

Se deduce necesitatea unor acțiuni de valorificare a zonei prin lucrări de salubrizare, amenajari ale spatiilor existente si refacerea la nivelul echipării edilitare, precum si a pavimentelor, iluminatului si a delimitării zonei cu potențial. Scopul documentației este de a reabilita zona si in scopul redobândirii funcțiunii inițiale.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Scopul documentației este reamenajarea esplanadei din fata blocurilor N24, N25, T14, TI5, lucru care va asigura sigurantia cetățenilor si confortul acestora prin mobilarea urbana, dar si integrarea zonei in spațiul urban al municipiului.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Investiția reprezintă una din oportunitățile de revitalizare a peisajului urban din zona, face parte din obiectivele prioritare de dezvoltare.

Prin realizarea investiției se va asigura condiția tehnica, in conformitate cu normativele privind siguranța pietonilor, care presupune asigurarea protecției utilizatorilor, împotriva riscului de accidentare.

CAPITOLUL 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE CU IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/OPTIUNI

TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 3.1. Particularitati ale amplasamentului:

 • 3.1.1. Descrierea amplasamentului

Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieșirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116 m. Craiova face parte din Câmpia Română, mai precis din Câmpia Olteniei care se întinde între Dunăre, Olt și podișul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului. Orașul este așezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 227 km de București și 68 km de Dunăre. Forma orașului este foarte neregulată, în special spre partea vestică și nordică, iar interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact.

Relieful municipiului Craiova se identifică cu relieful județului Dolj, respectiv de câmpie. Spre partea nordică se observă o ușoară influență a colinelor, în timp ce partea sudică tinde spre luncă.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația Municipiului Craiova se ridică la 269.506 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 302.601 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (89,49%), cu o minoritate de romi (1,96%). Pentru 8,25% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (91,03%). Pentru 8,11% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Amplasamentul studiat se afla in intravilanul municipiului Craiova.

Terenul aparține domeniului public conform HG nr. 141/2008, poziția 2084.

 • 3.1.2. Relații cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Terenul pentru amplasamentul studiat are următoarele vecinătăți:

 • 1.  La nord: blocurile N24, N2,5, TI4, TI 5

 • 2.  La est: esplanada bloc T13,

 • 3. La sud: Calea București,

 • 4.  La vest: str. Eustajiu Stoenescu,

 • 3.1.3. Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite

Nu este cazul

 • 3.1.4. Surse de poluare existente in zona

Nu este cazul

 • 3.1.5. Datele seismice si climatice

Conform normativului PI 00/1-2013 valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare este ag = 0.20g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depășire.

Valoarea perioadei de control (colt) Tc a spectrului de răspuns este 1.0 s.

Conform SR 1 1100/1-93 privind macrozonarea seismica a teritoriului, strada investigata se incadreaza la gradul 7i MSK, indicele corespunzând unei perioade de revenire de 50 de ani.

Zona în care sunt amplasate străzile prezintă un regim climatic general caracterizat printr-un grad de continentalism relativ accentuat cu amplitudini termice anotimpuale si anuale mari. Vara aerul tropical din SW condiționează o vreme deosebit de călduroasa si secetoasa iar iernile sunt reci si de cele mai multe ori cu zapada putina. Ninsorile sunt insotite de viscole care spulbera zapada din locurile expuse vânturilor, troienind in culoarele de vai si in locuri adăpostite. Ninsorile formează un strat de zapada cu grosimea cuprinsa intre 15-20.0 cm si dureaza cca 40-50 de zile.

 • -   temperatura (media anuala) intre si 10° - 110° C;

 • -   temperatura medie a lunii celei mai calde (iulie) este cuprinsa intre 22.0° - 23.0° C;

 • -   temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este cuprinsa intre - 20° si - 3° C; temperatura maxima absoluta de 40° C s-a înregistrat la Corabia;

 • -  temperatura minima absoluta de - 30° C si - 32°C

Precipitații atmosferice

 • -   cantitati medii anuale, intre 500 si 750 mm pe culmile montane cele mai inalte;

 • -   cantitati medii lunare maxime - iulie, intre 50.0- 70.0mm;

 • -   cantitati medii lunare minime - februarie, oscilează in jurul valorii 30.0-50.0 mm

Conform STAS 6054/77 adâncimea maximă de îngheț a terenului natural din zona Municipiului Craiova este de 70 - 80 cm.

Conform harții cu repartizarea după indicele de umiditate Thornthwaite (lm) zona investigata se situează la “tip climatic I” cu Im = -20 ....0.

Conform STAS 1709/1-90, strada studiata se caracterizează prin indicele de inghet, exprimat in °C x zile, astfel: = 360 (sistem rutier “nerigid”)

Conform AND 605-2018, zona studiata se situează în "zona calda".

 • 3.1.6. Situația utilităților tehnico-edilitare existente;

 • - rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate

In zona exista rețele edilitare care alimentează blocurile de locuințe si spatiile comercoale sau de servicii existente : apa, canalizare, energie electrica, gaz.

Investiția propusa nu necesita devieri de rețele edilitare.

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție - Nu este cazul

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională - Nu este cazul

 • 3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Din punct de vedere morfologic, amplasamentul investigat, aparține zonei de sud a Piemontului Getic. Acesta este alcătuit din dealuri si platouri piemontane.

Din punct de vedere geologic, teritoriul județului Dolj este alcătuit la suprafața dintr-o cuvertura de formațiuni recente, cuaternare, iar in lungul văilor apar la zi depozite de varsta Levantin.

Peste fundamentul cristalin al platformei Moesice (situat la adâncimi de peste 2500-3000m) se afla o serie de depozite sedimentare.

Acestea se pot separa in trei complexe stratigrafice:

 • •  cuvertura inferioara a platformei constituita din roci carbonatice (calcare, dolomite) si detritice (gresii cuartitice si silicioase);

 • •  cuvertura intermediara alcatuita din roci detritice (gresii, marne, argile, nisipuri)

 • •  cuvertura superioara de varsta cuaternara ce formează rocile la zi.


Pe zona investigata apar depozite cuaternare apartinand Holocenului Superior (qh2) urmate de depozite apartinand Pleistocenului Mediu si Superior (qp22-qp3).

Pleistocenul Mediu si Superior (qp22-qp3) este reprezentat de depozite constituite din prafuri argiloase, argile nisipoase si nisipuri prăfoase. Grosimea acestora este intre 5 - 10 m.

Din punct de vedere hidrologic, rețeaua hidrografica a teritoriului este reprezentata de râul Teslui, afluent al râului Jiu.

Din punct de vedere climatic, amplasamentul studiat aparține subtinutului cu clima continentala. Regimul climatic este caracterizat prin veri nu prea calde, cu precipitații frecvente si ierni foarte reci, cu strat de zapada stabil pe o perioada destui de îndelungata.

Temperatura aerului: - media anuală este de cca. 10.8°C; - maximă absolută: 41.0°C; - minima absolută: - 27. In ceea ce privește precipitațiile atmosferice cantitatile medii anuale sunt de 600-700mm: cantități medii lunare - ianuarie: 28.2 mm;

cantități medii lunare - iulie: 71.3 mm.

Adâncimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054-77, este de 70-80 cm.

Conform Normativului NP 074/2014, lucrarea supusa expertizarii se incadreaza in „categoria gcotehnică 2”, cu risc gcotchnic moderat, după cum reiese din următorul punctaj:

- condiții de teren

- terenuri bune

2 pct.

- apa subterana

- fara epuismente

1 pct.

clasif. construcției

după

categ. de importanta

- normala

3 pct.

- vecinătăți

- risc major

4 pct.

- zona seismica

- ag = 0,20g

2 pct.

TOTAL

12 puncte

Condițiile geotehnice ale amplasamentului

Amplasamentul Esplanadei este situat pe Calea București, imediat după pasajul suprateran peste CF, in fata blocurilor N24, N25, TL4 si TL5. Aceste blocuri au la parter dotări din execuție cu garaje. In fata lor exista, de asemenea, o construcție cu regim de „demisol”, destinata ca spațiu de parcare. Construcția este realizata in trepte (3 trepte) astfel ca partea superioara (tavanul) sa urmareasca cota trotuarului cu care este tangenta, aceasta fiind in panta crescătoare dinspre centru spre ieșire (București),.

Construcția respectiva este executata din beton armat pe exterior (pereți), stâlpi din beton armat pe interior si grinzi ce sprijină pe acestea, peste care este o placa de beton ce constituie tavanul construcției si totodată suportul esplanadei. Peste acestea sunt amenajate alei pietonale, alveole florale si guri de aerisire. Aspectul actual arata ca se afla intr-o perioada de nefolosire si intr-o stare medie de degradare, avand unele zone cu crăpături si desprinderi in care se vede armatura. Gurile de aerisire nu au protecție, ci doar o plasa de sarma favorizând pătrunderea apei provenita din precipitații.

Investigarea geotehnica a început, de la nivelul trotuarului clădirii - bloc TI5 existenta, cu un sondaj de dezvelire (PV) executat langa peretele construcției spațiului de parcare, continuat cu foraj manual (f) la limita plăcii de beton/radier, după cum urmeaza:

Sondajul PVl+fl (executat la baza trotuarului) a pus in evidenta următoarele date:

- Umplutura cu o grosime de 0,53m;

- Placa beton/posibil radier cu o grosime de 0,25m.

La marginea plăcii de beton a fost executat un foraj de diametrul 2 care a pus in evidenta următoarele:

 • ■  Asfalt cu o grosime de 0,05m;

 • ■  Umplutura cu o grosime de 0,1 Om;

 • ■  Terenul natural constituit dintr-un nisip prafos cafeniu-galbui, mediu îndesat cu o grosime de 0,85m (adâncime investigata).

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

Funcțiunea generala a spațiului este de esplanada/spatii de promenada si relaxare in aer liber,cu destinație publica.

Spațiul public general este divizat in mai multe subzone, astfel :

SPATII PIETONALE :

Zone promenada

Zona persoane vârstnice - Scaune si mese pentru diverse jocuri sociale (sah, remi, etc), acoperita cu pergola de lemn.

Zona de fitness si sport - Aparate de fitness in aer liber

Zona copii (3-8 ani) - Spațiu de joaca prevăzut cu banei, topogane, leagane, etc - cu pardoseala tartan

Zona copii (0-3 ani) - Spațiu cu groapa de nisip si banei - cu pardoseala tartan, acoperite cu pergola de lemn

SPATII VERZI :

Gazon natural

Arbuști de mici dimensiuni, in jardiniere fixe

 • 3.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții;

Indici urbanistici

S teren = 2945.00 mp

P.O.T. EXISTENT = P.O.T. PROPUS

C.U.T. EXISTENT = C.U.T. PROPUS

Regimul juridic:

Terenul intravilan apartinand domeniului public conform H.G nr. 141/2008, poz. 2084.

Regimul economic:

Folosința actuala a terenului - domeniu public Destinația după PUG - domeniu public Suprafața teren - 2945,00 mp

Regimul tehnic:

Conform PUG aprobat cu HCL nr. 23/2000 si prelungit valabilitatea cu HCL nr. 479/2015, amplasamentul este situat in zona locuințe colective cu regim de inaltime P+3-10, cu POT max = 20% si CUT max = 2.20.

Conformare arhitecturala

 • •  Spațiul public general - este format dintr-un caroiaj general, care va imparti esplanada in zone de circulație pietonala ( alcatuita din dale beton sau piatra ) si spatii verzi (gazon si arbuști de mici dimensiuni in jardiniere).

 • •  Curțile de lumina existente către subsol - se vor borda cu jardiniere inalte (1.80 m inaltimea de siguranța publica ; totodată, inaltimea lor va ascunde privirii curțile spre subsol. Se vor monta plase metalice deasupra cutiilor, pentru siguranța deplina.

 • •  Zone de scări si rampe pentru persoane cu dizabilitati, ce vor face legătură intre cele 3 platforme existente la cote pietonale diferite.

 • •  Pergole de lemn cu plante agatatoare

 • •  Spatiile vor fi prevăzute cu mobilier urban : banei, mese, coșuri de gunoi, stâlpi iluminat.

 • •  Se va monta balustrada metalica cu o inaltime de siguranța de 90 cm, acolo unde exista posibilitatea căderii in gol.

 • •  In zonele destinate copiilor, se vor executa pardoseli din tartan.

Conformare structurala

Nu este cazul.

In faza următoare de proiectare ( D.T.A.C. + P.Th.), după cea a studiului de fezabilitate, se impune realizarea unei expertize tehnice a infrastructurii (construcție cu destinația de garaje auto) peste care se amenajeaza esplanada, pentru a analiza daca se impun masuri de consolidare a acestei infrastructuri.

Studiu de fezabilitate

Instalații aferente

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat aferent esplandei se va realiza din sistemul energetic național (SEN), conform „studiului de solutie”/ATR, elaborat de furnizorul de energie local in baza bilanțului energetic rezultat in faza de proiectare PTh+DE (proiect tehnic si detalii de execuție), la cererea beneficiarului.

Instalația electrica este dimensionata pentru următorul bilanț energetic estimativ:

Lot 5 - Reabilitare si modernizare strazi/drumuri in comuna Ghiroda, județul Timiș - 6 străzi

Pi=10 kW

Pa = 8kW

lc= 14.45A

U=3x400/230V

f=50Hz

Instalații de iluminat exterior

Se propune execuția iluminatului exterior aferent esplanade folosindu-se corpuri de iluminat pietonal, cu surse LED, montate pe stâlpi de iluminat din otel zincat, conici cu inaltimea cuprinsa intre 3.5-4m amplasata conform planului IE01.

Prin propunerea descrisa mai sus sistemul de iluminat exterior va fi aliniat standardelor naționale (SR13433) si internațional (C1E 30-2, CIE31).

Corpurile de iluminat descrise in prezenta documentație sunt generale, puterile finale ale acestora vor fi definitivate in faza de proiectare PTh. Alegerea acestora va fi definitivata in urma calculelor luminotehnice.

Pentru alimentarea stâlpilor de iluminat se vor folosi cabluri de eneregie din cupru armat, protejat in tuburi riflate dimensionate corespunzător.

In interiorul stâlpilor se va folosi cablu de energie din cupru, nearmat de tip CYY.

Toți stâlpi vor fi prevazuti cu doze si siguranțe diferențiale.

Alimentarea circuitelor de iluminat exterior se va face din tablou Text, prevăzut in spațiul tehnic (cabina prefabricata).

Distantele fata de instalațiile edilitare in conformitate cu NTE007 sunt:

in plan orizontal 0,5m fata de apa si canal

1,5m fata de rețelele de termoficare (daca e cazul)

1,0m fata de fluide combustibile

0,6m fata de rețeaua de gaze, iar pentru cablurile montate in tuburi l,5-2m in funcție de presiunea gazului

0,5m fata de cablurile de telefonie (voce-date si tv)

in plan vertical 0,25m fata de apa si canal

0,5m fata de rețelele de termoficare

0,5m fata de fluide combustibile

0, lm fata de rețelele de gaze

0,5m fata de cablurile de telefonie

Ordinea de așezare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea de caladiri spre zona carosabila este:

Cabluri de distribuție de joasa tensiune

Cabluri de distribuție de medie tensiune

Cabluri/tuburi cu fir pentru sistemele de voce-date si tv Cabluri de iluminat public

In cazul in care cablurile se vor monta in tuburi riflate, trebuie sa se permită tragerea cablurilor fara risc de gripare. Raportul dintre diametrul interior al tubului si diametrul exterior al cablului trebuie sa fie:

Min 2,8 in cazul tragerii a trei cabluri monofazate in aceiași tub

Studiu de fezabilitate

Sisteme de ancorare pentru stâlpii de iluminat se vor prinde de plăcile de beton existente cu ancore chimice.

Pentru realizarea instalației de legare la pamant se vor monta prize de pamant artificiale in spatiile verzi ale esplanadei. Priza de pamant artificiala va avea rezistenta de dispersie mai mica de lOOhm conform legislației in vigoare.

Toate părțile metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care in mod accidental pot ajunge, se vor lega la prizele de pamant.

Pentru iluminatul artifical au fost prevăzute corpuri de iluminat cu surse LED, complet echipate, cu grade de protecție corespunzătoare montării.

Pentru protecția echipamentelor alimentate electric impotriva supratensiunilor din rețea (de comutație) sau de natura atmosferica, pe intrarea tablourilor electrice s-au prevăzut descarcatoare de supratensiune clasa 2, care se va lega direct la priza de pamant pentru instalația de impamantare.

Instalații sanitare

Pentru spatiile verzi propuse, s-a prevăzut o instalație de irigat ce se va alimenta din rețeaua publica stradala.

Sistemul de irigații este o instalație compusa din țeava de apa, electrovane, componente electrice și aspersoare. Sistemul se poata opri automat irigația in caz de precipitații naturale, datorita senzorilor de ploaie.

Este necesar ca programele stocate in modulele de comanda sa nu poata fi modificate in mod neautorizat.

Electrovanele fac legătură intre coloana de alimentare si grupurile de aspersoare ce sunt proiectate a funcționa simultan. Electrovana este prevăzută cu un dispozitiv de deschidere/inchidere cu acționare prin impuls electric Vanele trebuie sa fie accesibile pentru mentenanta si service. Vanele montate in pamant trebuie adăpostite in cămine de vane si nu ingropate direct in pamant. Vanele si/sau căminele de vane trebuie poziționate in locații care nu intervin in traficul normal sau in folosința zonei . Vanele manuale trebuie poziționate unde proprietarul sistemului le poate accesa pentru folosire , dar nu in zonele unde aspersoarele pot uda utilizatorul. Unde este posibil , vanele ce deservesc un grup de aspersoare trebuie sa se afle in centrul grupului pentru a echilibra debitul si diametrul conductei laterale. In mod normal , o vana trebuie sa fie de același diametru ca si linia laterala a apei care o deservește Apele pluviale se vor evacua la canalizarea existenta pe strada prin intermediul rigolelor de colectare propuse, incastrate in pardoseala. Apa pluviala este preluata printr-un sistem format din rigole si conducte de canalizare, si evacuata gravitațional in rețeaua locala de canalizare existenta in zona.

Pentru realizarea obiectivului s-au avut in vedere următoarele scenarii:

Scenariul 1

S-a optat pentru folosirea unor finisaje si mobilier urban de calitate superioara, astfel: Pardoseli pietonale din dale piatra naturala ( granit, travertin ) si borduri din piatra naturala ( granit)

Curțile de lumina - vor avea bordaj inalt de 1.80 m, din structura metalica, iar la partea superioara se propun jardiniere cu sistem de irigare automat. Bordajul inalt de 1.80 m va fi placat la exterior cu tabla tip corten. Curțile vor fi acoperite cu invelitoare din sticla securizata, pentru a permite luminii sa pătrundă in zona de subsol (garaj), totoada de a împiedica pătrunderea apelor pluviale in subsolul cu destinația de garaj auto.

Pergole de lemn - vor avea structura din lemn lamelar, cu jardiniere perimetrele in care se vor planta plante agatatoare pentru umbirrea zonelor de pergola. Jardinierele vor avea sistem de irigare automat.

Balustrada - sticla securizata, acolo unde exista posibilitatea căderii in gol Sistem de irigat automat pentru spatiile verzi

Studiu de fezabilitate

Iluminatul esplanadei se va asigura prin intermediul stâlpilor de iluminat pietonal si al sistemul de iluminat ambiental (iluminat in pardoseala, scafe cu led la zonele de jardiniera)

Scenariul 2

S-a optat pentru folosirea unor finisaje si mobilier urban de calitate medie, astfel:

Pardoseli pietonale din dale beton 6-8 cm grosime (diverse culori de beton, pentru a pune in valoare sistemul general de caroiaj in pardoseala) si borduri din dale beton. Curțile de lumina - vor avea bordaj inalt de 1.80 m, pe structura metalica, iar la partea superioara se propun jardiniere cu sistem de irigare automat. Finisajul exterior al pereților de bordaj va fi tencuiala decorativa. Curțile vor fi acoperite cu plasa metalica pentru o securizare deplina la pericolul căderii in gol.

Pergole de lemn - vor avea structura din lemn.

Balustrada - va avea alcătuire metalica (montanti verticali la pas de 10 cm si balustrada metalica din țeava patrata 50 mm si se va monta acolo unde exista posibilitatea căderii in gol.

Irigarea spatiilor verzi se va face periodic de către servicul local autorizat.

Iluminatul esplanadei se va asigura prin intermediul stâlpilor de iluminat pietonal

 • 3.2.2. Varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Se recomanda Scenariul 2, deoarece spațiul de esplanada nu reprezintă un interes turistic deosebit, prezintă o funcțiune de agrement si promenada destinat cetățenilor din zona cu specific de locuire.

 • 3.2.3. Echiparea si dotarea specifica funcțiunii propuse

Spațiul de esplanada se va echipa cu mobilier urban, mobilier specific spatiilor de joaca, pergole lemn pentru umbrirea zonala a spatiilor, coșuri de gunoi, instalații de iluminat compuse din stâlpi metalici pietonali, instalații automate de irigat spatiile verzi.

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

Costurile estimative ale investiției sunt atașate in anexa la memoriu: Deviz General.

 • 3.4. Studii de specialitate, in funcție de categoria si clasa de importanta a construcțiilor, după caz:

(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare;

Din punct de vedere morfologic zona studiata se afla in zona de contact dintre culoarul Jiului, in partea de Vest, dealurile Amaradiei in partea de Nord si zona de campia Olteniei in partea estica si sudica. Dealurile Amaradiei, subunitate a Piemontului Oltetuiui, cuprinse in mod obișnuit intre riurile Jiu si Oltet, se extind pe teritoriul județului numai prin culmile lor de S. Astfel, intre valea Amaradiei, cu aspect de culoar depresionar mult extins la nivelul terasei de 6 — 8 m, culoarul Jiului si Valea Boului se gaseste Dealul Meteului, sub forma unui larg platou piemontan fragmentat marginal de o serie de vai torențiale. Campia Olteniei ocupa circa 43% din suprafața județului, fiind formata in cea mai mare parte de terasele si lunca Dunării, fapt pentru care cimpurile netede, ușor înclinate spre S, cad in trepte către lunca joasa a Dunării.

Din punct de vedere geologic teritoriul județului Dolj este alcătuit la suprafața dintr-o cuvertura de formațiuni recente, cuaternare, iar in lungul văilor apar la zi depozite de varsta Levantin.

Peste fundamentul cristalin al platformei Moesice (situat la adâncimi de peste 2500-3000m) se afla o serie de depozite sedimentare.

Acestea se pot separa in trei complexe stratigrafice:

- cuvertura inferioara a platformei constituita din roci carbonatice (calcare, dolomite) si detritice (gresii cuartitice si silicioase);

Studiu de fezabilitate

cuvertura intermediara alcatuita din roci detritice (gresii, marne, argile, nisipuri) cuvertura superioara de varsta cuaternara ce formează rocile la zi.

Pe zona investigata apar depozite cuaternare apartinand Holocenului Superior (qh2) urmate de depozite apartinand Pleistocenului Mediu si Superior (qp22-qp3).

Pleistocenul Mediu si Superior (qp22-qp3) este reprezentat de depozite constituite din prafuri argiloase, argile nisipoase si nisipuri prăfoase. Grosimea acestora este intre 5 - 10 m.

(ii) studii de specialitate necesare, studii topografice;

Studiile topografice s-au executat utilizând echipamente moderne și programe adecvate lucrărilor de drumuri.

Toate detaliile culese în teren au fost transpuse pe planuri de situație scara 1:1000, detalii scara 1:100 și profile transversale scara 1:100, conform temei de proiectare.

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

Grafic de realizare a investiției este prezentat in tabelul de mai jos:

Activitatea_____________________________________

Organizare de șantier_________________________

Decopertare finisaje existente si a parapetilor de cărămidă existenti, a balustradelor si jardinierelor existente, pana la placa b.a. existenta.

Sistematizarea terenului (trasarea caroiajului general, delimitarea spatiilor verzi de circulațiile pietonale prin intermediul bordurilor, executarea pereților de împrejmuire a curților de lumina, executare instalații sanitare si electrice si a stâlpilor metalici de iluminare pietonala, montare rigole de evacuare ape pluviale, , turnare sape de panta)_____________________________________

Lucrări de hidroizolare , testare hidroizolatie Executare finisaje ( dale de beton 6=8 cm grosime sau tartan pe strat de nisip - la spatiile pietonale, rulouri gazon pe geotextil si strat nisip - la spatiile verzi, placarea pereților de la curțile de lumina, cu aplicare de tencuieli decorative)___________________________

Montarea balustradelor metalice_____________

Montarea mobilierului urban (pergole lemn, coșuri de gunoi, spatiile de joaca pentru copii, banei)

Montarea jardinierelor pentru arbuști, plantare de flori si plante decorative la jardiniere._______

Recepția lucrării


CAPITOLUL 4.

ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO- ECONOMIC PROPUS

 • 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința

Analiza economico-financiara a fost realizata conform recomandărilor cuprinse in ,,Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis", elaborat de Comisia Europeana pentru perioada de programare.

Pentru proiectul “Modernizare urbana Calea București, esplanada din fata blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova (SF)“, rata standard de actualizare luata in calcul in analiza financiara este de r = 5%, conform recomandărilor din Ordinul Ministerului Dezvoltării ,Lucrărilor Publice si Locuințelor numărul 863/2008 Instrucțiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții".

Acest proiect este destinat promovării dezvoltării locale prin creșterea nivelului de trai si imbunatatirea calitatii vieții.

Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare este de 15 ani conform recomandărilor din Ordinul Ministerului Dezvoltării ,Lucrărilor Publice si Locuințelor „Instrucțiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. numărul 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții". Perioada de analiza este compusa din 15 ani.

Durata economica de viata a proiectului reprezintă perioada in care proiectul produce efecte si este considerata a fi de 20 de ani.

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Etapele procesului de management al riscului sunt următoarele:

-Crearea unui plan de management a riscurilor;

- Identificarea riscului;

-Analiza calitativa a riscurilor;

-Analiza cantitativa a riscurilor;

 • - Elaborarea unui plan de răspuns la riscuri;

 • - Monitorizarea riscurilor cunoscute si cercetarea posibilității de apariție a unor noi riscuri.

Crearea unui plan de management a riscurilor

Având in vedere ultimele cercetări in domeniu, riscul este un eveniment incert care are un impact negativ sau pozitiv asupra proiectului.

Pentru elaborarea unui plan de management al riscului trebuie tinut cont de următoarele elemente de baza:

-Probabilitate de apariție;

Studiu de fezabilitate

-Impactul produs ,acesta putând fi pozitiv sau negativ;

- Moment de apariție, frecventa.

Identificarea riscurilor

Principalele metode de identificare a riscurilor sunt:

 • - Analiza SWOT,

 • - Tehnica Delphi;

 • -  Brainstorming;

 • -  Interviu;

 • -  Identificarea cauzelor sursa;

Ținând cont de cele spuse mai sus au fost identificate potențialele riscuri ale proiectului •

Riscuri:

Nerespectarea scadentelor de plata conform contractului

Proiectarea defectuoasa sau executarea defectuoasa a lucrărilor

Neasigurarea necesarului de personal pentru realizarea investiției din cauza interesului scăzut pentru locurile de munca create de proiect

 • -  întârzieri in realizarea lucrărilor de construcții datorita condițiilor meteorologice nefavorabile

 • -  Creșterea nejustificata a preturilor de achiziție a utilajelor si echipamentelor stipulate in deviz si

nerespectarea de către constructor a graficului de timp pentru realizarea investiției

Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita gradului redus de participare la licitații si numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor

Instabilitatea legislativa frecventa modificărilor de ordin legislativ

 • -  Posibile neconcordante intre strategiile locale si cele naționale

 • -  Lipsa surselor financiare pentru cofinantare

întârzieri in realizarea lucrărilor de construcții datorita condițiilor meteorologice nefavorabile este un risc comun tuturor proiectelor de investiție. Temperaturile excesiv de ridicate vara precum si temperaturile scăzute din timpul iernii din ultimii ani a dus la probleme in aprecierea unui grafic de realizare a investiției realist de către constructori.

Se va pune mare accent pe etapele de verificare a proiectării, se va supraveghea modul de execuție a lucrărilor si se va implementa un plan riguros de supervizare a lucrărilor de execuție. Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita gradului redus de participare Ia licitații si numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor au dus la întârzieri in implementarea investiției. Aceste intarzieri se datoreaza lipsei de interes a furnizorilor pentru participarea la licitații, refuzul acestora de a accepta condițiile financiare impuse de procedurile de licitație sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor iicitatii si depășirea perioadei de contractare estimate

Neincadrarea in termenii financiari stipulați in deviz si nerespectarea de către constructor a graficului de timp pentru realizarea investiției. Aceste intarzieri se datoreaza unei proaste corelații intre condițiile financiare si de timp stipulate in documentele de licitație si posibilitățile reale ale antreprenorilor.

Nerespectarea scadentelor de plata conform contractului au determinat grave decalaje intre momentul planificat al plătii si cel al plătii efective. Se considera ca aceste decalaje de la calendarul de plăti poate afecta grav solvabilitatea beneficiarului.

Neasigurarea necesarului de personal pentru realizarea investiției din cauza interesului scăzut pentru locurile de munca create de proiect, cu impact asupra termenului de dare in funcțiune a investiției. Având in vedere ca in prezent pe piața de profil exista o penurie de forța de munca calificata s-a luat in considerare dezinteresul forței de munca pentru posturile care vor fi scoase la concurs.

Analiza calitativa a riscurilor

Prin analiza calitativa a riscurilor se determina metodele de măsurare a importantei riscurilor precum si aplicarea acestor metode riscurilor identificate.

Riscurile se vor evalua in funcție de probabilitatea de apariție si de impactul produs.

Din punct de vedere al probabilității de apariție si al impactului produs acestea pot fi .

 • -  scăzute probabilitatea de apariție fiind foarte redusa riscurile fiind ignorate

medii: se impune precauție la aceasta categorie de riscuri

 • - mari: impunandu-se crearea unui plan de management al acestor riscuri

Din punct de vedere al riscurilor implicate de implementarea acestui proiect , probabilitatea de apariție si impactul produs este următoarea:

 • a) riscuri cu probabilitate scăzută de apariție si impact redus

Posibile neconcordante intre strategiilor locale si cele naționale

Aceste riscuri nu vor fi luate in calcul la elaborarea unui plan de răspuns

 • b) riscuri cu probabilitate medie de apariție si impact mediu

Nerespectarea scadentelor de plata conform contractului

Instabilitatea legislativa frecventa modificărilor de ordin legislativ

 • c) riscuri cu probabilitate mare de apariție si impact mare

Neasigurarea necesarului de personal pentru realizarea investiției din cauza interesului scăzut pentru locurile de munca create de proiect

Creșterea nejustificata a preturilor de achiziție a utilajelor si echipamentelor stipulate in deviz si nerespectarea de către constructor a graficului de timp pentru realizarea investiției

Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita gradului redus de participare la licitații si numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor întârzieri in realizarea lucrărilor de construcții datorita condițiilor meteorologice nefavorabile Lipsa surselor financiare pentru cofinantare

Pentru aceasta categorie de riscuri se va elabora un plan de acțiune.

Elaborarea unui plan de răspuns la riscuri

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se împart in armatoarele categorii:

Reducerea riscului — se reduc consecințele impactului negativ al riscului prin anumite acțiuni ce vor fi intreprinse

Evitarea riscului — se dorește eliminarea apariției riscului printr-o serie de acțiuni ce vor fi intreprinse;

Transferul riscului — se dorește reducerea consecințelor impactului negativ al riscului prin contracte de asigurare ,transferând o parte din costuri asigurătorului

Planuri de rezerva ce vor fi folosite in momentul apariției riscurilor

Următoarele tehnici de control si acțiuni vor fi intreprinse pentru reducerea si eliminarea consecințelor impactului negativ al riscurilor identificate in cadrul proiectului:

Neasigurarea necesarului de personal pentru realizarea investiției din cauza interesului scăzut pentru locurile de munca create de proiect

Pentru evitarea riscului se vor folosi grile de salarizare motivante.

Pentru reducerea riscului se vor aloca suficiente resurse financiare si de timp pentru realizarea de sesiuni de recrutare

Creșterea nejustificata a preturilor de achiziție a utilajelor si echipamentelor stipulate in deviz si nerespectarea de către constructor a graficului de timp pentru realizarea investiției

Pentru evitarea riscului devizul general trebuie sa fie elaborat realist , luandu-se in considerare toate cheltuielile pricinuite de implementarea investiției. De asemenea se vor lua in considerare si cheltuielile neprevăzute creandu-se anumite rezerve.

Pentru reducerea riscului contractul trebuie sa conțină clauze de penalizare, Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita gradului redus de participare la licitații si numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor

-Pentru evitarea riscului se vor identifica la timp posibilii furnizori creandu-se condițiile pentru finalizarea contractelor de furnizare de servicii, bunuri si lucrări întârzieri in realizarea lucrărilor de construcții datorita condițiilor meteorologice nefavorabile

Pentru reducerea riscului in realizarea graficului de timp al activitatilor se va tine cont de condițiile meteorologice organizandu-se temeinic activitatile si beneficiand de o rezerva de timp Lipsa surselor financiare pentru cofmantare

Pentru reducerea riscului se va asigura in bugetul local suma necesara realizării investiției

 • 4.3. Situația utilităților si analiza de consum:

 • - necesarul de utilitati si de relocare/protejare, după caz;

In perioada de exploatare sunt necesare consumuri de utilitati pentru apa si energie electrica. Nu sunt necesare relocări sau protejări de utilitai,

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

în perioada de execuție, antreprenorul își va lua toate măsurile, în ceea ce prvește consumul de utilități, pentru terminarea lucrărilor în cele mai bune condiții.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Realizarea investitei va avea un impact pozitiv asupra vieții sociale si culturale din municipiu. După executarea lucrărilor, se vor crea condiții optime de funcționare si se va asigura siguranța pietonilor,

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

Forța de munca:

în faza de realizare

20 persoane

în faza de operare

Nu este cazul

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

Nu este cazul

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

Nu este cazul

 • 4.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții

Nu este cazul. Principalii participant la trafic pe aceasta esplanada sunt riveranii si locuitorii din municipiu, investiția aducand o imbunatatire a calitatii vieții acestora, respectiv o creștere a siguranței.

Dezvoltarea esplanadei reprezintă un element esențial în cadrul oricărui efort de a valorifica potențialul de creștere și de a promova durabilitatea zonelor urbane. De fapt, crearea de spatii de relaxare si a unei zone de siguranța pentru locuitori reprezintă primul pas în cadrul procesului de dezvoltare locală, în ideea că aceasta va crește atractivitatea zonei, deci acționează ca un „magnet” pentru potențialii investitori.

Modernizare urbana Calea București, esplanada din fata blocurilor N24, N25, TI 4, TI 5 municipiul Craiova

Studiu de fezabilitate Potențialul de dezvoltare a unei zone este cu atât mai mare cu cât se valorifica zona si se imbunatateste calitatea vieții. De asemenea, creșterea economică exercită presiune și determină o nevoie mai accentuată de dezvoltare urbana. Astfel, refacerea și întreținerea zonelor urbane de buna calitate au un efect multiplicator, ce creează numeroase locuri de muncă și impulsionează dezvoltarea economică.

Refacerea zonelor urbane constituie un element de bază în asigurarea condițiilor necesare pentru un trai decent dar și pentru dezvoltarea economică a comunitățile urbane, cum este cazul Municipiului Craiova. Zonele neadecvate reprezintă unul din elementele principale care contribuie la menținerea decalajului accentuat dintre zonele rurale și urbane și reprezintă o piedică în calea procesului de dezvoltare socio-economică.

 • 4.5. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si incremental generat de proiect, pe baza estimărilor costurilor investitionale, a costurilor cu întreținerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe întreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt:

 • •  Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului;

 • •  Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului;

 • •  Raportul Beneficiu - Cost; si

 • •  Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netă Actualizată Financiară(VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată a costurilor previzionate ale unei investiții din valoarea actualizată a beneficiilor previzionate.

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri și beneficii exprimate în unități monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de rentabilitate este comparată cu rate de referință pentru a evalua performanța proiectului propus. în Documentul de lucru nr. 4 al Direcției Generale de Politică Regională din cadrul Comisiei Europene se prezintă tabelul cu profitabilitatea așteptată în cazul a diferite tipuri de infrastructuri. Din acest tabel reiese faptul că pentru proiectele de drumuri fără taxă nu se așteaptă nicio profitabilitate.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidențiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile acestuia. In cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente beneficii și are nevoie de finanțare (suplimentara).

Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe întreg orizontul de timp analizat.

Calculele pentru profitabilitatea financiară a investiției totale sunt prezentate în tabelul următor.

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investiției Totale (Lei, cu TVA, preturi constante 2019)

Calculul Ratei de Rentabilitate Financiara in raport cu investiția

Sume transferate din bugetul local

LEI

Costuri de intretinere si operare

LEI

Costuri totale cu investiția

LEI

2,078,717.95

Total cheltuieli

LEI

2,078,717.95

Flux de numerar

LEI

(2,078,717.95)

Flux de numerar actualizat

LEI

(2,078,717.95)

Factor de actualizare

1.00

Rata rentabilității financiare in raport cu investiția

%

-9.84%

Total costuri actualizate

LEI

Total venituri actualizate

LEI

Raportul cost/beneficii

0.01

 • 4.6. Analiza economic, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-benefîciu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare și evaluare economică a proiectelor. Această analiză are drept scop să stabilească:

o măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de transporturi în România și în mod special ia atingerea obiectivelor programului în cadrul căreia se solicită finanțare

 • •  măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate cu:

 • •  Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

 • •  HEATCO - „Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment, Deliverable 5”, 2004;

 • •  „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 - Comisia Europeana

 • •  „Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” - elaborat de Jaspers.

 • •  Mașter Plan General de Transport pentru România, Ghidul Național de Evaluare a Proiectelor în Sectorul de Transport și Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul

Modernizare urbana Calea București, esplanada din fata blocurilor N24, N25, TI 4, TI 5 municipiul Craiova Studiu de fezabilitate Mașter Planului, „Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice și Financiare și a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor in anul 2014;

Analizele cost-beneficiu financiare si economice vor avea ca date de intrare rezultatele evaluărilor tehnice si ale evaluărilor tehnice privind costurile de investiției ale proiectului si se vor fundamenta pe reglementările tehnice in vigoare in Romania.

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparației costurilor alternativelor de construire de drum propuse în situația actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre beneficiile și costurile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare la momentul de baza a evaluării costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2018, echivalent cu anul de baza al actualizării costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante 2019.

 • 4.7.  Analiza de senzitivitate

Nu este cazul

 • 4.8.  Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

La fel ca orice alt proiect si prezentul proiect poate fi amenințat de anumite riscuri interne si externe. Riscurile si masurile de prevenire a acestora sunt prezentate in continuare:

 • •     Riscuri interne

-Riscul de abandonare a lucrării de către constructor.

Masuri de prevenire a riscului: caietele de sarcini prezentate in cadrul proiectului trebuie sa fie foarte bine intocmite pentru a se stabili drepturile si obligațiile constructorului. De asemenea relațiile conrtactuale si clauzele din contract trebuie intocmite corespunzător.

-Riscul de execuție necorespunzatoare a lucrărilor contractate.

Masuri de prevenire a riscului: selectarea constructorului prin procedura de achiziție publica va avea in vedere ca acesta sa aiba resursele si capacitatea tehnica de a se incadra in condițiile de execuție si se va desemna un diriginte de șantier cu experiența in domeniul tipului respectiv de execuție tehnica;

 • •     Riscul de a nu se respecta graficul de execuție.

Masuri de prevenire a riscului: in contract se vor stipula penalitati pentru orice întârzieri datorate constructorului si Plata contravalorii totale a lucrării se va face după recepția finala. -Riscuri referitoare la resursele necesare modernizării esplanadei din Municipiul Craiova: costuri mai mari decât cele anticipate, calitate necorespunzatoare sau indisponibilitatea unei cantitati suficiente.

Masuri de prevenire a riscurilor: constructorul poate gestiona riscul prin contracte de aprovizionare pe termen lung cu clauze specifice privind asigurarea calitatii materialelor.

 • •     Riscul unei calitati necorespunzatoare a proiectării si/sau a lucrărilor efectuate.

Masuri de prevenire a riscului: investitorul va introduce in contracted pe care le va incheia cu proiectantul tehnic si cu constructorul clauze de garanție a lucrărilor efectuate.

 • •     Riscul ca beneficiarul sa nu poata asigura resursele financiare la timp si in cuantumuri suficiente

Masuri de prevenire a riscului: efectuarea unei analize de către investitor a angajamentelor sale in care sa se tina cont de programarea investiției de amenajarea a drumurilor.

 • •     Riscuri externe

 • •     Riscuri externe de natura economica care vizeaza efectele negative ale creșterii ratei inflației si creșterii preturilor la materialele de construcții.

Masuri de prevenire a riscurilor: executantul va încerca sa menționeze in contractul incheiat cu beneficiarul, o clauza de indexare a prețului sau sa-si cuprindă in cadrul procentului aferent cheltuielilor indirecte o rata de evoluție a preturilor pe perioada de implementare a proiectului.

Studiu de fezabilitate

• Riscuri externe de natura sociala care vizeaza creșterea costurilor forței de munca sau anumite mișcări sindicale din domeniul construcțiilor.

Masuri de prevenire a riscurilor: beneficiarul se va asigura la demararea procedurii de achiziție publica ca poate castiga contractul doar o companie de construcții cu o anumita reputație si experiența in domeniu.

CAPITOLUL 5.

SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

 • 5.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Variantele constructive de reabilitare a obiectivului de investiții s-au propus avand in vedere capacitatea portanta a infrastructurii existente si de starea de degradare a acesteia, fara a propune construcții ce presupun incarcare excesiva a infrastructurii. De asemenea variantele constructive propuse au urmărit realizarea unei zone pietonale care urmeaza sa asigure atat impermeabilitatea infrastructurii si o corecta evacuare a apelor pluviale cat si o indeplinire a condițiilor de securitate si confort necesare derulării optime a circulației pietonale.

in continuare se prezintă variantele constructive avute in vedere la realizarea prezentei documentații:

Scenariul 1

S-a optat pentru folosirea unor finisaje si mobilier urban de calitate superioara, astfel: Pardoseli pietonale din dale piatra naturala ( granit, travertin ) si borduri din piatra naturala (granit)

Curțile de lumina - vor avea bordaj inalt de 1.80 m, din structura metalica, iar la partea superioara se propun jardiniere cu sistem de irigare automat. Bordajul inalt de 1.80 m va fi placat la exterior cu tabla tip corten. Curțile vor fi acoperite cu invelitoare din sticla securizata, pentru a permite luminii sa pătrundă in zona de subsol (garaj), totoada de a impiedica pătrunderea apelor pluviale in subsolul cu destinația de garaj auto.

Pergole de lemn - vor avea structura din lemn lamelar, cu jardiniere perimetrale in care se vor planta plante agatatoare pentru umbirrea zonelor de pergola. Jardinierele vor avea sistem de irigare automat.

Balustrada - sticla securizata, acolo unde exista posibilitatea căderii in gol Sistem de irigat automat pentru spatiile verzi

Iluminatul esplanadei se va asigura prin intermediul stâlpilor de iluminat pietonal si al sistemul de iluminat ambiental (iluminat in pardoseala, scafe cu led la zonele de jardiniera )

Scenariul 2

S-a optat pentru folosirea unor finisaje si mobilier urban de calitate medie, astfel:

Pardoseli pietonale din dale beton 6-8 cm grosime (diverse culori de beton, pentru a pune in valoare sistemul general de caroiaj in pardoseala) si borduri din dale beton. Curțile de lumina - vor avea bordaj inalt de 1.80 m, pe structura metalica, iar la partea superioara se propun jardiniere cu sistem de irigare automat. Finisajul exterior al pereților de bordaj va fi tencuiala decorativa. Curțile vor fi acoperite cu plasa metalica pentru o securizare deplina la pericolul căderii in gol.

Pergole de lemn - vor avea structura din lemn.

Balustrada - va avea alcătuire metalica (montanti verticali la pas de 10 cm si balustrada metalica din țeava patrata 50 mm si se va monta acolo unde exista posibilitatea căderii in gol.

Modernizare urbana Calea București, esplanada din fata blocurilor N24, N25, TI 4, TI 5 municipiul Craiova Studiu de fezabilitate Irigarea spatiilor verzi se va face periodic de către servicul local autorizat.

Iluminatul esplanadei se va asigura prin intermediul stâlpilor de iluminat pietonal Avantajele soluției 1

durata de exploatare mai mare; calitate estetica superioara ;

se pretează pe drumuri cu trafic foarte intens și greu asigurând rezistențe mecanice mai mari;

Dezavantajele soluției 1 cheltuielile inițiale de construcție sunt relativ mari; durata de execuție mai mare;

necesita dotarea anteprenorilor cu utilaje specializate pentru execuție ce trebuie sa fie in stare buna de funcționare;

impune condiții de mentenanta mai costisitoare si mai pretențioase ;

Avantajele soluției 2:

 • -  durata de execuție redusa;

 • -  greșelile de execuție pot fi remediate mai ușor;

 • -  mentenanta este mai ușor de suportat si mai puțin pretențioasa ;

 • -  preț avantajos al finisajelor si dotărilor;

 • -  in exploatare costurile de desfacere/refacere in cazul unor intervenții la rețelele edilitare îngropate sunt relativ reduse.

Dezavantajele soluției 2:

 • -  durata de serviciu este mai mica (de numai 10-15 ani) decât a finisajelor si dotărilor din soluția 1 ;

 • -  calitatea estetica scade, fata de soluția 1 ;

 • -  cheltuielile de întreținere sunt mai mari la spatiile verzi;

 • 5.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Având in vedere tehnologiile de execuție si de mentenanta luate in considerare, precum si sursele de aprovizionare cu materialele necesare existente si accesibile in zona, coroborate cu costurile de transport, consideram ca varianta constructive optima este soluția 2:

 • 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • a) obținerea si amenajarea terenului;

Lucrările ce se vor realiza se suprapun pe terenul existent si aparțin domeniului public al Municipiului București.

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului;

Pentru prezentul obiectivul se vor asigura următoarele urilitati: apa, energie electrica

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;

S-a optat pentru Soluția 2 - folosirea unor finisaje si mobilier urban de calitate medie, astfel: Modernizare urbana Calea București, esplanada din fata blocurilor N24, N25, T14, TI 5 municipiul Craiova Studiu de fezabilitate Pardoseli pietonale din dale beton 6-8 cm grosime (diverse culori de beton, pentru a pune in valoare sistemul general de caroiaj in pardoseala) si borduri din dale beton. Curțile de lumina - vor avea bordaj inalt de 1.80 m, pe structura metalica, iar la partea superioara se propun jardiniere cu sistem de irigare automat. Finisajul exterior al pereților de bordaj va fi tencuiala decorativa. Curțile vor fi acoperite cu plasa metalica pentru o securizare deplina la pericolul căderii in gol.

Pergole de lemn - vor avea structura din lemn. Balustrada - va avea alcătuire metalica (montanti verticali la pas de 10 cm si balustrada metalica din țeava patrata 50 mm si se va monta acolo unde exista posibilitatea căderii in gol.

Irigarea spatiilor verzi se va face periodic de către servicul local autorizat. Iluminatul esplanadei se va asigura prin intermediul stâlpilor de iluminat pietonal

Avantajele soluției 2:

 • -  durata de execuție redusa;

 • -  greșelile de execuție pot fi remediate mai ușor;

 • -  mentenanta este mai ușor de suportat si mai puțin pretențioasa ;

 • -  preț avantajos al finisajelor si dotărilor;

 • -  in exploatare costurile de desfacere/refacere in cazul unor intervenții la rețelele edilitare ingropate sunt relativ reduse.

Dezavantajele soluției 2:

 • -  durata de serviciu este mai mica (de numai 10-15 ani) decât a finisajelor si dotărilor din soluția 1 ;

 • -  calitatea estetica scade, fata de soluția 1 ;

 • -  cheltuielile de intretinere sunt mai mari la spatiile verzi;

Protecția mediului

Se vor menține si dezvolta spatiile verzi si se vor realiza ecrane de protecție din plantații special amenajate;

Se interzice accesul pe spatiile verzi, peluze de iarba etc.,

In timpul execuției investiția nu pune probleme deosebite de mediu deoarece volumul lucrărilor este relativ mic. Din activitatile de construcții rezulta cantitati de moloz, piatra sparta si resturi de beton care vor fi indepartate de pe șantier cat de des posibil si depozitate in locuri special amenajate pentru deșeuri. Zgomotul si vibrațiile din timpul execuției se vor incadra in valorile admise.

Pentru a preintampina emisiiele de praf se vor lua masuri de stropire cu apa, acoperire cu folii, spalare după execuția unor lucrări, spalare a mașinilor si utilajelor, etc.

In activitatea de proiectare avand ca scop execuția unor lucrări de construcție, proiectantul, prin soluțiile utilizate, a respectat cerințele de calitate precizate in Legea 10/1995, astfel incat indiferent de acțiunile si factorii ce se exercita sau este posibil a se exercita asupra construcțiilor in timpul funcționarii lor, sa asigure:

rezistenta structurala si stabilitatea; • siguranța in exploatare;

sanatatea si igiena publica si protecția mediului;

protecția împotriva zgomotului.

Pentru executarea lucrărilor de construcții, beneficiarul va angaja un antreprenor sau subantreprenori autorizați cu experiența in executarea acestui gen de lucrări.

Deasemenea, beneficiarul va fi reprezentat pe întreaga durata a executării construcției, de un inspector de șantier atestat M.L.P.A.T.

Constructorul va aduce la cunoștința proiectantului orice discrepante ce ar putea aparea intre proiect si situația de pe șantier, înainte de începerea lucrărilor de execuție.

Constructorul nu va aduce prin execuție nici un fel de modificări proiectului.

Modernizare urbana Calea București, esplanada din fata blocurilor N24, N25, TI 4, TI 5 municipiul Craiova

Studiu de fezabilitate

Orice modificări sunt permise doar prin dispoziții de șantier semnate si parafate de către proiectant.

 • d) probe tehnologice si teste.

Nu este cazul

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Costul estimativ al investiției este de 2,473,674.36 lei cu TVA inclus, respectiv 2,078,717.95 lei fara TVA din care 1,788,995.92 lei cu TVA inclus, respectiv 1,503,357.91 lei fara TVA reprezentând construcții + montaj.

Suprafața ocupata este 2945 mp.

 • a) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

Nu este cazul

 • b) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

Nu este cazul

 • c) durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

Durata estimata a investiției este de 8 luni din care alocata lucrărilor de proiectare 3 luni si pentru execuție 5 luni.

 • 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Nu este cazul

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabiie, alte surse legal constituite.

Finanțarea investiției se va face de la bugetul local

CAPITOLUL 6.

URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

 • 6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

Anexat

Modernizare urbana Calea București, esplanada din fata blocurilor N24, N25, TI4, TI 5 municipiul Craiova

Studiu de fezabilitate

 • 6.2. Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Anexat

 • 6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentația tehnico-economica

Anexat

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

Anexat

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Anexat

 • 6.6. Avize, acorduri si studii specifice, după caz, in funcție de specificul obiectivului de investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice

Anexat

CAPITOLUL 7.

IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

 • 7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

Municipiul Craiova

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Durata de implementare a obiectivului este de 8 luni din care 5 luni pentru execuție.

Graficul de implementare este atașat acesystei documentații.

Eșalonarea investiției se va face in decursul unui an.

Pentru resursele necesyare se estimează ca Antreprenorul va aloca pentru realizarea lucrărilor un număr de 6 persoane califiocate, echipele de lucru fiind dotate cu echipamente specifice executării lucrărilor proiectate.

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Se va face prin grija Beneficiarului

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Se va face prin grija Beneficiarului

CAPITOLUL 8.

CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

La executarea lucrărilor de modernizare a esplanadeise va tine seama de normele de tehnica securității muncii cuprinse în ,Legea 319/2006 a securității si sanatatii în munca",completata de „H.G. 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologiei de aplicare" a acestei legi, „Normele generale de protecția muncii (Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii- 2002)", precum si de orice acte normative ulterioare care înlocuiesc, modifica sau completează aceste acte normative în vigoare la data elaborării prezentului normativ.

Studiu de fezabilitate

In vederea menținerii valabilitatii esplanadei in condiții de siguranța se vor avea in vedere următoarele:

planificarea lucrărilor de intretinere

sdministratorul va urmări permanent parametrii care caracterizează comportarea lucrărilor proiectate in timp.

In faza următoare de proiectare ( D.T.A.C. + P.Th.), după cea a studiului de fezabilitate, se impune realizarea unei expertize tehnice a infrastructurii (construcție cu destinația de garaje auto) peste care se amenajeaza esplanada, pentru a analiza daca se impun masuri de consolidare a acestei infrastructuri.

Întocmit

Arh. Bogdan Radu
DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

Modernizare urbana Calea București, esplanada din fata blocurilor N24,
N25, T14, T15 Municipiul Craiova

Soluția 2 - soluție recomandata

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

crt.

(fără TVA)

(inclusiv TVA)

lei

Lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținere și amenajarea terenului

l.l

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiție

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

13,000.00

2,470.00

15,470.00

3.1.1

Studii de teren

13,000.00

2,470.00

15,470.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,000.00

760.00

4,760.00

3.3

Expertiza tehnica

70,000.00

13,300.00

83,300.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

87,434.22

16,612.50

104,046.73

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

13,000.00

2,470.00

15,470.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,000.00

380.00

2,380.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

42,434.22

8,062.50

50,496.73

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziti

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistenta tehnica

37,028.52

7,035.42

44,063.94

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

22,217.11

4,221.25

26,438.36

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

13,330.27

2,532.75

15,863.02

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

8,886.84

1,688.50

10,575.35

3.8.2

Dirigentie de șantier

14,811.41

2,814.17

17,625.58

TOTAL CAPITOL 3

211,462.74

40,177.92

251,640.67

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

1,481,140.80

281,416.75

1,762,557.55

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

186,800.00

35,492.00

222,292.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,667,940.80

316,908.75

1,984,849.55

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

22,217.11

4,221.25

26,438.36

5.1.1.

5.1.1. Lucrări de construcții

22,217.11

4,221.25

26,438.36

5.1.2.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

16,536.94

0.00

19,678.96

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare (0% * 1, 2, 3,4 si 5.1)

0.00

0.00

0.00

5.2.2.

Cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0,5% * C+M)

7,516.79

0.00

8,944.98

5.2.3.

Cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% * C+M)

1,503.36

0.00

1,789.00

5.2.4.

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C (0,5% * C+M)

7,516.79

0.00

8,944.98

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

160,560.35

30,506.47

191,066.82

TOTAL CAPITOL 5

199,314.403

34,727.719

237,184.140

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2,078,717 95

391,814.39

2,473,674.36

Din care C+M (1.2,1.3, 2, 4.1,4.2 și 5.1.1)

1,503,357.91

285,638.00

1,788,995.92

PROIECTANTBENEFICIAR MUNICIPIUL CRAIOVA

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectarea și asistența tehnică.

Soluția 2 - soluție recomandata


3.6.

Organizarea procedurilor de achiziții

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanta

0.00

0.00

0.00


3.8.

Asistenta tehnica

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

22,217.11

4,221.25

26,438.36

3.8.1.1.

Pe perioada de execuție a lucrărilor

13,330.27

2,532.75

15,863.02

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

8,886.84

1,688.50

10,575.35

3.8.2.

Diriginti de șantier

14,811.41

2,814.17'

17,625.58

Total general subcapitol 3.8.

37,028.52

7,035.42

44,063.94

211,462.74

40,177.92

251,640.67


iTotal general capitol 3:Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

(fără TVA)

(inclusiv TVA)

lei

Lei

lei

1

2

3

5

6

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

13,000.00

2,470.00

15,470.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

TOTAL Subcap. 3.1

13,000.00

2,470.00

15,470.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,000.00

760.00

4,760.00

DEVIZUL obiectului Drumuri

Modernizare urbana Calea București, esplanada din fata blocurilor N24, N25, T14, T15 Municipiul Craiova

Soluția 2 - soluție recomandata

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

(fără TVA)

(inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Decopertari si desființări

388,540.000

73,822.600

462,362.600

4.1.2

Lucrări de finisaje

961,518.000

182,688.420

1,144,206.420

4.1.3

Lucrări de instalații de irigare

30,321.300

5,761.047

36,082.347

4.1.4

Lucrări de instalații de canalizare

8,052.000

1,529.880

9,581.880

4.1.5

Lucrări de instalații electrice

92,709.500

17,614.805

110,324.305

TOTAL Subcap. 4.1

1,481,140.800

281,416.752

1,762,557.552

4.2.

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0.000

0.000

0.000

TOTAL Subcap. 4.2

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

186,800.000

35,492.000

222,292.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL Subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6

186,800.000

35,492.000

222,292.000

Total Cap. 4 (4.1+ 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 +

4.6)

1,667,940.800

316,908.752

1,984,849.552

Soluția 2

MODERNIZARE URBANA CALEA BUCUREȘTI DIN FATA BLOCURILOR N24, N25, T14, T15 -

_________         _____MUNICIPIUL CRAIOVA ________________________ FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

Lista de cantități nr. 1 - Decopertari si desființări

Nr.

crt.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare

(LEI)

1

Desfacere pardoseala existenta mozaic beton

mc

750

445.00

333,750.00

2

Desfaceri parapeti existenti zidărie la jardiniere

mc

126

335.00

42,210.00

3

Desfacere balustrada metalica

ml

170

74.00

12,580.00

TOTAL

388,540.00

Lista de cantități nr. 2 -

Lucrări de finisaje

Nr. crt.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare

(LEI)

1

Pardoseala dale beton gri deschis

mp

1686

92.00

155,112.00

2

Pardoseala dale beton gri inchis

mp

625

92.00

57,500.00

3

Pardoseala tartan culoare roșu, grosime placi 0.8-2 cm

mp

40

135.00

5,400.00

4

Bordura dale beton

ml

451

95.00

42,845.00

5

Rulou gazon

mp

740

47.50

35,150.00

6

Strat geotextil

mp

790

11.20

8,848.00

7

Hidroizolatie armata

mp

3829

23.00

88,067.00

8

Strat pietriș grosime 10 cm

mc

370

95.00

35,150.00

9

Sapa de panta 6-20 cm

mc

380

310.00

117,800.00

10

Strat nisip 6 cm

mc

185

93.00

17,205.00

11

Zidărie cărămidă - la parapeti jardiniere

mc

80

372.00

29,760.00

12

Placari ceramice - ia parapeti, rampe persoane cu dizabilitati, scări exterioare

mp

213

107.00

22,791.00

13

Confecție metalica din țeava patrata 50 mm - la pereții de bordaj ai curților de lumina, la rampele persoanelor cu dizabilitati, la zone suport pentru pergole, obiecte spatii de joaca

ml

1720

105.00

180,600.00

14

Placari placi fibrociment - la pereții curților de lumina

mp

480

98.00

47,040.00

15

Tencuiala decorativa - la pereții cutiilor de lumina, pe suport placi fibrociment

mp

450

47.00

21,150.00

16

Jardiniera din tabla - la partea superioara a pereților ce bordeaza curțile de lumina

ml

220

110.00

24,200.00

17

Balustrada metalica - confecție metalica din platbanda 5x50 mm (mana curenta + balustrii verticali asezatila 10 cm interax)

ml

280

150.00

42,000.00

18

Vopsitorii - culoare gri antracit, la balustrada metalica

mp

380

27.00

10,260.00

19

Dulapi lemn - 5x15 cm, la confecționarea pergolelor din

ml

320

42.00

13,440.00

20

Strat protecție + vopsitorie pergole lemn - strat protecție antibacteriana si ingifuga, vopsitorie, la pergole lemn

mp

150

48.00

7,200.00

TOTAL

961,518.00

Lista de cantități nr. 3 - Lucrări de instalații de irigare

Nr.

crt

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (RON)

Valoare

(RON)

1

Săpătură

mc

70

75.00

5,250.00

2

Nisip pozare

mc

5

93.00

465.00

3

Umplutura

mc

65

22.00

1,430.00

4

Imprastiere si transport

mc

5

105.00

525.00

5

Țeava din material plastic (PEHD) De=20mm

ml

210

3.20

672.00

6

Țeava din material plastic (PEHD) De=25mm

ml

85

4.70

399.50

7

Țeava din material plastic (PEHD)De=32mm

ml

58

5.20

301.60

8

Țeava din material plastic (PEHD) De=40mm

ml

68

6.40

435.20

9

Țeava din material plastic (PEHD) De=50mm

ml

60

8.20

492.00

10

Țeava din material plastic (PEHD) De=63mm

ml

85

11.00

935.00

11

Electrovana pentru controlul debitelor complet echipata d=2"

buc

8

1200.00

9,600.00

12

Cămin electrovana complet echipat cu protecție la inghet si efracție

buc

8

220.00

1,760.00

13

Panou comanda si control electrovane complet echipat si funcțional

buc

1

1120.00

1,120.00

14

Senzor de ploaie

buc

1

205.00

205.00

15

Senzor vânt

buc

1

300.00

300.00

16

Cablu de acționare electro-vane CYabY 3x1.5 mm

ml

200

4.30

860.00

17

Cămin apometru complet echipat

buc

1

660.00

660.00

18

Contor apa rece Dn 50

buc

1

740.00

740.00

19

Vana 2 1/2"

buc

2

310.00

620.00

20

Clapeta sens 2 1/2"

buc

1

95.00

95.00

21

Proba de presiune

ml

440

2.40

1,056.00

22

Branșament apa rece

buc

1

2400.00

2,400.00

TOTAL

30,321.30

Lista de cantități nr. 4 - Lucrări de instalații de canalizare

Nr. crt.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (RON)

Valoare

(RON)

1

Săpătură

mc

20

75.00

1,500.00

2

Nisip pozare

mc

5

93.00

465.00

3

Umplutura

mc

15

22.00

330.00

4

Imprastiere si transport

mc

5

105.00

525.00

5

Conducta canalizare PVC-KG D 110 mm

ml

60

45.00

2,700.00

6

Proba de etanșeitate

ml

60

2.20

132.00

7

Branșament rețea canalizare

buc

1

2,400.00

2,400.00

TOTAL

8,052.00

Lista de cantități nr. 5 - Lucrări de instalații electrice

Nr.

UM

Cantitate

Preț

Valoare

crt.

Denumire articol

unitar

(RON)

(RON)

Instalație de distribuție electrica

1

T.Ext - tablou electric iluminat exterior (IP44), confecție metalica, usa cu yala, montaj aparent exterior pe schelet metalic, complet echipat conform schemei monofilare

buc

1

3500.00

3,500.00

2

Cablu alimentare din cupru, armat, tip CYAbY 3x4 ,

Un=lkV

ml

160

9.00

1,440.00

3

Cablu alimentare din cupru, armat, tip CYAbY 4x6 ,

Un=lkV

ml

100

14.00

1,400.00

4

Cablu alimentare din cupru, nearmat, tip CYYF 3x2,5 ,

Un=lkV

ml

180

5.50

990.00

5

Cablu alimentare din cupru, armat CYAbY 3x2.5,

Un=lkV

ml

120

7.20

864.00

6

Tub protecție, riflat, d=50 mm

ml

80

4.50

360.00

7

Tub protecție, riflat, d=63 mm

ml

60

5.00

300.00

8

Tub protecție, riflat, d=90 mm

ml

20

5.50

110.00

9

Țeava metalica 3"

ml

40

238.00

9,520.00

10

Cămin tragere 0.6x 0.6m

buc

8

288.00

2,304.00

11

Etansare spațiu dintre cablu si țeava de protecție

mp

0.7

245.00

171.50

12

Etansare treceri cabluri prin goluri pereți cămin

mp

3

310.00

930.00

Instalație de legare la pamant

13

Platbanda OLZn 25x4mmp

m

180

6.50

1,170.00

14

Platbanda OLZn 40x4mmp

m

40

8.00

320.00

15

Electrod vertical OLZn 2 1/2", l=3m

buc

6

140.00

840.00

16

Bara egalizare potențial, din cupru

buc

1

88.00

88.00

17

Piesa de separație

buc

2

68.00

136.00

18

Conductor flexibil pt egalizare de potențial din Cu LiFY 10 mmp

ml

20

6.50

130.00

19

Buletin PRAM verificare priza de pamant

buc

1

1500.00

1,500.00

20

Săpătură in pamant tare

mc

20

75.00

1,500.00

21

Strat nisip

mc

2

93.00

186.00

22

Umplutura in straturi succesive

mc

18

22.00

396.00

23

Folie de avertizare

ml

320

1.00

320.00

24

Compactare cu maiul

mc

20

25.00

500.00

Aparataj

25

LI - stâlp de iluminat conic OLZn 3.5-4m inaltime echipat cu corp de iluminat, echipat cu sursa LED max 50W, grad de protecție min 1P65, montat la 3,5m de la baza stâlpului, complet echipat (inclusiv driver)

set

19

3100.00

58,900.00

26

Ancore chimice pentru montare stâlpi iluminat exterior

buc

38

85.00

3,230.00

27

întrerupător crepuscular, montaj ingropat, IP20;

buc

1

440.00

440.00

28

Ceas program

buc

1

320.00

320.00

29

Priza simpla cu contact de protecție 16A/230V, montaj aparent, IP44, montata in tablou electric

buc

4

28.00

112.00

30

Cap terminal pt. cablu

buc

15

7.00

105.00

31

Presetupa fixare cabluri

buc

15

3.00

45.00

32

încercare tablou electric

buc

1

200.00

200.00

33

Energie electrica pentru probe

kWh

20

1.10

22.00

34

încercarea cablurilor de energie electrica de max. 1 kv

buc

15

24.00

360.00

TOTAL

92,709.50

TOTAL CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1,481,140.80


Proiectant

ROMASCO CONCEPT SRL

Soluția 2

MODERNIZARE URBANA CALEA BUCUREȘTI DIN FATA BLOCURILOR N24, N25, TI4, TIS -

____         ___________MUNICIPIUL CRAIOVA________________________ FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE

DOTĂRI

Nr. crt.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (RON)

Valoare

(RON)

1

Banei lemn fixe

buc

40

1,600.00

64,000.00

2

Coșuri de gunoi

buc

25

870.00

21,750.00

3

Mese fixe

buc

7

2,670.00

18,690.00

5

Mese ping pong de exterior

buc

2

3,400.00

6,800.00

6

Leagane duble, metalice fixe

buc

2

1,380.00

2,760.00

7

Topogane

buc

1

3,220.00

3,220.00

8

Ansamblu cu plasa de catarat

buc

1

12,420.00

12,420.00

9

Balansoare

buc

2

1,600.00

3,200.00

10

Balansoare pe arc

buc

4

1,250.00

5,000.00

11

Groapa de nisip

mp

11

30.00

330.00

12

Bicicleta mecanica

buc

4

2,900.00

11,600.00

13

Aparat de tip presa pentru picioare

buc

3

3,260.00

9,780.00

14

Aparat pentru intarirea musculaturii abdominale

buc

1

1,850.00

1,850.00

15

Aparat fitness complex

buc

1

4,400.00

4,400.00

16

Aparat cu panou publicitar tip stepper si bicicleta

buc

6

3,500.00

21,000.00

TOTAL

186,800.00


"l SlOJlQSCLl


Cajea Bucures.fi


SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Arh.

Bogdan Radu

Arh.

Bogdan Radu

w /

Ing.

D Pavel

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Scara

Rev. Ediția

0

0

PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL J40 /10231 /2011

Data

IANUARIE

2019


OBIECTIV: MODERNIZARE URBANA CALEA BUCUREȘTI, ESPLANADA DIN FATA BLOCURILOR N24, N25, T14, T15 MUNICIPIUL CRAIOVA (SF)


Contract nr. 171388/22.10.2018

Cod lucrare: C32Ro


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


COD DESEN PI.01
ort zii Ci rr pretate ze-’"3 prî.

<’> d'rer.-'z.l y.a

co5f<3 P<efo56:otj - sjofj ter.-'e (tot'oj e'eetri. cp-z-Tetre o;o)


bloc T13


3 Co jiți de rr.-


•te zv’i pr.oU


•'ullBâZ


RIGOLA APE PLirrALE


w >trii - rcl p-foi: d? $!rodo


ii m'5 drre.-5',-i


bloc N25-A'«W


parcare


RC-OLA APE PLOAIE

-U      MF^0|


■»-C3


r-~ •'■•>

9. 3 de ce.-j


d

«n-re


,. 2 59 , 2 59 30 2 50 . 2 50 39 250 , ?CA 39 2 59 . 250 30 2 50 , 2 50 39 2.50 . 2 50 39 ? 50 - 250 30 2 50 . 2 50 30 2 50 . 2.50 30 250

Calea București


spațiu verde


LEGENDA FINISAJE

LEGENDA

MOBILIER URBAN

LEGENDA INSTALAȚII

|     | PARDOSEALA PLAIP.A / DALE DE BETON

O

COS DE GUNOI

0 STÂLP ILUVlILAT

I     I PARDOSEALA TARTAN

o

BANCA LEMN

: .... : TABLOU ELECTRIC GENERAL

I     | PARDOSEALA TARTAN

cjb masa cu scaune

;... ;

I      | SPAȚIU VERDE

cr

- - - - RIGOLA APE PLUVALE

APARAT FITNESS

|SSs GRATAR METALIC PESTE GURA DE AERISIRE

d---

MASA PiNG-PONG

......... BALUSTRADA METALICA Hp-90

m t

TOPOGAN

LEAGA.il

BALANSOARSEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Arh.

Bogdan Radu

ir

Arh.

Bogdan Radu

"E

Ing. D Pa-,el

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Scara

1/300

Rev.

Ediția

0

0

PROIECTANT:

ROMASCO CONCEPT SRL

J40/ 10231 /2011

Data

IANUARIE 2019


OBIECTIV: MODERNIZARE URBANA CALEA BUCUREȘTI, ESPLANADA DIN FATA BLOCURILOR

N24, N25, T14, T15 MUNICIPIUL CRAIOVA (SF)

Contractor. 171388222.10.2018

Cod lucrare: C32Ro


PLAN DE SITUAȚIE


COD DESEN P.01H

CZ)

s

5

o

D ca

<

u

< u


133.25


132.05


^El 29.20

wmWWx /z /'  'z"z;'


& rigola scurgere ape pluviale


__

■zzzMâx gazon - roia 20 cm strat geotextistrat pietriș + nisip 10 cm hidroizolatie placa b.a. existenta


pardoseala dale beton strat nisip 6 cm_______

sapa de panta min 6 cm strat pietriș 10 cm hidroizolatie armata placa b.a. existenta


LEGENDA

Ț) pergola din dulapi dc lemn 5x15 cm

 • (2) gura de aerisire acoperita cu plasa metalica

 • (3) jardiniera h=l .80 m

 • (4) parapet pe structura metalica, din țeava patrata 50 mm, 11= 1.80 m, placare cu placi de fibrociment + finisaj tencuiala decorativa

 • (5) banca lemn

 • (6) stâlp de iluminat

 • (7) balustrada metalica h = 90 cm

 • (8) dotări spațiu de joaca (leagane, topogane, balansoare, etc)

 • (9) curte de lumina garaje auto

@ garaje auto

(j j) placaj dale de beton

(12. rampa persoane cu dizabilitatiX.00/^


SEF PR0IEC1


PROIECTAT


Arh.

Bogdan RaduPROIECTANT:

R0MASC0 CONCEPT SRL

J-10 /10231 / 2011DESENAT

OBIECTIV: MODERNIZARE URBANA CALEA BUCUREȘTI, ESPLANADA DIN FATA BLOCURILOR

N24, N25, T14, T15 MUNICIPIUL CRAIOVA (SF)

Contractor. 171388/22.10.2018

Cod lucrare: C32Ro

Ing.

D Parei

Scara

1/100

Rev. Ediția

0

0

SECȚIUNE-VEDERE 01

Fila

2/3

Data

IANUARIE

2019

COD DESEN P.01

Faza SFpardoseala dale piatra strat nisip 6 cm___

sapa dc panta min 6 cm strat pietriș 10 cm hidroizolatie armata placa b.a. existenta


no

□Di


LEGENDA

(Ț) pergola din dulapi de lemn 5x15 cm

 • (2) gura de aerisire acoperita cu plasa metalica

 • (3) jardiniera h=1.80 m

 • (4) parapet pe structura metalica, din țeava patrata 50 mm, li- 1.80 m, placare cu placi de fibrociment + finisaj tencuiala decorativa

@ banca lemn

@ stâlp de iluminat

 • (7) balustrada metalica h = 90 cm

 • (8) dotări spațiu de joaca (leagane, topogane, balansoare, ctc)

 • (9) curte de lumina garaje auto

-10 garaje auto

(Q) placaj dale de beton

(|_2) rampa persoane cu dizabilitati


SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT .

Arh.

Bogdan Radu

r

Arh.

Bogdan Radu

Ing. D Parei

2.

V

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Scara

-

1/300

w

Rev. Ediția

0

0

PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL

J40/ 10231 /2011

Data

IANUARIE 2019


OBIECTIV: MODERNIZARE URBANA CALEA BUCUREȘTI, ESPLANADA DIN FATA BLOCURILOR

N24, N25, T14, T15 MUNICIPIUL CRAIOVA (SF)Contract nr. 171388'22.10.2018

Cod lucrare: C32Ro


SECȚIUNE-VEDERE 02


COD DESEN P.01

trotuarI—1


LZZJ®L1/CL1-TExt


trotuar


parcare


LEGENDA:SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

OBIECTIV: MODERNIZARE URBANA CALEA BUCUREȘTI ESPLANADA DIN FATA BLOCURILOR N24, N25, TL4, TLS MUNICIPIUL CRAIOVA (SF)

Arh.

Bogdan Radu

,n9

C. Panait

Ing.

C. Panait

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAI OVA

Scara

1/300

Contract nr. 171388/22.10.2018

Cod lucrare: C32Ro

W

Rev. Ediția

0

0

ILUMINAT EXTERIOR

Fila 1/1

PROIECTANT: ROMASCO CONCEPT SRL J40/ 10231 /2011

Data

IANUARIE 2019

COD DESEN P.01/IE01

Faza SF