Hotărârea nr. 8/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 8 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de zi


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.8 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 08.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.942/2019, rapoartele nr.949/2019 al Direcției Servicii Publice și nr.1028/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de zi și rapoartele nr.10/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.12/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.14/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.16/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.18/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, modificată și completată și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

În temeiul art.36 alin. 2 lit. d, coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.37, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, Primarul Municipiului Craiova, să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de zi cu privire la aprobarea modificării art.216 alin.4 din Regulamentul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, asigurate de operatorul regional S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., care va avea următorul conținut:

5

Pentru utilizatorii casnici-pesoane fizice și asociații de proprietari/locatari, precum și pentru suprafețele utilizate în scop productiv-comercial cu specific agricol, nu se facturează apa meteorică”.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


•> '

Adrian COSMAN