Hotărârea nr. 75/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 75 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderareaurbanistică privind indicii urbanistici în zona str.Maria Tănasestr.Craiovița-str.Cerna, generat de imobilul situat în municipiul Craiova,str.Craiovița, nr.39B


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.75

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică privind indicii urbanistici în zona str.Maria Tănase-str.Craiovița-str.Cerna, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Craiovița, nr.39B

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.18689/2019, rapoartele nr.21703/2019 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și nr.28913/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică privind indicii urbanistici în zona str.Maria Tănase-str.Craiovița-str.Cerna, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Craiovița, nr.39B și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică privind indicii urbanistici în zona str.Maria Tănase-str.Craiovița-str.Cerna, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Craiovița, nr.39B, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,


Adrian COSMAN


SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ELABORARE P.U.Z. PENTRU RECONSIDERARE URBANISTICA PRIVIND INDICH URBANISTICI IN ZONA STR. MARIA TANASE -STR. CRAIOVITA - STR. CERNA, GENERAT DE CONSTRUCȚIE D+P+3 CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚE COLECTIVE Adresa: Str. Craiovita, nr. 39B, Mun. Craiova, Jud. Dolj


LIMITE

LIMITA ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.

-S = 14.047,50 m2 (1,4 Ha)

TEREN CE A GENERAT DOC. P.U.Z. - S = 365,00 m2

ZONIFICARE

ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE

U.T.R.

U.T.R. 1

ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE'

CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+3 - 10

U.T.R. 2

ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE.

CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P - P+4

U.T.R. 3

ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE

CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+4 -  “3* uT^rt = 300°

CONF. P.U.Z. aprobat HCL Nr. 224/2008^,. - p+4    '


ZONA SPATII VERZI

CONSTRUCȚII EXISTENTE REALIZATE SAU IN CURS DE REALIZARE

PROIECȚIE ETAJE

CONSTRUCȚII AFLATE IN VECINĂTATEA ZONEI STUDIATE

STRĂZI IN INTRAVILAN

STRĂZI CU ÎMBRĂCĂMINTE DEFINITIVA

TRASEE PIETONALE

BILANȚ TERITORIAL

ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

HA

%

HA

%

1. ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

0,50

35,71

0,47

33,57

2 ZONA CAI DE COMUNICAȚII din care:

0,83

59,29

0,84

60,00

Circulații rutiere

0,57

40,71

0,58

41,42

Circulații pietonale

0,26

18.58

0,26

18,58

3. ZONA SPATII VERZI

0,07

5,00

0,09

6,43

TOTAL IN INTRAVILAN

1,40

100,00

1,40

100,00ARHITECTURA:

NUME:

SEMNĂTURĂ:

SEF PROIECT:

ARH. STEFARTA E.

—/*

PROIECTAT:

ARH. STEFARTA E.    '

URB. CONSTANTIN A.M.

VJV»?

DESENAT:

URB. CONSTANTIN A.M.


H2.30 i' t 3.50—1—3.50 I I

I------7,00---------1-----5.00----1

I----------------12.00----------F

STRADA DE CATEGORIA a lll-a - COLECTOARE

CU 2 BENZI DE CIRCULAȚIE


’Str. Craiovita


STRADA DE CATEGORIA a lll-a - COLECTOARE CU 2 BENZI DE CIRCULAȚIE

Str. Cerna"

ALINIAMENT PROPUS


STRADA DE CATEGORIA a ll-a CU 4 CIRCULAȚIE

"Str. Maria Tanase" vi

CHIRUPAUL^X
TITLU PLANȘA

REGLEMENTARI URBANISTICE