Hotărârea nr. 74/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 74 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderareareglementărilor urbanistice și a funcțiunilor zonei intersecție CaleaBucurești-str.Spania, generat de imobilul situat în municipiul Craiova,Calea București, nr.54A, bl.P1


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 74

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice și a funcțiunilor zonei intersecție Calea

O                                                9               9                                        9

București-str.Spania, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea București, nr.54A, bl.P1

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.18670/2019, rapoartele nr.21679/2019 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și nr.28917/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice și a funcțiunilor zonei intersecție Calea București-str.Spania, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea București, nr.54A, bl.P1 și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 și Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și Legii nr.52/2003, privind transparența decizională;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice și a funcțiunilor zonei intersecție Calea București-str.Spania, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea București, nr.54A, bl.P1, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Adrian COSMAN


/țmhtțu //M

0

F , // L ffl

REGLEMENTARI URBANISTICE


sc. 1:1000


ELABORARE P.U.Z. PENTRU


RECONSIDERAREA REGLEMENTARILOR


URBANISTICE SI A FUNCȚIUNILOR ZONEI IN


VEDEREA CONSTRUIRII CLĂDIRE


LOCUINȚE COLECTIVE SI BIROURI P+6


Adresa: Calea București, nr. 54A, Bl. PI, Mun. Craiova,

Jud. Dolj


LEGENDA:


LIMITA ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z. -S=10.643.65m>(1.06Ha)


TEREN CE A GENERAT DOC. P.U.Z - S = 417,00 m’
PJXOIWWA1JlIANNia 15<)i *

nf+ri.nciAR- ;sc mondial ctmsu.

ÎJ Gl-jrc» Iulian Nloițoe

suroitr tokn» ane kh+hax -elabolau p.u z, rumtu iwummalea itHXrwEtrrAMOR liaitAMnm si * hm hunii r» zosn in vrt»«tA mAnumii a Amur i nuwn: couxmVB si anei ni p.«-

ng. GiureL Iulian Nkafor

tdmi Calea Buewaui. nr NA. Bl PI, nuncvUCnkxa,JnlekJ IW;

Ing. Glurri Iulian Mirarea loc. O Ursi IU im Nlanor

TMu Plana» Plin 4c ihMk


VERIFICATOR/ EXPERT


ZONA MIXTA - LOCUINȚE COLECTIVE SI BIROURI/SERVICII


CONSTRUCȚII EXISTENTE IN ZONA STUDIATA


CONSTRUCȚII EXISTENTE IN AFARA ZONEI STUDIATE


STRĂZI CU ÎMBRĂCĂMINTE DEFINITIVA


crajova^lolj

unirii, nr.1963.C. MONDIAL COM S.R.L. reprezentata prin PRIOTEASA ION

Sediul: Calea București, Bl. M8, Mun.Cralova, jud.Dolj


ARHITECTURA:

NUME:

SEMNĂTURĂ:

SEF PROIECT:

ARH. STEFARTA E.

» -

PROIECTAT:

ARH. STEFARTA E.

URB. CONSTANTIN A.M.

vW

DESENAT:

URB. CONSTANTIN A.M.TITLU PROIECT |

ELABORARE P.U.Z. PENTRU RECONSIDERAREA REGLEMENTARILOR URBANISTICE SI A FUNCȚII INILOR ZONEI INTERSECȚIE CA I F A Bl ICURESTI - STR. SPANIA IN VEDEREA CONSTRUIRII CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE SI BIROURI P+6 Calea București, Nr. 54A, bl. PI, Mun.Cralova, Jud. Dolj

TITLU PLANȘĂ]

REGLEMENTARI URBANISTICE


Proiect nr. 33/2017


Faza:

P.U.Z.


Planșa nr.

3