Hotărârea nr. 73/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 73 privind modificarea, prin completare, a Hotărârii Consiliului Local alMunicipiului Craiova nr.31/2017 referitoare la instituirea de parcări supusetaxării, pe domeniul public al municipiului Craiova şi aprobarea regulamentuluiprivind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public almunicipiului Craiova


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.73 privind modificarea, prin completare, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017 referitoare la instituirea de parcări supuse taxării, pe domeniul public al municipiului Craiova și aprobarea regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al

municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.23608/2019, rapoartele nr.23618/2019 al Direcția Servicii Publice, nr. 23411/2019 al Direcției Impozite și Taxe și nr.29708/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ privind modificarea prin completare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017 referitoare la instituirea de parcări supuse taxării, pe domeniul public al municipiului Craiova și aprobarea regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.2 lit.e și art.27 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Hotărârii Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată prin Legea nr.180/2002, Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, Legii contabilității nr.82/1991 actualizată, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.743/2004 privind aplicarea Hotărârii Guvernului nr.831/1997 și pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiară și contabilă, Legii nr.227/2015 privind codul fiscal, Legii nr.207/2015 privind codul de procedura fiscală, Legii nr.155/2010, republicată, a Poliției Locale, Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, Normativelor de proiectare ale parcărilor C 79/80 și P 132/93, Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Hotărârii Guvernului nr.965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 și Legii nr.52/2003 privind transparența decizional ă, .

În temeiul art.36 alin.2 lit.c și d, coroborat cu alin.4 lit.c, art.45 alin.2, lit.c, art.119 și art.61 alin.2, art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea, prin completare, a Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă zona de delimitare a parcărilor, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Pentru anul 2019, taxele pentru parcările cu plată, indiferent de zonare, sunt cele stabilite prin Hotărârea Consililui Local al Municipiului Craiova nr.533/2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2019.

Art.4 Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017.

Art.5 Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Servicii Publice, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Poliția Locală Craiova a Municipiului Craiova vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Adrian COSMAN


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa nr.1 la Hotărârea nr.73/2019

R E G U L A M E N T

privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova,

CAPITOLUL 1. DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 Prezentul Regulament stabileste cadrul juridic unitar pentru administrarea parcărilor publice, raporturile dintre administratorul parcărilor publice si utilizatorii acestora, precum si cadrul juridic pentru aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor

pe domeniul public al municipiului Craiova în conformitate cu reglementările, cu modificări si completări ulterioare, prevăzute în :

 • - Ordonanța Guvernului nr.71/2002, privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 • - Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 • - Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

 • - Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată prin Legea nr.180/2002;

 • - Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

 • - Legea contabilității nr.82/1991 actualizată;

 • - OMFP nr.743/2004 privind aplicarea Hotărârii Guvernului nr.831/1997 si pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiară si contabilă;

 • - Legea nr.227/2015 privind codul fiscal;

 • - Legea nr.207/2015 privind codul de procedura fiscală;

 • - Legea nr.155/2010 republicată a Poliției Locale;

 • - Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si funcționare a Poliției Locale;

 • - Normativele de proiectare ale parcărilor C 79/80 si P 132/93;

 • - Legea nr.215/2001 a administrației publice locale;

 • - Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • -  Hotărârea Guvernului nr.965/2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

 • - Legea nr 203/2018.

 • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

 • - Ordinul nr. 10/2003 privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale și a altor venituri ale bugetelor locale

 • - Ordonanța de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență

 • - Directiva 2007/46/CE

 • - Hotărârile anuale ale Consiliului local al municipiului Craiova privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.

Art.2 (1) Regulamentul privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova, reprezintă cadrul juridic care defineste raporturile dintre Consiliul Local al Municipiului Craiova si deținătorul/utilizatorul autovehiculului care ocupă proprietatea municipiului Craiova în scopul parcării curente a autovehiculelor, al parcărilor cu taxă, al parcărilor ocazionale si al parcarilor de resedinta.

 • (2) Dispozițiile prevăzute în prezentul regulament au ca scop asigurarea desfășurării fluente și în siguranță a circulației pe drumurile publice, asigurarea parcării autovehiculelor în condiții de siguranță, descongestionarea drumurilor publice din zona centrală și a drumurilor publice cu trafic intens, facilitarea accesului la obiectivele de interes public, protejarea pietonilor prin asigurarea unor condiții prielnice de circulație pe trotuare.

Art.3 În înțelesul prezentului Regulament, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

 • a)  zona de staționare - sector al domeniului public destinat staționării autovehiculelor, delimitată prin marcaj rutier longitudinal, aflată între partea carosabilă a drumului si zona pietonală;

 • b) parcare - sector al domeniului public amenajat sau neamenajat, utilizat în scopul staționarii autovehiculelor, având funcțiuni si regim de utilizare identic cu ale zonei de staționare;

 • c) parcare publică - totalitatea parcărilor amenajate aflate pe domeniul public al municipiului Craiova;

 • d) staționare - imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata mai mare de 5 minute;

 • d) proces - verbal de constatare a contravenției - act emis de agentul constatator prin care se constată si se sancționează deținătorul/utilizatorul unui autovehicul parcat pe domeniul public al municipiului Craiova, fără a respecta prevederile prezentului Regulament;

 • e) autovehicul - vehiculul echipat, prin construcție, cu un motor cu propulsie, în scopul deplasării pe drum;

 • f) deținător - persoana al cărui nume este înscrisă în certificatul de înmatriculare al autovehiculului (calitatea de proprietar);

 • g) utilizator - conducătorul auto al autovehiculului care se află oprit sau staționat în parcările aflate pe domeniul public;

 • h) parcarea curentă a autovehiculelor - staționarea în mod obisnuit a unui autovehicul pe proprietatea publică a unității administrativ - teritorială în care se află sediul, domiciliul sau resedința utilizatorului;

 • i) drumuri publice - drumuri de utilitate publică si/sau de interes public destinate circulației rutiere si pietonale, în scopul satisfacerii cerințelor generale de transport ale economiei, ale populației si de aparare a țării; acestea sunt proprietate publică si sunt întreținute din fonduri publice, precum si din alte surse legal constituite;

 • j) drumuri - căi de comunicație terestră special amenajate pentru circulația vehiculelor si a pietonilor. Fac parte integrantă din drum: ampriza si zonele de siguranță, podurile, podețele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile, construcțiile de apărare si consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, oprire si staționare, bretelele de acces, indicatoarele de semnalizare rutieră si alte dotări pentru siguranța circulației, spațiile de serviciu sau control, spațiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecții, spațiile cuprinse între autostradă si/sau drum si bretelele de acces, terenurile si plantațiile din zona drumului, mai puțin zonele de protecție;

 • k) taxa de parcare - reprezintă contravaloarea serviciului public datorată autorității publice locale în conformitate cu prezentul Regulament, pentru ocuparea domeniului public al municipiului Craiova de către un autovehicul;

 • l) loc de parcare - spațiul din parcare sau din zona de staționare delimitat prin marcaj rutier;

 • m) parcări publice cu plată - parcări amenajate pe domeniul public al municipiului Craiova, destinate staționării pe timp limitat a autovehiculelor pentru care ocupanții au obligația achitării unei taxe de parcare, stabilită prin hotărârea consiliului local, semnalizate prin indicatorul „Parcare cu Plată”, însoțit de panoul adițional care conține cuantumul taxei si modalități de achitare;

 • n) locuri de parcare rezervate pentru persoane cu handicap - locuri amenajate în parcările publice, semnalizate cu panouri indicatoare pentru persoane cu handicap inscripționate cu semnul internațional pentru persoane cu handicap;

 • o) marcaj rutier - modalitate de delimitare a terenului destinat parcărilor amenajate si locurilor de parcare conform normativelor si reglementărilor tehnice în vigoare;

 • p) parcarea ocazională - este staționarea pe proprietatea municipiului Craiova în scopul parcării unui autovehicul înregistrat fiscal într-o altă unitate administrativ teritorială decât cea în care se află sediul, resedința sau domiciliul, după caz, al deținătorului/ utilizatorului vehiculului, cu excepția parcărilor publice cu plată, prin SMS;

 • q) locuri de parcare rezervate pentru autovehiculele speciale - locuri amenajate în parcările publice, semnalizate cu marcaj, pentru autovehiculele speciale de poliție, pompieri, salvare și utilități publice, aflate pentru intervenții temporare în zonele cu locuri de parcare rezervate;

 • r) parcari de reședință - parcări amenajate la mai putin de 30 m de frontul imobilelor, pe domeniul public al municipiului Craiova, aferente imobilelor cu destinația de locuință, utilizate de proprietari;

 • s) autorizație - document emis in conformitate cu prevederile prezentului Regulament ce atesta autorizarea folosirii unui loc de parcare in parcarea de reședință pentru o durata de 1 an de la data emiterii;

 • t) zonarea - perimetrul de delimitare a inelului de circulație.

Art.4 Parcarea autovehiculelor pe proprietate publică a municipiului Craiova se face cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

CAPITOLUL 2. ADMINISTRAREA PARCĂRILOR PUBLICE

Art.5 Administrarea serviciilor publice de parcare se face în scopul asigurări creșterii capacității de preluare a traficului, a îmbunătățirii condițiilor de deplasare pentru vehicule, precum si a cresterii gradului de siguranță a participanților la trafic.

Art.6 (1) În funcție de poziționarea acestora, parcările se clasifică după cum urmează:

 • a) parcări amenajate pe străzi principale, după caz, pe suprafața carosabilă delimitate prin marcaj e și indicatoare rutiere;

 • b) parcări amenajate pe străzi secundare sau pe străzile cu sens unic delimitate prin marcaje și indicatoare rutiere;

 • c) parcări amenajate pe alei carosabile laterale părții carosabile principale delimitate prin marcaje și indicatoare rutiere;

 • d) parcări amenajate pe platforme situate în afara zonei străzilor, delimitate prin marcaje și indicatoare rutiere,

 • (2) în funcție de modalitatea de exploatare, parcările se clasifică după cum urmează:

 • a) parcări publice fără plată;

 • b) parcări publice cu plată cu taxa de parcare;

 • c) parcări de reședință;

 • d) parcări mixte de reședință și cu taxa de parcare;

Art.7 Domeniul public aparținând municipiului Craiova, este structurat pe zone de parcare. Amenajarea locurilor de parcare se face de către autoritatea locală în colaborare cu Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj. Locurile de parcare rezervate vor fi semnalizate prin indicatoare și marcaje rutiere. La realizarea marcajelor se va inscripționa cu vopsea pe carosabil numărul locului de parcare rezervat, număr ce va fi menționat în autorizația de rezervare loc parcare.

Art.8 Zonarea domeniului public al Municipiului Craiova este structurată în 3 inele, conform Planul de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.412/2017.

Art.9 în funcție de specificul zonei și de nevoile populației, cu avizul Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale, administratorul poate modifica tipul parcării conform clasificării prevăzute de Art. 6 alin 2.

Spațiile special amenajate ca parcare vor fi delimitate prin marcaje și indicatoare instalate conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 republicată.

Art.10 în municipiul Craiova se aplică următoarele tipuri de parcări:

 • a) parcare curentă pe domeniul public al municipiului, cu excepția parcărilor cu plată prin SMS, semnalizată cu indicator „Parcare cu plată”;

 • b) parcare pe domeniul public cu plată prin SMS sau alte mijloace de plată, semnalizată cu indicator „Parcare cu Plată”;

 • c) parcare ocazională pe domeniul public, cu plată prin SMS.

 • d) parcare de reședință cu plată, pe domeniul public al municipiului.

Art.11 Utilizatorii serviciilor publice de parcare au următoarele drepturi:

 • a) tratament egal și nediscriminatoriu;

 • b) adaptabilitate la cerințele beneficiarilor

 • c) acces neîngrădit la informațiile publice privind serviciile de administrare a parcărilor publice aparținând domeniului public al municipiului Craiova;

 • d) - beneficiază de prevederile hotărârilor, dispozițiilor si deciziilor cu privire la serviciile de administrare a parcărilor publice;

Art.12 Utilizatorii parcărilor publice au următoarele obligații:

 • a) să respecte indicatoarele, marcajele si normele de utilizare a spațiului de parcare;

 • b) să asigure securitatea interioară a vehiculelor prin închiderea geamurilor, încuierea usilor, a capotei motorului si a portbagajului, precum si prin punerea în funcțiune a sistemului antifurt în raport de dotările tehnice ale autovehicului ;

 • c) să nu execute în perimetrul parcării publice lucrări de reparații si întreținere a vehiculelor;

 • d) să nu ocupe ilegal locurile de parcare cu autovehicule defecte sau cu alte obiecte;

 • e) să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor si instalațiilor parcării, ca urmare a unor manevre gresite;

 • f) să respecte prevederile regulamentului privind aplicarea taxei pentru SSparcarea autovehiculelor în municipiul Craiova.

Art.13 (1) Administratorul parcărilor nu răspunde de securitatea vehiculelor si a bunurilor aflate în acestea.

(2) Administrarea parcărilor aflate pe teritoriul municipiului Craiova se realizează de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, în calitate de administrator general si de drept, al bunurilor proprietate a unității administrativ-teritoriale, conform prevederilor legale.

 • (3) Prin hotărâre a consiliului local, administrarea parcărilor poate fi atribuită serviciilor si regiilor aflate în subordinea sa, ori societăților comerciale al căror acționar unic sau majoritar este Consiliul Local al Municipiului Craiova.

 • (4) În raport de atribuțiile legale, administrarea parcărilor poate fi dată unuia dintre compartimentele funcționale ale instituției Primarului, prin act administrativ. Art.14 În caz de producere de eventuale daune, furturi, incendii la vehicule în zonele de parcare publică, administratorul parcărilor nu răspunde juridic.

Art.15 Salubrizarea parcărilor publice se realizează de operatorii serviciului de salubritate.

Art.16 (1) Se interzice închiderea, depozitarea sau lăsarea de materiale ori obiecte în parcările publice sau alăturate acestora.

(2) Se interzice conducătorului autovehiculului si pasagerilor ca, în timpul opririi sau staționării, să deschidă sau să lase deschise usile acestuia ori să coboare fără să se asigure că nu creează un pericol pentru circulație.

SECȚIUNEA 2.1. PARCARE CURENTA PE DOMENIUL PUBLIC, CU EXCEPȚIA PARCĂRILOR PRIN SMS, SEMNALIZATE CU INDICATORUL „PARCARE CU PLATĂ”

Art.17 (1) Persoanele fizice și juridice cu domiciliu/sediul/punct de lucru în municipiul Craiova care au în proprietate autovehicule înregistrate în evidența fiscală a Direcției Impozite și Taxe a Municipiului Craiova, care utilizează în mod curent parcările de pe domeniul public, cu excepția celor prevăzute la secțiunea 2.2 Parcarea pe domeniul public cu plată prin SMS, semnalizată cu indicatorul „Parcare cu plată”, au obligația de a achita taxa de parcare aferentă parcării curente pe domeniul public.

 • (2) Taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public, poate să fie achitată și de către persoanele fizice și/sau juridice care nu au domiciliul/sediul/punct de lucru în municipiul Craiova, care optează pentru plata acesteia, cu obligativitatea de a completa Declarația fiscală pentru stabilirea taxei de parcare în cazul contribuabililor persoane fizice/juridice care nu au domiciliul/sediul/punct de lucru în municipiul Craiova, pusă la dispoziție de organul fiscal local, înscriind corect, complet și cu bună credință datele de identificare ale autovehicului, respectiv marca, seria șasiului și numărul de înmatriculare, prevazute de formular, declarație anexă parte integrantă din prezentul Regulament.

 • (3) Utilizarea domeniului public de către autovehiculele din parcul auto al autorităților și organismelor din componența Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență prevăzut în O.U.G. nr 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, care utilizează locurile publice pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, asigurarea și coordonarea resurselor umane, materiale, financiare și de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate, nu se consideră parcare curentă pe domeniul public.

 • (4) Utilizarea domeniului public de către autovehiculele aparținând operatorilor de transport și trasportatorilor autorizați, în exercitarea serviciului de transport public local conform Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, nu se consideră parcare curentă pe domeniul public.

Art.18 Persoanele fizice și/sau juridice care optează pentru plata taxei pentru parcarea curentă pe domeniul public al municipiului, cu excepția parcărilor prin SMS, semnalizată prin indicatorul „Parcare cu Plată”, au obligația în cazul schimbării numărului de înmatriculare al autovehiculului de a depune la organul fiscal local cartea de identitate a vehiculului, în termen de 5 zile lucrătoare de la modificarea survenită, în vederea actualizării bazei de date informatice, pentru evitarea aplicării contravențiilor și sancțiunilor prevăzute la Capitolul 4 Contravenții și sancțiuni din prezentul regulament.

Art.19 Taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public al municipiului, cu excepția parcărilor prin SMS, semnalizată prin indicatorul „Parcare cu Plată”, se aplică în cazul staționării în mod obișnuit a unui autovehicul într-un loc public din municipiul Craiova.

Art.20 Taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public al municipiului, cu excepția parcărilor prin SMS, semnalizată prin indicatorul „Parcare cu plată”, se achită anual.

Art.21 În cazul în care autovehiculul este dobândit/înstrăinat în cursul unui an sau este înscris/radiat în/din evidența fiscală, taxa se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a survenit modificarea, pentru a reflecta perioada din an pentru care taxa se datorează.

Art.22 Taxa se plătește anticipat, pentru parcarea curentă pe proprietatea municipiului Craiova, în cazul autovehiculelor, înregistrate în evidența fiscală a Direcției Impozite și Taxe a municipiului Craiova, aparținând persoanelor fizice și/sau juridice, până la primul termen de plată a impozitului mijloacelor de transport în anul fiscal de referință, după această dată, calculându-se majorări de întârziere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.23 Pentru parcarea curentă a autovehiculului pe domeniul public al municipiului Craiova, deținătorul și utilizatorul acestuia trebuie să îndeplinească următoarele obligații:

 • a)    să achite taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public al municipiului, cu excepția parcărilor prin SMS, semnalizată prin indicatorul „Parcare cu Plată”;

 • b)    să depună la organul fiscal local cartea de identitate a vehicului, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al autovehicului, în termen de 5 zile lucrătoare de la modificarea survenită;

 • c)    să completeze Declarația fiscală pentru stabilirea taxei de parcare în cazul contribuabililor persoane fizice/juridice care nu au domiciliul/sediul/punct de lucru în municipiul Craiova.

Art.24 Direcția Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova va încasa taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public al municipiului Craiova, cu excepția parcărilor prin SMS, semnalizată prin indicatorul „Parcare cu Plată”, prin următoarele modalități:

 • a)    la casieriile Direcției Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova;

 • b) on-line;

 • c) mandat poștal;

 • d) cu ordin de plată;

 • e) alte modalități puse la dispoziție de Primăria Municipiului Craiova.

SECȚIUNEA 2.2. PARCARE PE DOMENIUL PUBLIC CU PLATĂ PRIN SMS, SEMNALIZATĂ CU INDICATORUL „PARCARE CU PLATĂ”

Art.25 Parcările pe domeniul public cu plata prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu Plată”, sunt parcările amenajate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 26 (1) în funcție de tipul parcării, se instituie următorul program:

 • a)    pentru parcările rezidențiale, rezervarea locurilor de parcare va fi valabilă de luni până vineri în intervalul orar 18:00 - 08:00, inclusiv sâmbăta, duminica și în zilele stabilite ca fiind sărbători legale, când programul este 00:00 - 24:00. Prin urmare în intervalul 08:00-18:00 de luni până vineri inclusiv deținătorul autorizației rezervare loc parcare nu are nici un drept de folosință prioritară asupra locului de parcare, oricine putând folosi acel loc.

 • b)    pentru parcările cu taxa de parcare programul de taxare este de regulă 00:00 - 24:00 dar el poate fi modificat individual pentru fiecare parcare.

 • c)    pentru parcările mixte, programul stabilit de regulă va fi 08:00 - 18:00 parcare cu taxa de parcare, iar în intervalul 18:00 - 08:00 locurile de parcare pot fi atribuite riveranilor. Tipul parcării și intervalul orar vor fi afișate pe panourile de informare.

 • (2) în funcție de locație programul de taxare al parcărilor cu taxa de parcare, poate fi modificat individual pentru fiecare parcare. Acesta va fi menționat pe indicatoare amplasate cu respectarea prevederilor legale. Totodată administratorul parcării, poate modifica tipul si destinația parcării aducând la cunoștința utilizatorilor prin marcaje si indicatoare situate la locuri vizibile, cu respectarea prevederilor legale.

Art.27 Plata staționării în parcările pe domeniul public cu plată prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu Plată” se realizează prin transmiterea unui mesaj SMS, de pe telefonul mobil către un număr scurt, format din 4 cifre, în rețelele de telefonie mobilă, număr indicat pe panourile de parcare cu plată.

Art.28 Utilizatorul trimite un SMS la un număr scurt, format din 4 cifre (ex.1234), arătând numărul de înmatriculare al autovehiculului (de ex. DJ01ABC) iar acesta va primi pe telefon un mesaj de confirmare a plătii, precum si timpul alocat parcării (1 SMS = 1 ora).

Art.29 (1) Administrarea parcărilor cu plată prin SMS implică instalarea pe serverul administratorului a unei aplicații software care înregistrează solicitările, gestionează baza de date, generează rapoarte în timp real si monitorizează întregul sistem.

(2) În această aplicație, se va putea vizualiza în orice moment, situația plății taxei prin SMS.

Art.30 Pentru funcționarea sistemului este necesară încheierea unor contracte cu operatorii economici care prestează servicii cu plată prin SMS.

Art.31 Taxa aplicată pentru parcarea cu plată este cea aprobată prin hotarâre a Consiliului Local al municipiului Craiova privind taxele si impozitele locale, la care se adaugă costurile operatorului economic care prestează serviciul de plată prin SMS.

Art.32 Controlul plății locurilor de parcare se face de către Politia Locală si agenții constatatori împuterniciți de către Primarul municipiului Craiova, care vor verifica plata prin intermediul unor dispozitive tip PDA/Smartphone, introducând numărul de înmatriculare al autoturismului, sistemul returnându-le informațiile complete despre ultima plată efectuată pentru respectivul autovehicul si situația acestuia.

Art.33 Plata prin SMS se realizează prin efectuarea următoarelor operațiuni:

 • a) se trimite de pe un telefon mobil un mesaj text cu numarul de înmatriculare al autovehicului la numarul de telefon indicat pe panourile de informare, amplasate în parcările cu plată;

 • b) într-un interval de timp foarte scurt (secunde), clientul primeste confirmarea operației prin SMS, în sensul că s-a plătit parcarea pentru autovehiculul respectiv, indicându-se costul staționării, precum si ora si minutul la care expiră timpul de parcare.

Art.34 Alternativă pentru plata parcării cu plată prin SMS, semnalizată cu indicatorul ”Parcare cu plată” este parcometrul. Plata la parcometru se realizează prin efectuarea succesivă a următoarelor operațiuni:

 • a) se oprește autovehiculul în spațiul special amenajat pentru parcare;

 • b) se selectează durata parcării;

 • c) după efectuarea plății, parcometrul va emite tichetul de parcare, care se va poziționa în mod obligatoriu în interiorul autovehicului, pe bord, sub parbriz, astfel încât toate datele inscripționate să fie vizibile din exterior. Dacă nu se poate identifica tichetul de parcare, se aplică sancțiunile prevăzute în prezentul Regulament;

 • d) tichetul de parcare este valabil pentru întreaga durată de timp plătită în parcarea respectivă sau în alte parcări în intervalul de timp pentru care s-a achitat taxa de parcare.

Art.35 Parcarea autovehiculelor trebuie să respecte marcajele rutiere pentru delimitarea spațiilor de parcare, astfel încât autovehiculele parcate să nu stânjenească sau să împiedice circulația normală a pietonilor pe trotuare si a celorlalte vehicule pe partea carosabilă a drumului, precum si distanțele laterale si față-spate dintre autovehiculele parcate, în scopul intrării si iesirii cu usurință din locurile de parcare, respectiv deschiderii usilor pentru accesul persoanelor în deplină siguranță în si din acestea.

Art.36 Sistemul de parcare cu plată prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu Plată”, în municipiul Craiova se aplică în spațiile special amenajate, trasate si semnalizate.

Art.37 (1) Amenajarea parcărilor pe domeniul public cu plata prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu Plată”, pe sectoarele de drum respective, va fi aprobată în prealabil de către Comisia de Sistematizare a Circulației Rutiere si Pietonale din cadrul Primăriei Municipiul Craiova.

(2) De parcarea autovehiculelor pe domeniul public semnalizată prin indicatorul „Parcare cu plată” nu poate beneficia serviciul de transport în regim de taxi.

SECȚIUNEA 2.3. PARCARE OCAZIONALĂ PE DOMENIUL PUBLIC, CU PLATĂ PRIN SMS

Art.38 Taxa pentru parcarea ocazională pe domeniul public, cu plată prin SMS, a vehiculelor care nu sunt înregistrate în evidența fiscală a municipiului Craiova se achită, conform opțiunii solicitantului, pe zi sau pe lună si în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.39 Plata staționării în parcările ocazionale se realizează prin SMS conform dispozițiilor art. 33.

SECȚIUNEA 2.4. PARCARE DE REȘEDINȚĂ CU PLATĂ PE DOMENIUL PUBLIC

Art.40 Parcarile de reședință cu plată, pe domeniul public , semnalizate cu indicatorul Parcare cu Plată, cu panouri adiționale cu inscripția ”Parcare de Reședință”, sunt parcări amenajate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, la mai putin de 30 m de frontul imobilelor, pe domeniul public al municipiului Craiova, aferente imobilelor cu destinația de locuință, utilizate de proprietari.

Art.41 Locurile de parcare din parcările de reședințăvor fi atribuite numai după amenajarea, semnalizarea și numerotarea acestora de către administratorul parcării de reședință.

5                5

Art.42 Modalitatea de atribuire a locurilor de parcare este urmatoare:

 • a) in situațiile în care numărul de solicitari este mai mic sau egal decat numarul de locuri de parcare libere care se pot atribui, atunci atribuirea se va face in mod direct solicitantilor, in ordinea cronologica a depunerii cererilor de catre acestia ;

 • b) in situatiile in care numarul de solicitari este mai mare decat numarul de locuri de parcare libere care se pot atribui, atribuirea se va face prin licitatie publica.

Art.43 Primaria municipiului Craiova va stabili situatia locurilor de parcare libere ce pot fi atribuite, urmand a fi aduse la cunostinta publica prin comunicarea catre Asociatiile de Proprietari ale imobilelor care au arondate parcari de resedinta.

Art.44 Persoanele indreptatite vor putea depune cererile de solicitare eliberare autorizatie de parcare la sediul Primariei municipiului Craiova.

Art.45 Pentru obținerea autorizației de parcare, pentru parcările de reședință, solicitantul, persoană fizică - proprietar sau utilizator în baza unui contract de leasing financiar sau operațional, depune la serviciul competent din cadrul Primăriei Craiova o cerere însoțită de documente în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către solicitant, următoarele documente:

 • a) act de identitate (C.I./B.I.);

 • b) documente ce fac dovada domiciliului/reședinței sau din care rezultă dreptul de folosință a unui imobil;

 • c) documente care fac dovada dreptului de utilizare a vehiculului;

 • d) certificatul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului;

 • e) cartea de identitate a vehiculului.

Art. 46 (1) Repartizarea locurilor de parcare situate în parcările de reședință se va face având în vedere următoarele aspecte:

 • a) cererile persoanelor cu nevoi speciale vor fi soluționate cu precădere;

 • b) ordinea înregistrării cererilor de rezervare loc parcare; cererile de rezervare loc parcare pentru care nu sunt locuri disponibile aferente imobilului, în momentul depunerii cererii, sunt verificate după expirarea termenelor scadente;

 • c) numărul de persoane ce locuiesc în unitatea locativă;

 • d) distanța față de locul de parcare solicitat;

 • e) limita locurilor de parcare disponibile.

 • (2) În situația în care numărul de solicitanți este mai mic decât numărul locurilor de parcare amenajate în parcarea de reședință, locurile de parcare disponibile se pot aloca altor solicitanți din imobilele apropiate care nu au primit locuri de parcare în parcarea de reședință aferentă imobilului în care locuiesc;

Art.47 (1) Subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare din parcările de reședință din municipiul Craiova de către persoane domiciliate în alte unități locative, cu consimțământul abonaților, sunt interzise. În asemenea situații agentul constatator va întocmi un raport cu propunere de. anulare a autorizației, care va fi înaintat compartimentului funcțional din cadrul aparatului de specialitate al primarului în maxim 2 zile lucrătoare de la data constatării. Anularea se va dispune prin act administrativ de către compartimentul funcțional al instituției Primarului Municipiului Craiova și va fi comunicată utilizatorului locului de parcare rezervat.

 • (2) În cazul înstrăinării vehiculului pentru care s-a rezervat locul de parcare, titularul are dreptul ca în termen de 30 zile de la vânzarea vehiculului, să solicite înscrierea pe locul rezervat a unui nou vehicul.

 • (3) În cazul înstrăinării imobilului pentru care a fost rezervat locul de parcare, titularul autorizației poate solicita, în termen de 30 zile de la înstrăinarea imobilului, alocarea locului de parcare la noua adresă, după caz.

 • (4) La expirarea termenului de 30 zile de la înstrăinarea imobilului sau a vehiculului, în lipsa unei solicitări din partea titularului de modificare a autorizației sau realocare, autorizația de rezervare loc parcare se anulează și locul respectiv devine vacant, titularul urmând a fi notificat în acest sens.

 • (5) Direcția Impozite și Taxe va aduce la cunoștința Compartimentului Funcțional din cadrul instituției Primarului Municipiului Craiova, în termen de 30 de zile, modificările referitoare la înstrăinarea imobilelor sau a vehiculelor, intervenite pe rolurile fiscale ale beneficiarilor locurilor de parcare.

 • (6) În cazul decesului titularului autorizației de rezervare loc parcare, acest loc va fi repartizat, in baza unei cereri, soțului/ soției ori rudelor de gradul I sau II, cu condiția ca aceștia sa aibă domiciliul legal la aceeași adresa cu persoana decedată.

Art.48 Autorizatia privind dreptul de a folosi un loc de parcare din parcările de reședință se va elibera de Compartimentul Functional din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Craiova.

Art.49 Pentru a putea dobandi autorizatia, solicitantul persoana fizica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) se pot atribui locuri de parcare numai persoanelor ce detin un autoturism in proprietare sau in urma unui contract de leasing, pentru care se plateste impozit asupra mijloacelor de transport la bugetul local al Primariei municipiului Craiova;

b) persoanele fizice solicitante trebuie sa aiba domiciliul/rezidenta in imobilele care au arondate locurile de parcare ce sunt solicitate;

 • c) se poate aloca un singur loc de parcare pentru un imobil ;

Art.50 (1) In situatia in care numarul de locuri atribuite este mai mic decat numarul de locuri disponibile, se poate solicita atribuirea celui de-al doilea loc, cererile urmand a fi solutionate in ordinea cronologica a depunerii.

 • (2) In situatia in care si dupa distribuirea a cate 2 locuri numarul de locuri atribuite este mai mic decat numarul de locuri disponibile, se poate solicita atribuirea de catre vecinii din condominiu.

Art. 51 Se atribuie loc de parcare numai pentru autovehiculele din categoria M1 (cel mult 8 locuri așezate în plus fața de locul așezat al conducătorului auto) și N1(vehicule având o masă maximă care nu depășește 3,5 tone), conform Directivei 2007/46/CE, ce depășesc dimensiunea locului de parcare.

Art. 52 Taxa de parcare datorata anual de catre utilizatorii locurilor de parcare din parcarile de resedinta pentru locurile atribuite prin repartizare directa este cea stabilita prin hotararea a Consiliului Local al municipiului Craiova la propunerea Compartimentului Functional din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Craiova și se achită anticipat eliberării autorizației.

Art. 53 Taxa de parcare datorata anual de catre utilizatorii locurilor de parcare din parcarile de resedinta pentru locurile atribuite prin licitatie publica este cea licitata și se achită anticipat eliberării autorizației.

Art.54 Autorizatiile de parcare eliberate ca urmare a atribuirii unui loc de parcare, dau dreptul titularului acestora sa utilizeze locul de parcare, astfel:

a) De la ora 08:00 pana la ora 18:00 de luni pana vineri, pe locul respectiv poate parca orice persoana care tranziteaza zona;

b) De la ora 18:00 pana la ora 8:00 de luni pana vineri si de sambata până luni la ora 08:00, locul de parcare apartine celui care detine autorizatia.

Art. 55 (1) Dovada dreptului de utilizare a locului de parcare, în parcările de reședință, se face prin autorizația de parcare. Autorizația de rezervare loc parcare va fi poziționată pe bordul autoturismului, la loc vizibil.

(2) Plățile efectuate prin SMS se operează instantaneu în baza de date, utilizatorul având obligația de a respecta intervalul orar pentru care a achitat contravaloarea plății.

CAPITOLUL 3. FACILITĂȚI SI GRATUITĂȚI

SECȚIUNEA 3.1. FACILITĂȚI SI GRATUITĂȚI PENTRU PARCAREA CURENTĂ PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI, CU EXCEPȚIA PARCĂRILOR PRIN SMS, SEMNALIZATE CU INDICATORUL „PARCARE CU PLATĂ”

Art.56 Sunt exceptate de la plata taxei de parcare vehiculele aparținând:

 • a) veteranilor de război, văduvelor de război si văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-Lege nr. 118/1990 republicat, cu modificările si completările ulterioare;

SECȚIUNEA 3.2. FACILITĂȚI SI GRATUITĂȚI PENTRU PARCĂRILE PE DOMENIUL PUBLIC CU PLATĂ PRIN SMS, SEMNALIZATE CU INDICATORUL „PARCARE CU PLATĂ”

Art.57 (l)Parcările pe domeniul public cu plată prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu Plată” pot fi utilizate gratuit de deținătorii autovehiculelor dotate special pentru persoanele cu handicap, posesoare a cardului - legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap, prin ocuparea unuia din locurile amenajate și semnalizate în mod corespunzător.

(2) Parcările pe domeniul public cu plată prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu Plată”, amenajate pe C.S. Nicolaescu Plopșor, pot fi utilizate gratuit, în intervalul orar 18:00 - 08:00, de luni până vineri, sâmbăta și duminica precum și în sărbătorile legale de către deținătorii de autorizații de liber acces în Centrul Isoric, eliberate confom Hotărârii Consiliului Local nr. 211/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art.58 În zonele de parcare cu plată prin SMS se rezervă si se semnalizează prin marcaj specific, locuri pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap.

Art.59 Parcările publice cu plată pot fi utilizate gratuit pentru staționarea autovehiculelor speciale, dotate conform legii cu echipamente de semnalizare sonoră si optică/inscripționate, aflate în misiune, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.60 Parcările pe domeniul public cu plată prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu Plată” din municipiul Craiova, vor putea fi folosite fără achitarea taxelor de parcare, în situația în care autoritățile administrației publice locale organizează acțiuni de interes public.

Art.61 Parcările pe domeniul public cu plată prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu Plată” din municipiul Craiova vor putea fi utilizate fară achitarea taxelor de parcare, în cazul executării unor lucrări de utilitate publică în conformitate cu reglementările legale.

SECȚIUNEA 3.3. FACILITĂȚI SI GRATUITĂȚI PENTRU PARCĂRILE DE REȘEDINȚĂ CU PLATĂ PE DOMENIUL PUBLIC

9                     9

Art.62 Se elibereaza gratuit autorizatiile de parcare pentru persoanele cu handicap ce formuleaza cereri in conditiile art. 49 din prezentul Regulament.

CAPITOLUL 4. CONTRAVENȚII SI SANCȚIUNI

Art.63 Faptele săvârsite ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului Regulament sau neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin acesta, dacă nu au fost comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, constituie contravenții si se sancționează ca atare în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 republicată, privind regimul juridic al contravențiilor.

Art.64 Constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 500 - 1000 lei pentru persoanele fizice si cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice, următoarele fapte:

 • a) parcarea autovehiculelor în parcările cu plată prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu plată”, fără achitarea taxei, fără tichetul de la parcometru;

 • b) parcarea autovehiculelor în parcările cu plată prin SMS, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu plată”, cu depăsirea timpului pentru care s-a achitat taxa;

 • c) parcarea autovehiculelor in parcarea curenta a domeniului public al municipiului Craiova, fără a avea achitata taxa de parcare;

 • d) provocarea de stricăciuni la dotările ce aparțin parcării cu plată ca urmare a nerespectării regulilor de parcare, indicatoarelor, a marcajelor sau datorită unor manevre gresite;

 • e) neeliberarea locurilor de parcare, la solicitarea autorității locale, în vederea efectuării de diverse investiții, lucrări de reparații, amenajări la domeniul public, salubrizare sau evenimente de interes general.

 • f) amplasarea sau montarea ilegală a unor însemne /pancarte pentru rezervarea locului de parcare sau a unor sisteme de blocare a accesului, sau ocuparea unui loc în parcarea cu plată cu diferite obiecte;

 • g) nerespectarea marcajului rutier de parcare, astfel încât se ocupa mai multe locuri de parcare;

 • h) staționarea autovehiculelor pe locurile rezervate persoanelor cu handicap, fără a avea acest drept;

 • i) blocarea parcări cu obiecte sau materiale lăsate sau depozitate;

 • j) efectuarea lucrărilor de reparații si întreținere la autoturisme pe locurile de parcare;

 • k) stationarea autovehiculelor pe locul de parcare de resedinta, in intervalul de timp prevazut la art. 54, punctul b).

 • l) nerespectarea prevederilor art. 42 alin. 2), în sensul ocupării locurilor de parcare în intervalul orar 18:00-08:00, de luni până vineri, sâmbăta și duminica precum și în sărbătorile legale, fără a avea eliberată autorizații de liber acces în Centrul Istoric.

Art.65 Constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei vandalizarea indicatoarelor de semnalizare/ panourilor de informare a parcărilor cu plată din municipiul Craiova.

Art.66 Constatarea si sancționarea contravențiilor se face de către polițisti locali cu atribuții de circulație din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova si agenți constatatori împuterniciți ai Primarului municipiului Craiova.

Art.67 (1) Polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova, cu atribuții de circulație pot dispune, pe langă amenda contravențională și măsura tehnicoadministrativă de ridicare a vehiculului ce ocupă locul de parcare cu taxă prin SMS cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament.

 • (2) În cazul parcării pe domeniul public al municipiului Craiova fără a achita taxa de parcare curentă pe domeniul public al municipiului, cu excepția parcărilor prin SMS, semnalizate prin indicator „Parcare cu Plată”, prevăzută la art. 17, iar deținătorul/utilizatorul autovehiculului nu poate fi identificat, se poate dispune măsura ridicării autovehiculului.

 • (3) Măsura tehnico-administrativă de ridicare se poate dispune de către polițiștii locali și în cazul parcării ocazionale a autovehicului pe proprietarea municipiului Craiova fără achitarea taxei prin SMS pe zi/lună pentru autovehiculul al cărui deținător/utilizator nu poate fi identificat.

 • (4) Măsura tehnico-administrativă de ridicare se poate dispune de către polițiștii locali și în cazurile prevăzute de art. 64 lit. e), lit. g) lit. h), lit. k și lit. l).

Art.68 Ridicarea autovehiculului se dispune de către polițistul local cu atribuții de circulație, în scris, prin dispoziție de ridicare.

Art. 69 (1) Procedura si operațiunile de ridicare si depozitare se realizează de către operatorul desemnat de autoritatea publică locală prin hotărâre a Consiliului Local.

(2) Procedura de ridicare si depozitare se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local.

Art.70 (1) Contravenientul poate achita, în termen de 15 zile de la data încheierii procesului - verbal de contravenție ori, după caz, de la data comunicării acestuia potrivit prevederilor legale, jumătate din amenda prevăzută în prezentul Regulament si aplicată de agentul constatator, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 • (2)   Agentul constatator nu are posibilitatea încasării amenzii contravenționale.

 • (3) Împotriva procesului-verbal de contravenție, contravenientul poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la Judecătoria Craiova.

 • (4) Dacă persoana imputernicită să aplice sancțiunea apreciază că fapta a fost savârsită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale constituie infracțiune, aceasta sesizează organul de urmărire penală competent.

CAPITOLUL 5. DISPOZIȚII FINALE SI TRANZITORII

Art.71 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 republicată, privind regimul juridic al contravențiilor, Legii nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscală, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 republicată, privind circulația pe drumuri publice, precum si cu alte reglementări în vigoare cu privire la administrarea domeniului public si circulația pe drumurile publice.

Art.72 Parcarea autovehiculelor care nu au expus în interior, la vedere, cardul legitimație pentru persoane cu handicap, pe locurile marcate cu semnul internațional al persoanelor cu handicap, se sancționează conform prevederilor în vigoare.

Art.73 Orice modificare a legislației incidentă în domeniu, modifică de drept prevederile prezentului Regulament.

Art.74 Cuantumul taxelor de parcare sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.75 Prevederile prezentului Regulament privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova intră în vigoare de la data publicării pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Craiova.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN

Anexă la Regulament

Împuternicit..........................................................,CNP...............................................,B.I./C.I./A.I.

serie......nr. ......................,judet....................loc. .........................................cod postal.................

sector .......,str. .................................................nr. ........,bloc.........,scara......etaj......ap................

tel. ...............................,fax..............................,adresa de e-mail...................................................

Contribuabilul................................................................................................................................

CNP/Codul de inregistrare fiscala...................................................................................................

judet.....................................,loc. ...................................................cod postal..............................

sector ......,str. ..........................................................nr. ........,bloc.........,scara......etaj......ap........

tel. ..........................,fax..............................,adresa de e-mail........................................................

înregistrat la registrul comertului.................................la nr. ...........................................................,

cont IBAN.......................................................................,deschis la .............................................

Nr.si data înregistrarii la organul fiscal local ......................../..............................

Declaratie fiscala

pentru stabilirea taxei de parcare in cazul contribuabililor persoane fizice/juridice care nu au domiciliul / sediul / punctul de lucru in Municipiul Craiova

Subsemnatul în temeiul prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile și completările ulterioare declar următoarele mijloace de transport pentru care se va achita taxa de parcare:

Nr.Crt.

Marca

Numar înmatriculare

Serie Sasiu

Valoare taxa parcare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL

x

x

x

Declar că:

1.datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt corecte și complete, conforme cu realitatea;

2.în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabilului ori a bunului impozabil/taxabil,

mă oblig să depun o nouă declarație fiscală care să reflecte realitatea, în termen de 5 de zile de la apariția situației respective.

*"Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului European nr.2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date."

Numele si Prenumele

Semnatura Data

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.73/2019

ZONA 0

CONTUR

Str. Ion Maiorescu-Str. Popa Șapcă-Str. A.I.Cuza-Str. Arieș-Str. Eugeniu Carada-Str. Mihail Kogălniceanu-Str. Sfântu Dumitru-Str. Felix Aderca-Str. Madona Dudu

INTERIOR

Str. C.S. Nicolaescu Plopșor

Str. Dreptății

Str. România Muncitoare

Str. Frații Buzești parțial

Str. Theodor Aman parțial

Str. Olteț

5

Str. Lipscani

Str. Madona Dudu parțial

Str. Panait Moșoiu

5

Str. Romain Rolland Str. Traian Demetrescu


ZONA 1

CONTUR

Str. Bibescu-Str. Brestei-Calea București-Str. A.I.Cuza-Str. Alexandru Macedonski -Str.

5

Mitropolit Nestor Vornicescu-Str. Simion Bărnuțiu-Str. Bujorului tronson 1- Str. Mitropolit

Firmilian-Calea Unirii-Bulevardul Știrbei Vodă-Str. Matei Basarab-Str. Madona Dudu

5

INTERIOR+ZONA 0

Str. Mihai Viteazul

Str. Săvinești

5

Str. Nicolae Bălcescu parțial

Str. Giovanni Peresutti

Str. C.D.Fortunescu

Str. Simion Bărnuțiu parțial

Str.Năvodari

Str.Libertății parțial

Str.Ion Maiorescu parțial

Aleea Teatrului

Str. Romul

Str. Frații Golești parțial

Str. România Muncitoare

Str. Eugeniu Carada parțial Str.24 Ianuarie

Str. Horezu

Aleea Simion Bărnuțiu

5

Str. Theodor Aman parțial

Calea Unirii parțial

Str. Arieș parțial

Str. A.I.Cuza

Str. Împăratul Traian parțial Str. Frații Buzești parțial Str. Mitropolit Firmilian

Str. Madona Dudu parțial Str. Sfântu Dumitru

ZONA 2

CONTUR

Str. Brazda lui Novac-str. Șerban Vodă-str. Constantin Brâncuși-str. Avram Iancu-str.

5                                                                                                                              5

Păltiniș-Str. Ștefan cel Mare-str. Arh.Dan Nicolae-str. Vasile Conta-str. Vasile Alecsandri-

55

str. Horia-str. Nanterre-str. Înfrățirii-Str. Împăratul Traian-Str. Ulmului-Str. General Dragalina-Str. Matei Millo-Str. Caracal-Str. Gheorghe Chițu-Str. Marin Sorescu- Str.1 Mai-Str. Adrian Păunescu-Str. Ceahlăului-Str. Lalelelor-Incintă Distri Gaz-Str. Bibescu-

Str.Tecuciului-str. Râului-Bulevardul Ilie Balaci-Str. Bibescu-Str. Câmpia Islaz- -Str.Dumbrăveni-Str.Iancu Jianu-Bulevardul Nicolae Titulescu-Str. Iancu Jianu-Str. George Enescu-Str. Turturele-Str. Iancu Jianu-Str.Amaradia

INTERIOR-ZONA 1

Str. Amaradia parțial

Str. Constantin Brâncuși

5

Str. Principatele Unite

Aleea Sfântu Gheorghe

Str. Brestei parțial

Str. Vasile Conta

Str. Transilvaniei

Str. Rarău

Str. Madona Dudu parțial

Str.Bibescu parțial

Str.1 Mai parțial

Str. Adrian Păunescu parțial

Calea Unirii parțial

Aleea Macedonski parțial

Str. Petru Rareș

5

Str. Părului

Str. Caracal parțial

Str. Tudor Vladimirescu parțial

Str. Mircea Vodă

Str. Împăratul Traian parțial

Str. Mihail Moxa


Str. George Enescu parțial

Aleea Licurici

Str. Păltiniș

5

Str. Iancu Jianu

Str. I.L.Caragiale

Str. Jean Negulescu

Str. Libertății

5

Str. Ecaterina Teodoroiu parțial

Str. Câmpia Isalz parțial

Str. Lalelelor

Str. Arțarului

5

Str.Gheorghe Doja

Aleea Mamaia

Str.Bujorului tronson 2 și 3

Str.Eroilor parțial

Str.Matei Millo

Str.Pietrosu

Str.Jiețului

5

Str.Petre Carp parțial

Str.C-tin Rădulescu-Motru

Str.13 Septembrie


Str. Adolf Wadmann

Aleea 1 Păltiniș

5

Str. Filantropiei

Str. Ștefan cel Mare parțial

Str. George Coșbuc

Str. Gheorghe Barițiu

Str. Brândușa

5

Aleea Matei Basarab

Str. Știrbei Vodă

5

Str.Dealul Spirii parțial

Str.Buziaș

5

Str.Matei Basarab Str.Simion Bărnuțiu parțial Str.Vlad Țepeș

Aleea Părului

Str.Dimitrie Bolintineanu Str.G-ral Dragalina parțial

Str.Crișului

5

Aleea Sfinții Apostoli Str.Constantin Chioralia Str.Înfrățirii

5


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN