Hotărârea nr. 72/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 72 privind aprobarea proiectului „Închiderea depozitului de deşeuri solide urbane şiindustriale asimilabile Mofleni, celulele C1-C5”


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.72

privind aprobarea proiectului „Închiderea depozitului de deșeuri solide urbane și industriale asimilabile Mofleni, celulele C1-C5”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019.

Având în vedere expunerea de motive nr.24611/2019, rapoartele nr.34713/2019 al Direcției Servicii Publice și nr.37468/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune aprobarea proiectului „Închiderea depozitului de deșeuri solide urbane și industriale asimilabile Mofleni, celulele C1-C5” și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.10, alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, modificată și completată;

În temeiul art.36, alin.2, lit. d, coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, art.45, alin.1, art.61 alin.2 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul „Închiderea depozitului de deșeuri solide urbane și industriale asimilabile Mofleni, celulele C1-C5”, potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă majorarea tarifului de depozitare a deșeurilor în depozitul ecologic Mofleni, de 19,27 euro/tonă, fără TVA, cu suma cuprinsă în proiectul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.03.2019.

Art.3. Se aprobă încheierea actului adițional nr.7 la contractul de asociere nr.17/2002, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. ECO SUD S.A, potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de asociere nr.17/2002.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, Direcția Economico-Financiară și S.C. ECO SUD S.A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Adrian COSMAN

PROIECT TEHNIC

— lnic1i1deTe~a~d‘eiTazttarm

asimilabile Mofleni Celulele C1-C5”

BENEFICIAR

SC ECOSUD SA

Proiect nr.: 31'18/28.09.2018

”      ;  & o '> A

’^’vfe'ex.. 3A

.^•■■' r -3

•^' o,.„ r.«. ,//

/  i-: f          \ U

Obiectiv Dl


CWTRALIZATOKUL


______________________cheliuielZlxH' p& obiectiv

kt.ațj                                                              eapftolrly

W*af>                                                    dr thch^.

prvtr

fenttfl


V«i.. r>e>î i &>‘rz\

f «țkftiY TVA


tfi" ei'< l ♦ M


■â S & F f a» Kt / r r

2.00%


210346.44


000


TOTAL capltot/wbo plu>!

J________________ CMÎtiftb pentru tnveiț.y» or ti3:î

J___________________ Ucrad tnchtocrr C? o________

2______________________lucrări rechldcrc C* CS

TOTAL opnol/xubapiroi

& î l _________________Qrpnttiirt de șantier _____________________________________________

x.tox__________

TOTAL CaplțoL/xubaphp!

5.3__________________Diverse *; neprevazutr

10-OG*


aoo


TOTAL tapho(/ wbopHoiTOTAL valoare [«efud» TVA) Teu p» valoare* attxufirta Tm») vainMt pnduaiv TVA)jrrwpm*


ț—


1.S24.5Z3.M

11,547.42232


unmji

*.y2A.923.<M

11.547.422,12


itvsys

U4,7S>35


lK.7St.?5

U4.7S1.B


L_X77.n7.Cfe_________ 000

U7M37.06_______________D.OO

DJ40366J7        11,71238037


2,496,783-61

15.617.74738


1225.11437

133SUS5.24


4f.i4uAU»C1a»»fc,fcz>tte3.w>Mrrw


$c Ecogis Dcsigmsrl

PROIECT TEHNIC

închiderea depozitului de deșeuri solide urbane si industriale asimilabile Mofleni Celulele C1-C5”

BENEFICIAR

SC ECOSUD SA

Numele si prenumele verificatorului atestat

Nr: 19811/08.12.2018


PETRESCU EUGEN

Legitimatie:Seria B Nr.06842 Firma:S.C. GEO 7 s.r.l.

Adresa:Bdul Matei Basarab,bl.U2 l,sc.A,ap. 12 Slobozia,județul Ialomița

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința Af

-a-doeumentatiei:-PT+DDE;---------------------------------------------------------------------

pentru obiectivul: ÎNCHIDERE A DEPOZITULUI DE DEȘEURI SOLIDE URBANE SI INDUSTRIALE ASIMILABILE, MOFLENI CELULELE C1-C5, JUDEȚUL DOLJ.

 • 1 DATE DE IDENTIFICARE

-proiectant general/beneficiar: S.C.ECOGIS DESIGN S.R.L/S.C. ECOSUD S.A.

-proictant de specialitate: S.C.ECOGIS DESIGN S.R.L

-amplasament: COMUNA MOFLENI, JUDETULDOLJ;

 • 2 ÎNDEPLINIREA EXIGENTELOR

PT+DDE.-ul a fost elaborat respectându-se prevederile următoarelor standarde si normative:

Ordinul 757/2004, STAS 2914/84, GP 107/2004, SREN 13257, SREN 13493.

 • 3. DOCUMENTE CE SE PREZINTĂ LA VERIFICARE

Piese scrise si desenate elaborate de proiectantul de specialitate.

 • 4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII

Documentația răspunde cerinței la verificarea Af.


Am primit 3(trei)exemplare, In vest itor/P roiect ant

$c Ecogis Design SRt

Foaie de capat

Coelctiv de elaborare

Sef Proiect

Ing. Mugur Vintila

/■

Inginer Mediu

Teodora Anton

Jl

te        §

Procesare CAD

Larisa Neagu

sc Ecogis Desigw sri

Cuprins

SECȚIUNEA I: Memoriu tehnic general

 • 1.   Informații generale privind obiectivul de Investiții

  • 1.1.   Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2.  Amplasamentul.........................................................................................................-

  • 1.3.   Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de

fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții

 • 1.4.   Ordonatorul principal de credite

 • 1.5.   Investitorul

 • 1.6.   Beneficiarul investiției

 • 1.7.   Elaboratorul proiectului tehnic de execuție

 • 2.  Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de

avizare a lucrărilor de Intervenții...

 • 2.1. Particularități ale amplasamentului, cuprinzând:

 • a)  descrierea amplasamentul;

 • b)  topografia;

 • c)  clima și fenomenele naturale specifice zonei;

 • d)  geologia, seismicitatea;

 • e)  devierile și protejările de utilități afectate;

 • f)   sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și

provizorii;

 • g)  căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea;

 • h)  căile de acces provizorii;

 • i)   bunuri de patrimoniu cultural imobil

—2-2 Soluția tehnică cuprinzând:

 • a)  caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

 • b)  varianta constructivă de realizare a investiției;

 • c)  trasarea lucrărilor;

 • d)  protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier;

 • e)  organizarea de șantier

 • f)   Masurarea lucrărilor..............................................................................,Z.,.

/ ......

 • g)  Laboratoarele Antreprenorului si testele care cad in sarcina sa^.-.-x....Z.../..Z,

SECȚIUNEA II: Memorii tehnice pe specialități

a) Memoriu sistematizare si terasamente..........................................Vj--.?

___b)__Memoriu tehnic etansare si drenaj...................................................       ^2... ■;         

 • c) Sistem de colectare si drenaj apa pluviala

bCtCOGIS DeSIGN SRL

 • d)  Sistem de colectare si tratare a gazului de depozit

 • e)  Drumuri de inspecție si tehnologice

SECȚIUNEA III: Breviare de calcul

SECȚIUNEA IV: Caiete de sarcini

SECȚIUNEA V: Liste cu cantităti

SECȚIUNEA VI: Graficul general de realizare a investiției publice

sc Ecogis Design SRL

SECȚIUNEA I: Memoriu tehnic general

 • 1. Informații generale privind obiectivul de Investiții

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

închiderea depozitului de deșeuri solide urbane si industriale asimilabile Mofleni Celulele C1-C5

 • 1.2. Amplasamentul

Depozitul Ecologic de Deșeuri Solide Urbane și Industriale Asimilabile Mofleni este localizat în județul Dolj, în partea de vest a municipiului Craiova, la nord față de localitatea Mofleni.


 • 1.3.-Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de ----fezabilit-ate/documentația-de avizoro a lucrărilor de intervenții-------------

Nu a fost necesara elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru închiderea depozitului de deșeuri ecologic Mofleni;

 • 1.4.

  Ordonatorul principal de credite


 • 1.5. Investitorul

ECO SUD SA

J40/4022/2001R0 13838255


sc Ecogis Design sul

București, Sector 1, str. Ankara, nr. 3, parter, Biroul nr. 3

Societatea ECO SUD SA București, este un furnizor de soluții integrate de mediu, destinate tratării deșeurilor nepericuloase solide municipale si asimilabile, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/4022/2001, având CIF RO 13838255. EcoSud SA deține Licența Clasa I nr. 3683 din 05.05.2016 pentru „Activitatea de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare”, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

 • 1.6. Beneficiarul investiției

ECO SUD SA

J40/4022/2001

RO 13838255

București, Sector 1, str. Ankara, nr. 3, parter, Biroul nr. 3

 • 1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție

SC ECOGIS DESIGN SRL

București, Str, Aleea Radaseni, nr.5

înregistrata la Registrul Comerțului sub numărul J40/11897/2017

Cod Fiscal 37938120

 • 2. Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de Intervenții

In cadrul documentului a fost elaborata o analiza tehnica de opțiuni pentru identificarea soluției tehnice optime pentru realizarea proiectului de închidere aferent celulelor 1-5 din cadrul depozitului ecologic Mofleni;

2.1. Particularități ale amplasamentului, cuprinzând:

a) descrierea amplasamentul;

Depozitul de deșeuri ocupă o suprafață totală de aproximativ 44,38 ha, împărțită astfel: \

 • •  Zona tehnică - 54.623 m2;                                               \

 • •   Zona destinată depozitării - 389.177 m2;

Coordonatele in sistem de proiecte Stereo 1970 ale amplasamentului sunt prezentate în tabelul următor

Pitnci


Ccordon.u* contur aiviplasamexu (Stereo 70)Piuict


Coordonare contur anipbjaineni (Stereo "0)


 • 3

 • 4

 • 5

 • 6


10

11

12

 • 13

 • 14

 • 15


3      .49

3996*5.00 399r3~.2* 399S3~.54 39994’,69

 • 399951.65

 • 400025.66 4000*4.50 400205.6$ 400240,15 4Q029S.S3 400560 34 4CQ39S.56 4i??45* ;4


3134*5.96

313500.24

313513.35


313529, ~6

3135’6.30


16

z

IS

 • 19

 • 20

21


X

40026^03

400209.61

400202,*3

599954,31

400101.19 400095.Sb

4i.~iQ0~0.0S

399966."0


312969.20

312S99.94

312913,63

3!2~5~,25


31262" 19

312622.10

312640,49 3iy4;J03C,sc Ecogis Desigh srl

Vecinătățile depozitului de deșeuri sunt următoarele:

 • •   la nord: grup de locuințe și fermă zootehnică proprietate privată;

 • •   la sud: proprietate privată și baza sportivă Constructorul;

 • •   la vest: drumul de acces la depozit, digul de apărare împotriva inundațiilor și râul Jiu;

 • •   la est: ștrandul Tineretului și zona de agrement Lunca.

Distanța dintre limita amplasamentului depozitului de deșeuri și cele mai apropiate localități este următoarea:

 • •   cea mai apropiată casă din localitatea Mofleni, situată la aproximativ 94 m S față de limita amplasamentului;

 • •   cea mai apropiată casă din municipiul Craiova, situată la aproximativ 319 m E față de limita amplasamentului;

 • •   cea mai apropiată casă din localitatea Leamna de Jos, situată la aproximativ 1 km V față de limita

amplasamentului.                       —             ......

Ș

Cele mai apropiate cursuri de apă de suprafață sunt râul Jiu, care este situat pe latura vestică la o distanță de

aproximativ 130 m față de amplasamentul depozitului ecologic și pârâul Tejac, afluent de dreapta al râului Jiu,

situat la aproximativ 380 m V. în privința ariilor naturale protejate aflate în proximitatea obiectivului, menționăm

ROSCI0045^~CoridOrul_JiuluFs1ttrat~pe”lattrra’ve'stică_la~aproxim’ati\r25“rrrfațăTl^limita-amplasanTentulurși--

Rezervația naturală „Locul fosilifer Bucovăț" situată la aproximativ 1,4 km sud față de Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni. Accesul autospecialelor de transport deșeuri aparținând operatorilor de salubritate către Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni se realizează din drumul județean Craiova-Trepezița-Cetate, pe un drum special amenajat pentru transportul deșeurilor.

! Obiectul prezentului proiect tehnic il reprezintă închiderea ceulelorde depozitare a deșeurilor C1-C5 aferente          |

amplasamentului; acestea fiind amplasate in imediata vecinătate a zonei tehnice a complexului de          I

depozitare in zona Nordica a amplasamentului.

sc Ecogis DeSIGN SRL

Altitudinea terenului natural în zona depozitului este relativ plană, cu cote situate în domeniul valorilor de 74 -76m.

Relieful zonei studiate aparține subunității Câmpiei Olteniei, care este o unitate a Câmpiei Române constituită mai ales din zone interfluviale și terase fluviatile, acoperite cu loess, de mare orizontalitate, particularitate explicată prin faptul că este o câmpie maritimă - lacustră. Aceasta se desfășoară între Dunăre, Olt și Podișul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului.

Jiul prezintă un pronunțat caracter asimetric cu malul drept abrupt, iar cel stâng în trepte, care reprezintă diferite nivele de terasă, având tendința de a se deplasa spre dreapta și de a săpa puternic malul respectiv, în ansamblul zonei în care se află amplasamentul, Jiul prezintă 4 nivele de terasă și anume:

 • •   Terasa înaltă (T1) - cu altitudine relativă de 45-60 m;

 • •  Terasa superioară (T2) - cu altiudine relativă de 25-35 m;

 • •   Terasa inferioară (T3) - cu altitudine relativă de 15-20 m;

 • •  Terasa joasă (T4) - cu altitudine relativă de 5-10 m.

Arealul analizat în prezentul raport este localizat pe terasa joasă a râului Jiu, respectiv pe partea stângă a acestuia, în spatele digului de apărare împotriva inundațiilor,

 • c) clima și fenomenele naturale specifice zonei;

Temperatura medie anuala in regiunea județului Dolj este cuprinsa intre 10 grade si 11,5 grade C. In partea N-V a județului in orașul Craiova este prezenta izoterma de 10,8 grade C, in timp ce întreaga parte a județului Dolj este cuprinsa intre izotermele de 11 si 10 grade C.

Valorile termice medii lunare înregistrează o creștere din februarie pana in iulie urmata de o descreștere din august pana in ianuarie. Diferentele dintre mediile lunare nu sunt insa egale pe toata durata anului, ci sunt mult mai mari intre liniile anotimpurilor de tranziție decât intre cele ale verii si iernii. In nordul județului se înregistrează medii lunare negative -2,5 grade C in ianuarie si -0,5 in februarie. Toate cele trei luni de vara au insa valori medii intre 20,5 grade C si 23,5 grade C cu diferența mica de 1 grade C intre partea de S si cea de N a județului. Exista insa variații termice foarte pronunțate de la an la an cu atat in privința valorilor medii lunare, cat si a valorilor absolute.

La Craiova media lunii ianuarie in 1948 a fost de 3,8 grade C si in 1942 de -11,2 grade C ( fata de media multianuala de -2,5 grade C) iar cea a lunii iulie a oscilat intre 25,8 grade c in 1946 si 19,4 in 1913 ( fata de media multianuala de 22,7 grade C).

Limitele extreme atinse local de temperatura aerului sunt indicate de cea mai ridicata si cea mai coborâta valoare care s-a produs vreodată. Diferentele locale dintre temperaturile maxime absolute si minime absolute, indica intr-o oarecare măsură variabilitatea fluctuațiilor neperiodice ale tamperaturii aerului. La Craiova temperatura minima absoluta anula a oscilat intre -10,5 grade C la 23 ianuarie 1930 si -30,5 grade C la 25 ianuarie 1942 iar temperatura maxima absoluta anuala intre 33 grade C la 10 iulie 1915 si 41,5 grade C la 5 iulie 1916.

Zilele geroase sunt cele in care temperatura minima a aerului este mai mica de 10 sC. Zilele geroase evidențiază condițiile aspre din punct de vedere termic exstente in sezonul rece. Frecventa acestor zile are ioc in intervalul decembrie - februarie. In zona orașului Craiova durata medie a intervalului fara îngheț este de 200 zile din care 150-155 zile au temperaturi medii mai mari de 15 grade C.

Zilele de vara sunt cele in care temperatura maxima a aerului este egala sau mai mare de 25 sC. Numărul mediu al zilelor de vara ( cu temperaturi maxime mai mari de 25 grade C) este de 110, in aceasta regiune, iar al zilelor tropicale ( cu temperaturi maxime mai mari de 30 grade C ) este de 40-48 zile. Anual in Oltenia se inregistreaza, in medie 1301-37 zile cu cer senin, 103-110 zile cu cer noros si 123-125 zile cu cer acoperit. Numărul zilelor cu calm variaza mult pe cuprinsul intregului județ. La Craiova cifrele indica o medie de peste 26%.

Din punct de vedere pluviometric aceasta regiune se caracterizează prin cantitati medii anuale de precipitații relativ mici 550, De la un an la altul, cantitatea sa de precipitații prezintă insa mari variații. La Craiova in 1901 s-a înregistrat un maxim de 784,6mm iar in 1907 un minim de 269,4 mm. Cele mai reduse cantitati de precipitații sunt totalizate in lunile de iarna, iar intre acestea februanp-ădtioe dea mai redusa cantitate (27-28 mm la Craiova). Din aprilie insa, ploile se intensifica pana in i^p'îe când se.inregistreaza de obicei cantitatile maxime lunare ce depasesc la Craiova 70 mm.

Ninsorile sunt de regula posibile din ultima decada a lunii noiembrje panadn prinia decada a lunii martie. Numărul mediu in care se inregistreaza efectiv ninsori nu este ppeaj mareJ^^-jgQ) șfpnaiJrar se intampla ca acestea sa fie abundente, astfel ca de obicei stratul de zapada are/^r§Sime>mică; tar durata lui medie este de 45 de zile.                                                   *              n I ; ■ ,1

n V'.1 r \

\'


1; ’l '

A

 • d) geologia, seismicitatea;

Geologia si hidrologia

Din punct de vedere geologic, zona face parte din marea unitate structurală cunoscută sub numele de Platforma Moesică. Soclul platformei este de origine hercinică^ iar sedimentele superioare sunt de origine carpatică. Sedimentele datează din mezozoic și din pleistoce. în lunci acestea sunt foarte recente, datând din holocen. Cuvertura de loess acoperă îndeosebi câmpiile tabulare, ajungând pe alocuri să aibă o grosime de 40 m.

Conform Studiului hidrogeologic și geotehnic al amplasamentului, în zona analizată a fost evidențiată următoarea structură litologică cu particularități locale:

Dezvoltarea la suprafața terenului natural din lunca Jiului a unui sol vegetal organic stratificat cu grosimi de 0,15-0,40 m;

Intercepția sub solul vegetal a unui pachet de aluviuni (nisip fin prăfos gălbui-maroniu), cu grosimi de 0,10 -1,4 m;

Un strat de nisip cenușiu slab gălbui, fin la grosier, cu stratificație încrucișată și rare elemente de pietriș


-măruntcu-grosimrde0;2=<i-nTargiloase;-—------------------------------------------------------

Un strat de nisip mediu grosier la grosier, cenușiu - ușor gălbui și cu frecvente elemente de pietriș mărunt, în care este cantonat stratul acvifer, cu grosimi de 2,2 - 3 m.

Apele subterane. Amplasamentul analizat este situat în arealul de dezvoltare al luncii de pe malul stâng al râului Jiu, care în Zona Mofleni ajunge până la lățimea de 3 km și are o înălțime de pantă de 5 m. în alcătuirea litologică a regiunii intră o serie de sedimente conținând predominant nisipuri (fine până la grosiere) și pietrișuri, favorizând acumularea unor importante strate acvifere descrise în funcție de formațiunile geologice în care sunt cantonate. Complex acvifer din pietrișurile de Cândești

în cele trei orizonturi litostratigrafice ale depozitelor villafranchiene, circulă un complex acvifer care este bine pus în evidență prin numeroase izvoare ce apar mai ales în orizontul bazai. Orizonturile complexului acvifer Cândești sunt:

Orizontul inferior cantonat în pietrișurile și nisipurile aparținând orizontului bazai al Pleistocenului inferior și care generează apariția a numeroase izvoare la partea inferioară a majorității versanților văilor din regiune. Orizontul mediu are o importanță mai redusă indicată de numărul mic de izvoare ce apar din acest orizont, precum și de debitul lor scăzut.

Orizontul superior al Villafranchienului este alcătuit din pietrișuri și bolovănișuri, cu lentile de nisipuri, și care nu oferă posibilitatea dezvoltării unui strat acvifer continuu, atât din cauza existenței unui acoperiș impermeabil (argilă roșie), ce nu permite infiltrarea apelor de precipitație.

Stratele acvifere din terasele și luncile râurilor Jiu, Amaradia și Motru

în zona analizată, o largă răspândire o au stratele acvifere freatice cantonate în acumulările diferitelor nivele de terasă. Alimentarea acestor strate acvifere se face atât prin infiltrarea precipitațiilor ce cad pe suprafața teraselor, cât și prin drenarea complexului acvifer al Pleistocenului inferior din câmpul înalt sau prin drenarea stratelor acvifere din treptele morfologice superioare, cu care vin în contact.

Cele mai ridicate debite au fost întâlnite la izvoarele ce apar din terasa superioară a râului Jiu (0,5 - 1,4 l/s) între Coțofeni și Ișarnița, din terasa inferioară a râului Jiu (până la 1 l/s), în Țânțăreni - Filiași și în dreptul orașului Craiova și din terasa înaltă a râului Amaradia, în zona Melinești - Muierușu (0,8 - 0,85 l/s).

Adârîcimea niveluiul'hldrostatlu~al acestor^strale'acvifere nu depășește -de-obieei-10-m, cu-exeepțin-torasci

înalte a râului Jiu care, mai ales la sud de confluența cu râul Amaradia, unde terasa este acoperită cu depozite de dune, prezintă adâncimi ale nivelului hidrostatic cuprinse între 10 și 2Cr;m-- *"• < țj, Stratele acvifere din deluvii

Datorită dezvoltării pe care o au depozitele deluviale din zonă și datorită compezițj^n&£Rto^|fice%isipuri, nisipuri argiloase și argile nisipoase) în aceste depozite sunt localizate sțfete/ăcVifere ffeâice; puse în evidență prin izvoare numeroase, dar cu debite reduse.                       ț \ pV^Whl

Stratele acvifere de adâncime                                                    !>       ___\       ■

Stratele acvifere de adâncime sunt cantonate în intercalațiile nisipoase ale Romanianului și Dăgianyluț; care au fost întâlnite în forajele executate în regiune. în luncile râurilor Jiu și fvloftu, chiar la-îadancifn.j'relativ / „. . U. d                                fur. n'-imnlrir rrtr.didr. oeo %-ird ■’doFa           îki banala


reduse (sub 100 m), aceste strate acvifere prezintă un caracter artezian, așa<cum-,ește.sițuațiâ;.îri zonele Strehaia, Turceni - Filiași, Răcari, Craiova.                                                   i.

Pentru o cunoaștere aprofundată a condițiilor hidrogeologice din arealul analizat în anul 2003 a fost realizat un Studiu hidrogeologic și geotehnic ai amplasamentului depozitului conform al municipiului . Pentru realizarea Studiului hidrogeologic și geotehnic menționat anterior s-au efectuat 15 foraje hidrogeologice cu

adâncimi cuprinse între 4,7 și 5,6 m.

în......urma lucrărilor de forai executate s-a constat prezența unui acvifer freatic cu/nivel .liber cantonat în

formațiunile poros permeabile (nisipuri fine și medii grosiere, uneori foarte slab argifoase’șl g'isIptîfi’Tfiecîîi''


SC ECOGIS DESIGH SRL

grosiere la grosiere cu pietrișuri mărunte și mari), care în bază sunt poziționate pe un orizont de argile nisipoase.

Adâncimea nivelului apei freatice variază între 1,6 și 3,0 m în funcție de cota de amplasament a forajelor. Diferența de nivel dintre cota medie determinată a terenului (74,66 m) și cota medie determinată a suprafeței piezometrice (72,27 m) este de aproximativ 2,4 m, diferență care nu este întotdeauna constantă, datorită faptului că nivelul piezometric suferă modificări periodice cu creșterea nivelului apelor din râul Jiu. Creșteri semnificative se înregistrează în perioadele cu precipitații mari (primăvara - toamna) și în timpul ploilor excepționale din timpul verii.

Din analiza aiurii hidroizohipselor stratului acvifer freatic, se observă că direcția generală de curgere a curentului de apă subterană este de la est - nord-est spre vest - sud-vest, respectiv spre albia râului Jiu.

Seismicitatea

Conform reglementarii tehnice "Cod de proiectare seismica - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru clădiri" indicativ P 100-1/2013, zonarea accelerației terenului pentru proiectare, zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta IMR —100 ani, are o valoare ag ~ 0,15 g.

Valoarea de vârf a accelerației pentru componenta verticala a mișcării terenului avg se calculează ca fiind: avg = 0.7 x ag = 0.1 g

avg = accelerația terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontala a mișcării terenului) ag = accelerația terenului pentru proiectare (pentru componenta verticala a mișcării terenului)

Figure 1

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de răspuns reprezintă granița dintre zona de valori maxime in spectrul de accelerații absolute si zona de valori maxime in spectrul de viteze relative.

Pentru zona studiata perioada de colt are valoarea Tc=1.0 sec.        J-a

\ t v

■ ,  \ .A IA


 • e) devierile și protejările de utilități afectate;

Nu este cazul.

 • f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii;

în funcție de zona de execuție Constructorul va asigura șantierul (punctul de lucru) astfel încât să existe posibilitatea racordării provizorii la utilitățile existente în apropierea amplasamentului (energie electrică, apă).

Utilitățile pentru situația temporara se prezintă astfel:

racord electric la cea mai apropiată sursă din zonă (rețeaua existenta pe amplasament)

--- —rețeaua de alimentare-cuapa-oxistenta—------------------—----------— ........

 • g) căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea;

  Se va tine cont de reglementările in vigoare aplicabile pentru deplasarea utilajelor si transportul materialelor.

  Deteriorarea terenului din afara culoarului de lucru sau ale terenurilocdin afara^drumurilor de acces existente, vor fi despăgubite de către Constructor. De asemenea, C04ffiruct0.tul.ya sforța toate cheltuielile și taxele pentru dreptul de a utiliza terenuri străine, pentru lucrai-pmr>^'AA? " în șantier.                                                                   X/ / V

  ' Xc <

  Pentru zona de lucru se va avea în vedere luarea unor măsuri privindțsigwarrl


f^zdrU'âatpentru acces ......

:ifcti^ției rutiere


și pietonale cu montare de indicatoare, podețe și parapete metalice, lucfările^începând după obținerea

•aGordului-Operatocului^pentru fiecare zonă de lucru în parte.                 x^__ s

............... ......

scEcogisDesignsri

Antreprenorul va întocmi planul de management al traficului pe perioada execuției in conformitate cu prevederile legale in vigoare precum si cu hotărârile consiliului local cu privire la restrictionarea accesului vehiculelor de tonaj mare in oraș.

Accesul la amplasament se face astfel:

Accesul autovehiculelor de transport aparținând Antreprenorului către Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni se realizează din drumul județean Craiova-Trepezița-Cetate, pe un drum special amenajat pentru transportul deșeurilor.

Tip drum

Distanta [m]

Din DJ 552

Asfalt

drum asfalt

Asfalt

2.33 km

Lucrările propuse nu influențează circulația rutiera pe drumurile publice in conformitate cu prevederile OUG 195/2002 privind circulația pe drumuri publice.

Căi de acces definitive

Nu sunt necesare drumuri de acces definitive în afara celor existente.

 • h) căile de acces provizorii;

Căi de acces provizorii

Pentru accesul în zonele de lucru pe durata execuției se vor folosi drumurile județene, comunale și de exploatare existente în apropiere precum si drumurile tehnologice din incinta amplasamentului.

 • i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

Nu este cazul.


2.2. Soluția tehnică cuprinzând;

Ipoteze de proiectare

Descrierea sistemului de închidere- cerințe legale

 • i. Stratul de susținere

Pe suprafața nivelată a deșeurilor se aplica un strat de susținere cu o grosime minima de 50 cm si o grosime maxima de 1,00 m, care se nivelează. Stratul de susținere trebuie sa permită pătrunderea gazului, iar valoarea coeficientului de permeabilitate trebuie sa fie >= 1 x 10-4 m/s. Stratul!, trebuie sa asigure preluarea sarcinilor statice si dinamice, care apar odata cu realizarea sistemului de impermeabilizare. Modulul de elasticitate la suprafața trebuie sa fie de minim 40 MN/m2. Ca material pentru stratul de susținere se pot utiliza deseurile din construcții si demolări, pamantul excavat cenușa,.

sc Ecogis Designsrl

deseurile minerale adecvate sau materiale naturale. Conținutul de carbonat de calciu nu poate depăși 10% (masa). Stratul de susținere nu are voie sa conțină componente organice (lemn), materiale plastice, asfalt cu conținut de gudron, fier/otel si metale. Marimea maxima a granulelor materialului nu poate depăși 10 cm. Stratul de susținere trebuie sa fie omogen si rezistent la eforturi in mod uniform, suprafața trebuie sa fie plana si nivelată. Nu se poate utiliza material coeziv.

 • ii. Colectarea gazului de depozit

Principalul scop al degazării la depozitele care acceptă deșeuri biodegradabile este de a preveni emisia de gaz în atmosferă datorită consecințelor ei negative asupra mediului (gaz cu efect de seră).

Dimensionarea instalației de degazare se face pe baza prognozei producerii gazului de depozit. Pentru depozitele existente, este necesară efectuarea testelor de aspirare, iar rezultatele acestora se corelează cu prognoza teoretică, în măsură în care aceasta poate fi realizată.

Sistemul de degazare trebuie să fie construit astfel încât să se garanteze siguranța construcției și sănătatea DersbrialufuTde oDerarerîntregul sistem-de-cole6tare-a cazului trebuie-constr_uit perfect etanș față de mediul exterior și trebuie să fie amplasat izolat față de sistemele de drenaj și evacuare a levigatului, respectiv a apelor din precipitații.

Poziționarea elementelor componente ale sistemului de colectare a gazului nu trebuie să afecteze funcționarea celorlalte echipamente, a stratului de bază ori a sistemului de acoperire al depozitului.

Materialele din care sunt construite instalațiile trebuie să fie rezistente împotriva acțiunilor agresive generate de;

 • -  temperatura ridicată din corpul depozitului (până la 70°C);

 • -  încărcarea provenită din greutatea corpului deșeurilor, a acoperirii de suprafață a depozitului, și cea provenită din traficul utilajelor (compactorul, camioane etc.);

 • -  levigat și condensat;

 • -  microorganisme, animale sau ciuperci.

Sistemul de colectare și transport al gazului trebuie amplasat astfel încât să nu obstrucționeze operarea depozitului.

O instalație activă de extracție, colectare și tratare a gazului este alcătuită din următoarele componente;

puț de extracție a gazului, cuprinzând conducte de drenaj

conducte de captare a gazului stații de colectare a gazului conducte de eliminare și conducta principală de eliminare a gazului separator de condensat

w4aWia-da_ardprft controlată a qazului/instalatie pentru valorificarea gazului - instalație de siguranță pentru arderea controlată                                ;......c --------

componente de siguranță

fiu

 • iii. Stratul de impermeabilizare mineral

Stratul de impermeabilizare minerala a suprafeței trebuie sa aiba o grosimezminîmajțeMțbO, rft.și' un coeficient de permeabilitate < 5 x 10'9 m/s. Conținutul de carbonat de calciu tfe'.byje-.sajiețmai.'mic de 10% (masa), conținutul de argila cu diametrul granulelor < 0,005 mm sa fie minim 20%-(masâ). Marimea maxima a granulelor este limitata la 63 mm. Conținutul de componente organice din argila este limitat la maxim 5% (masa), iar componentele din lemn (rădăcini, crengi etc.) nu sunt permise.

Impermeabilizarea cu material argilos se aplica in 2 straturi compactate cu compactorul cu-role. Stratul de impermeabilizare trebuie sa aiba toleranta la planeitate de maximum 2 cm/4,0 m. Densitatea Procter trebuie-sa4ie>^=92%„_...... „   .                                            /

scEcogis Designshl

Alternativ se poate utiliza o impermeabilizare echivalenta (impermeabilizare cu materiale geosintetice HDPE 2mm grosime). Caracteristicile materialului, rezistenta acestora pe termen lung si gradul de echivalenta vor fi dovedite înainte de aplicare prin certificatele de calitate si agrementele tehnice ale acestora.

 • iv. Stratul de drenai pentru apa din precipitații

Stratul de drenaj se realizează cu o grosime minima de 0,30 m. Coeficientul de permeabilitate trebuie sa fie > 1 x 10'3m/s, proporția de carbonat de calciu nu poate depăși 10% (masa). Materialul de drenare trebuie sa fie stabil pe taluzuri si sa se aplice uniform pe întreaga suprafața a depozitului. Marimea granulelor materialului de drenare trebuie sa fie cuprinsa intre 4 mm si 32 mm. La utilizarea materialelor de drenare artificiale trebuie sa se probeze funcționalitatea hidraulica si rezistenta pe termen lung a materialului.

 • v. Geotextilele ca strat separator

Pe stratul de drenaj pentru apa din precipitații se aplica un strat separator, pentru a împiedica pătrunderea componentelor din stratul de recultivare in stratul de drenaj. Geotextilele utilizate sunt din materiale rezistente pe termen lung, cum ar fi polipropilena (PP) sau polietilena de inalta densitate (PEHD), cu masa pe unitatea de suprafața >= 400 gr/m2.

Geotextilele trebuie sa permită pătrunderea apei si sa respecte cerințele de calitate conform prevederilor standardelor in vigoare.

Nu este permisa utilizarea materialelor reciclate.

Se poate renunța la utilizarea stratului de separare, daca este probata siguranța la sufoziune.

 • vi. Stratul de recultivare

Stratul de recultivare se realizează cu o grosime totala >= 1,00 m. La realizarea stratului de recultivare, utilajele pot circula numai pe caile de circulație amenajate in acest scop. Stratul de recultivare nu se compactează. Stratul de recultivare consta dintr-un strat de reținere a apei (d >= 85 cm), din stratul de sol vegetal (d >= 15 cm), precum si din vegetație (gazon).

Plantarea tufișurilor este permisa numai după 2 ani de la plantarea gazonului. Pot fi plantate numai specii de tufișuri cu rădăcini scurte. Materialul pentru stratul de reținere a apei consta din nisip ușor coeziv si din pietriș.

Conform Hotărârii de Guvern 349/2005 privind depozitarea deșeurilor si legislației europene, pentru închiderea depozitelor ecologice de deșeuri ne-periculoase sunt necesare următoarele condiții si elemente de construcție pentru acoperirea acestora:

 • •  strat suport de minimum 0,50 m grosime cu k >1x10’4 m/s;

 • •  strat de drenaj pentru gaz făcut din materiale granulare sau artificiale avand minimum 0,30 m grosime;

 • •  strat de impermeabilizare din argila compactată de minimum 0,50 m grosime, cu k<5x10-9 m/s sau alta impermeabilizare echivalenta;

» strat de drenaj pentru apa de ploaie făcut din materiale granulare de minimum 0,30 m grosime si k > 1x10'3 m/s sau din materiale artificiale;SC ECOGIS DtSIGNÎRL

Depozitul de deșeuri funcționează ca depozit ecologic de deșeuri autorizat;

Datorită specificului activității de depozitare a deșeurilor, obiectivul studiat se supune autorizării integrate de mediu, în baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale și HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor. Astfel, pentru funcționarea Depozitului Ecologic de Deșeuri Mofleni, Agenția pentru Protecția Mediului Graiova a emis Autorizația Integrată de Mediu nr. 72 din 24.08.2015 revizuita in anul 2018, valabilă până în data de 24.08.2025.

Prin amplasarea depozitului analizat într-o zonă fără rețele de alimentare cu apă, obiectivul este autorizat pentru alimentarea cu apă din sursă subterană de autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor, Administrația Națională "Apele Române”.

Pentru realizarea și funcționarea Depozitului Ecologic de Deșeuri Mofleni, au fost emise următoarele acte de reglementare:.....—...........................-..............—..............................—...... ~........ ..     ..   ......

 • •  Aviz de gospodărire a apelor nr. 185 din decembrie 2009 privind „Construirea celulelor C4, C5, C6 din cadrul Depozitului ecologic de deșeuri solide urbane și industriale asimilabile, Mofleni, Județul Dolj";

 • •  Aviz de gospodărire a apelor nr. 211/04.10.2011 privind „Stație de epurare levigat - Depozit ecologic

de deșeuri solide urbane și industriale asimilabile, Mofleni, Cralova, județul Dolj”;________________________

« Autorizația de gospodărire a apelor nr. 7/14.01.2014 privind „Depozitul ecologic pentru deșeuri solide urbane și industriale asimilabile - Mofleni, Craiova, jud. Dolj" emisă de Administrația Națională „Apele Române”, valabilă până la data de 30.11.2014;

 • •  Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. DJ 498 A1/13.11.2012 încheiat cu Administrația Națională „Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Jiu, cu termen de valabilitate 30.11.2014;

 • •  Aviz de gospodărire a apelor nr. 116/08.10.2015 privind „Evacuare ape epurate în receptorul natural râul Jiu din cadrul depozitului ecologic Mofleni pentru deșeuri solide umane și industriale asimilabile, Mofleni, Craiova, județul Dolj", emis de A.N. Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Jiu;

 • •  Autorizație de gospodărire a apelor nr. 100/24.04.2015 privind „Depozit ecologic pentru deșeuri solide urbane și industriale asimilabile - Mofleni, Craiova, Județul Dolj", valabilă până la data de 30.04.2017;

 • •  Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. DJ 498 A1/24.04.2015 încheiat cu Administrația Națională „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Jiu, cu termen de valabilitate 30.04.2017;

 • •  Autorizație de gospodărire a apelor modificatoare nr. 284/20.12.2016 privind „Depozit ecologic pentru deșeuri solide urbane si industriale asimilabile - Mofleni, Craiova, Județul Dolj”, valabilă până la data de 30.04.2017;

 • •  Autorizație de gospodărire a apelor nr. 105/31.05.2017 privind „Depozit ecologic pentru deșeuri solide urbane și industriale asimilabile - Mofleni, Craiova, Județul Dolj”, valabilă până la data de 31.05.2019;

 • •  Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. DJ 076A2/31.05.2017 încheiat cu Administrația Națională „Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Jiu, cu termen de valabilitate 31.05.2019.

Durata de funcționare proiectată pentru Depozitului Ecologic de Deșeuri Mofleni este de 40 ani. Iri prezent incinta de depozitare cuprinde celulele 1, 2, 3, 4, 5 și 6, urmând ca în viitor să fie realizate celelalte celule de depozitare pana la ocuparea intregului spațiu destinat depozitarii (~39ha). Situația acestor celule în prezent este următoarea:

9

9

9


Celula 1 - celulă închisă;

Celulele 2, 3 și 4 - celule cu depozitare sistată temporar (acoperire provizorie);

Celula 5 - celule cu depozitare sistată temporar (acoperire provizorie); Celula 6 - celulă operaționala.7a.

Sistemul de impermeabilizare utilizat la amenajarea bazei și taluzurilor celulei permite o exploatare a acesteia fără riscuri în ceea ce privește posibilitatea contaminării solului sau a apelor subterane.

Sistemul de impermeabilizare a bazei și pereților taluzurilor interioare ale celulelor este conform cu prevederile legislației în vigoare, la realizarea acestora ținându-se cont de caracteristicile naturale ale amplasamentului și de natura deșeurilor ce urmeaza să fie depozitate. Baza și talazurile interioare ale celulelor au fost impermeabilizate cu un sistem de etanșare combinată, format din:

 • •   pământ argilos, rezultat din excavațiile pentru noile celule, compactat, cu grosimea de 0,5 m, avand coeficientul de permeabilitate hidraulică k < 1x10-9 m/s;

 • •  geocompozit bentoniticcum = 5.000 g/m2;

 • •   membrană sintetică (geomembrană) din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) cu grosimea de 2 mm;

 • •   geotextil nețesut cu m = 1.000 g/m2.

Sistemul de colectare și transferare a levigatului este constituit din următoarele elemente:

 • •  strat de materiale inerte (pietriș spalat de rau cu granuiometrie 16 - 32 mm), cu grosimea de 0,5 m cu permeabilitatea hidraulică k > 1x10'3 m/s și conținut de carbonat de calciu de maximum 10 %;

 • •   sistem de drenuri absorbante și colectoare, confecționate din tuburi perforate pe 2/3 din circumferință, riflate, de polietilenă de înaltă densitate (PEHD) cu diametrul de 250 mm, amplasate pe fundul incintei, având pante continue de 1 % până la drenul colector;

 • •   drenul colector cu diametrul mai mare decât drenurile abosrbante (Dn 315) pentru a putea prelua debitul de levigat rezultat, confecționat tot din PEHD, perforat pe 2/3 din circumferință.

-Sistemele sunt independente pentru fiecare celulă în parte._________

Celulele 2, 3, 4 și 5 sunt prevăzute cu câte un singur dren colector cu diametrul de 3Tb mm, poziționat central. Pentru celulele 2, 4 si 5 drenul colector este conectat la câte un bazin de colectare cu capacitatea de 80 m3 (5 m x 6 m x 2,6 m) situat în afara celulei. Pentru colectarea eficientă a levigatului, la drenurile colectoare sunt conectate conducte laterale de colectare a levigatului cu diametrul de 250 mm.

în vederea colectării apelor pluviale de pe taluzul exterior al digului perimetral nordic al celulelor 2, 3, 4 și 5 s-a realizat extinderea canalului de gardă, deschis, cu secțiune trapezoidală (baza mică de 0,5 m, înălțimea de 0,5 m și panta taluzurilor 1:1) aferent celulei 1. Acest canal este situat în exteriorul celulelor de depozitare impermeabilizate, iar apele pluviale sunt evacuate gravitațional în bazinul colector de apă pluvială existent, prevăzut cu cameră de liniștire. Bazinul colector are capacitatea de 25 m3 si este situat în vecinătatea celulei 2.

Sistemul de ardere a gazului de depozit include în prezent 8 puțuri, aferente celulelor 1 și 2 si 12 puțuri aferente celulelor 3,4,5 precum si o instalație de colectare a gazului de depozit pe care îl trimite la unitatea cu flacără pentru ardere. Toate conductele din cele 20 puțuri de captare biogaz se termină la capătul puțului cu o ramificație laterală care face legătura la rețeaua de conducte orizontale. Capătul puțului este realizat din PEHD și este echipat cu supapă de siguranță, puncte de acces pentru debit, temperatură și eșantionare. La ramificația din capătul puțului este montat un ventil fluture care ajută la controlul gazului de depozit din puțul respectiv. O conductă specială, confecționată din PEHD flexibil este utilizată pentru conectarea la conducta orizontală de transfer. Fiecare put de colectare a gazelor este conectat la stația de colectare a gazului. Țevile de colectare a gazului sunt instalate cu o pantă de cel puțin 5% în raport de stația de colectare a gazului, pentru a evacua apa condensată din interiorul conductei.

Aceste țevi sunt prevăzute cu dispozitive flexibile care permit conectarea la stația de colectare fără deteriorări cauzate de tasare, forțe de presiune, forțe transversale și forțe de torsiune. Țevile și conexiunile flexibile sunt confecționate din PEHD. Diametrul țevii de colectare este de cel puțin 90 mm. Țevile de nnlnntnre a goTniliij ci int nnhipatn cu valve f|i if i ire_la_c:nnexii inea lor la stația de colectare, ajutând la controlul gazului de depozit din conducta respectivă și permițând oprirea debitului de gaz.

Conductele sunt protejate împotriva înghețului prin pozare în statul de pământ utilizat la închiderea depozitului. Rețeaua de colectare a gazului de depozit este de tip arboricol cu un colector principal telescopic în care sunt conectate conductele de colectare aferente fiecărui puț în parte. Acest colector principal este conectat la bazinul de colectare a condensului și fa sistemul de aspirație aferent unității de ardere controlată a gazului de depozit.

Pentru arderea biogazului a fost achiziționată și montată, în partea de SV a celulei 1, o faclă pentru ardere gaz la temperaturi înalte model VTP 600/300. Structura faclei are un înveliș exterior din material rezistent la coroziune. Acesta este un înveliș dotat cu izolare din fibră de ceramică, rezistent la temperatura de 1250°C. Spațiul interior este protejat de un înveliș circular împotriva condițiilor climatice^Eacia 'dstet-echipată cu arzător de aprindere pentru biogaz. Arzătoarele de mașter și de aprindere ^fnTațrno.șțerâe, verificarea flăcării este asigurată de sonda UV. Admisia de gaz principală este echipată .cjîr pȚ^fâjțiej.de 3'eflagjație cu senzor de temperatură și supapă electromagnetică de oprire rapidă. Sistemul'-de control aufqpiat £ste situat în consola de distribuție de lângă flacără.                                         j \ilt-

Admisia aerului necesară întreținerii arderii este controlată cu ajutorul a dou^supap^eJpJayj^pfjȚ-

Arderea biogazului are loc în camera de ardere, și, prin urmare, flacăra este practicjnvizibijâ^j


Arderea biogazului are loc în camera de ardere, și, prin urmare, flacăra este practicjnvizibilal j '//

-mare-de-Q^-ș^unde .lar,<temperatură’de 1/100 c-                                                  ‘'Mri L ' '......

SC EcOGIS Df.SIGNSRl

Caracteristicile faclei sunt următoarele: înălțime arzător - 7,5 m;

Capacitate maximă - 300 m3/h;

Temperatură de ardere - 1000 -1200 °C.

ZONA DE SERVICII

Zona de servicii și construcții anexe cuprinde construcțiile auxiliare și spațiile amenajate necesare derulării în condiții optime de productivitate, protecție a muncii și protecția mediului.

Suprafața este delimitată de un gard perimetral înalt de 2 m. Pe latura sudică, zona de servicii se învecinează cu partea nordică a celulelor destinate stocării deșeurilor și se separă de marginile celulelor printr-un șanț de drenaj pe direcția V-E.

Zona de servicii este amplasată în nordul ariei de depozitare și ocupă o suprafață totală de ~5.4 ha. Organizarea generală a ariei de servicii a fost concepută pornind de la modul de exploatare al depozitului. Autogunoierele intră în incinta depozitului, sunt cântărite și verificate la intrare după care parcurg drumul tehnologic existent, prin intermediul căruia se face accesul pe platforma de descărcare aferentă celulei 6. Autogunoierele descarcă deșeurile pe platforma de descărcare după care în drumul de ieșire din depozit trec prin rampa de spălare a roților amenajată pe drumul de acces, în dreptul laturii nordice a Celulei 1. La ieșirea din cadrul amplasamentului autogunoierele care au descărcat deșeurile sunt din nou cântărite, astfel încât prin diferență să se determine cantitatea de deșeuri depusă în depozit.

Aria de servicii are în alcătuire următoarele construcții:

 • •  Sediu administrativ și grup social - construcție parter având o suprafață de aproximativ 95 m2;

 • •  Rezervor metalic suprateran de GPL - este amplasat în apropiere de clădirea de birouri și are o capacitate de 4990 I.

 • •  Cabina punctului de control al accesului în incintă - este o construcție din material termoizolant, cu o suprafață de 6 m2.

 • •  Construcția aferentă zonei de cântărire- 45 m2 este o clădire realizată tot din zidărie portantă, amplasată între platformele de cântărire.

 • •  Atelier pentru reparații și întreținerea utilajelor - clădire tip parter cu suprafața de 100 m2. în vecinătatea acesteia este amenajată platforma pentru parcarea utilajelor de exploatare a depozitului, cu suprafața de 300 m2.

Rampa de spălare roți este amenajată pe drumul de acces, în vecinătatea celulei 1, pe sensul de ieșire către cântar. Alimentarea cu apă tehnologică a rampei de spalare roți se face din surse proprii, respectiv din bazinul de permeat. Apele rezultate în urma spălării roților sunt dirijate într-un separator de hidrocarburi, apoi într-un bazin de colectare, de unde sunt pompate în bazinul de stocare/omogenizare levigat (V=300 m3), aflat în vecinătatea stației de epurare.

Gospodăria de apă este alcătuită dintr-un foraj de mică adâncime (30 m, NHs = 1,95 m, Nhd = 2,55 m, Q = 0,6 l/s), echipat cu o pompă DAB, model JET 151M, Qmax = 4,5 m3/zi (1,25 l/s), Hmax = 61 m, P = 1,6 kW și un hidrofor tip Maxivarem US de 80 I.

Stația de alimentare cu carburant este amplasată în vecinătatea celulei 2, aceasta fiind dotată cu un rezervor suprateran de 8900 I, prevăzut cu cuvă de retenție. Motorina este aprovizionată în rezervorul stației de carburant din cisterne auto aparținând furnizorului.

Bazinele de stocare a levigatului - în cadrul depozitului sunt prevăzute 6 bazine de stocare a levigatului dintre care 3 au capacitatea de 80 m3 fiecare, 2 cu capacitatea de 210 m3 fiecare, iar unul (bazinul de omogenizare) are capacitatea de 300 m3. La acestea se mai adaugă un cămin colector cu volumul de 24,5 m3. Prin intermediul unor conducte din PEHD, levigatul este transportat în bazinul de omogenizare din beton cu volumul de 300 m3, iar apoi după această prealabilă decantare acesta este dirijat în stația de epurare tip PALL.                                                    £. J

Bazinul de colectare a permeatului este reprezentat de un bazin din bețțjrPcyrea^citatea^de 300 m3, amplasat în apropierea complexului de epurare.                             ' v V "îX d'

Bazinul de colectare a apei pluviale (25 m3) este semi-îngropat, descoperit și prevăzut feu c?ameră de liniștire, unde se rețin suspensiile solide antrenate de apele. Din ace^t-bacin. aoe^pluyiale prgepurate trec în bazinul de omogenizare a levigatului.                       !     \

Stația de epurare a levigatului este o construcție containerizată in 3 trjept pe principiul osmozei inversa.                                        fÂe epurare si funcționează

sc EcogisDesignsrl

 • •   Pentru stocarea apelor uzate fecaloid-menajere provenite de la grupurile sanitare și dușuri, depozitul a fost dotat cu un bazin vidanjabil cu capacitatea de 16 m3.

 • •   Pentru zona de servicii și pentru zona de stocare există o instalație de iluminat perimetral

Situația proiectata

Scopul unui sistem de impermeabilizare a suprafeței este protecție de durată și constantă împotriva:

 • -   formării de mirosuri și praf,

 • -  împrăștierii de către vânt a deșeurilor ușoare (hârtie, plastic),

 • -   pătrunderii apei din precipitații în corpul depozitului,

 • -   scurgerii poluanților în apa subterană,

________- migrării.gazuluijn_atmosferă,

 • -   apariției incendiilor pe depozite,

 • -   deteriorării stratului de vegetație de la suprafață din cauza gazului de depozit,

 • -   înmulțirii păsărilor și altor animale.

în plus trebuie să se realizeze integrarea zonei depozitului în peisajul înconjurător.

întregul sistem de închidere trebuie să prezinte o construcție adecvată fiecărei clase de depozit și să prezinte anumite caracteristici.

De asemenea, trebuie să se asigure posibilitatea de a executa controale, reparații și o întreținere

ulterioară a unui depozit sau a unei celule timp de 30 de ani după recepția finală a lucrărilor de închidere.

In cadrul secțiunii de descriere a situației existente a fost prezentat anamblul din care face parte obiectul prezentului proiect in scopul identificării soluțiilor tehnice de închidere a celulelor care au sistat depozitare si care după consumarea tasarilor principale sunt supuse închiderii definitive.

închiderea proiectata se incadreaza in ansamblul funcțional la amplsamentului ținând cont de dezvoltarea planificata a celulelor viitoare de depozitare a deșeurilor pana la epuizarea capacitatii de depozitare autorizate (~6.0 mii mc).

a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

Suprafața in plan a celulelor de depozitare:

Celula

Suprafața [mp]1

C1

13 000

C2

13 000

C3

13 000

C4

13 000

C5

13 000


An

Cantitate [t]

2005

49,241.36

2006

90,586.73

2007

102,081.05


1 Conform AIM
sc Ecggis Design SRt


2008

115,950.84

2009

104,671.88

2010

100,330.93

2011

132,894.59

2012

91,800.16

2013

90,465.56

2014

84,832.36

2015

86,246.30

2016

99,722.84

2017

97,781.02

Forma depozitului de deșeuri pe baza ridicărilor topografice efectuate este prezentata in cele ce urmeaza.


Evoluția depozitului ecologic este prezentata in tabelul următor:

An punere in funcțiune

An sistare depozitare

An închidere

C1

2005

2007

2008

C2

2007

2009

C3

2009

2011

C4

2011

2015

C5

2015

2018

Conform prevederilor Normativului tehnic de depozitare a deșeurilor este necesara stingerea tasarilor principale in corpul depozitului anterior instalării sistemului de închidere astfel:

Art. 4.2.2.2..

Depozitele de deșeuri menajere sunt prevăzute mai întâi cu o acoperire provizorie, din pământ, în perioada în care au loc cele mai mari tasări (3-5 ani). Stratul de pământ pentru acoperire trebuie să aibă o grosime de 30-50 cm; pe el se plantează gazon.

In cazul depozitului Mofleni se constata atat din observații vizuale cat si din măsurători topografice ca procesul de descompunere a deșeurilor este in plina desfășurare avand loc inca taxări s'emnifiB^țive pe. compartimentele care au sistat depozitarea.                                                  .IQ

t

Suprafața in plan a celulelor C1-C5 este de cca 6.5 ha; (inclusiv digurile perimetrâf^aW celtiUlor de depozitare)                                                             \


jUjor de

TCj


Modul de operare al depozitului este prezentat in figura următoare

sc Ecogis Desigm SRL


Datorita modului de operare (construcția de noi celule) in zona de sud a celor existente rezulta necesitatea închiderii finale numai a zonei de Nord a acestuia;

b) varianta constructivă de realizare a investiției;

Soluția tehnica de închidere a depozitului de deșeuri este: o strat suport de minimum 0,50 m grosime cu k >1x10’4 m/s realizat din materiale granulare;

o strat de drenaj.....pentru gazul de depozit lealizabdirrgeocoTnpozit de-drenaj-gez-de-depezit k >

1x10'4 m/s;

o impermeabilizarea cu geocompozit bentonitic avand masa totala pe unitatea de suprafața 6000 g/m2

o strat de drenaj pentru apa pluviala realizat din geocompozit de drenaj apa infiltrata avand k > 1x10’3 m/s;

o strat de acoperire din pamant de minimum 1 m grosime, din care partea superioara de 0,15 m

trebuie sa fie din pamant imbunatatit (sol vegetal)sc Ecogis Desigh SRl


Drum de acces pe suprafața închiderii proiectate - realizat din piatra sparta

Profil transversal tip :

 • -  Strat balast 10 cm

 • -  Geogrila ranforsare

 • -  Piatra sparta 20 cm

 • -  Rigola colectare ape pluviale

 • -  Bordura 20x25 cm pe fundație din beton 30x15 cm

 • -  Panta 2.5% spre interiorul depozitului


Sistem de evacuare a apleor pluviale infiltrate prin stratul de acoperire


sc Ecogis Df.sigm sri.

Sistem de colectare si evacuare a aplor pluviale colectate de pe suprafețe închise;

 • -  strat de drenaj deasupra stratului de impermeabilizare - realizat din material qeosintetice (qeocompozit de drenai)

 • -  șanțuri pe marginea interioară a bermelor - șanțuri dalate din beton

sânt perimetrală la baza taluzului - șanțuri dalate din beton

 • -   decantor / bazin de colectare a apei din precipitații - existent

 • -  punct de evacuare în apa de suprafață - existent

Amenajarea in plan............................................

închiderea proiectata se suprapune pe terenul existent adaptandu-se la forma si cotele deșeurilor depozitate in amplsament urmarindu-se cat mai exact forma actuala a ternului in vederea diminuării pe cat posibil a cantităților de terasamente pentur profilarea inchiderii depozitului ecologic.

Nu sunt necesare lucrări de demolări, defrișări, intervenții la rețele edilitare existente.

Nu vor fi afectate suprafețe de teren aflate in proprietate private.

Profil longitudinal

In profil longitudinal închiderea proiectata se face prin lucrări de terasamente cu pante de 1:2 (h:v) respectandu-se astfel forma proiectata a depozitului ecologic de deșeuri.

Profil transversal

In secțiune transversala închiderea proiectata se face prin lucrări de terasamente cu pante de 1:2 (h:v) respectandu-se astfel limitele celuleleor de depozitare.

Execuția lucrărilor se va face pe baza acestui Proiect tehnic si a caietelor de sarcini pe categorii de lucrări.

v Ecogis Design SRL

DIFERENTE IN AX

COTE TEREN

COTE PROIECT

DECLIVITATI

Figură 4 Profil transversal celula 5

DIFERENTE JN AX

COTE TEREN

COTE PROIECT

DECLIVITATI

Figură 5 Profil transversal celula 4

DIFERENTE IN AX

COTE TEREN

COTE PROIECT

DECLIVITATI

Figură 6 Profil tranversal celula 3

5 A ipl    ’S.-Jv. T.

/ X '

■ X- •


..s" i.r' '■ Wâ

" ?/•

Ș£J>r''

■ '■LI.

z

/        X/Plan profilare corp depozit cellule C2-C5 inclusiv amenajare drum de acceș_culatj£nea^'8 nț sl?' berma perimetrala celulelor închise.                                          ’          ... , .■, v

■ z■...■■ •      ■: ■

. • - /

'1

)LVedere N-S a inchdierii proiectate
sc Ecogis Design SRL

Etapizarea lucrărilor de inchdiere de Geulelor de depozitare

Ir» conformitate cu prevederile Ordinului 757/2004 rezulta următoarea etapizare:

An punere in funcțiune

An sistare depozitare

An inchidere

An prognozat demarare lucrări inchidere

C1

2005

2007

2008

C2

2007

2009

2019

C3

2009

2011

2019

C4

2011

2015

2020

C5

2015

2018

2023

Nota:

Așezarea ultimului strat, sistemul de impermeabiiizare la suprafață se realizează numai atunci când tasările corpului depozitului sunt într-un stadiu la care nu mai pot determina deteriorarea acestui sistem.

Proiectul trateaza închiderea celulelor C1 C5 din punct de vedere tehnic si al soluției de închidere definitive a celulelor;

Consideram necesara refacerea stratului de recultivare pentru celula 1 avand in vedere vechimea execuției acestuia;

De asemenea un aspect important este acela ca evoluția autorizata a depozitului ecologic de deșeuri este din zona Nord spre zona Sud prin construirea de noi celule de depozitare ce vor realiza corp comun cu celulele existente. La atingerea capacitatii totale de depozitare (~6mil. mc) forma finala va fi de trunchi de pirmaida. Rezulta următoarea soluție tehnica:

Celula de depozitare

Soluție tehnica

Celula 2

Profilare pentru realizarea pantelor proiectate^ închidere definitiva taluz Nord - amenajare drum de acces pe calota depozitului închidere definitiva calota celula de depozitare Impermeabiiizare temporara taluz Sud in scopul prevenirii infiltrării apelor pluviale in corpul depozitului si emisii de gaz de depozit in atmosfera;

Amenajare sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale (prin rigola existenta in zona Nord si descărcare ape pluviale in zona Sud) r • „

Celula 3

Profilare pentru realizarea pantelo'rpfoie.c.țate) ( închidere definitiva taluz Nord^âmp.najăț^^umy de acces pe calota depozitului /''-/a y t închidere definitiva calota celula .de depozitare ; | Impermeabiiizare temporara,țaldz SVia‘in^copul^ prevenirii infiltrării apelor 'pluviale im corpul :

SC EcOGIS DeSIGW SRL

depozitului si emisii de gaz de depozit in atmosfera;

Amenajare sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale (prin rigola existenta in zona Nord si descărcare ape pluviale in zona Sud)

Celula 4

Profilare pentru realizarea pantelor proiectate; Realizare berme de acces pe corpul depozitului; închidere definitiva taluz Nord - amenajare drum de acces pe calota depozitului închidere definitiva calota celula de depozitare; Impermeabilizare temporara taluz Sud in scopul prevenirii infiltrării apelor pluviale in corpul depozitului si emisii de gaz de depozit in atmosfera;

Amenajare sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale (prin riaola existenta in zona Nord

si descărcare ape pluviale in zona Sud)

Celula 5

Profilare pentru realizarea pantelor proiectate; Realizare berme de acces pe corpul depozitului; închidere definitiva taluz Nord si Vest-amenajare drum de acces pe calota depozitului închidere definitiva calota celula de depozitare; Impermeabilizare temporara taluz Sud in scopul prevenirii infiltrării apelor pluviale in corpul depozitului si emisii de gaz de depozit in atmosfera;

Amenajare sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale (prin rigola existenta in zona Nord si descărcare ape pluviale in zona Sud)

c) trasarea lucrărilor;

Pichetajul lucrărilor va fi executat de antreprenor inainte de începerea lucrărilor, pe baza schiței de trasare pusa la dispoziție de proiectantul de specialitate al lucrării.

-------Predarea amplasamentului de către Beneficiar consta in:

recunoașterea terenului;

recunoașterea reperilor;

stabilirea in teren a limitelor;

pichetarea elementelor principale ale lucrării;

compararea profilelor de execuție cu cele de proiectare.

La predarea amplasamentului se va încheia un proces verbal de predare primire.

Antreprenorul este răspunzător de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor, avand sarcina de a-i restabili sau de a-i reamplasa daca este cazul.                       L          /y

Cu ocazia efectuării pichetajului, vor fi identificate toate instalatiile^bui^erane siberiene, electrice, de telecomunicații sau de alta natura, aflate in ampriza lucrarilorajh jfederea mutării sau protejării acestora, conform Avizelor existente. Aceste lucrări se vor corela cu'-‘eel4 prș.vazuta Irî proiect si in caz de neconcordante se va instiinta Beneficiarul.                             \ ’ /        > (

-Trasarea-se-va-exeeuta-in-doua-etape:


<-            I

\       •-> i ‘      ■

5C EcOGIS DeSIGN 5RL

- fixarea reperelor in feren pe baza planului de situație, etapa ce se executa de beneficiar in prezenta topografului la predarea amplasamentului;

trasarea lucrărilor în detaliu ce se face de către antreprenor.

Metodologia de trasare si abaterile admisibile sunt stabilite de STAS 9824/1-87 si in Normativul C56 - 85 ( anexa II 2.2 ).

Trasarea lucrărilor se va realiza conform planurilor de situație, materializând axele cu tarusi amplasați la max. 50 m distanta unul fata de altul. Daca se prevede ca de la baterea țărușilor pana la executarea săpăturii va trece un timp mai îndelungat, atunci tarusii de pe ax vor fi însoțiți de tarusi martori. Traseul astfel materializat se confirma de către beneficiar.

Determinarea exacta a adâncimii săpăturii se face numai cu rigle de nivel, utilizând nivela cu luneta sau aparate cu laser.

Celelalte operații - terasamente, strate de fundație impermeabilizari, etc- se vor executa in conformitate cu prescripțiile din caietul de sarcini, care face parte integranta din documentația tehnica.

d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier;

Masuri de securitate si sanatate in munca, protecția mediului si PSI

La execuție se vor respecta prescripțiile, recomandările si masurile de tehnica securității muncii specifice fiecărei categorii de lucrări si a operațiunilor ce se executa de fapt, Antreprenorul fiind obligat sa instruiască si sa urmareasca respectarea acestor prescripții pentru a se Evita producerea de accidente de munca.

înainte de deschiderea șantierului, managerul de proiect trebuie sa se asigure ca a fost stabilit un Plan de securitate si sanatate, conf. Art. 54. lit. B din HG 300/2006 privind Cerințele minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile.

Conf. art. 4 lit. j) din HG 300/2007, beneficiarul sau managerul de proiect vor desemna un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizării lucrării. Acesta poate fi o persoana fizica sau juridica competenta care pe toata durata realizării lucrării va avea următoarele atribuții (conf. art. 58 din HG 300/2006):

coordonează aplicarea principiilor generale de prevenire si securitate la alegerea soluțiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfasoara simultan sau succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru

coordonează punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este cazul lucratorii independenți respecta principiile generale de securitate si sanitate a muncii aplicabile pe durata realizării lucrărilor (conf. Art.56 din HG 300/2006), intr-un mod coerent si responsabil si aplica Planul de securitate si sanatate elaborat de coordonatorul in materie de securitate si sanatate al proiectului adapteaza sau solicita sa se realizeze eventuale adaptari ale Planul de securitate si sanatate elaborat de coordonatorul in materie de securitate si sanatate din faza de

proiectare si ale dosarului de intervenții ulterioare in funcție de eventualele modificări intervenite                                                                                 , (-

organizează cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor ce se succed pe santfe^si coordonarea activitatilor acestora, privind protecția lucratorilor, preydhireș aceideptefe? si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, iqforrriarea reciproca. informarea lucratorilor si a reprezentanților acestora si, daca e.ste‘ cazul, informarea--lucratorilor independenți                                          < t ;                      E

vif


î! . oTKS-îvi, r- n j-.j

sc Ecogis Design SRL

 • -   coordonează activitatile care urmăresc aplicarea corecta a instrucțiunilor de lucru si de securitate a muncii;

 • -  ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe șantier;

 • -  stabilește , in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile șantierului;

 • -   tine seama de toate interferențele activitatilor din perimetrul șantierului sau din vecinătatea acestuia;

Stabilește, impreuna cu antreprenorul, obligațiile privind utilizarea mijloacelor de protective colectiva, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier;

 • -  efectuează vizite comune pe șantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceștia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate;

 • -   avizeaza planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificările acestora.

_________- Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizării lucrării trebuie sa aiba competenta necesara exercifafiirfuncfiei:

o experiența profesionala in construcții sau in conducerea șantierului de minimum 5 ani;

o formare specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate, actualizata la fiecare 3 ani.

Prevenirea si stingerea incendiilor

Se vor lua masuri corespunzătoare de paza contra incendiilor, cu respectarea Legii 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor si a Ordinului 163/2007 privind Normele generale de aparare împotriva incendiilor.

Protecția mediului înconjurător

Pe parcursul executitei lucrărilor se vor lua masuri de protecția mediului inconjurator.

Se va tine seama de respectarea legislației specifice:

La organizarea lucrărilor de execuție se va avea grija ca:

 • •   accesul utilajelor terasiere si de transport sa se faca numai pe drumul special amenajat;

 • •  organizarea de șantier se va amplasa pe terenul destinat acestui scop;

 • •   parcarea si verificarea utilajelor terasiere se va face in spatii special amenajate, cu masurile

de asigurare a protecției mediul;                                          .           f/,.

 • •   repararea utilajelor se va face in atelierele antreprenorului sau ale unei unitati specializatei?


HG 349/2005

Privind depozitarea deșeurilor

Leqea 107.1996 republicata

Legea apelor

OUG 195/2005

Privind protecția mediului

.                “ tf Â-

e) organizarea de șantier.


x •'!'/. .7

Organizarea de șantier este obligatorie pentru constructor (indiferent de forma'-de exfecntie i antreprenoriat), iar Inginerul/dirigintele de șantier va urmări ca toate categoriile de Iuc'râ44a'se real'?ez.e:/

sc Ecogis Design SRL

in conformitate cu masurile dispuse, graficele de execuție, programele de control si respectând caietele de sarcini, care impun masuri de depozitare si manipulare, precum si de păstrarea curățeniei pe șantier. Organizarea de șantier pentru execuția lucrărilor se va face in incinta amplasamentului împrejmuit -Operatorul permițând accesul Antreprenorului in amplsament; Va fi pus la dispoziție terenul aflat in Nordul amplasamentului pentru instalarea Organizării de șantier;

Au fost prevăzute cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii si amenajări în ale terenului precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier:

 • -   vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier;

 • -  platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;

 • -   grupuri sanitare;

 • -  rampe de spălare auto;

 • -  depozite pentru materiale;

 • -   rețele electrice de iluminat;

 • -  căi de acces auto;

 • -   branșamente/racorduri la utilități;

împrejmuiri;

 • -  panouri de prezentare;

 • -  pichete de incendiu;

 • -   cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții.

Lucrările principale pentru organizarea de șantier constau in :

 • -   Instalarea unui strat de piatra sparta pe terenul specificat de beneficiar

 • -  împrejmuirea temporara a amplasamentului cu gard din plasa de sarma si stâlpi metalici fixați in suporți din beton amplasați pe terenul natural;

 • -  Instalarea de containere modulare tip birou, cabina paza

 • -   Instalarea de toalete ecologice

 • -  nu se efectuează branșament la rețeaua de apa potabila - aceasta fiind asigurata din dozatoare;

 • -  va fi efectuat branșament temporar la rețeaua de alimentare cu energie electrica prin branșament aerian direct din rețeaua existenta pe amplasament cu BMC temporar

 • -  vor fi instalte pichete de prevenirea si stingerea incendiilor

 • -  va fi instalat panoul de prezentare a investiției in conformitate cu prevederile legale

Toate lucrările vor fi executate in baza PROIECTULUI OE ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR - P.O.E. elaborat in conformitate cu prevederile Cap. III Anexa 9 al HG 907/2016;

f) Măsurarea lucrărilor

Lucrările se vor măsură utilizând următoarele unitati de măsura specifice:

Descriere

UM

suprafața sistematizata (săpături, umpluturi, imprastiere, compactare)

mp

■ , ( C. /-■ ,.

Etansari, saltele drenante

mp                                c-, "

Canale de garda

ml                                                      '

Drum de inspecție

mp                      s?      '    / X

Strat de recultivare, inierbare

mp                     UJ /   ' /CTlA .nsc Ecogis Design sf<i

g) Laboratoarele Antreprenorului si testele care cad in sarcina sa

Antreprenorul are sarcina de a pune in opera materiale, elemente, aparate, care trebuie insotite de buletine de calitate, de proveniența, precum si certificate de garanție.

Acestea vor fi puse la dispoziție la cererea oricărui organ de control privind calitatea lucrărilor, sau la cererea proiectantului, si a beneficiarului.

sc Ecogis Dcsign SRL

SECȚIUNEA II: Memorii tehnice pe specialități

Soluția de închidere a depozitului de deșeuri este: o strat suport de minimum 0,50 m grosime cu k >1x10-4 m/s realizat din materiale granulare;

o strat de drenaj pentru gazul de depozit realizat din geocompozit de drenaj gaz de depozit k > 1x10'4 m/s;

o impermeabilizarea cu geocompozit bentonitic avand masa totala pe unitatea de suprafața 6000 ■g/m2

o strat de drenaj pentru apa pluviala realizat din geocompozit de drenaj apa infiltrata avand k > 1x10'3 m/s;

o strat de acoperire din pamant de minimum 1 m grosime, din care partea superioara de 0,15 m trebuie sa fie din pamant imbunatatit (sol vegetal)

a) Memoriu sistematizare si terasamente

Prin sistematizare se înțelege relocarea deșeurilor in corpul depozitului, astfel încât corpul depozitului sa fie profilat la taluzurile stabilite si sa fie restrânse intr-un perimetru astfel proiectat, incat forma finala a acestuia sa respecte cerințele legislației de mediu.

Lucrările de terasamente se executa in baza prevederilor STAS 2914/84 Terasamente-condiții tehnice generale de calitate.

Aceasta operațiune este necesara pentru a respecta suprafețele de teren aferente celuleleor C1-C5.

Executarea lucrărilor de relocare a deșeurilor in corpul depozitului includ operațiunile de săpare cu excavator cu cupa si împingere cu lama buldozerului, împingere dinspre exterior către mijlocul amplasamentului, modelare si compactare a deșeurilor, in perimetrul stabilit, conform planului de situație si pofilelor de închidere anexate.

Aceasta operație este necesara pentru:

 • -  Suprafața ocupata de depozitul închis sa respecte proiectul de execuție;

 • -  Asigura accesul la instalațiile de monitorizare (instalațiile de colectarea a gazului de depozit)

 • -  Asigura ccesul pe platforma superioara a depozitului;

 • -  Permite construirea sistemului de canalizare pluviala

Suprafața ocupata efectiv de depozitarea deșeurilor este in prezent conform măsurătorilor topografice de cca 65 000 mp (suprafața luata ca baza de referința in calculele de volume)

Suprafața in plan ocupata de închiderea proiectata este de 47 900 mp reprezentând forma finala a închiderii exclusiv canalele de colectare a apelor pluviale si drumul de inspecție perimetral, aceasta respectând parametrii autorizați (in construcția si operarea depozitului ecologic);

1 j

,..T-Q/'..ȚîȚA.'" -V\  Ț,,

Sistematizarea depozitului se va face sub forma de trunchi de piraififaalpțț baza neregulata dictata de forma proiectata a celulelor de depozitare:                      ■ , J /


 • - panta transversala a calotei cca 5%,

 • - taluz corp depozit: 1:2.

sc Ecogis Design SRI.

 • - suprafața pe care se executa sistematizarea verticala: 33 0001 mp;

 • - corpul depozitului va fi sprijinit la baza cu un prism drenant din refuz de ciur sort 31-70 mm. local având următoarele dimensiuni: b= 0,5 m, mext=2, mint=1, h=0,80 m.

b) Memoriu tehnic etansare si drenaj

După profilarea si compactarea deșeurilor in corpul depozitului se aplica un sistem de impermeabilizare/drenaj, care consta in :

• Strat de susținere cu grosimea de 0,50 m.

Stratul de susținere este insatlat pe corpul depozitului ca parte a acoperirii temporare efectuate de Operator.

Condițiile tehnice pentru stratul de susținere sunt:

Pe suprafața nivelată a deșeurilor se aplica un strat de susținere cu o grosime minima de 50 cm si o grosime maxima de 1,00 m, care se nivelează. Stratul de susținere trebuie sa permită pătrunderea gazului, iar valoarea coeficientului de permeabilitate trebuie sa fie >= 1 x 10^ m/s. Stratul trebuie sa asigure preluarea sarcinilor statice si dinamice, care apar odata cu realizarea sistemului de impermeabilizare. Modulul de elasticitate la suprafața trebuie sa fie de minim 40 MN/m1. Ca material pentru stratul de susținere se pot utiliza deseurile din construcții si demolări, pamantul excavat, cenușa, deseurile minerale adecvate sau materiale naturale. Conținutul de carbonat de calciu nu poate depăși 10% (masa). Stratul de susținere nu are voie sa conțină componente organice (lemn), materiale plastice, asfalt cu conținut de gudron, fier/otel si metale. Marimea maxima a granulelor materialului nu poate depăși 10 cm. Stratul de susținere trebuie sa fie omogen si rezistent la eforturi in mod uniform, suprafața trebuie sa fie plana si nivelată. Nu se poate utiliza material coeziv.

• Strat de colectare a gazului de depozit;

Se va realiza din geocompozit de drenaj gaz de depozit compus din doua straturi de geotextil cu rol de filtrare si un miez drenant;

Condițiile tehnice ale geocompozitului pentru drenajul gazului de depozit sunt:

Rezistenta max. la tracțiune, MD/CMD (EN ISO 10319)

Medie minima: MD 15 kN/m /CMD 15 kN/m

-—Rezistenta la poansonare~statica-fEH ISO 12236):---------------------------------

Medie minima : 2,5 kN

- Debit drenat (EN ISO 12958)

q la 20kPa; i=1,0     0,80 l/(s m)

q la 100kPa; i=1,0   0,80 l/(s m)

• Stratul de impermeabilizare                               05' /b\ r

Se va realiza din geocompozit bentonitic; A fost ales un material cjaje șa fâspundă.^erintelor din Normativul tehnic privind depozitarea aprobat cu               '

OM 757/2004. fespe@tiA?sa l așjgur^


SC Ecogis Design SRL

impermeabilizarea echivalenta cu cea a unui strat mineral de grosime minima de 0,50 m si cu coeficient de permeabilitate < 5 x 10'9 m/s.

Pentru etanșarea depozitului care se închide definitiv este prevăzut a se folosi un geocompozit bentonitic constând dintr-un strat de bentonita de sodiu aflat intre un geotextil tesut si unul netesut, fixate impreuna pentru a asigura ranforsarea interna. Ranforsarea interna minimizează migrarea argilei, permițând astfel geocompozitului bentonitic sa-si păstreze o permeabilitate redusa si o performanta maxima, intr-o varietate larga de condiții de teren.

• Strat drenaj apa pluviala infiltrata prin stratul de acoperire

Stratul de drenaj pluvial, pentru apa de infiltrație din stratul de recultivare, se realizează dintr-un material compozit, (georețea din PEHD cu filtru pe ambele părți), poziționată peste geocompozitul bentonitic.

Condițiile tehnice ale geocompozitului pentru drenajul gazului de depozit sunt

Rezistenta max. la tracțiune, MD/CMD (EN ISO 10319)

Medie minima: MD 15 kN/m / CMD 15 kN/m

Rezistenta la poansonare statica (EN ISO 12236):

Medie minima: 2.5 kN

- Debit drenat (EN ISO 12958):

q la 20kPa; i=1,0     1,00 l/(s-m)

q la 10OkPa; i=1,0    1,00 l/(s m)

• Strat de recultivare, g = 1,00 m ;

Peste salteaua drenantă se va continua închiderea cu un strat de pământ argilos in grosime de 0.85 m, iar peste acesta se va pune un strat de pământ vegetal in grosime de 0.15 m, care va fi insămantat cu ierburi perene.

Stratul de recultivare va avea o grosime totala > 1,00 m. Stratul de recultivare nu se compactează.

Ca material pentru stratul de reținere a apei se va folosi pământ din gropi de împrumut. Se va alege un material ușor coeziv care impiedica uscarea stratului, asigurând astfel umiditatea necesara pentru rădăcinile plantelor. Plantarea arbuștilor este permisa numai după minim 2 ani de la insămantarea cu iarba, când pot fi plantate numai specii de arbuști cu rădăcini scurte.

Pentru execuția etansării cu materiale geosintetice nu sunt admiși decât instalatori acreditați


de ÎNCERC si agreați de furnizorul de materiale. Tehnologia si utilajele utilizatg trebuie sa fie agreate de MLPAT-INCERC.                                           V*            Ci,

/C") '' ' ’ \

Instalatorul de materiale geosintetice va face dovada posibilității de a'efeotuaprobele rțistnjctive si nedistructive impuse in caietul de sarcini si normativele specifice materia[|loț geoșjpletfcei' '

li *

sc Ecogis Ofsign srl

 • c) Sistem de colectare si drenaj apa pluviala

Sistemul de colectare si drenaj asigura managementul următoarelor categorii de ape convențional curate:

 • -  apa de infiltrații - drenata cu un geocompozit (saltea drenantă) la baza stratului de recultivare

 • -  apa de suprafața scursa pe taluzurile depozitului

Canalele perimetrele sunt executate in săpătura deschisa de forma trapezoidala, avand următoarele caracteristici: hmin = 0.50m, b = 0.50m, B = variabil. Geocompozitul bentonitic care se prelungește de pe depozit se ancorează pe malul canalelor. Peste geocompozit in zona rigolelor se va poziționa un pereu din dale de beton cu grosimea de 10 cm, pozat pe un strat de nisip de 10 cm.

Apa colectata la nivelul bermei este evacuata in canalul de la baza depozitului prin interrnedul casiurilor proiectate.

Apă colectata de canalele de garda perimetrele va fi descărcata Conform Autorizației de Gospodărirea Apelor

 • d) Sistem de colectare si tratare a gazului de depozit

Sistemul de ardere a gazului de depozit include în prezent 8 puțuri, aferente celulelor 1 și 2, si 12 puțuri aferente celulelor 3,4,5; și o instalație de colectare a gazului de depozit pe care îl trimite la unitatea cu flacără pentru ardere. Toate conductele din cele 20 puțuri de captare biogaz se termină la capătul puțului cu o ramificație laterală care face legătura la rețeaua de conducte orizontale. Capătul puțului este realizat din PEHD și este echipat cu supapă de siguranță, puncte de acces pentru debit, temperatură și eșantionare. La ramificația din capătul puțului este montat un ventil fluture care ajută la controlul gazului de depozit din puțul respectiv. O conductă specială, confecționată din PEHD flexibil este utilizată pentru conectarea la conducta orizontală de transfer. Fiecare put de colectare a gazelor este conectat la stația de colectare a gazului. Țevile de colectare a gazului sunt instalate cu o pantă de cel puțin 5% în raport de stația de colectare a gazului, pentru a evacua apa condensată din interiorul conductei.

Aceste țevi sunt prevăzute cu dispozitive flexibile care permit conectarea la stația de colectare fără deteriorări cauzate de tasare, forțe de presiune, forțe transversale și forțe de torsiune. Țevile și conexiunile flexibile sunt confecționate din PEHD. Diametrul țevii de colectare este de cel puțin 90 mm. Țevile de eolnntnrn a gnziilni ni int-anhipata cu valva-fluturaJa-cnnexii inea lor la stația de colectare, ajutând la controlul

gazului de depozit din conducta respectivă și permițând oprirea debitului de gaz.

Conductele sunt protejate împotriva înghețului prin pozare în statul de pământ utilizat la închiderea depozitului. Rețeaua de colectare a gazului de depozit este de tip arboricol cu un colector principal telescopic în care sunt conectate conductele de colectare aferente fiecărui puț în parte. Acest colector principal este conectat la bazinul de colectare a condensului și la sistemul de aspirație aferent unității de ardere controlată a gazului de depozit.

Pentru arderea biogazului a fost achiziționată și montată, în partea de SV a celulei 1, o faclă pentru ardere gaz la temperaturi înalte model VTP 600/300. Structura faclei are un înveliș exterior din material rezistent la coroziune. Acesta este un înveliș dotat cu izolare din fibră de ceramică, rezistent la temperatura de 1250°C. Spațiul interior este protejat de un înveliș circular împotriva condițiilor climatice. Facla eștei. echipată cu arzător de aprindere pentru biogaz. Arzătoarele de mașter și de aprindere sunt atmosferice, verificarea flăcării este asigurată de sonda UV. Admisia de gaz principală este echipată cu protecție de.deflag'rație cțj< senzor de temperatură și supapă electromagnetică de oprire rapidă. Sistemul de control aUlomat este feituaf.


în consola de distribuție de lângă flacără.                                            .■                     ,,

Admisia aerului necesară întreținerii arderii este controlată cu ajutorul a doua supape de tiț/jaluzele ’ Arderea biogazului are loc în camera de ardere, și, prin urmare, flacăra este pracțic’invtzibife.'

X x.

sc Ecogis Design SRL

Perioada în care gazul arde în camera de combustie este mai mare de 0,3 secunde la o temperatură de 1.100°C.

Caracteristicile faclei sunt următoarele:

înălțime arzător - 7,5 m;

Capacitate maximă - 300 m3/h;

Temperatură de ardere -1000 - 1200 °C.

 • e) Drumuri de inspecție si tehnologice

Pentru accesul pe corpul depozitului se amenajeaza un drum de acces (drum tehnologic) astfel:

Lungime drum drum tehnologic L= 190m

Profilul in lung - panta 8.2%

Lățime drum: 8.00 m

Profil transversal tip:

 • -  Strat balast 10 cm

 • -  Geogrila ranforsare

 • -  Piatra sparta 20 cm

 • -  Rigola colectare ape pluviale

 • -  Bordura 20x25 cm pe fundație din beton 30x15 cm

 • -  Panta 2.5% spre interiorul depozitului

Berma de acces pe corpul depozitului

Lungime L~ 681.6 m

Profilul in lung - panta max 8.1%

Lățime drum: 5.00 m

Profil transversal tip:

 • -  Piatra sparta 20 cm

 • -  Rigola colectare ape pluviale

 • -  Panta 2.5% spre interiorul depozitului

SECȚIUNEA III: Breviare de calcul

i

Breviar de calcul                                                        ț

■î

Calculul stabilitatii straielor de acoperire                                             l

I

Alunecarea stratelor de acoperire reprezintă una dintre problemele importante ce pot afecta închiderea depozitelor de deșeuri.

Stratele de acoperire sunt:

 • -  Strat vegetal cu grosime de 15 cm.

 • -  Strat de acoperire pamant local cu grosime de 85 cm.

 • -  Geocompozit permeabil de separație si filtrare cu greutate 600 g/m2 realizat din geotextil permeabil, miez drenant, geotextil permeabil.

Strat de impermeabilizare realizat din geocompozit bentonitic cu adaos de polimeri cu grosimea de 2 cm.

Geocompozit permeabil de separație si filtrare cu greutate 600 g/m2 realizat din geotextil permeabil, miez drenant, geotextil permeabil.

Calculul stabilitatii este făcut pentru stratele aflate deasupra impermeabilizarii depozitului de deșeuri.

Scopul calculului este demonstrarea pe baza calculelor geotehnice ca prin soluția tehnica aleasa se obține Factorul de Siguranța (FS) acceptabil in detrimentul instabilității taluzului.

CONSIDERAȚII GEOTEHNICE

Consideram ipoteza pantei cu lungime infinita de grosime unifonna, strat amplasat pe o suprafața plana (stratul de impermeabilizare).

sc Ecogis Oesign snt

_ ^FReactiune _ /VtanJ _ fFcos/Jtand _ tan

FActiune W sin /3     W sin fj     tan 0

Ecuația simplificata a factorului de siguranța

Considerații suplimetare luate in calcul:

 • -   Lunigimea finita a pantei

 • -   încărcări datorate utilajelor

 • -   Inarcari datorate forțelor generate de infiltrația apei in stratul de acoperire

 • -  Forte datorate seismelor

ANALIZA SITUATIILRO CE POT DUCE LA ALUNECAREA TALUZULUI

Forte gravitaționale


a(FS)2+b(FS)+c=0 (2)

unde:


se Ecogis Design SRL

a = (WA - NA cosPjcosP

b = -[(WA-NA cosP)sinpian<J>

+ (Na tan5 + Ca)sinpcosp

+ sin p(C + Wp lan <|>)] c = (NA tan8 + Ca)sin2 Pian <j>

Forte datorate infiltrației

Cazul 1. Infiltrație orizontala


Fig.4 Ecuația de echilibru pentru panta de lungime finita si acțiunea forțelor datorate infiltrație

Rezulta:

a(FS)2 + b(FS) + c = 0

unde:

a = sinpcosp -■ Uco'" 3 i- U

h = - WA sin “ P lan <t> -r-1;h sin |1 cos P ian e

- N A cos p ian 8 - (W p - l' v ) ian o

c - N a sinPtan6tan0

Cazul 2. Infliltratie paralela cu pantaFormula de calul ramane cea de la punctul precedent cu schimbarea definițiilor substituției astfel:

yl. Vt(h - hu)(2Hcosp'~(h + hu))

A “   ........

sin 20

Ysaltl(hw)(2Hcosp-hw)


4-


sin 20

_ Yw1’* tvs0(2H cos0 - hw) ■^n “

11 * r r ut d

sin 2(3

SC ECOGIS OrsiGN SRL

Acțiunea cutremurului

Rezulta

a(FS)2 4- b(FS) + c = 0

Unde:

a=(^sWA + NA sinp)co.sP-hCsWpcusP b = ~[(CS W A + N A sinp) sin 01an o

+ (N'a ian 6 + Ca )cos* |5

r (C + Wp ian 0) cos (5 j

c =(Na ian6 + Ca) cos (5 sin 0tan0

Calcul numeric

sc Ecogis Design Stil

Lungimea pantei : L= 30 m

Unghiul: (3=26.56°

inaltime strat acoperire : h= 1 m

înălțime strat drenaj: har= 0.015 m

Permeabilitate strat acoperire : k=0.00001 cm/s

Permeabilitare strat drenaj: kd,=0.2 cm/s

Intensitatea ploii de calcul: i= 3mm/h (conform Zona 10 STAS 9470-73)

Coeficient de scurgere : <I>=0.4 (conform STAS 1846 - 90)

Greutate specifica-a stratului-de.acoperire : y=18 kN/m3__________

Greutate specifica a stratului de acoperire saturat: 7sai=21 kN/m3

Unghi de frecare interna a stratului de acoperire : <j>= 30°

Unghi de frecare intre impermeabilizare si stratulde drenaj: <ț>= 28°

Date rezultate

Gradient = 0.446

Scurgere efectiva : 2.64 mm/h

Cantitate infiltrata(maxima teoretic- fara a lua in considerație evapotranspiratia): 0.36 mm/h Debitul de apa: 0.023 m3/h

Debitul maxim admisibil: 0.048 m3/h

Capacitatea stratului de drenaj: 2.137 >1

Capacitatea stratului de drenaj trebuie sa fie >1 pentru a evita saturarea.

Rezulta

FS = 1.1 >1

Rezultat acceptabil

Calcul Factor de Siguranța incluzând acțiunea cutremurului

Date de intrare suplimentare                                                       -o .

ag = 0.15g conform STAS P100-1/2013

i

Rezulta FS= 1.487 >1 Rezultat acceptabil cu acțiunea cutremurului             '■

Rezulta FS= 2.234 >1 Rezultat acceptabil fara acțiunea cutremurului

SC EcOGIS DeSIGN SRL

BREVIAR DE CALCUL STABILITATEA MASIVULUI DE DEȘEURI

Caracteristicile geotehnice pentru terenul de fundare și deșeuri existente

Terenul de fundare este alcătuit din prafuri nisipoase argiloase platic vartoase in bază pentru care s-au considerat parametrii rezistenței la forfecare în funcție de rezultatele încercărilor de forfecare directă efectuate în studii geotehnice (1).

Pentru deșeuri, valorile de calcul au fost preluate din literatura de specialitate (2).

 • -  terenul de fundare:

o 0 = 15°; 0c= — => 0c — 12°

1-25

O Cn=10 kPa, Cc= Cn/1.25=B

o Y=18kN/m3

 • -  deșeu:

o 0n = 28°

o Cn= 32 kPa

o y=19 kN/m3

Unde <j>n,cn sunt valori normate iarț/ț.,c. sunt valori de calcul ale parametrilor rezistenței la forfecare.

Acțiunea seismică

Din punct de vedere seismic, zona cercetată este caracterizată de valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag = 0.15g pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 100 ani și perioada de control (colț) Tc = 1.0 sec (conform „Codului de proiectare seismică -Partea l - Prevederi de proiectare pentru clădiri" - indicativ P 100-1/2013).

Forțele de inerție (acțiunile seismice) generate de oscilațiile masivelor de pământ în mișcarea seismică au următoarele două componente:

- k>, =a-k<

 • - k\. = 0.5-kh

în cazul versanților și al taluzurilor, pentru valoarea 0 se admite o variație liniară pe înălțime, astfel:

 • - la bază: a = 0.5

a = 0.5- pentru A < 15°

- la partea superioară (coronament): a - 0.6pentru \ 5a < /} < 30°

a 0.7 - pentru(5 > 30°

V' unde □ este unghiul mediu de înclinare a taluzului (versantului) față de orizontală’;' A-w r' în calculele practice de stabilitate se poate accepta o valoare medie a coeficientului Qj’ semisuma valorilor respective pentru bază și pentru partea superioară a taluzulâi.

sc Ecogis Dfsign SRL

în cazul particular al depozitului egologic de la Fratesti, componentele orizontală și verticală sunt:

 • - /c,, = a■ ks =>kh = 0.5 • 0.2 => kh = 0.1

 • -   = 0.5 •   =>   = 0.05

Stabilitatea locală a masivului de deșeuri profilat

Pentru evaluarea stabilității locale a masivului efectuate calcule de stabilitate cu programul de calcul GeoSlope W 2007.~

Calculele au fost efectuate atât în gruparea fundamentală cât și în gruparea specială de acțiuni (cu luarea în considerare a acțiunii seismice, ag = 0.15g) pentru profilele de dig propuse.

Rezultatele sunt:

SC ECOGIS Dt5IGN SRl


Figura 2 Metoda Morgenstern-Price

FS= 1.717


FS= 1.225

,                     c.,

, - V\

* /V,'


sc Ecogis Disign SRL

Figură 7 Metoda Morgenstern-Price calcul alternative

FS= 1.393

Figură 8 Metoda Bishop celulele C4-C5

sc Ecogis Dfsign sul


Flgură 10 Metoda Morgenstem-Price celulele C4-C5
sc Ecogis Design sul

SECȚIUNEA IV: Caiete de sarcini

Proiect: „închiderea depozitului de deșeuri solide urbane si

industriale asimilabile Mofleni Celulele C1-C5”

BENEFICIAR SC ECOSUD SA

CAIET DE SARCINI PENTRU REALIZAREA SISTEMATIZĂRII SI TERASAMENTELOR

Cuprins

Domeniu de aplicare

Scopul lucrării..........

Prevederi generale

Ordinea de execuție a lucrărilor

Pichetajul lucrărilor

Lucrări pregătitoare__________________________________________________________________________—

Executia săpăturilor si umpluturilor in corpul depozitului

Pregătirea stratului de susținere

Execuția umpluturilor din pamant in stratul de recultivare..........

Realizarea transeei de ancoraj

Condiții tehnice la execuție

Caiet de sarcini pentru realizarea Sistematizării si terasamenteior

DOMENIU D£ APLICARE . T-'.-". /l/Ț, •' A ; • Vj:/. ;      <'■          .

Prezentul caiet de sarcini se refera la executarea lucrărilor de terasamente pentru „închiderea depozitului de deșeuri solide urbane si industriale asimilabile Mofleni Celulele C1-C5".

Caietul de sarcini cuprinde condițiile tehnice comune ce trebuie sa fie îndeplinite la realizarea profilării si acoperirii depozitului de deșeuri.

Prezentul caiet de sarcini are la baza planșele de detaliu si piesele scrise

SCOPUL LUCRĂRII     . ■ -                                         I

Realizarea profilului proiectat in profil transversal, longitudinal precum si respectarea pianului de profilare al corpului depozitului.

Prezentul caiet de sarcini are la baza planșele si piesele scrise menționate in Proiectul Tehnic si detalii de execuție

PREVEDERI GENERALI

Executarea lucrărilor de terasamente are ca scop:

 • -  amenajarea suprafeței depozitului prin excavare, transport, depunere si nivelare la cotele proiectate si compactare a corpului depozitului de deșeuri

 • -  realizarea stratului suport a materialelor geosintetice de impermeabilizare

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt valabile pentru orice unitate de execuție care realizează lucrările de terasamente.

La executarea lucrărilor de terasamente vor fi respectate prevederile din standardele si normativele in vigoare, in măsură in care completează si nu contravin prezentului caiet de sarcini precum si recomandările suplimentare pe care proiectantul si beneficiarul le vor considera necesare pe parcursul execuției lucrărilor.

La execuția lucrărilor de terasamente se vor respecta prevederile din următoarele standarde si normative in vigoare:

 • -  C169/88 - Normativ privind execuția lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile si industriale;

 • -  STAS 2914/84 - Lucrări de terasamente. Condiții tehnice generale de calitate.

Eventualele masuri constructive adiacente legate de realizarea lucrărilor de terasamente fata de prevederile prezentului caiet de sarcini, vor putea sa fie solicitate pe parcurs executantului de către beneficiar cu avizul proiectantului. Dispozițiile de șantier date de beneficiar si de proiectant, cu respectarea normelor legale in vigoare, au aceeași putere ca si proiectul de execuție, din punct de vedere al verificărilor de executat,,- ’

Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a condițiilor de executare a " lucrărilor, cu rezultatele obținute in urma determinărilor si incercarilor. In cazul in- care vreun rezultat provenit dintr-o verificare vizuala sau incercare efectuata pe parcurs, referitoare la rezistenta, stabilitatea, durabilitatea sau funcționalitatea lucrărilor, depasesc in sens defavorabil abaterile admisibile prevăzute in proiect sau prescripțiile tehnice, decizia asupra continuării lucrărilor nu va putea fi luata decât pe baza acordului dat in scris de beneficiar, cu avizul proiectantului.

După terminarea fiecărei faze de lucrări, delegații beneficiarului, antreprenorului de specialitate si de la caz la caz cu proiectantul vor intocmi procese verbale de recepție in care se va consemna ca execuția s-a desfasurat in conformitate cu recomandările din proiect, inclusiv cele din prezentul caiet de sarcini. Totodată, in aceste documente se vor arata eventualele remedieri efectuate pe parcurs in.vederea obținerii calitatii necesare a lucrării si se vor preciza masurile impuse in continuare la execuție

Nu se considera valabile procesele verbale de recepție calitativa incheiate numai de constructor.

--Cade-in-sarcina-antreprenorului-general-eonvocarea-eomisiei—pre-zent-a-partilor-semnatare fiind obligatorie. Acestea sunt: constructor, beneficiar, eventual proiectant.

Nu se admite trecerea la o noua faza de execuție inainte de incheierea procesului verbal referitor la faza precedenta, daca aceasta urmeaza sa devină lucrare ascunsa. Daca se constata neconcordante fata de proiect sau fata de prevederile prescripțiilor, se vor stabili si consemna masurile necesare de remediere. După executarea remedierilor se va proceda la o noua verificare si la incheierea unui nou proces verbal.

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, Hotararea Guvernului nr. 766/1997, Hotararea Guvernului nr. 343/2017, standardele si normativele tehnice in vigoare, se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrărilor.

Ordinea de execuție a lucrărilor

Realizarea lucrărilor de terasamente presupune următoarele operații:

 • -  eliberarea terenului de orice obiecte sau construcții prezente, înlăturarea depunerilor existente de deșeuri sau a altor umpluturi, daca este cazul;

 • -  trasarea lucrării si montarea țărușilor si a pichetilor

 • -  săpături si umpluturi in corpul depozitului pentru realizarea cotelor si pantelor proiectate

 • -  incarnarea si transportul deșeurilor in perimetrul stabilit pentru închiderea finala in depozit, cu auto (toate deseurile din aria proiectului vor fi comasate in perimetrul de închidere finala)

-=—copactarea deșeurilor profilate-------------------------------------------------

 • -  executarea stratului de susținere

 • -  executarea stratului colector pentru gaz de depozit

 • -  realizarea transeei de ancorare a materialelor geosintetice

 • -  executarea stratului de recultivare (după asternerea straturilor de etansare conform Caiet de sarcini specific)

 • -  realizarea umpluturii deasupra cotei transei!, după poziționarea materialelor geosintetice

 • -  realizarea stratului de acoperire inclusiv stratului de sol vegetal

 • -  construirea canalelor de garda care vor asigura colectarea apelor de suprafața de pe taluzurile depozitului inchis si evacuarea lor dirijata in receptori naturali din zona

Execuția lucrărilor

Pichetajul axei lucrării va fi efectuat de antreprenor, utilizând schița de trasare pusa la dispoziție de proiectant. Vor fi materializate pe teren toate punctele importante ale lucrării prin picheți cu martori, iar vârfurile de unghiuri prin borne de beton legate de repere aflate in afara amprizei lucrării, pe baza schiței de trasare pusa la dispoziție de Proiectant.

Materializarea lucrărilor proiectate pe teren se va face la începerea execuției pe baza schiței de trasare, a planului de situație si a reperilor de pe teren.

înainte de inceperea lucrărilor de terasamente, antreprenorul de terasamente trece la restabilirea si completarea pichetajului. Pichetii implantați in cadrul pichetajului complementar vor fi legați in plan si in profil in lung de aceiași reperi ca si pichetii din pichetajul inițial.

Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de profilele lucrării, antreprenorul de terasamente va materializa prin tarusi si șabloane următoarele:

« inaltimea umpluturii si/sau adancimea săpăturii in fiecare profil

» punctele de intersecție ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza).

» înclinarea taluzurilor

Antreprenorul de terasamente este răspunzător pentru buna conservare a tuturor pichetilor si a reperelor, de a restabili sau de a reamplasa rețeaua de picheți, daca este necesar.

In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrărilor este efectuata de către antreprenorul de terasamente, pe cheltuiala si răspunderea sa. Aceasta operație nu poate totuși sa fie efectuata decât după ce obține aprobarea inspectorului in scris, cu cel puțin 24 de ore in devans.

Cu ocazia efectuării pichetajului vor fi identificate de pe planul de situație si toate instalațiile subterane si aeriene, electrice, de telecomunicații sau de alta natura, aflate in ampriza lucrărilor in vederea mutării sau protejării acestora conform documentațiilor tehnice pentru predarea terenului liber de sarcini, antreprenorului de terasamente.

înainte de inceperea lucrărilor de terasamente se executa următoarele lucrări pregătitoare in limita zonei de lucru:

• verificare liniilor electrice: sa fie scoase din funcțiune, daca este cazul

» asanarea zonei de lucru prin indepartarea apelor de suprafața, daca este cazul

» identificarea si marcarea perimetrului depozitului final

In porțiunile de lucrare unde apele superficiale se pot scurge spre rambleu! sau debleul lucrării, acestea trebuie abatute prin șanțuri de garda care sa colecteze si sa evacueze apa in afara amprizei lucrării.

Antreprenorul de terasamente nu va trece la execuția terasamentelor inainte ca Inginerul sa constate si sa accepte execuția lucrărilor pregătitoare enumerate in prezentul articol.

Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu menționata in registrul de șantier sau intr-un Proces verbal.

JN CORPUL DEPOZITULUI

Mișcarea deșeurilor se efectuează prin excavarea, incarcarea si transportul deșeurilor din exteriorul perimetrului stabilit pentru depozitul final in interiorul acestui perimetru, umplerea golurilor si realizarea bermelor (după caz) si a calotei depozitului, care trebuie sa ajunga la forma si cotele din profile.

Deseurile din construcții (betoane) cu gabarite mari, vor fi concasate si utilizate in special la executarea stratului de forma. Dimensiunea maxima recomandata după concasare 100 mm.

Purtarea echipamentului de protecție (salopeta, mânuși de protecție, casca, filtru pentru aer) este obligatoriu pentru tot personalul care lucrează in perimetrul amenajării si -_pentru_vizitatori-autorizati-.-Acestia-nu-pot-circula-in-interiorul-santierului-decat-insotiti-de-responsabilul de șantier si numai după ce li s-a făcut instructajul de Protecție a muncii

Se vor construi drumuri de acces tehnologice cu pante de max. 10%

Sunt interzise cu desavarsire fumatul si focurile deschise in zona de lucru

Deseurile din săpătură vor fi împinse cu budozerul pe senile in straturi cat mai unforme cu grosimi de 20-30 cm si compactate energic cu compactoare specifice depozitelor de deșeuri sau cu compactor picior de oaie; greutatea specifica după compactare trebuie sa fie de min 0.8 t/mc.

In final trebuie ca depozitul sa aiba forma si dimensiunile din profilele si planurile de execuție.

Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregătire a amprizei de debleu (curatarea de deșeuri) sa fi fost verificat si recunoscut ca satisfăcător de către Inginer. Acest lucru trebuie, in mod obligatoriu sa fie menționat si in registrul de șantier si/sau prin încheierea unui PV.

Daca pare ca stabilitatea taluzurilor in zona depozitului nu este asigurata, antreprenorul de terasamente trebuie sa ia de urgenta masuri de consolidare si sa informeze imediat Inginerul

In timpul execuției debleelor (inclusiv a canalelor de garda perimetrale si/sau a canalului colector, după caz), antreprenorul de terasamente este obligat sa conducă pe -cat-posibil lucrarife-de-asa-maniora incat pamanturilo rozultate-si-care in mod obligatoriu— urmeaza sa fie așternute pe depozit, ca strat de forma, sa nu fie inmuiate de apele de ploaie.

Daca topografia locului permite o evacuare gravitaționala a apelor, antreprenorul de terasamente va trebui sa mențină o panta suficienta la suprafața pârtii excavate si sa execute in timp util șanțuri, rigole, lucrări provizorii necesare evacuării apelor in timpul excavarii.

Nu se vor crea supraadanciri in debleu. In cazul in care, in mod accidental, apar asemenea situații se va trece la umplerea lor conform modalităților pe care le va prescrie Inginerul lucrării si pe cheltuiala antreprenorului de terasamente.

Tolerantele de execuție pentru terasamentele in debleu, inclusiv cota bazei canalelor de garda este de + 0,05 m

Deseurile depozitate in amplasament sunt asimilate pământului in cadrul,acestui

Asternerea si compactarea pământului se face potrivit prevederilor din STAS 2914-84,

Asternerea pământului se va face in straturi uniforme, pe întreaga lățime a rambleului, in grosime maxima de 0.30 m.

Se recomanda ca pentru execuție sa se aleaga perioadele cele mai uscate din timpul anului. Când se prevede timp ploios se lucrează pe tronsoane limitate, astfel incat execuția sa se termine in cursul aceleiași zile. înainte de venirea ploilor suprafața rambleului va trebui nivelată si compactată pentru a nu ramane adâncituri, evitând astfel efectul infiltrațiilor.

Pe timp friguros nu se va admite ca lucrările de terasamente sa fie 'întrerupte in faze intermediare ale procesului tehnologic si executarea terasamentelor cu pamant inghetat.

Suprafețele straturilor intermediare ale umpluturii se vor compacta astfel incat sa nu ramana denivelări in care sa se adune apa.

Stabilirea utilajelor adecvate de compactare si a numărului optim de treceri ale utilajului pe fiecare strat se va face prin incercari pe un tronson experimental.

După executarea lucrărilor de umplutura se va trece la finisarea platformelor si taluzurilor prin nivelare si taluzare.

Taluzurile depozitului vor avea pante de 1 :2.0.

Prin nivelare se asigura o suprafața plana definitiva a suprafețelor care au denivelări de pana la 20 cm. Pentru asigurarea stabilitatii suprafeței nivelate este necesara o compactare ulterioara. Nivelarea se executa cu buldozere sau gredere.

Prin taluzare se asigura profilarea definitiva a taluzurilor. Taluzarea poate fi executata cu ajutorul autogrederelor, a buldozerelor sau a excavatoarelor cu braț telescopic.


PREGĂTIREA STRATULUI DE SUSȚINERE <

Straturile de acoperire din materiale locale si geosintetice vor fi realizate pe un strat de susținere executat din deșeuri din construcții concasate, care sa nu conțină pamant din excavatii, cu grosimea de min. 50 cm, avand un grad de compactare Proctor normal de 95-96% si o abatere limita de la umiditatea optima de compactare de ± 3 %, conform STAS 9850/89 si STAS 1913/13-83. Se accepta abateri de 5% la obținerea gradului de compactare pentru 10% din probe. Ca material pentru realizare a cestui strat se pot folosi si alte materiale (ex. nicip, deșeuri minerale adecvate sau materiale naturale cum ar fi refuz de ciur sau bolovani de rau) cu condiția sa respecte parametrii din Caietul de sarcini.

□eseurile voluminoase sau colțuroase, tăietoare vor fi îngropate mai adanc. Este recomandabil ca ultimul strat de deșeuri sistematizate sa fie realizat din deșeuri din construcții si demolări concasate, cu dimensiuni sub 100 mm, pe o grosime de minim 0,50 m. Acest strat se numește strat de susținere si are rolul de a prelua sarcinile statice si dinamice care apar in timpul si după aplicarea straturilor de închidere.

Stratul de susținere al platformei si al taluzurilor va fi îngrijit compactat, nivelat si completat, respectând cotele in profil in lung si in profil transversal si declivitatile prevăzute in proiect.

In ce privește cotele de execuție abaterile limita sunt: la cotele projectblui i 0,10 m / /O:.     '

!'     •      ! i A’-/'’'‘<

■.                                        . r J

Bl B


! RECULTIVARE


După executarea pachetului de închidere (strat drenant pentru gaze, geocompozit bentonitic, saltea drenanta pentru apa pluviala) acesta se acopera pe toata suprafața cu un strat de recultivare (pamant de umplutura cu grosimea de 0,85 m si un strat vegetal cu grosimea de 0,15 m).

Atât pamantul pentru stratul de recultivare cat si cel vegetal se aduc din gropi de împrumut. Pentru platforma, acesta se descarcă direct, se imprastie cu buldozerul si se finisează. Pentru taluzuri, se descarcă la piciorul taluzului, se disloca, se ridica pe taluz cu buldozerul si se finisează cu autogrederul.

Circulația cu utilaje pe suprafața depozitului, in vederea realizării straturilor, poate avea loc numai pe caile de circulație construite in acest scop, din deșeuri concasate rezu Itate din construcții sau pietriș . Drumurile utilizate in timpul construcției pot fi utilizate in final drept drumuri de inspecție, asa cum este prevăzut in proiect.

Impanarea stratului vegetal in corpul taluzului se face printr-o compactare ușoara cu tăvălugul lis.

Pe toata suprafața care urmeaza a fi inchisa se va așterne un strat de pamant vegetal cu grosimea de minim 0,15 m, care va fi ulterior insamantat cu iarba.

In vederea insamantarii, terenul se pregătește prin greblare si executarea de șănțulețe pe curba de nivel, in special pe taluzuri. Semințele se amesteca, se imprastie manual pe toata suprafața, după care se acopera cu pamant.

Insamantarea se încheie prin baterea pământului cu lopata si realizarea primului udat.

Stratul de recultivare NU SE COMPACTEAZĂ!


Transeea de ancorare va fi realizata înainte de instalarea materialelor geosintetice.

Transeea de ancorare se sapa manual sau mecanic si va respecta dimensiunile indicate in planșele prezentului proiect.

------Rimnnsiiin.ea.....transeeLaste Hr 1 m in plan orizontal si 1 m in plan vertical conform_____________ pieselor desenate.

La colturi se vor rotunji muchiile transeei pentru evitarea tăierii geocompozitelor. Transeea se va curata de pietre sau pamantul căzut pentru a nu fi prins sub geosintetice.

După așezarea straturilor de materiale geosintetice, transeea se umple cu material granular cu granulometrie mare.

Umplerea transeei de ancorare nu se va face in prezenta umidității.

Perioada optima de umplere a transeei in lunile iunie-august este dimineața intre orele 6 si 10 si după apusul soarelui intre orele 17 si 20 pentru a nu se transmite eforturi suplimentare de contracție.ICE LA EXECUȚIE


Controlul calitatii lucrărilor de terasamente consta in:

« verificarea trasării profilelor si amprizei lucrării

o verificarea pregătirii terenului de fundare (strat de susținere si strat colector pentru gaz) înainte de instalarea materialelor geosintetice

o verificarea calitatii si stării pământului utilizat

• controlul grosimii straturilor așternute

« controlul compactării terasamentului

o controlul formei si aspectului taluzurilor, a calotei superioare a depozitului si a suprafețelor ecologizate

Antreprenorul de terasamente este obligat sa tina evidenta de cate ori este nevoie in registrul de laborator a verificărilor efectuate asupra calitatii si greutății volumice in stare uscate a pământului pus in opera si a rezultatelor obținute in urma incercarilor efectuate privind calitatea lucrărilor executate.

Verificarea trasării profilelor si amprizei se va face inainte de inceperea lucrărilor de execuție a terasamentelor urmarindu-se respectarea întocmai a prevederilor proiectului.

Verificarea pregătirii stratului de susfinere

înainte de inceperea asternerii stratului pentru colectarea biogazului, după ce s-a executat umplutura pentru stratul de susținere si s-a compactat, se verifica planeitatea si integritatea acestuia.

Verificările efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verif icare a calitatii lucrărilor ascunse specificandu-se si eventualele remedieri necesare.

Controlul caracteristicilor suprafeței închise

Controlul caracteristicilor suprafeței inchise se face după terminarea execuției stratului de recultivare si consta in verificarea topografica a nivelmentului.

Tolerantele de nivelment impuse pentru modelarea stratului de susținere sunt ±0,10 m fata de prevederile proiectului. In ce privește suprafața finala a închiderii, platforma si taluzuri, tolerantele sunt ±0, 10 m. Controlul topografic al nivelmentului va fi făcut prin măsurători topo post-executie.

Programul de control privind asigurarea calitatii

In cadrul Programului de control privind calitatea lucrărilor executate, se efectuează verificări in faze pregătitoare si/sau in faze determinante, pentru lucrări ce urmeaza sa devină ascunse. Comisia de control a calitatii lucrărilor verifica daca partea de lucrări ce se verifica (stratul de susținere) s-a executat conform proiectului si prezentului caiet de sarcini. La aceasta faza se verifica: cota de execuție prin măsurători topo.

Pentru stratul de susținere, realizarea cotei proiectate si a gradului de compactare constituie faza determinanta.

Se vor avea in vedere următoarele abateri limita:

 • -   la ±0.20 m la fiecare profil;

 • -  la cotele proiectate:- 0.1 m, +0.2m fata de cotele din proiect;^'


 • -  înclinarea taluzurilor ±5%                                     ■

 • -  gradul de compactare mediu va fi mai mare sau egal cu 95% ;

 • -  gradul de compactare minim va fi mai mare sau egal cu 93%.

In urma verificărilor se incheie un proces verbal de lucrări ascunse (PVLA), in care se confirma posibilitatea trecerii execuției la faza imediat următoare.

Registrul de procese verbale de lucrări ascunse se va pune la dispoziția organelor de control, cat si a comisiei de recepție preliminară sau finala.

Controlul calitatii lucrărilor executate pe faze se efectuează in conformitate cu Programul de urmărire si control al calitatii lucrărilor executate, elaborat de Proiectant, insusit de Beneficiar si aprobat de ITC teritorial.

Documentele care se incheie sunt:

• Proces verbal de lucrări ascunse (PVLA): la faza determinanta pentru lucrările ce urmeaza sTdevtna-ascu nse_( FD)                          ................................—-----

In mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrării, se face verificarea calitativa a lucrărilor executate:

® trasarea si sablonarea lucrării

« pentru deseurile sistematizate in perimetrul depozitului final: realizare cota proiectata

« pentru stratul de susținere: realizare grosime strat si grad de compactare » pentru realizare strat colector biogaz: realizare cota proiectata/grosime strat » pentru stratul de recultivare: realizare cota proiectata o pentru canalele de garda: cota proiectata la baza canalului

Suprafața pe care urmeaza sa se instaleze materialele geosintetice trebuie sa fie neteda, lipsita de bolovani, materiale ascuțite, colțuroase sau de dimensiuni mari, rădăcini sau lemne, ce pot produce concentrări de eforturi, ducând la perforarea materialului.

Suprafața trebuie sa ofere un teren de fundare ferm, solid, fara variații bruște si pronunțate in panta hidraulica. Urmărirea nivelării se va face cu mijloace topografice clasice. Compactarea suportului se va realiza concomitent cu nivelarea.

In final, trebuie sa rezulte o suprafața plana fara fagase adanci, multiple denivelări locale sau discontinuități. Se admit denivelări de maxim +/-10 cm fata de cota proiectata.

Denivelările mai mari pot induce in straturile de etansare (geotextil, geomembrana, georetea), după acoperire, eforturi suplimentare de întindere.

Nu va fi permisa umiditatea excesiva sau prezenta ochiurilor de apa pe terenul unde urmeaza sa se instaleze geocompozitul bentonitic.

La preluarea suprafeței astfel pregătite, instalatorul va certifica in scris ca suprafața pe care va instala geocompozitul bentonitic si salteaua drenanta pentru drenajul pluvial este in stare corespunzătoare.

Teste

In continuare sunt detaliate numaul de teste pentru verificarea execuției lucrărilor:

 • -  Pantele taluzurifor: 25 /1000 mL

 • -  Cota la suprafața depozitului: : 25 / 5 000 m2

 • -  Planeitate: 25 / 5 000 m2

Testele asupra probelor prelevate se vor realiza doar in cadarul laboratoarelor autorizate (unde este cazul).

Recepția lucrărilor

Lucrările de terasamente vor fi supuse unei recepții provizorii si unei recepții definitive, conform reglementarilor legale in vigoare.

« Recepția la terminarea lucrărilor

• Recepția finala

La recepția provizorie se vor verifica:

 • -  concordanta lucrărilor cu prevederile standardelor si normativelor in vigoare si ale proiectului de execuție;

 • -  natura pământurilor din stratul de recultivare;

 • -  concordanta gradului de compactare realizat cu prevederile proiectului de execuție.

Verificarea se va face pe baza actelor constatatoare la recepția pe faze si a probelor luate la recepția parțiala pentru lucrările care in timpul execuției devin ascunse.

La recepția definitiva se va examina daca lucrările s-au comporta in bune condiții in cursul termenului de garanție si daca au fost întreținute corespunzător.

Reprezentanții executantului si ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepție ei avand calitatea de invitați.

Recepția lucrării se va face conform reglementarilor HG 343/2017 si ale Ordinului nr.31/N/2.10.95 al MLPAT-ISCLPUAT publicata in B.C. 4/96 : proceduri si instrucțiuni referitoare la calitatea in construcții: diriginti de șantier, lucrări de intervenție, faze de execuție determinante, categoria de importanta, inspecții, agremente tehnice, urmărirea speciala.

Recepția finala se va face după expirarea perioadei de garanție.

Proiect: „Închiderea depozitului de deșeuri solide urbane si industriale asimilabile Mofleni Celulele C1-C5”

SC ECOSUD SA

CAIET DE SARCINI PENTRU REALIZAREA STRATURILOR DE ÎNCHIDERE CU MATERIALE GEOSINTETICE

CAIET DE SARCINI

Art.1. Domeniu de aplicare

 • 1.1.   Prezentul caiet de sarcini conține condițiile tehnice pentru executarea straturilor de închidere cu materiale geosintetice a depozitelor de deșeuri

 • 1.2.   Caietul de sarcini conține condițiile tehnice care trebuie îndeplinite la executarea straturilor de închidere cu materiale geosintetice (geocompozit bentonitic, saltea de drenaj apa pluviala si gaz)

 • 1.3.   Prezentul Caiet de sarcini are la baza planșele si piesele scrise menționate in borderoul prezentului volum, valabile pentru execuția închiderii definitive a depozitelor de deșeuri

 • 1.4.   Se vor respecta condițiile impuse in HG 349/2005 privind depozitarea, Ordinul MMGA nr.757/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea si cele din Normativul pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcții NP 075-02, publicat in Buletinul Construcțiilor nr. 13 din 2002.

Art. 2. Scopul lucrării

 • 2.1.   Lucrarea are ca scop protejarea apelor freatice de contaminarea cu poluanți datorita infiltrării in sol a levigatului format in depozit, a apelor de suprafața datorita scurgeri de pe taluzurile de gunoi in canalele pluviale si a aerului datorita gazelor de depozit care se elimina necontrolat in atmosfera.

 • 2.2.   Lucrările de etanșare si drenaj constau in;

•s Așternerea saltelei drenante pentru drenarea gaze

Așternerea geocompozitului bentonitic (GCL)

S Așternerea saltelei drenante pentru drenarea apei pluviale

 • 2.3.   După sistematizarea deșeurilor, înainte de așternerea straturilor de etanșare se vor construi si puțurile pentru captarea gazelor de depozit si arderea controlata, după caz.

 • 2.4.   Lucrarea se măsoară la mp de suprafața etanșata si include:

S Așternerea saltelei drenante pentru drenarea gaze

S Stratul de etanșare propriu-zis din GCL (geocompozit bentonitic) Stratul de drenaj pentru apa pluviala din saltea drenanta

Art. 3. Prevederi generale

 • 3.1.    Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru orice unitate de execuție care realizează lucrările de închidere.

 • 3.2.   La executarea închiderii se vor respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare, in măsura in care completează si nu contravin prezentului caiet de sarcini, precum si încercările suplimentare pe care proiectantul si beneficiarul le vor considera necesare pe parcursul execuției lucrărilor.

 • 3.3.    Eventualele masuri constructive adiacente legate de realizarea închiderii, fata de prevederile prezentului caiet de sarcini, vor putea sa fie solicitate pe parcurs executantului de către beneficiar/inginer si/sau proiectant.

 • 3.4. Dispozițiile de șantier date de beneficiar/lnginer si de proiectant, cu respectarea normelor legale in vigoare, au aceeași putere ca si proiectul de execuție, din punct de vedere al verificărilor de executat.

 • 3..5. Instalatorul de geosintetice este obligat sa tina evidenta zilnica a condițiilor de executare a închiderii, cu rezultatele obținute in urma determinărilor si încercărilor.

  • 3.6.    In cazul in care vreun rezultat provenit dintr-o verificare vizuala sau încercare efectuata pe parcurs, referitoare la rezistenta, stabilitatea, durabilitatea sau funcționalitatea lucrărilor, depășește in sens defavorabil abaterile admisibile prevăzute in proiect sau prescripțiile tehnice, decizia asupra continuării lucrărilor nu va putea fi luata decât pe baza acordului dat in scris de Inginer, cu avizul proiectantului.

  • 3.7.   Este cu desăvârșire interzis a se proceda la executarea de lucrări care sa ascundă sau sa înglobeze defecte ale instalării straturilor de acoperire sau care sa împiedice accesul si repararea corecta sau consolidarea acestora.

  • 3.8.   După terminarea fiecărei faze de lucrări, delegații beneficiarului, instalatorului de geosintetice si, de la caz la caz, cu proiectantul vor întocmi procese verbale de recepție calitativa, in care se va consemna ca execuția s-a desfășurat in conformitate cu recomandările din proiect, inclusiv cele din prezentul caiet de sarcini. Totodată, in aceste documente se vor arata eventualele remedieri efectuate pe parcurs in vederea obținerii calității necesare a lucrării si se vor preciza masurile impuse in continuare la execuție.

  • 3.9.   Nu se considera valabile procesele verbale de recepție calitativa încheiate numai de constructor/instalator de geosintetice.

  • 3.10.  Cade in sarcina Instalatorului de geosintetice convocarea comisiei, prezenta părților semnatare fiind obligatorie. Acestea sunt: constructor, beneficiar, consultant, eventual proiectant.

  • 3.11.  Nu se admite trecerea la o noua faza de execuție înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedenta, daca aceasta urmează sa devină lucrare ascunsa. Daca se constata neconcordante fata de proiect sau fata de prevederile prescripțiilor, se vor stabili si consemna masurile necesare de remediere. După executarea remedierilor se va proceda la o noua verificare si la încheierea unui nou proces verbal.

  • 3.12.  Fazele determinante pentru etansare sunt:

•/ așternerea, suprapunerea si încastrarea saltelei drenate gaze

v'așternerea, suprapunerea si încastrarea geocompozitului bentonitic (GCL) ------------/ așternereaȚ-suprapunerea’si încastrarea saltelei drenante

 • 3.13.  Având in vedere importanta deosebita a straturilor de etanșare si drenaj apa pluviala infiltrata prin stratul de recultivare, pentru asigurarea siguranței protecției mediului si a funcționalității lucrării, beneficiarul, antreprenorul pentru terasamente si instalatorul de geosintetice au obligația de a urmări comportarea in timp a lucrărilor, luând masuri pentru remedierea deficientelor care pot sa apară si pentru menținerea obiectivelor in stare de funcționare.

Art.4. Ordinea de execuție a lucrărilor

 • 4.1. Fazele de execuție ale operațiunii de închidere sunt:

S Identificarea suprafețelor căptușite cu geosintetice

J Recepția suprafeței pe care urmează a fi instalate materialele geosintetice. (GCL si saltea drenanta)

•/ Determinarea formelor si dimensiunilor fâșiilor de geocompozit bentonitic, respectiv saltea drenanta

•/ Executarea zonelor de încastrare.

Așternerea geocompozitului bentonitic

/ Fixarea geocompozitului bentonitic in amplasament cu saci sau anvelope cu nisip si încastrarea la capăt

Așternerea saltelei drenante pentru apa pluviala

v' Asternere georetea protecție taluz

Pamant 80 cm

Art. 5. Identificarea suprafețelor ce se vor căptuși

 • 5.1.  înainte de începerea operațiunilor de finisare a suportului, se va întocmi un plan cu ordinea acestor operații si ale celor de așternere, suprapuneri si acoperire, cu detalierea drumurilor de acces si circulație, tipul de utilaj si mijloace de transport.

 • 5.2.  Se vor avea in vedere masuri de protecție si intervenție.

Art. 6. Determinarea formelor si dimensiunilor fâșiilor de geocompozit bentonitic si saltea drenanta apa si gaze

 • 6.1.  Forma pe care o au suprafețele pe care se aplica straturile de etanșare din materiale geosintetice este sub forma de calota, cu pante de minim 1% la partea superioara si taluzuri cu înclinarea cca. 1:2.

 • 6.2.  Debitarea, tăierea produsului se face din role furnizate din fabrica, cu foarfeci, cuțite bine ascuțite, sau cu flacăra oxiacetilenica in triunghiuri, trapeze, cercuri sau alte forme.

 • 6.3.  Este recomandat sa se așeze materialul pe o masa de trasare (platforma betonata) care sa asigure acuratețea dimensiunilor si formelor. In cazul suprafețelor plane de dimensiuni mari, debitarea este bine sa se facă direct, la fata locului, imediat după așternere.

 • 6.4.  Pentru întreaga suprafața care urmează a fi etanșata, constructorul își va întocmi propriul plan de instalare, in caroiaj, pentru urmărirea poziției de instalare a fiecărei role de material geosintetic.

 • 6.5.  Pe durata instalării, reprezentantul Instalatorului de specialitate va da cate un cod de identificare, sau un număr, fiecărui material in concordanta cu planul de instalare (instalarea ia fata locului poate fi revizuita cu aprobarea consultantului). Acest cod folosit va fi cunoscut si de Beneficiar/lnginer. El trebuie sa fie cat mai simplu cu putința. Planul de instalare al materialelor geosintetice va constitui o anexa din Cartea Construcției.

Art. 7. Executarea lucrărilor de încastrare

 • 7.1.  Instalarea geocompozitului bentonitic si a saltelei drenante se va face începând de pe calota si continuând pe taluz, pe linia de cea mai mare panta. Etanșarea va îmbrăca in continuare si canalul de garda, conform plan de detaliu.

 • 7.2.  încastrarea se va executa, conform planului de detaliu, după canalul de garda. Umărul de încastrare este la nivelul terenului si de aceea va fi protejat cu un cate prisrrî de pietriș pe ambele maluri ale canalului de garda.

 • 7.3.  Salteaua drenanta si geocompozitul bentonitic se lasă libere la capătul aval, atât pentru fâșiile care se derulează de pe calota cat si pentru cele care se încastrează după canalul de garda.

 • 7.4.  Salteaua drenanta si geocompozitul bentonitic se întind peste marginile calotei, respectiv ale drumurilor de inspecție, după caz, si se derulează pe taluz de sus in jos.

 • 7.5.  Este indicat ca la partea superioara a taluzului (sub berma si respectiv la marginea calotei) sa se lase o anumita rezerva de produs de circa 0,50-0,60 m, pentru ca in cazuri extreme, atunci când apar întinderi suplimentare pe taluz sa se reducă tensiunile prin derularea materialului (saltea drenanta si geocompozit bentonitic).

-7-6-—frarrșreea^de^aTicorare-T^ Ti executata de către Antreprenor la distanta si lățimea prevăzute in proiect, înainte de amplasarea materialelor geosintetice pe teren.

 • 7.7.  Daca tranșeea de ancorare este realizata intr-o argila sensibila la uscare, nu se va _ pregăti mai mult decât lățimea de geosintetice care se-poate instala intr-o zi pentru- a

minimiza uscarea si fisurarea argilei.

 • 7.8.  La colturi se vor rotunji muchiile tranșeei pentru evitarea tăierii materialelor geosintetice. Tranșeea se va curata de pietre sau pământul căzut pentru a nu fi prins sub materialele geosintetice. Umplerea transei de ancorare nu se va face in prezenta umezelii.

 • 7.9.  Perioada optima de fixare a geosinteticelor in tranșee: in lunile iunie-august este dimineața pe răcoare (intre orele 6 si 10) si după apusul soarelui (intre orele 17 si 20), când salteaua drenanta nu este dilatata, pentru a nu se transmite eforturi suplimentare de contracție in fâșia instalata

 • 7.10. Așternerea tuturor materialelor geosintetice se va face după planul de pozare .

 • 7.11. Planul va conține următoarele elemente:

dispunerea relativa a benzilor de materiale geosintetice

J forma benzilor si deci modul de debitare

S pozarea lor

J ordinea de așezare in lucru graficul si etapele de acoperire.

Art. 8. Schema de instalare a geocompozitului bentonitic/saltelei drenante (condiții comune)

 • 8.1.  Orientarea fâșiilor va tine cont de direcția solicitărilor ce vor apare in materialele

------instalate?—astfel—facat—rezistentele—maxime ate produsului vor coincide......-eu......sensul—

acțiunilor maxime.

 • 8.2.  De asemenea, sensul suprapunerii benzilor va avea in vedere:

J sensul de întindere a materialului de acoperire

■s direcția de curgere a apei, fenomenul de șiroire in caz de ploi pana la acoperire v7 pantele locale

s îmbinările la colt (intre 3 sau mai multe fazii de exemplu)

 • 8.3.  La așternere se vor asigura rezerve suficiente la margine pentru suprapuneri, contactul

cu alte elemente de construcție (puțuri pentru colectarea gazelor, încastrarea la muchia inferioara a taluzului dincolo de canalul de garda, etc).                                .....- •

 • 8.4.  Așternerea in sine se va face astfel:                                        / T ,

f pe suprafețe mari continue prin simpla derulare a rolelor manual sau mecanizat, de sus in jos pe taluzuri. Se va urmări in ambele cazuri o buna întindere care sa asigure contactul continuu cu suportul, evitarea formarii de încrețituri. Aceasta operațiune se realizează la capătul fâșiei, de obicei manual.

/ pe suprafețe cu curbura sau restrânse, unde derularea nu este posibila se vor utiliza fazii tăiate anticipat. La suprafețele curbe nu se admite așternerea direct din rulouri, situație in care se pot forma valuri locale.

Z la colturi in funcție de configurație, numărul de îmbinări se va reduce la minim.

z nici o îmbinare orizontala nu se va efectua la mai puțin de 1,5 m de baza taluzului.

/ când rola derulata nu trece de baza taluzului, partea de sfârșit se va tăia la un unghi mai mare de 45 0 pentru a minimiza eforturile de întindere din zonele sudate.

 • 8.5.  Structura suport trebuie sa fie stabila si fără elemente agresive.

 • 8.6.  Geocompozitul bentonitic se prezintă sub forma de rulouri. Rulourile trebuie protejate împotriva umezirii in timpul transportului si stocării.

 • 8.7.  Zonele de suprapunere trebuie sa fie perfect plane si curate. Lățimea minima a suprapunerilor este, in general 10-80 cm in funcție de zona in care se instalează materialul geosîntetic.

 • 8.8.  Se recomanda așternerea concomitenta a materialelor care formează pachetul de etanșare si lestarea lor cu saci de nisip sau anvelope uzate. Diferența de așternere intre cele 2 materiale va fi de maxim o fâșie.

Art. 9. Controlul de calitate pentru geocompozitul bentonitic/saiteaua drenantă gaze si apa

 • 9.1.  Controlul de calitate al geocompozitului bentonitic/saltelei drenante se refera la:

calitatea produsului (conformitatea cu fisele tehnice): respectarea planului de punere in opera;

calitatea protecției in dreptul suprapunerilor, respectiv a sudurilor; racordarea cu construcțiile anexe;

 • 9.2.  încercările minime care trebuie realizate pentru controlul de calitate al geocompozitului bentonitic/saltelei drenante se refera la rezistenta la întindere, rezistenta la rupere, rezistenta la străpungere, rezistenta la impact. Frecventa sondajelor de verificare va fi de 1 la 25 role.

Art. 10. Condiții atmosferice

1

 • 10.1. Instalarea nu se va face in prezenta umezelii sau a vântului puternic (împotriva vântului geosinteticele se lestează cu saci umpluți cu nisip).

Art. 11. Defecțiuni J

 • 11.1. Reprezentantul Instalatorului va urmări cum este amplasata fiecare fâșie de geocompozit bentonitic si respectiv de saltea drenantă si va inspecta rolele înainte de instalare.

 • 11.2. Specialistul Instalatorului va verifica următoarele:

daca geocompozitul bentonitic/saiteaua drenantă au fost avariate de echipamentul utilizat la manipulare sau pe perioada transportului;

daca geocompozitul bentonitic/saiteaua drenantă au fost afectate de căldura excesiva sau de scurgeri de hidrocarburi;

daca suprafața a fost avariata după inspectare;

daca suprafața este corespunzătoare pentru instalare;

- daca geocom’pozitul bentonitic/salteaua drenantă sunt curate si nu sunt avariate

 • 11.3. Reprezentantul firmei va informa pe consultant despre tronsoanele avariate si va hotărî împreună cu acesta care tronsoane se vor reface. Porțiunile avariate se vor remedia iar zona se va marca si suprafețele remediate se vor înregistra.

Art. 12. Condiții de calitate

 • 12.1. In toate situațiile in care se utilizează geosintetice (geocompozit bentonitic/saltea drenantă) trebuie asigurata verificarea calității produselor aprovizionate, precum si

------condi-țiile_coresp-unzătoar.e_de_manjp.utare_sj_d.ep_ozitare_aJor,.........astfel.......încât sa nu se degradeze.

 • 12.2. Condițiile de livrare de la producător prevăd ca baloturile sa fie etichetate, având marcate numărul lotului, caracteristicile de identificare si elementele dimensionale aile îmbinărilor (suprapunerilor).

 • 12.3. Fiecare lot de produs va fi însoțit de un certificat de calitate.

Art. 13. Recepția materialelor. Condiții de livrare.

 • 13.1. Recepția materialelor pe șantier comporta doua etape:

Verificarea corespondentei dintre elementele marcate pe etichete si cele din certificatul de calitate cu prevederile din contractul încheiat.

Verificarea prin încercări efectuate prin sondaj a unor caracteristici de baza care funcțional sunt esențiale in lucrările respective. Frecventa sondajelor va fi de 1 la 50 role pentru GCL si salteaua drenanta.

Pentru geocompozitul bentonitic utilizat vor fi verificate:

Rezistenta la tracțiune (EN ISO 10319)

Medie minima: MD 11 kN/m / CMD 11 kN/m Permeabilitatea la apa (ASTM D 5887): <5 x 10‘9 m/s Rezistenta la poansonare statica (EN ISO 12236): Medie minima: 2 kN

Pentru salteaua drenanta apa pluviala vor fi verificate: Rezistenta max. la tracțiune, MD/CMD (EN ISO 10319) Medie minima: MD 15 kN/m / CMD 15 kN/m Rezistenta la poansonare statica (EN ISO 12236) : Medie minima: 2.5 kN

Debit drenat (EN ISO 12958):                                      ---

q la 20kPa; i=1,0     1,00l/(s m)

q la 100kPa; i=1,0    1,00l/(s-m)

Pentru salteaua drenanta gaz vor fi verificate:

Rezistenta max. la tracțiune. MD/CMD (EN ISO 10319)

Medie minima: MD 15 kN/m / CMD 15 kN/m

Rezistenta la poansonare statica (EN ISO 12236):

Medie minima : 2,5 kN

- Debit drenat (EN ISO 12958)

q la 20kPa; i=1,0     0,80 l/(s-m)

q la 100kPa; i=1,0    0,80 l/(s-m)

Pentru georetea vor fi verificate:

Masa pe unitate de suprafață SR EN 9864 minim 690 g/mp f

Rezistență la tracțiune SR EN ISO 10319 Longitudinal minim 300 kN/m

 • 13.2. Celelalte caracteristici menționate in specificațiile tehnice conf. art. 15, 16 si 17 se accepta din Certificatul de calitate al producătorului.

 • 13.3. încercările de verificare si control se fac in laboratorul de șantier sau in laboratoare specializate.

 • 13.4. Geosinteticele sunt livrate sub forma de suluri. In funcție de dimensiunile si masa lor, sulurile vor fi manipulate manual sau cu utilaje de ridicare si transport.

 • 13.5. Materialele care vor fi puse in opera in acest proiect vor avea sigla CE si vor respecta Cerințele din Caietul de sarcini si Ordinui 757/2004 privind depozitarea. Antreprenorul va prezenta Inginerului listele cu frnizorii in vederea agreeari acestora.

Art, 14 Condiții de depozitare

 • 14.1. Condițiile de depozitare trebuie sa asigure păstrarea calității si integrității materialelor pana la punerea lor in opera. In acest sens, se va evita umezirea, înghețul, expunerea la lumina directa solara, precum si impurificarea materialelor cu praf sau noroi.

 • 14.2. O depozitare pe platforma special amenajata si acoperita sau in magazii închise, asigura toate aceste deziderate.

 • 14.3. Antreprenorul va pune la dispoziție spațiul (spatiile) de stocare cât mai aproape de lucrare pentru ca manipularea si transportul sa fie minimalizate. Spațiul de depozitare va fi protejat împotriva vandalismului, furtului, a traficului de vehicule, iar zona adiacenta va fi marcata.

 • 14.4. După descărcare, materialele geosintetice vor fi amplasate pe o suprafața dreapta, Gurata, libera de obiecte ce o pot avaria. Geocompozitul bentonitic va fi ferit de soare/precipitații si se recomanda a fi acoperit. Pentru salteaua drenanta nu sunt necesare acoperiri.

 • 14.5. Se vor verifica următoarele condiții, înainte ca materialele geosintetice sa se descarce:

daca echipamentul de manipulare utilizat la fata locului este adecvat daca nu exista un risc cat de mic pentru deteriorarea geosinteticelor si daca personalul care manipulează aceste materiale este instruit.

 • 14.6. După descărcare, reprezentantul Instalatorului, consultantul si reprezentantul Constructorului, vor face observații asupra tuturor rolelor avariate sau cu defecte.

 • 14.7. Aceasta inspecție se va desfășura fără derularea rolelor iar toate defectele descoperite se vor remedia înainte de instalare.

 • 14.8. La punerea in opera este necesar sa se supravegheze atent stocarea la punctul de lucru unde, cele mai frecvente neajunsuri sunt date de degradarea materialelor prin murdărire sau colmatare cu noroi

 • 14.9. De asemenea se va evita derularea cu mult înainte de așternere a geosinteticelor in amplasamentul lucrărilor.

 • 14.10. In situațiile in care materialul a fost afectat de degradări prin depozitare sau prin manipulare necorespunzătoare, porțiunea respectivă va fi îndepărtată

Art. 15. Saltea drenanta pentru apa pluviala. Specificații tehnice

 • 15.1 Produsul este alcătuit dintr-un strat de filtrare, un material de drenaj realizat din polipropilena sau miniconducte.

Miniconductele sunt din polipropilena 100% si sunt perforate la 45 de grade.

 • 15.2 Cerințele esențiale de calitate a produsului care se prevede a fi utilizat:

  Caracteristici

  Standarde

  Referința

  Valoare

  Masa pe unitatea de suprafața

  EN 9864

  ’Geotextil

  > 300 g/mp

  Masa pe unitatea

  > 462 g/mp

  Valoare nominala—

  de suprafața geotextil + tuburi

  Grosime

  EN 9863 -1

  Sub 2 kPa

  >4,0 mm

  Valoare

  Sub 20 kPa

  > 3,0 mm

  nominala

  Rezistenta la tracțiune

  EN ISO 10319

  Direcție longitudinala

  > 16 kN/m

  Valoare nominala

  Direcție transversala

  > 16 kN/m

  Alungire la întindere

  EN ISO 10319

  Direcție longitudinala

  > 100%

  Valoare nominala

  Direcție transversala

  >100%

  Rezistenta la poansonare piramidala

  G 38-019

  > 1,8 kN

  Valoare nominala

  Rezistenta la perforare dinamica

  EN ISO 13433

  < 5 mm

  Valoare nominala

  Rezistenta CBR

  EN ISO 12236

  > 3,0 kN

  Valoare nominala

  Caracteristici miniconducte

  Standarde

  Referința

  Valoare

  U.M.

  Diametru

  EN 61386-1

  Diametru exterior

  > 20 mm

  Valoare nominala

  Rezistenta la compresiune

  EN 61386-1

  ntre doua placi rigide

  > 700 kPa

  Valoare nominala

  Conformitate CE

  EN 61386-1

  Marcajul CE este imprimat la fiecare 1,30 m

  Distanta intre miniconducte

  1 m

  Caracteristici hidraulice

  Caracteristici

  Standarde

  Referința

  Valoare

  U.M.

  Dimensiunea porilor

  EN ISO 12956

  Strat de filtru

  > 110 pm

  Valoare nominala

  Permeabilitate apa

  EN ISO 11058

  Strat de filtru

  >50 l/s/mp

  Valoare nominala

-

Capacitate de curgere in plan

(miniconducte)

EN ISO 12958

Sub 20

kPa

Gradient

i=0,1

Sub 100

kPa

Sub 400

kPa

Sub 400 kPa timp de 100 ore

>0,25 l/s/m

Valoare nominala

> 0,25 l/s/m

> 0,25 l/s/m

> 0,25 l/s/m

Sub 20

kPa

Gradient

i=0,3

Sub 100

kPa

Sub 400

kPa

Sub 400 kPa timp de 100 ore

> 0,45 l/s/m

Valoare nominala

> 0,45 l/s/m

>0,45 l/s/m

> 0,45 l/s/m

Sub 20

kPa

Gradient

i= 1

Sub 100

kPa

Sub 400

kPa

Sub 400 kPa timp de 100 ore

>1,00 l/s/m

Valoare nominala

> 1,00 l/s/m

>1,00 l/s/m

>1,00 l/s/m

Art. 16. Geocompozit bentonitic. Specificații tehnice

 • 16.1 Pentru etanșarea depozitului care se închide definitiv este prevăzut a se folosi un geocompozit bentonitic constând dintr-un strat de bentonita de sodiu aflat intre un geotextil tesut si unul netesut, fixate împreuna pentru a asigura ranforsarea interna. Ranforsarea interna minimizează migrarea argilei, permițând astfel geocompozitului bentonitic sa-si păstreze o permeabilitate redusa si o performanta maxima, intr-o varietate larga de condiții de teren.

 • 16.2 Cerințele esențiale de calitate ale produsului care se prevede a fi utilizat, Bentomat, sunt cele de mai jos:

  PROPRIETATE

  MATERIAL

  METODA DE ÎNCERCARE

  VALORI DE REFERINȚA

  Geocompozit bentonitic

  Flux

  ASTM D 5887

  < 5,0x10_9(m3/m2)/s

  Valoare nominala

  Conductivitate hidraulica

  ASTM D 5887

  < 2,0x10'" m/s

  Valoare nominala

  Masa totala/ unitate de suprafața

  EN 14196

  > 6,00 kg/m2

  Valoare nominala

  Masa bentonitei /unitate de suprafața

  EN 14196

  > 5,70 kg/m2

  Valoare nominala

  Rezistenta la tracțiune

  Long/Trans

  EN ISO 10319

  >11/11 kN/m

  Valoare nominala

  Alungire la rupere Long/Trans

  EN ISO 10319

  < 20%

  Valoare nominala

  Rezistenta la poansonare

  (CBR)

  EN ISO 12236

  >2,0kN

  Valoare nominala

  \ f     1                                   •         '

  (a ©zi sie fi ia ia ex-FOiiefC1-------

  AtrrfvrU O#yo

  > 4UU N/m

  Vclloa/e IlOHlUlHlci

  Grosime

  EN ISO 9863-1

  > 8,0 mm

  Valoare nominala

  Bentonita

  Umflare libera

  ASTM D 5890

  > 25ml/2g

  Valoare nominala

  Pierdere prin filtrare

  ASTM D 5891

  > max 18ml

  Valoare nominala

  Conținut montmorillonit

  XRD

  < 80%

  Valoare nominala

  Geotextile (PP)

  Netesut -masa/unit de

  EN 9864

  > 200g/mz

  Valoare nominala

  Țesut- masa/unit de supraf.

  EN 9864

  > 100g/m2

  Valoare nominala

 • 16.3 Materialul fabricat va fi însoțit de Certificat de calitate si Declarație de conformitate.

Art. 17. Saltea drenanta pentru gaz. Specificații tehnice

 • 17.1   Produsul este alcătuit dintr-un strat de filtrare, un material de drenaj din polipropilena sau miniconducte.

Componentele sunt îmbinate prin intertesere. Materialul de drenaj poate fi o georetea sau constituit din miniconductele din polipropilena perforate.

 • 17.2   Cerințele esențiale de calitate a produsului care se prevede a fi utilizat:'

  Caracteristici

  Standarde

  Referința

  Valoare

  Masa

  EN 9864

  Geotextii

  > 300 g/mp

  Masa totala Geotextii + mini conducte

  Sau georetea

  > 343 g/mp

  Valoare nominala

  Grosime

  EN 9863 -1

  Sub 2 kPa

  > 3,0 mm

  Valoare nominala

  Sub 20 kPa

  > 2,0 mm

  Rezistenta la tracțiune

  EN ISO 10319

  Direcție longitudinala

  >15 kN/m

  Valoare nominala

  Direcție transversala

  >15 kN/m

  Alungire la întindere

  EN ISO 10319

  Direcție longitudinala

  < 100 %/

  Valoare nominala

  Direcție transversala

  < 100%

  Rezistenta la poansonare piramidala

  G 38-019

  > 1,4 kN

  Valoare nominala

  Rezistenta la perforare dinamica

  EN ISO 13433

  < 6 mm

  Valoare nominala

  Rezistenta CBR

  EN ISO 12236

  >2,5 kN

  Valoare nominala

  Caracteristici miniconducte

  Standarde

  Referința

  Valoare

  Diametru

  EN 61386-1

  Diametru exterior

  >16 mm

  Valoare nominala

  Rezistenta la compresiune

  EN 61386-1

  Intre doua placi rigide

  > 700 kPa

  Conformitate CE

  EN 61386-1

  Marcajul CE este imprimat la fiecare 1,30 m

  Distanta intre miniconducte

  1 miniconducta la fiecare metru lățime de produs

  Caracteristici hidraulice

  Caracteristici

  Standarde

  Referința

  Valoare

  Dimensiunea porilor

  EN ISO 12956

  Strat de filtru

  >110 pm

  Valoare nominala

  Permeabilitate apa

  EN ISO 11058

  Strat de filtru

  >100 l/s/mp

  Valoare nominala

  Capacitate de curgere in plan (miniconducte)

  EN ISO 12958

  Sub 20

  kPa

  Gradient

  i=0,1

  > 0,25 l/s/m

  Valoare nominala

  Sub 100

  kPa

  > 0,25 l/s/m

  Sub 400

  kPa

  > 0,22 l/s/m

  Sub 400 kPa timp de 100 ore

  >0,19 l/s/m

  Sub 20

  kPa

  Gradient

  i=0,3

  > 0,40 l/s/m

  Valoare nominala

  Sub 100

  kPa

  > 0,40 l/s/m

  Sub 400

  kPa

  > 0,40 l/s/m

  Sub 400 kPa timp de 100 ore

  > 0,35 l/s/m

  Sub 20

  kPa

  Gradient

  i= 1

  > 0,80 l/s/m

  Valoare nominala

  Sub 100

  kPa

  > 0,80 l/s/m

  Sub 400

  kPa

  > 0,80 l/s/m ,

  Sub 400 kPa timp de 100 ore

  > 0,70 l/s/m

1 A3 Materialul fabricat va fi însoțit de Certificat de calitate si Declarație de conformitate.

Art. 18. Verificări la fazele de execuție

 • 18.1   Pentru executarea unei lucrări de instalare a materialelor geosintetice, corespunzătoare din punct de vedere calitativ, pe parcursul execuției este obligatoriu sa se facă verificări la toate fazele de execuție:

pregătirea terenului suport așternerea fâșiilor si lestarea lor provizorie

_________- îmbinarea fâșiilor___ așezarea protecției finale

Art. 19. Verificarea așternerii geocompozitului bentonitic/saltelei drenante

 • 19.1   Verificarea așternerii geocompozitului bentonitic si respectiv a saltelei drenante se va face din punct de vedere calitativ al suprapunerii marginilor, control care consta in:

verificarea materialelor astfel incat sa se asigure continuitatea (suprapunerea) restricții de circulație pe geocompozitul bentonitic/salteaua drenantă verificarea ca prin descărcarea si așternerea saltelei drenante sa nu se producă perforații ale geocompozitului bentonitic.

Art. 20. Condiții de recepție calitativa

 • 20.1      Recepția calitativa a straturilor de închidere din materiale geosintetice se face pentru fiecare strat in parte, respectiv strat de etanșare din geocompozit bentonitic si strat drenant pentru apa de infiltrație din saltea drenanta, fiecare dintre ele urmând sa devină lucrare ascunsa.

 • 20.2      Operațiunea de aștemere a straturilor de închidere din materiale geosintetice se efectuează practic concomitent, intre ele existând un decalaj de maxim 1-2 fasii.

De aceea practic recepția calitativa se face simultan pentru cele - doua materiale geosintetice fixate in teren.

 • 20.3      Recepția calitativa a instalării tuburilor de drenaj pentru apa de infiltrație si respectiv pentru levigat, consta in:

o Verificarea traseului conductelor si a cotei proiectate pentru instalare

® Verificarea materialelor utilizate

Art. 21. Etape de recepție a lucrărilor de etanșare

 • 21.1 Recepția lucrării se realizează in doua etape:                                       ~

® recepția la terminarea lucrărilor, se încheie P.V.R.

 • *  recepția finala la expirarea perioadei de garanție.

 • 21.2  Sistemul de etanșare se va accepta când:

» verificarea si testele adecvate inclusiv cele ale reparațiilor sunt complete;

 • *  parțial (recepție la terminarea lucrărilor) pe măsura instalării geocompozitului bentonitic si al saltelei drenante;

 • *  final, după așternerea stratului de închidere, respectiv 0,85 m pământ de umplutura si 0,15 ni strat vegetal, inclusiv însămânțarea întregii suprafețe.

 • 21.3  Orice deteriorare provocata de constructorul de terasamente asupra geocompozitului -bentonitic si respectiv a saltelei drenante, prin nerespectarea indicațiilor instalatorului, maî

sus menționate, cade in răspunderea sa, si reparațiile de remediere a straturilor de închidere din materiale geosintetice se vor face contra cost

 • 21.4  Reprezentanții executantului si ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepție ei având calitatea de invitați.

 • 21.5   Recepția lucrării se va face conform reglementarilor H.G. nr.273/1994 modificata si completata cu HG 940/2006: privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora.

 • 21.6   Recepția finala se va face după expirarea perioadei de garanție.

Art 22. Masuri de protecție a muncii

La execuție se vor respecta prescripțiile, recomandările si masurile de tehnica securității muncii specifice fiecărei categorii de lucrări si a operațiunilor ce se executa de fapt, Antreprenorul fiind obligat sa instruiască si sa urmareasca respectarea acestor prescripții pentru a se evita producerea de accidente de munca.

Astfel se va respecta: Legea nr. 319/2006 - Legea protecției muncii si se vor elabora Norme interne de Siguranța si Securitatea a Muncii pentru activitatile specifice: execuție terasamente, manipularea, transportul prin purtare directa sau cu mijloace semi-mecanizate si depozitarea materialelor.

Legislație aplicabila:

Legea nr. 319/2006 cu modificările si completările ulterioare

Legea protecției muncii

HG 1425/2006

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006

Ordinul 508/933/2002 al MMSS si MSF Modificat cu HG 355/2007

Norme generale de protecție a muncii

HG 971/2006

Cerințe minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sănătate la locul de munca

HG 1091/2006

Cerințe minime de securitate si sănătate la locul de munca

HG 1048/2006

Cerințe minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca

HG 300/2006 cu modificările si completările ulterioare

Cerințe minime de securitate si sănătate pentru șantierele temporare sau mobile

HG 1146/2006

Cerințe minime de securitate si sănătate pentru utilizarea in munca de către lucrători a echipamentelor de munca

HG 600/2007

Protecția tinerilor la locul de munca

HG 601/2007

Modificarea si completarea unor acte normative in domeniul securității si sănătății in munca

HG 754/2006

Modificat cu Ordinul 25/2007 MMSSF

Aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si juridice pentru prestarea serviciilor in domeniul protecției muncii

Art. 23. Prevenirea si stingerea incendiilor

Se vor lua masuri corespunzătoare de paza contra incendiilor, cu respectarea Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor cu modificările si completările ulterioare și a altor normative si prevederi legale in aplicare.

Art. 24. Protecția mediului înconjurător

Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua masuri de protecție a mediului înconjurător.

Se va tine seama de respectarea legislației:

° Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 cu completările si modificările ulterioare

privind Protecției mediului

• Legea nr. 107/1996, cu completările si modificările ulterioare

Legea apelor

• Legea nr.18/1991 cu completările si modificările ulterioare

Legea fondului funciar

La organizarea lucrărilor de execuție se va avea grija ca:

 • •  accesul utilajelor terasiere si de transport sa se facă numai pe drumul speciâTamenăjat;

 • •  organizarea de șantier se va amplasa pe terenul destinat acestui scop, in interiorul perimetrului proiectului;

 • •  parcarea si verificarea utilajelor terasiere se va face in spatii special amenajate, cu masurile de asigurare a protecției mediului;

 • •  repararea utilajelor se va face in atelierele antreprenorului sau ale unei unități specializate

Proiect: „închiderea depozitului de deșeuri solide urbane si

industriale asimilabile Mofleni Celulele C1-C5”

BENEFICIAR SC ECOSUD SA

CAIET DE SARCINI PENTRU REALIZAREA DRUMURILOR TEHNOLOGICE

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

CUPRINS

 • I.  PREVEDERI GENERALE

ART. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

ART. 2. PREVEDERI GENERALE

 • II.  CAPITOLUL I

ART. 3. AGREGATE NATURALE................................................... ..._3_

“ART^4;TAPAT7Z7Z7777.............7

ART. 5. CONTROLUL CALITATIl AGREGATELOR ÎNAINTE DE REALIZAREA

STRATURILOR DE FUNDAȚIE

 • III.  CAPITOLUL II

ART. 6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

ART. 7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

 • IV.  CAPITOLUL III

ART. 8. MASURI PRELIMINARE

ART. 9. EXPERIMENTAREA EXECUȚIEI STRATURILOR DE FUNDAȚIE

ART. 10. EXECUTAREA STRATURILOR DE FUNDAȚIE

ART. 11. CONTROLUL CALITATIl COMPACTĂRII STRATURILOR DE BAZA/FUNDATIE.... 11

 • V.  CAPITOLUL IV

ART. 12. ELEMENTE GEOMETRICE.....

ART. 13. CONDIȚII DE COMPACTARE.

ART. 14. CARACTERISTICILE SUPRAFEȚEI STRATULUI DE FUNDAȚIE

 • VI. CAPITOLUL V

ART. 15. RECEPȚIA PE FAZA......

ART. 16. RECEPȚIA FINALA

PREVEDERI GENERALE

ART. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

1.1 Prezentul caiet de sarcini se refera la execuția si recepția straturilor de fundație din piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor tehnologice de pe suprafața inchiderii depozitului de deșeuri ecologic Mofleni

El cuprinde condițiile tehnice care trebuie sa fie îndeplinite de materiale folosite si stratul de fundație realizat.

 • 1.2. Prevederile prezentului caiet de sarcini se pot aplica si la modernizarea, construcția si reconstrucția străzilor cu acordul beneficiarului.

ART. 2. PREVEDERI GENERALE
 • 2.1. Fundația din piatra sparta amestec optimal 0-63 se realizează intr-un singur strat a cărui grosime este stabilita prin proiect.

 • 2.2. Fundația din piatra sparta 63-90 se realizează in doua straturi, un strat inferior de minimum 10 cm de balast si un strat superior din piatra sparta de minim 12 cm conform prevederilor STAS 6400-84.

 • 2.3. Pe străzile la care nu se prevede realizarea unui strat de forma sau realizarea unor masuri de imbunatatire a protecției patului, iar acesta este constituit din pământuri coezive, stratul de fundație din piatra sparta optimala 0-63 se va realiza in mod obligatoriu pe un substrat de fundație care poate fi:

 • -  substrat izolator de nisip de 7 cm grosime după cilindrare;

 • -  substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime după cilindrare.

Când stratul inferior al fundației rutiere este alcătuit din balast asa cum se prevede la pct. 2.2., acesta preia si funcția de substrat drenant, asigurandu-se condițiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare si masurile de evacuare a apei.

 • 2.4. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

 • 2.5. Antreprenorul este obligat se efectueze la cererea Inginerului verificări suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

 • 2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune intreruperea execuției lucrărilor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLUL I

MATERIALE

ART. 3. AGREGATE NATURALE
 • 3.1. Pentru execuția fundațiilor din piatra sparta se utilizează următoarele agregate:


a. Pentru fundație din piatra sparta mare, 63-90;                     , •


 • -  balast 0-71 mm in stratul inferior;

 • -  piatra sparta 63-90 mm in stratul superior;

 • -  split 16-25 pentru impanarea stratului superior;

 • -  nisip grauntos sau savura ca material de protecție.

b. Pentru fundație din piatra sparta amestec optimal 0-63 mm

 • -  nisip 0-7 mm pentru realizarea substratului in cazul când pamantul din patul stradalului este coeziv si nu se prevede execuția unui strat de forma sau balast 0-71 mm, pentru substratul drenant;

 • -  piatra sparta amestec optimal 0-63 mm.

Nisipul grauntos sau savura ca material de protecție nu se prevăd in cazul când stratul superior este un macadam sau un beton de ciment.

 • 3.2. Agregatele trebuie sa provină din roci stabile, adica nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

 • 3.3. Agregatele folosite in realizarea straturilor de fundație trebuie sa indeplinesca condițiile de admisibilitate aratate in tabelele 1, 2 si 3 si nu trebuie sa conțină corpuri străine vizibile (bulgari de pamant, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

Tabelul 1

NISIP - Condiții de admisibilitate

CARACTERISTICI

Condiții de admisibilitate pentru:

Strat izolant

Strat de protecție

SORT

0-7

3 - 7

Granulozitate

-conținut de fracțiuni sub 0,09 mm, %, max

-conținut de fracțiuni sub 0.02 mm, %, max

-condiții de filtru invers

12

di5 < 5 des

5

Coeficient de permeabilitate (K), cm/s, min.

6 x 10'5

-

Tabelul 2

BALAST - Condiții de admisibilitate pentru fundații

--------------CARACTERISTICI--------------

—Ccmditii-de-admis-ifrtli-tate—

SORT

0 - 71

Conținut de fracțiuni, %, max: -sub 0.02 mm

-0 ... 7.1 mm

3

15 ... 70

Granulozitate

Continua

Coeficient de neuniformitate (Un), min.

15

Echivalent de nisip (EN), min

30

Uzura cu mașina tip Los Angeles (LA), %, max

50

Tabelul 3

PIATRA SPARTA - Condiții de admisibilitate____;_       ______

Denumire | Sortul | Dimensiu | Cantitatea de granule | Piatra Forma |

a curenta

ni mm

ce trec prin ciurul:

necore

sp. dirnens

% max

Superior

%

Inferior %

Savura

0-8

0-8

95 ... 100

-

-

Poliedrica

Split

8-16

8 ... 16

95 ... 100

0 ... 10

15

Raportul dintre dimensiunile granulelor min. 1:0.5:0.25 sau b/a> 0.50 c/a> 0.25

16-25

16 ... 25

95 ... 100

0 ... 10

15

25-40

25 ... 40

95 ... 100

0 ... 10

15

Piatra sparta mare

63-90

63 ... 90

90 ... 100

0 ... 100

15

Corpuri străine admise max. 15.

 • 3.4. Piatra sparta optimala se poate obține fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-40 si 40-63 fie direct de la concasare daca îndeplinește condițiile din tabelul 4.

Tabelul 4

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL - Condiții de admisibilitate

CARACTERISTICI

Condiții de admisibilitate

SORT

0 - 63

Conținut de fracțiuni, %, max:

-sub 0.02 mm

3

-sub 0.2 mm

4 ... 10

-0 ... 8 mm

30 ... 45

-25 ... 63 mm

25 ... 45

Granulozitate

Sa se inscrie intre limitele din tabelul 5

Echivalent de nisip (doar in cazul nisipului natural) (EN), min.

30

Uzura cu mașina tip Los Angeles (LA), %, max

30

Tabelul 5

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL - Granulozitate

Domeniu de granulozita te

Limita

Treceri in % din

c

greutate prin sitele sau ciururile cu iametrul de ... in mm

0.02

0.2

8

25

40

60

n   «Q

Inferior

0

4

30

55

75

100

U ...

Superior

3

10

45

70

85

100

 • 3.5. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozit pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestora.

Aprovizionarea la locul punerii in opera se va face numai după ce analizele de laborator au aratat ca este corespunzător.                                          '

 • 3.6. In timpul transportului de la Furnizor la șantier si al depozitarii, agregatele trebuie ferite de impurificari. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi si păstrate in condiții care sa le ferească de imprastiere, impurificare sau amestecare.

 • 3.7. Controlul calitatii agregatelor de către Antreprenor se va face in conformitate cu prevederile tabelului 6.

 • 3.8. Laboratorul șantierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

 • -   intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor;

 • -   intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinărilor

-----efectuatade laborator.-------------

 • 3.9. In cazul in care la verificarea calitatii amestecului de piatra sparta amestec optimal aprovizionata, granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul nr. 5, acesta se corectează cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea condițiilor calitative prevăzute

ART. 4. APA

Apa necesara realizării straturilor de fundație poate sa provină din rețeaua publica sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa conțină nici'un fel de particule in suspensie.

ART. 5. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR ÎNAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDAȚIE

Controlul calitatii se face de către Antreprenor prin laboratorul sau in conformitate cu prevederile cuprinse in tabelul 6.

Tabelul 6 AGREGATE

ACȚIUNEA, PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CAP ACTFRISTICII F CAPF

FRECVEh

TA MINIMA

METODE DE DETERMINARE

La

La locul de

SE VERIFICA

aprovizionare

punere in opera

CONFTSTAS

Examinarea datelor înscrise in certificatul de calitate sau certificatul de garanție

La fiecare lot aprovizionat

-

-

Corpuri străine: -argila bucăți -argila aderenta -conținut de cărbune

In cazul in care se observa prezenta lor

Ori de cate ori apar factori de impurificare

4606 - 80

Granulozitatea sorturilor

0 proba la max.

500 mc pentru fiecare sort si sursa

-

,„4606 - 80

Aspectul si forma granulelor pentru piatra sparta

0 proba la max. 500t pentru fiecare sort si fiecare sursa

-

4606 - 80

Echivalentul de nisip

0 proba la max. 500mc pentru fiecare sursa

-

730 - 89

Umiditatea

-

0 proba pe sch. Si sort si ori de cate ori se observa o schimbare cauzata de condițiile meteorologice

. 4606 - 80

Rezistenta la sfaramare prin compresiune la piatra sparta in stare saturata la presiune normala

0 proba la max. 500mc pentru fiecare sort de piatra sparta si sursa

-

730 - 89

Uzura cu mașina tip Los

Angeles

0 proba la max. 500mc pentru fiecare sort si fiecare sursa

-

730 - 89

CAPITOLUL 11

STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

ART. 6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de piatra sparta se stabilesc de către un laborator de specialitate inainte de începerea lucrărilor de execuție.

Prin încercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13-83 se stabilește:

pdu max, PM - greutate volumica in stare uscata, maxima exprimata in g/cm3

Wopt PM - umiditate optima de compactare, exprimata in %

ART. 7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE
 • 7.1.  Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul șantierului pe probe prelevate din lucrare si anume:

duef- greutatea volumica in stare uscata efectiva, exprimata in g/cm3 Wef- umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %

In vederea stabilirii gradului de compactare, gc.

p dUef

gc =-------------- X 100

p dUmax PM

 • 7.2. La execuția stratului de fundație se va urmări realizarea gradului de compactare aratat la pct. 7.1.

CAPITOLUL III

REALIZAREA STRATULUI DE FUNDAȚIE

ART. 8. MASURI PRELIMINARE
 • 8.1. La execuția stratului de fundație se va trece numai după receptionarea lucrărilor de terasamente sau strat de forma, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea acestor lucrări.

 • 8.2. înainte de inceperea lucrărilor se vor verifica si regla toate utilajele si

dispozitivele necesare punerii in opera a straturilor de fundație.                      ...

 • 8.3. înainte de asternerea agregatelor din straturile de fundație se vor executa lucrările pentru drenarea apelor din fundație precum si alte lucrări prevăzute in acest scop in proiect.

 • 8.4. In cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatra sparta se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de strada in funcție de sursa folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator.

ART. 9. EXPERIMENTAREA EXECUȚIEI STRATURILOR DE FUNDAȚIE
 • 9.1. înainte de începerea lucrărilor Executantul este obligat sa efectueze experimentarea executării straturilor de fundație.

Experimentarea se va face pentru fiecare tip de strat de fundație - strat de fundație din piatra sparta mare 63-90 pe un strat de balast de min 10 cm sau fundație din piatra sparta amestec optimal 0-63, cu sau fara substrat de nisip in funcție de soluția prevăzută in proiect.

In cazul fundației din piatra sparta mare 63-90 experimentarea se va face separat pentru stratul inferior din balast si stratul superior din piatra sparta mare.

In toate cazurile experimentarea se va face pe tronsoane de proba in lungime de min 30m si lățime de cel puțin 3.50 m (dubiul lățimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop de a stabili pe șantier in condiții de execuție curenta, componenta atelierului de compactare, modul de acționare a acestuia pentru realizarea gradului de compactare, cerut prin caietul de sarcini, daca grosimea prevăzută in proiect se poate executa intr-un singur strat sau doua, reglarea utilajelor de răspândire pentru realizarea grosimii respective si o suprafatare corecta.

 • 9.2. Compactarea de proba pe tronsoanele experimentale se va face in prezenta Inginerului, efectuând controlul compactării prin încercări de laborator sau pe teren, după cum este cazul, stabilite de comun acord.

In cazul in care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua încercare după modificarea grosimii stratului sau a componentei utilajului de compactare folosit.

Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării si anume:

 • -  grosimea maxima a stratului fundației;

 • -  condițiile de compactare (verificarea eficacității utilajelor de compactare si intesitatea de compactare a utilajului).

Intensitatea de compactare = Q/S

Q - volumul materialului pus in opera in unitatea de timp (ore, zi, schimb) exprimat in mc

S - suprafața calcata la compactare in intervalul de timp dat, exprimat in mp.

 • 9.3. In cazul când se folosește tandem de utilaje de același tip, suprafețele calcate de fiecare utilaj se cumulează.

 • 9.4. In cazul fundației din piatra sparta mare 63-90, se urmărește stabilirea corecta de atelierul de compactare compus din rulouri compresoare ușoare si rulouri compresoare mijlocii, a numărului minim de treceri ale acestor rulouri pentru cilindrarea uscata pana la fixarea pietrei sparte 63-90 si in continuare a numărului minim de treceri după asternerea in doua reprize a splitului de impanare 16-25 pana la obținerea inclestarii optime.

Compactarea in acest caz se considera terminata daca rotile ruloului nu mai lașa nici un fel de urme pe suprafața fundației de piatra sparta, iar alte pietre de. aceeași mărime 63-90 puse in fata ruloului nu mai pătrund in stratul de fundație si sunt sfaramate.

 • 9.5. Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referința pentru restul lucrărilor.

Caracteristicile obținute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la urmărirea calitatii lucrărilor.

ART. 10. EXECUTAREA STRATURILOR DE FUNDAȚIE

A. Fundații din piatra sparta mare 63-90 pe un strat de balast

 • a. Execuția stratului inferior din balast

 • 10.1. Pe terasamentul recepționat se așterne si se nivelează balastul intr-un singur strat avand grosimea rezultata pe tronsonul experimental astfel ca după compactare sa se obțină 20 cm. Asternerea si nivelarea se vor face la șablon cu respectarea lățimii si pantei prevăzute in proiect.

 • 10.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umidității optime de compactare se stabilește de laboratorul de șantier ținând seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

 • 10.3. Compactarea straturilor de fundație se va face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental respectandu-se componenta atelierului, viteza de compactare, tehnologia si intesitatea Q/S de compactare.

 • 10.4. Denivelările care se produc in timpul compactării stratului de fundație sau raman după compactare se corectează cu material de aport si se recompacteaza.

Suprafețele cu denivelări mai mari de 4 cm se completează, se reniveleaza si apoi se compactează din nou.

 • 10.5. Este interzisa execuția stratului de fundație din balast inghetat.

 • 10.6. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghița de gheata.

 • b. Execuția stratului superior din piatra sparta 63-90

 • 10.8. Se așterne piatra sparta numai după recepția stratului inferior de balast

.........................................

 • 10.9. Piatra sparta se așterne si se compactează la uscat in reprize. Pana la inclestarea pietrei sparte compactarea se executa cu cilindri compresori netezi de 6 tone după care se continua compactarea cu cilindri de 10-14 tone cu sau fara vibrare. Numărul de treceri a atelierului de compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental. In cazul lucrului in mediul urban se vor respecta prevederile speciale din memoriul tehnic privind limitările de gabarit ale utilajelor.

 • 10.10. După terminarea cilindrarii, piatra sparta se impaneaza cu split 16-25, care se compactează, apoi urmeaza umplerea prin innoroire a golurilor ramase după impanare cu savura 0-8 sau nisip.

 • 10.11. Pana la asternerea stratului imediat superior, stratul de piatra sparta mare astfel executat, se acopera cu material de protecție (nisip grauntuos sau savura).

In cazul când stratul superior este macadam sau beton de ciment, nu se mai face umplerea golurilor si protecția de fundație din piatra sparta mare.

B. Straturi de baza din piatra sparta amestec optimal

 • 10.12. Pe terasamentele recepționate, realizate din pământuri coezive si pe care nu se prevăd in proiecte îmbunătățiri ale patului sau execuția de straturi de forma, se va executa in prealabil un substrat de nisip de 7 cm.

Asternerea si nivelarea nisipului se fac la șablon cu respectarea lățimii si pantei prevăzute pentru stratul de fundație prevăzut in proiect.

Nisipul așternut se umecteaza prin stropire si se cilindreaza.

 • 10.13. Pe substratul de nisip realizat se așterne amestecul preparat intr-o instalație de nisip stabilizat cu un repartizor-finisor de asfalt cu o eventuala completare a cantitatilor de apa corespunzătoare umidității optime de compactare.

Asternerea si nivelarea se fac la șablon cu respectarea lățimii si pantei prevăzute in proiect.

 • 10.14. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umidității optime de compactare se stabilește de laboratorul de șantier ținând seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

 • 10.15. Compactarea stratului de fundație se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental respectandu-se componenta atelierului, viteza de deplasare a utilajelor de compactare, tehnologia si intesitatea Q/S de compactare.

 • 10.16. Denivelările care se produc in timpul compactării straturilor de fundație sau raman după compactare se corectează cu material de aport si se recompacteaza.

Suprafețele cu denivelări mai mari de 4 cm se completează, se reniveleaza si apoi se cilindreaza din nou.

 • 10.17. Este interzisa execuția stratului de fundație din piatra sparta amestec optimal inghetata.

 • 10.18. Este interzisa asternerea pietrei sparte amestec optimal pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu o pojghița de gheata.

 • 10.19. In cazurile in care piatra sparta amestec optimal se obține prin amestecarea sorturilor in conformitate cu prevederile de la pct. 3.4., la preparare se vor utiliza instalații in amestec continuu si punerea in opera se va face integral mecanizat.

ART. 11. CONTROLUL CALITATII COMPACTĂRII STRATURILOR DE BAZA/FUNDATIE
 • 11.1. In timpul execuției straturilor de fundație din balast, piatra sparta mare 63-90 si din piatra sparta amestec optimal se vor face pentru verificările compactării încercărilor si determinărilor aratate in tabelul 7 cu frecventa menționata in același tabel. In ce privește capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundație acesta se determina prin măsurători cu deflectometrul cu pirghie conform “Instrucțiunilor tehnice departamentale pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante, a straturilor cu sisteme rutiere suple si semirigide", indicativ CD 31-94.

 • 11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine următoarele evidente privind calitatea stratului executat:

 • -  compoziția granulometrica a agregatelor

 • -  caracteristicile optime de compactare obținute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima, densitate maxima uscata)

 • -  caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

Tabel 7

Nr

Cr t

DETERMINAREA, PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE CARE SE VERIFICA

FRECVENTE MINIME LA LOCUL DE PUNERE IN LUCRU

METODE DE VERIFICARE CONFORM STAS

1

încercarea Proctor modificata -strat balast

-

-l_g-1.3z.-1 3_q 3------

-strat piatra sparta amestec optimal

2

Determinarea umidității de compactare

-strat balast

-strat piatra sparta amestec optimal

Minim 3 probe la o suprafața de 2000 mp de strat

4606-80

3

Determinarea grosimii stratului compactat

-toate tipurile de straturi

Minim 3 probe la o suprafața de 2000 mp de strat

-

4

Verificarea realizării intensității de compactare Q/S

-toate tipurile de straturi

zilnic

5

Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutății volumice pe teren

-strat balast

-strat piatra sparta amestec optimal

Minim 3 pct ptr. suprafețe < 2000 mp si minim 5 pct pentru suprafețe > 2000 mp de strat

1913/15-75

12288-85

6

Verificarea compactării prin incercarea cu p.s. in fata compresorului

Minim 3 încercări la o suprafața de 2000 mp

6400-84

7

Determinarea capacitatii portante ia nivelul superior al stratului de fundație -toate tipurile de straturi de fundație

In cate doua puncte situate in profiluri transversale la distante de 10 m unul de altul pentru fiecare handp   lotîmo do

Normativ CD

31-94

7,5 m

CAPITOLUL IV

CONDIȚII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE

ART. 12. ELEMENTE GEOMETRICE
 • 12.1. Grosimea stratului de fundație este cea din proiect.

Abaterea limita la grosime poate fi de maximum ± 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se străpunge stratul la fiecare 200 m de strat executat sau la 1500 mp suprafața'de;strada.

Grosimea stratului de fundație este media măsurătorilor obținute pe fiecare sector de strada prezentata recepției.

 • 12.2. Latimea stratului de fundație este cea prevăzută in proiect.

Abaterile limita la lățime pot fi ± 5 cm.

Verificarea lățimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

 • 12.3. Panta transversala a stratului de fundație este cea a imbracamintii prevăzută in proiect.

Abaterea limita la panta este ± 4%, in valoare absoluta si va fi masurata la fiecare 25 m.

 • 12.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleași ca si ale imbracamintilor sub care se executa.

Abaterile limita la cotele fundației, fata de cotele din proiect pot fi + 10 mm.

ART. 13. CONDIȚII DE COMPACTARE
 • 13.1. Stratul de fundație din piatra sparta amestec optimal trebuie compactat pana la realizarea gradului de compactare 95-98% Proctor modificat pentru străzile din clasele tehnice iV - V si 98 ... 100% Proctor modificat pentru străzile din clasele tehnice l-lll.

 • 13.2. Stratul de fundație din piatra sparta mare 63-90 trebuie compactat pana la realizarea inclestarii maxime a agregatelor si care se probează prin faptul ca ruloul compresor nu mai lașa urme, iar mai multe pietre de aceeași mărime si natura cu piatra concasata folosita nu mai pătrund in fundație si sunt sfaramate de rulourile compresorului.

 • 13.3. Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundație se considera realizata daca valorile deformatiile elastice măsurate, nu depasesc valoarea deformatiilor elastice admisibile care este de 250 sutimi de mm.

ART. 14. CARACTERISTICILE SUPRAFEȚEI STRATULUI DE FUNDAȚIE

Verificarea denivelărilor suprafeței fundației se efectuează cu ajutorul latei de 3.00 m lungime astfel:

 • -   in profil longitudinal măsurătorile se efectuează in axul fiecărei benzi de circulație si nu pot fi mai mari de ± 2 cm.

 • -   in profil transversal, verificarea se efectuează in dreptul profilelor aratate in proiect si sunt cu ± 5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracaminti sub care se executa.

In cazul apariției denivelărilor mai mari decât cele prevăzute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea suprafeței fundației.

CAPITOLUL V

RECEPȚIA LUCRĂRILOR

ART. 15. RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Recepția pe faza se efectuează atunci când toate lucrările prevăzute in documentație sunt complet terminate si toate verificările sunt efectuate in conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12, 13 si 14.

Comisia de recepție examinează lucrările si verifica indeplinirea condițiilor de execuție si calitative impuse de proiecte si caietul de sarcini, precum si constatările consemnate pe parcursul execuției de către organele de control.

In urma acestei recepții se încheie “Proces Verbal” de recepție preliminară.

ART. 16. RECEPȚIA FINALA

Recepția finala va avea loc după expirarea perioadei de garanție si se va face in condițiile respectării prevederilor legale in vigoare, precum si a prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Proiect: „închiderea depozitului de deșeuri solide urbane si industriale asimilabile Mofieni Celulele C1-C5”

BENEFICIAR

SC ECOSUD SA

CAIET DE SARCINI PENTRU REALIZAREA COLECTĂRII SI DRENAJULUI APEI PLUVIALE

ȘANȚURI SI RIGOLE

CUPRINS

 • I.   CAPITOLUL 1 Obiect si domeniu de aplicare.............................................................................

 • II.   CAPITOLUL 2.............................................................................................................................

 • III.  CAPITOLUL3 Șanțuri și rigole cu secțiunea neprotejată...............................................................

 • IV. CAPITOLUL 4 Șanțuri și rigole cu secțiunea protejată cu pereu uscat...........................................

_V.__CAPITOLUL 5 Șanțuri și rigole cu secțiunea protejată cu pereu rostuit cu mortar de ciment..........

 • VI. CAPITOLUL 6 Șanțuri și rigole cu secțiunea protejată cu pereu mortar de ciment.........................

 • VII. CAPITOLUL 7 Șanțuri și rigole cu secțiunea prozejată.........................................................■■.......

 • VIII. CAPITOLUL 8 Șanțuri și rigole cu secțiunea protejată cu pereu din beton turnat pe loc.................

 • IX.  CAPITOLUL 9 Șanțuri și rigole cu secțiunea protejată..................................................................

 • X.  CAPITOLUL 10 Natura și calitatea materialelor folosite................................................................

 • XI. CAPITOLUL 11 Semnalizarea lucrărilor și măsuri privind.............................................................

CAPITOLUL 1 Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini conține condițiile tehnice de calitate, de execuție și de recepție pe care trebuie să le îndeplinească dispozitivele de scurgere și evacuare a apelor pluviale din zona drumului, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

La execuția lucrărilor se vor respecta standardele și normativele precizate în prezentul caiet de sarcini ținând cont de noile revizuiri în vigoare la data execuției lucrărilor.

Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale autorizate/acreditate, sau prin contract de prestări servicii cu un laborator autorizat/acreditat conform reglementărilor în vigoare, efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. De asemenea, este obligat să efectueze, la cererea beneficiarului, verificări suplimentare față de prevederile prezentului caiet de sarcini.

în cazul în care se constată abateri de la prezentul caiet de sarcini dirigintele de șantier sau reprezentantul beneficiarului va dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor care se impun.

II- CAPITOLUL 2

Prescripții generale

Colectarea și evacuarea apelor la drumuri se face pe baza studiului condițiilor existente de scurgere a apelor în lung și transversal, având în vedere situațiile diferite care se pot ivi la construcții de drumuri noi sau la modernizări, sporiri de capacități și aplicarea de îmbrăcăminți asfaltice ușoare la drumuri existente. Lucrările de drenare, colectare și evacuare a apelor sunt prevăzute pe baza datelor hidrologice, a studiilor topografice și geotehnice întocmite conform STAS 1242/2, STAS 4068, STAS 1709, precum și a datelor obținute pe teren. Datele tehnice hidrologice de bază, necesare dimensionării lucrărilor și corelării lor cu sistemele de desecare, irigații sau alte sisteme hidrotehnice existente sau prevăzute a se realiza în apropierea drumurilor au fost obținute de la unitățile de meteorologie și hidrologie, de gospodărire a apelor și de îmbunătățiri funciare.

La proiectarea lucrărilor de colectare și evacuare a apelor s-a ținut seama de :

 • -  cantitățile de apă meteorice ce se pot colecta în ampriza drumului;

 • -   cantitățile de apă provenite din scurgerile de apă de pe versanții interceptați;

 • -  volumele de apă în regim natural, colectate în depresiuni închise, traversate de noile trasee, precum și de nivelurile maxime corespunzătoare acestor volume.

Dimensiunile și forma dispozitivelor de evacuare și scurgere a apelor (șanțuri, rigole) sunt cele indicate în detaliile de execuție și sunt în concordanță cu prevederile STAS 10796/1-77 și STAS 10796/2-79. Este obligatorie respectarea cotelor și pantelor proiectate. Panta longitudinală a șanțurilor va fi de minimum 0,25% în teren natural și de minim 0,1% în cazul șanțurilor pereate. Protejarea șanțurilor este obligatorie în condițiile în. care panta lor depășește panta maximă admisă pentru evitarea eroziunii pământului. Pantele maxime admise pentru șanțuri și rigole neprotejate sunt conform tabelului nr.1. >-Tabelul 1 ■         ,/

|Nr. Iert.

Tipuri de pământuri clasificate conform STAS 1243

..................................................... ..........

Panta maximă admisă

%

1.

Pământuri coezive cu compresibilitate redusă:

- nisipuri prăfoase și argiloase

2

- prafuri argiloase și nisipoase

2

- argile prăfoase și nisipoase

3

i 2.

Pământuri necoezive:

- nisip mijlociu și mare (0,25...2,00) mm

2

- pietriș (2...70) mm

3

- bolovăniș (70...200) mm

4

- blocuri, peste 200 mm

5

Pantele maxime admise pentru șanțuri și rigole protejate sunt conform tabelului nr.2.

Tabelul 2

Nr. crt.

Tipul protejării șanțului, rigolei sau casiului

Panta maximă admisă %

1.

Pereu uscat în piatră brută negelivă, rostuit

5

2.

Pereu zidit din piatră brută negelivă sau piatră de râu cu mortar de ciment sau pereu din date prefabricate din beton simplu clasa C12/15, pe pat din beton clasa C4/5

15

3.

Pereu din dale de beton simplu clasa C8/10 turnat pe loc pe pat de nisip de

10

4.

Casiuri petaluzuri înalte din beton simplu clasa C8/10 tumat pe loc pe pat de nisip de max.5cm grosime

67

Pe porțiunile în care dispozitivele de scurgere a apelor au pante mai mari decât cele indicate în tabelul nr.2, se vor amenaja trepte pentru reducerea pantei sub valorile indicate în tabel.

----------ȘaRțurile-de-gardă-se-reGemandă-să-fie-per-eateT-indiferenTdeJaaR-tă.--------------------- în debleu amplasarea șanțurilor de gardă se va face la distanța minimă de 2,00 m conform STAS 2900-79, iar șanțurilor de gardă pentru apărarea piciorului rambleului împotriva apelor ce vin în sens transversal se vor executa la distanța de 1,50...2,00 m conform STAS 10796/2-79.

Antreprenorul va executa lucrarea în soluția care este prevăzută în proiectul de execuție. Acolo unde se constată pe parcursul execuției lucrărilor o neconcordanțâ între prevederile proiectului și realitatea de pe teren privind natura pământului și panta de scurgere situația va fi semnalată beneficiarului lucrării și proiectantului, acesta din urmă va decide, după caz și cu acordul beneficiarului, o eventuală modificare a soluției de protejare a șanțurilor și rigolelor prin dispoziții de șantier vizate de verificatorul de proiecte și beneficiar.

111,


CAPIT0LUL3 Șanțuri și rigole cu secțiunea neprotejată

La execuția dispozitivelor pentru scurgerea și evacuarea apelor cu secțiunea neprotejată se vor respecta prevederile STAS 2914 privind execuția lucrărilor de terasamente cu respectarea gradului de compactare Proctor nonnal de minim 100% pe adâncimea de 30 cm atât pentru fundul șanțului/rigolei cât și pentru taluze.

Pichetarea lucrărilor constă în materializarea axei și a limitelor amprizei drumului și în funcție de acestea a axei șanțului / rigolei.

Pichetarea se va executa de către antreprenor pe baza detaliilor de execuție, pe care le va respecta întocmai și se va aproba de către reprezentantul beneficiarului într-un proces verbal de trasare.

Săpăturile pentru șanțuri / rigole vor fi executate începând de la zona de evacuare înspre amonte, cu respectarea strictă a cotei , pantei și a profilului precizat în detaliile de execuție (lățimea fundului, înălțimea și înclinarea taluzelor).

Săpăturile votr fi executate pe cât posibil pe uscat Dacă este cazul de epuismente acestea cad exclusiv în sarcina antreprenorului.

Pământul rezultat din săpătură va fi evacuat și pus în depozitul indicat de reprezentantul beneficiarului.

IV. CAPITOLUL 4 Șanțuri și rigole cu secțiunea protejată cu pereu uscat

Peste terenul bine nivelat se așterne un strat de nisip grăunțos și aspru, în grosime de 5,0 cm după pilonare.

Peste stratul de nisip pilonat se așterne stratul de nisip afânat, de aceeași calitate, în care se așează pietrele sau bolovanii. Grosimea inițială a acestui strat este de 8, 0 cm.

Pietrele se implantează vertical în stratul de nisip afânat, una lângă alta, bătându-se deasupra și lateral cu ciocanul, astfel ca fiecare piatră să fie bine strânsă de pietrele adiacente.

Pentru a se asigura fixarea pereului se procedează la o primă batere cu maiul pe uscat pentru așezarea pietrelor. Se așterne apoi un strat de nisip de 1+1,5 cm grosime, pentru împănare care se udă și se împinge cu periile în golurile dintre pietre până se umplu, după care se vor bate din nou cu maiul până la refuz.

Suprafața pereului trebuie să fie regulată, neadmițându-se abateri de peste 2,0 cm față de suprafața teoretică a taluzului, refacerea făcându-se prin scoaterea pietrei și reglarea stratului de nisip sub aceasta.

 • V. CAPITOLUL 5 Șanțuri și rigole cu secțiunea protejată cu pereu rostuit cu mortar de ciment

în cazul execuției pereurilor rostuite cu mortar de ciment procesul tehnologic este similar cu cel de la execuția pereului uscat cu excepția că după prima pilonare umplerea rosturilor nu se face cu nisip ci cu mortar de ciment. Suprafața pereului trebuie protejată contra uscării timp de 3 zile.

Suprafața pereului trebuie să fie regulată, neadmițându-se abateri de peste 2,0 cm față de suprafața teoretică a taluzului.

 • VI. CAPITOLUL 6 Șanțuri și rigole cu secțiunea protejată cu pereu mortar de ciment

Peste terenul bine nivelat se așterne un strat de nisip grăunțos și aspru, în grosime de \ 5,0 cm după pilonare.                                                '              ' J

Peste stratul de nisip pilonat se așterne un strat abundent de mortar de ciment M100Z în care se implantează pietrele sau bolovanii prin alunecare astfel încât să se obțină o tasare a rosturilor și o refulare a mortarului Ia suprafață prin toate rosturile.

Se continuă apoi umplerea cu mortar de ciment a golurilor rămase între pietre și nivelarea suprafeței prin pilonare după care mortarul este netezit cu mistria.

Suprafața pereului trebuie protejată contra uscării prin udare timp de 3 zile și prin acoperire cu folie din materiale plastice timp de 7 zile.

Suprafața pereului trebuie să fie regulată, neadmițându-se abateri de peste 2,0 cm față de suprafața teoretică a taluzului.

VIL CAPITOLUL 7 Șanțuri și rigole cu secțiunea prozejată cu pereu de piatră brută sau bolovani pe fundație din beton

Peste terenul bine nivelat se toarnă betonul de fundație de clasă C8/10 la grosimea prevăzută în detaliile de execuție și până să înceapă priza betonului se trece la execuția pereului din piatră brută sau bolovani și colmatarea rosturilor cu mortar de ciment M 100Z în condițiile prevăzute la execuția pereurilor rostuite cu mortar de ciment.

Suprafața pereului trebuie să fie regulată, neadmițându-se abateri de peste 2,0 cm față de suprafața teoretică a taluzului.

VIII. CAPITOLUL 8 Șanțuri și rigole cu secțiunea protejată cu pereu din beton turnat pe loc

Peste terenul bine nivelat se așterne un strat de nisip grăunțos și aspru, în grosime de 5,0 cm după pilonare.

Peste nisipul pilonat se toarnă betonul de fundație de clasă C8/10 sau C12/15 la grosimea prevăzută în detaliile de execuție pe tronsoane de 1,50 m cu rosturi de 2,0 cm

Betonul turnat trebuie protejat împotriva soarelui sau a ploii începând din momentul turnării betonului prin acoperirea cu acoperișuri mobile iar după ce priza este complet terminată prin stropire cu apă atât cât este nevoie în funcție de condițiile atmosferice.

Suprafața pereului trebuie să fie regulată, neadmițându-se abateri de peste 2,0 cm față de suprafața teoretică a taluzului.

IX. CAPITOLUL 9 Șanțuri și rigole cu secțiunea protejată cu pereu din elemente de beton prefabricate

-------Lățimea-săpăturii va-4i-egală-GU lățimea-elementuJuLprefabricat-majQraiă-cu-QT2Q...m._____

Fundul săpăturii va fi adus cu grijă la cotele prevăzute în proiect și va fi compactat pentru a atinge un grad de compactare Proctor normal de 100%.

în cazul unei săpături mai adânci față de cota prescrisă, antreprenorul va trebui să compenseze diferența de cotă prin creșterea grosimii fundației rigolei/șanțului.

Peste terenul bine nivelat se așterne fie un strat de nisip grăunțos și aspru, în grosime de 5,0 cm după pilonare fie un strat de beton de clasă C8/10 conform prevederilor din detaliile de execuție.

Elementele prefabricate vor fi așezate astfel încât să se respecte cotele, aliniamentele și declivitățile stabilite prin detaliile de execuție.

Toleranțele admise la montarea elementelor prefabricate vor fi mai mici de 5,0 mm față de cotele precizate în profilele transversale și în profilele în lung.

Rosturile dintre elementele prefabricate trebuie obligatoriu colmatate cu mortar de ciment M100T.

— ------______„„x—GAPITQ LUL-10-Natura și calitatea-rnaterialelor folosi te    • - ț— -

Nisipul pentru pereuri:

Pentru realizarea substratului la pereu se va utiliza nisipul natural sortul 0-1 care trebuie să aibă conținutul de fracțiuni sub 0,10 mm de max.12%.

Piatra brută pentru pereuri și zidării:

Piatra brută pentru pereuri și zidării trebuie să provină din roci fără urme vizibile de dezagregare fizică chimică sau mecanică, trebuie să fie omogenă în ceea ce privește culoarea și compoziția mineralogică și să aibă o structură compactă.

Caracteristicile mecanice ale pietrei trebuie să corespundă prevederilor din tabelul 3.

Forma și dimensiunile pietrei brute utilizate la pereuri trebuie să corespundă prevederilor din tabelul 4


Tabelul 3

Caracteristica

Condiții de admisibilitate

Metoda de determina

Rezistenta la compresiune în stare uscată, N/mm, min.

80

SREN    ’|

Rezistență la îngheț - dezgheț:

 • - coeficient de gelivitate(p25), %, max.

 • - sensibilitatea la îngheț - dezgheț (r]gi25), %, max

3

25

SREN 13242

NOTA: Rocile care nu respectă condițiile de admisibilitate pentru rezistența la îngheț-dezgheț nu trebuie utilizate la lucrările de drumuri.

Tabelul 4

Caracteristica

Condiții de admisibilitate

Forma

neregulată, apropiată de un trunchi de piramidă sau de o pană

înălțimea, în mm

140...180

Dimensiunile bazei, mm :

 • - lungime

 • - lățime

egală sau mai mare ca înălțimea

80...150

Piatră necorespunzătoare dimensiunilor, %, max.

15

Piatra brută pentru zidării va avea forma neregulată, așa cum rezultă din carieră, având dimensiunea de cel puțin 100 mm și o greutate care să nu depășească 25 kg.

Bolovanii pentru pereuri și zidării:

Bolovanii trebuie să provină din roci nealterate, negeîive și omogene ca structură și compoziție. Nu se admit bolovani din roci conglomerate și nici bolovani cu fisuri sau cu fețe de clivaj.

Caracteristicile mecanice ale bolovanilor vor trebui să fie după cum urmează:

 • -  rezistența la sfărmare prin compresiune, min.60%;

 • -  rezistența la uzură cu mașina Deval, min.11%

Dimensiunile bolovanilor utilizați la pereuri trebuie să varieze în limitele indicate în tabelul 5.

______   ___________ Tabelul 5 Caracteristica .             ~~Ț Condiții de admisibilitate

 • - lungime, lățime a feței, mm                                       80...140             • ;

 • - înălțime, mm _______ ,     ,                        _______120...160

Piatră necorespunzătoare dimensiunilor,

Bolovanii utilizați la zidării vor avea dimensiunile în medie cuprinse în limitele 80...200

mm.

XI. CAPITOLUL 11 Semnalizarea lucrărilor și măsuri privind sănătatea si securitatea în muncă

Antreprenorul va lua toate măsurile necesare asigurării semnalizării lucrărilor în conformitate cu reglementările și legislația în vigoare.

Semnalizarea lucrărilor și asigurarea sănătății și securității în muncă pe tot parcursul derulării execuției, se va efectua conform prevederilor din:

 • -  Ordinul MT nr.411/08.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind -----condițiile-de-închiderea-circulației-rutiere-sau-de-instituire-a-restri6țiilorTHn-vederea-

executării de lucrări în zona drumurilor publice, publicat în M.O. nr.397/24.08.2000 și broșură.

 • -  Instrucțiunile proprii privind Sănătatea și Securitatea în Muncă privind lucrările de construcții, întreținere și exploatare a drumurilor și podurilor, cu respectarea legislației în vigoare la data execuției lucrărilor.

Proiect: „închiderea depozitului de deșeuri solide urbane si industriale asimilabile Mofleni Celulele C1-C5”

_

SC ECOSUD SA

CAIET DE SARCINI PENTRU REALIZAREA DRUMURILOR TEHNOLOGICE - GEOGRILE

Domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini conține condițiile tehnice pentru realizarea fundației drumului tehnologic de acces pe calota depozitului de deșeuri ecologic Mofleni.

Scopul lucrării

Realizarea fundației in vederea obținerii capacitatii portante necesare obiectivului.

Manipularea , transportul si depozitarea

TramsportUl^Tm^tenâleldf^eogrileloF-văTi conform specificațiilor tehnice si se va realiza de o firma specializata in transporturi, sau de beneficiar.

Pentru depozitarea temporara a materialelor geogrilelor se vor respecta următoarele recomandări:

Incarcarea/descarcarea materialelor se face utilizând mașini si utilaje specifice (incarcator frontal, motostivuitor, excavator sau macara ), echipate corespunzător. Ele pot fi manevrate folosind echipamente de ridicare dimensionate pentru aceste greutati ( chingi, lanțuri, sufe, etc) in asa fel incit sa se reducă potențialul de deteriorare al acestor role de material.

Antreprenorul va pune la dispoziție spațiul (spatiile) de stocare cit mai aproape de lucrare pentru ca manipulările si transportul sa fie minimalizate. Spațiul de depozitare va fi protejat impotriva vandalismului, furtului si zona adiacenta va fi marcata.

Rolele vor fi așezate pe o suprafața plana , uscata , curata, (de preferința platforma betonata), după ce in prealabil au fost montati dulapi groși de lemn, pentru a împiedica contactul direct al materialelor depozitate cu eventualele bălti aparute in urma precipitațiilor si implicit murdărirea, deformarea deteriorarea sau creșterea greutății acestora.

Personalul care face manevrarea acestor materiale trebuie sa fie pregătit si instruit in conformitate cu specificațiile fiecărui material.

Pregătirea terenului

Terenul natural pe care a fost trasata lucrarea va fi adusa la cota ceruta de proiect prin mijloace specifice (săpătură, umplutura) sau doar curatarea pietrelor de mari dimensiuni/radacini, trunchiuri de copaci etc.

Asternerea materialelor geosintetice.

Punerea în operă a materialelor geosintetice se face de către echipe specializate în acest tip de lucrări, conform recomandărilor producătorului, a proiectului de execuție si a caietelor de sarcini elaborate pentru fiecare tip de lucrare.

Etapele tehnologiei de execuție a procedeului de armare a fundațiilor sunt:

 • - pregătirea terenului;

 • - amplasarea si suprapunerea materialelor geosinetice;

 • - tensionarea si fixarea (daca este cazul);

 • - asternerea umpluturii si compactarea.

Pe terenul natural pregătit se vor derula rolele de geotextil de separare longitudinal pe ax. Punearea in opera a geotextilului se realizează conform cu instrucțiunile producătorului. Geotextilele se pun in opera prin asternere care se va face după un plan de pozare ce va cuprinde:

 • - dispunerea relativa a fâșiilor de geotextil si deci modul de debitare al lor;

 • - pozarea lor;

 • - ordinea de așezare in lucrare;

La asternere se vor asigura rezerve suficiente la marginea fâșiilor de geotextil pentru suprapuneri, contactul cu alte elemente de construcție, incastrare, etc.. Asternerea se va face:

 • - pe suprafețe mari prin simpla derulare a rolelor de geotextil, manual sau mecanizat. In ambele cazuri se va urmării o buna întindere, care sa asigure contactul intim cu suportul, evitarea formarii încrețiturilor;

 • - pe suprafețe cu curbura sau restrânse unde derularea unor role întregi nu este posibila se vor utiliza fasii taiate anticipat.

Croirea materialelor se face numai de către persone specializate si cu experiența în acest gen de lucrări.

întinderea materialului trebuie făcută cu atentie pentru a nu supune materialul unor forte de intindere nejustificate nici in timpul derulării, dar nici după punerea in opera a acestuia.

In perioada dintre asternerea geotextilului si protecția finala trebuie sa se asigure o

fixare provizorie a geotextilului in scopul evitării deplasării acestuia, sub actidnea vântului., sau a operațiunilor de acoperire.

Fixarea provizorie pe teren se poate face prin simpla lestare cu material granular, amplasat local. La capete pentru o mai buna asigurare, geotextilul se poate fixa cu tarusi sau prin îngropare intr-un sânt. La contactul cu alte construcții se va sigura o legătură corespunzătoare a geotextilului.

Pe tot parcursul execuției, vor fi luate masuri corespunzătoare pentru protejarea materialului împotriva tuturor surselor de deteriorare sau degradare posibile incluzind condițiile meteo nefavorabile pina la finalizarea lucrării.

Acolo unde sunt necesare suprapuneri, acestea se vor realiza pe o suprafața de 40-100 cm in funcție de capacitatea portanta a terenului suport.

Peste geotextilul de separare se vor așterne rolele de geogrile triaxiala, evitandu-se formarea de valuri sau goluri. Suprapunerea pentru geogrila este intre 50-100 cm in funcție de natura terenului. Suprapunerile trebuie să fie asigurate si. păstrate în timpul operațiunii de umplere. Dacă este necesar, acest lucru in general se obține prin amplasarea unor mici cantitati de material granular local peste suprapuneri înainte de operațiunea principalele de umplere. Asternerea si compactarea straturilor de agregat se poate face cu utilaje convenționale, cu condiția ca pe timpul execuției, suprafața stratului geogrilei să fie menținută orizontală.

Materialul granular, piatra sparta sort 0-63 mm sau 32-63 mm, va fi amplasat pe geogrila dinspre capete spre interior, imprastierea acesteaia fiind făcută in straturi de minium 15 cm. In acest sens se va alege o geogrila monolitica cu noduri rigide integrate, capabila sa preia si sa distibuie eforturile date de incarcarile din trafic.

Depozitarea pietrei sparte se realizează în grămezi ce se repartizează mecanizat, cu ajutorul unei mașini care împrăștie materialul în cascadă peste geogrile, ca de exemplu un excavator sau repartitor cu cuvă si lamă de buldozer.

Se va realiza umplutura la grosimea ceruta de proiect. Daca avem surplus de umplutura se va ajusta din lama buldozerului. Se vor asigura pantele necesare pentru realizarea scurgerilor de apa in caz de ploaie, pentru a preveni saturarea umpluturii.

Se va controla ritmul de execuție a umpluturii de agregate pentru a se evita degradarea geogrilelor de către utilajul de compactare. îngrijirea se iau pentru a evita deteriorarea de geogrilelor.

Nu va fi permis traficul sau deplasarea utilajelor pe geotextil sau geogrila înaintea așezării agregatului.

Compactarea stratului de agregat la drumuri va fi executată, în mod normal, în conformitate cu C 29/1997 urmărindu-se realizarea unui grad de compactare D=98%.

Descrierea geotextilului

Geotextilul trebuie sa fie fabricat in conformitate cu sistemul de management ce indeplineste EN ISO 9001:2001. Producătorul sau furnizorul trebuie sa faca dovada ca este certificat in sistemul de management al calitatii.

Cerințe cu privire la caracteristicile mecanice

Pentru ca geotextilul sa nu fie deteriorat in timpul execuției stratului drenant de către materialele cu dimensiuni mari ale granulelor (piatra sparta), acesta trebuie sa posede o alungire mare si sa fie rezistent la impact.

Caracteristicile mecanice principale ale geotextilului de separare din polipropiiena sunt:

Masa pe unitatea de suprafața este > 200 gr/m2

Rezistenta la tracțiune transvesal si longitudinal conform SR EN ISO 10319: > 20 kN/m. Alungirea la rupere transvesal si longitudinal conform SR EN ISO 10319 > 45%.

Rezistenta la poansonare statica conform SR EN ISO 12236 > 3300 N (incercarea CBR). Rezistenta la impact conform SR EN ISO 13433 <16 mm.

Parametrii hidraulici principali ai geotextilului sunt următorii:

Deschiderea echivalenta a porilor conform EN ISO 12956 < 80 pm.

Coeficientul de permeabilitate normal pe plan conform SR EN ISO 11058 < 0,06 m/s.

Asternerea geogrilelor

Punerea în operă a geogrilelor se face de către echipe specializate în acest tip de lucrări, conform recomandărilor producătorului, a proiectului de execuție.

Etapele tehnologiei de execuție a. procedeului de armare a fundațiilor sunt:

 • - pregătirea terenului;

 • - amplasarea si suprapunerea geogrilelor;

 • - tensionarea si fixarea (daca este cazul);

 • - asternerea umpluturii si compactarea.

Pe tot parcursul execuției, vor fi luate masuri corespunzătoare pentru protejarea/ materialului impotriva tuturor surselor de deteriorare sau degradare posibile incluzind condițiile meteo nefavorabile pina la finalizarea lucrării.

Acolo unde sunt necesare suprapuneri, acestea se vor realiza pe o suprafața de 30-100 cm in funcție de capacitatea portanta a terenului suport.

Nu va fi permis traficul sau deplasarea utilajelor pe geotextil sau geogrile înaintea așezării agregatului.

Pentru a obține modulul de deformatie/capacitate portanta, calculate prin acest proiect este necesar o confinare foarte buna a particulelor.

Descrierea geogrilei

Geogrila sa fie fabricata in conformitate cu un sistem de management al calitatii care -indeplineste-cerintele-ENISG-9OO-1-:-2008;------------------------------------------------

Valoarea rezistentei nodurilor trebuie sa fie de minim 90% din rezistenta nervuri.

Forma aperturilor trebuie sa fie triunghiulara astfel incat distribuția încărcărilor sa se faca radial.

Pentru o buna încleștare a materialului granular forma nervurilor geogrilei trebuie sa fie rectangulara, cu muchii vii distanta intre noduri de 40 mm

Modul secant radial mediu, la solicitare scăzută 390 kN/m la 0,5% efort.

Geogrila trebuie sa fie realizata din polipropilena (PP) pentru a fi rezistenta la degradarea chimica, la inteperii, la oxidare, etc.

Geogrila este realizata dintr-o foaie de polipropilena perforata care este orientata apoi in trei' direcții echilaterale astfel incat nervurile rezultate vor avea un grad ridicat de orientare moleculara care continua prin masa nodului integrat.

Proprietățile care contribuie la performanta unui strat stabilizat mecanic sunt:

Geometrice:

 • - forma orificiilor: triunghiulara;

 • - forma nervurii: rectangulara de 80 mm

Mecanice:

Eficienta joncțiunii 0.9)                   100%

Modul secant radial mediu, la solicitare scăzută

390 kN/m la 0,5% efort

Amplasarea si suprapunerea geogrilelor triaxiale. Pentru zonele curbe, geogrilele se taie si se suprapun astfel încât să acopere zona curbă.

Suprapunerea la îmbinări poate fi realizata prin simpa suprapunerea, care este frecvent utilizată deoarece reprezintă metoda cea mai rapidă si eficientă economic. Lungimea de suprapunere depinde de granulatia si grosimea umpluturii si de rigiditatea terenului. Lungimea minimă de suprapunere este de 400 mm. Suprapunerile trebuie să fie asigurate si păstrate în timpul operațiunii de umplere. Dacă este necesar, acest lucru in general se obține prin amplasarea unor mici cantitati de material granular local peste suprapuneri înainte de operațiunea principalela de umplere.

Controlul punerii în operă

La efectuarea controlului se verifică în primul rând modul în care au fost îndeplinite prevederile proiectului.

Se vor mai avea în vedere următoarele aspecte:

 • -  dacă s-a făcut pregătirea terenului;

 • -  dacă rezistența îmbinărilor este corespunzătoare și nu au rămas porțiuni neîmbinate sau porțiuni de teren neacoperite;

 • -  dacă nu s-a produs degradarea sau ruperea unor porțiuni de material;

 • -  dacă nu se produc perforări, striviri în momentul acoperirii.

Daca exista zone deteriorate, acestea vor fi remediate imediat. înainte de recepția lucrării se mai face o verificare finala si apoi se întocmește si semnează documentația privind recepția.

Materialul de umplere peste geogrila

Pentru execuția stratului de fundație din piatră spartă se utilizează piatră spartă amestec optimal sort 0-63.

Piatra spartă amestec optimal se poate obține direct de la concasare sau prin amestec de sorturi și trebuie să îndeplinească următoarele condiții tehnice:

- compoziția granulometrică a pietrei sparte amestec optimal 0...63 mm trebuie să se încadreze în zona de granulozitate prevăzută în tabelul., 1. Pehtrii trecerile în % din greutate prin sitele cu dimensiunile 0,1 - limita inferioară 1,

limita superioară 5, conform solicitărilor beneficiarului;

- caracteristici conform tabelului 2.

Tabelul 1

Sort

Treceri prin sitele cu dimensiuni de.....

mm, % din greutate

63

40

25

16

8

4

1

0,2

0,1

0,063

0-63

90...10

0

75...9

0

60... 8

0

48...7

5

31...5

5

20...4

2

8...27

2...14

1...15

max.3

Tabelul 2

Caracteristici

Sort 0-63

Condiții de admisibilitate

Conținut de granule alterate moi, friabile, poroase și vacuolare, % max

10

Forma granulelor

-coeficient de formă % max

35

Coeficient de impurități: -corpuri străine, % max

1

Uzura cu mașina tip Los Angeles, % max

30

Rezistența la compresiune în stare uscată N/mm2, min

pt. rocă clasa E

80 - tabel 2 din STAS 667

Rezistența la îngheț-dezgheț:

a) îngheț-dezgheț - metoda SR EN 1367-1 :

- pierderea de masă, %

<4

b) valoarea sulfatului de magneziu - metoda SR EN

1367-2:

pierderea de masă, %

(categoriăT4rSR~EN 13242)

<35

(categoria MS35, SR EN

13242)

Piatra spartă pentru stratul de fundație trebuie să provină din roci de clasă E, cu

caracteristici corespunzător clasei tehnice V a drumurilor, conform SR 667.

Agregatele trebuie să fie însoțite de certificate de conformitate a- calității inclusiv rezultatele determinărilor periodice și pe lot conform SR 667.        / '

Piatra spartă amestec optimal sort 0-63 se va depozita din timp în depozitul șantierului pentru a se asigura omogenitatea și constanța calității acestora.

Aprovizionarea pietrei sparte amestec optimal sort 0-63 la locul de punere în operă se va face numai după ce analizele de laborator au arătat că acestea au calitatea corespunzătoare.

în timpul transportului de la furnizor la șantier și al depozitării, piatra spartă amestec optimal sort 0-63 trebuie ferită de impurificare.

Depozitarea se va face pe platforme amenajate și păstrate în condiții care să le ferească de împrăștiere, impurificare etc.

Controlul calității pietrei sparte amestec optimal sort 0-63 de către Antreprenor se va face în conformitate cu prevederile de la Capitolul IV.

Condițiile de admisibilitate pentru nisipul de concasare - conf. tab. 10 din STAS 667/2001.

Apă

Apa necesară realizării straturilor de fundație din piatră spartă amestec optimal sort 0-63 poate să provină din rețeaua publică sau din alte surse, cu condiția să nu conțină nici un fel de particule în suspensie.

CARACTERISTICILE STRATULUI DE FUNDAȚIE DIN PIATRĂ SPARTĂ

Caracteristicile optime de compactare

Straturile de fundație din piatră spartă amestec optimal trebuie compactate până la realizarea următoarelor grade de compactare minime 98% din densitatea în stare uscată maximă determinată prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13-83 în cel puțin 93% din punctele de măsurare și de minimum 95% în toate punctele de măsurare (pct. 4.3.2.2. - STAS 6400/84).

sc Ecogis Design 5RI

SECȚIUNEA V: Liste cu cantităti f                                                                                    f

Obiectiv: DJ închidere Mofleni

CENTRA LIZA T<DKU L cheltuielilor pe/oblectUv

Nr. cap./

Denumirea capitolelor

Val., cheli. / obiect

din care C + M

subcap

de cheltuieli

exclusiv TVA

deviz

general

ron

ron

1                                                                                                                    1               3

3.5.G                  Proiectare

______________________TOTAL capitol/ subcapitol

A ______________Cheltuieli pentru investiția de baza

JL_________________________Lucrați închidere C2 C3________________

 • 2                        lucrări închidere C4 C5__________ ,

_____________________TOTAL capitol/ subcapitol

5.1.1                  Organizare de șantier

TOTAL capitol/subcapitol

5.3. . . . Oiverse si neprevăzute

TOTAL capitol/ subcapitol                 ________________________ ______________________________

TOTAL valoare (exclusiv TVA} Taxa pe valoarea adaugota Total valoare (inclusiv TVA)

OFERTANT

Obiectivi [

nula^f2

)J închidere Mofleni

CBJTR4 LIZA TORUL

yr pe/cate^vU/pt.obLecU

1 Lbi^c^i>L4a£hbder0'C2 C3        |

&

Nr. cap./subcap

deviz                          Cheltuieli pe categoria di

genepl

lucrări

Valoarea exclusiv TVA ron

l

i

2

4.1.       i

Construcții si instalații aferente acestora

4.1.1     |

11 profilare

4.1.2     {

12 impermeabilizare

4.1.3     j

13 stat de acoperire

1

4.1.4      J

14 inîerbare

4,1.5      j

15 rigola perimetrala

4.1.5      '

16 drumuri incinta

TOTAL 1

■i

i

4

l

1

i .            <•

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA)

OFERTANT

Page 1 of 2

formulai f2

. Obiectiv: DJ inchidere Mofleni

CEMWLIZ47WIZL

chetozZeMcrr p& cate^ori2 d& tbtcra^i/, pt obtectub 2 Lu^£^i>iMch2der^C4 C5

Nr. cap./subcap deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea exclusiv TVA ron

1

2

4.1.

Construcții si instalații aferente acestora

4.1.1

11 profilare

4.1.2

12 impermeabilizare

4.1.3

13 strat acoperire

4.1.4

14 inierbare

4.1.5

15 rigola

4.1.6

16 drumuri

TOTAL 1

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA)

OFERTANT

F3

Obiectiv: DJ închidere Mofleni

LISTA
cwz            cL& lu^rari/pe-' cotelorW cL& lacrcwl

Obiect: 1 lucrări închidere C2 C3

Categorie: 11 profîla/e

I ron j

Nr.

Capitolul da lucrări

U/M

Cantitatea      Prețul unitar

Materiale

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Crt.

Simbol

ajmaterlalc

Denumire Resursa

bjmanopera

Observații

cjutilaj

Corecții

d)tra/i$port

Liste Anexe

Total(a+b*c*-d)

1

JL'Tî .MC

137.27000

$t: m.H. 0.0tî% Sp.nwn. lU)(?i          Sp.ulr O 00‘<

SĂPĂTURĂ CU EXCAV.PE SENILE DE 2.5-2.9MC IN PAMINT.CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.IN AUTOVEH.T.CAT.4

Profilare deșeuri prin săpătură

 • 2                            TONE                     234.00000

Sp m»t: 0.00’i Sp. nun. 0 00%          Sp urr 0.00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRICATELOR CU

AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM. $

 • 3                          Stm MP                 262.00000

5p mat: 0 00% 5p.ir.an. O 00%          Sp u«i O.OOX

NIVELAREA5UPR.fEREN.Sl PLATF-DE TERASM.EXECCU BULOOZ.PE

TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.l SI 2

Nivelarea talazurilor închiderii

 • 4                            SUTE MC                  L3S.00000

Spmjt G.OC%      Sp.nurv O.O(i*l         Sp.utrOOOÎJ

COMPACTAREA MEC.A UMPLUT.CU RULOU COMPRESORSTATICIO-

12T,5TR.AT.lS-20CM,EXCLUDAREA1COEZrV,GR-97-98’/.

 • 5                            SUTE MC                  130.00000

Sp.rnat15p nian. 000%         Sp.urr DOlh

IMPRASTIEREA PAM.DIN TER.CAT.I-II.CU BULDEZE PE TRCTORSENILE G5-80CP.IN STRATURI GROS.DE 31-SO CM

strat suport

 • 6                            M CUR                 13,000.00000

Somat: 0.00% Sp.man 0 00%        So-uCr0.00*1

PAMANT DE UMPLUTURA DIN TEREN CAT. f-IV

strat suport

 • 7                            tom:                  23,500.00000

$ț> mat. 0 00% Sp m.w 0 00%         Sp.uli: 0.00%

TRANSPORTUL RUTIER Al MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU

AUTOBASCULANTA PE DIST.» 10 KM. S

transport strat suport

Cheltuieli directe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care utilaje

-Vut termice

0.00

- Vut electrice

0.00

• Vut altele

0.00

Factor multiplicare

0.00

0.00

0.00

1.00

Alta cheltuieli directe

C.A.S.

0-000%

0.00

0.00

C.A.S.S.

0.000%

0.00

0.00

Aj .șomaj

0.000%

0.00

0.00

Acc. munca, boli profes.

0.000’/.

0.00

0.00

Contr.Concedii Medicale

0.000%

0.00

0.00

Comision ITM

0.00051

0.00

0-00

Fond garantare salarii

0.000%

0.00

0.00

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli indirecte

lo =

o.ocox x To

0.00

Profit

Po =

0.000% X (Toilo)

0.00

TOTALGENERAL categorie

VO s

TOrlOtPO

0.00

OFS.RTAj.V2’

F<ynnularF3

Obiectiv: DJ închidere Mofleni

LISTA

cxx/ cxmtCtoiXle'   luwcwl/'pe/ cotelor Lv cL& Ulctoi^l/

Obiect: 1 Lucrări închidere C2 C3

Categorie: 12inipermeabilizare

fronj

Nr.

Capitalul de lunari

U/M

Cantitatea      Pretulunltar

Materiale

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cri.

Simbol

ajmatcrîale

Denumirii Resursa

bjmanopera

Observații

c)utllaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total{a*b*ct-d)

26,130.00000

0.00%           oee%

Scuti 0.1'11%

GEOCOMPOZITJ3ENTONITIC, ETANS.DEPOZITE DEȘEURI, ECOLOGIZARI, IMPERMEADILI2ARE REZERV.ETC.TEREN PIAN

 • 2                            MP                    52,258.00000

Sp.mil: 0.00%      !>p m»n: 0.00%          Sp.uti; 0.0054

GEOCOMPOzrr orenant pt. drenare, filtrare, separare,

IMPERMEA0ILI2ARE 51 PROTECȚIE TERENURI

 • 3                          M CUB                  635.00000

Sp.niat. 0.00%. Sp.iTwn, 0.005*           Sp.uti: 0.00?»

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU PUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERI5IRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

prljm drenant

 • 4                            MP                    19,500.00000

Somat. 0.00% 5p m.w               So wti: 0.00U

SALTELE ANTIEROZIONAIE PT. PROTECȚIE TAIUZURI, MALURI CU

ÎNCLINAȚIE SI LUNG.MARE IMPOTR.EROZIUNII

saltea antieroilonala

 • 5                            MP                    11,300.00000

Spm.iv 0.00%      $p n-an; 0 00%         Sp.uH: 0.00%

GEOMEM8RANE HDPE PT. JMPERMEABILIZARE, ECOLOGIZARE DEPOZITE MAT.PERICULOASE/NEPER1CULOASE

Impermeablllzare Sud

 • 6                            MP                    10,260.00000

Sp inal 0 00% Sp man: 0 00%         Sp.uu: 0.00%

GEOCOMPOZIT ORENANT PT. DRENARE, FILTRARE, SEPARARE,

IMPERMEABILIZARE 51 PROTECȚIE TERENURI

Zona 5

 • 7                            TONE                   1,100.00000

SpiNt oeov. xi.rrt?r>-0 00%          Sț» ut»-0.00%

TRANSPORTUL RUTIER Al MATERIALELOR,5EMIFABRICATEIOR CU

AUTOBASCULANTA PE DIST.» 10 KM. S

OFEXrANT X...Cheltuieli directe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care utilaje

•Vut termice

0.00

•Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Factor multiplicare

0.00

0.00

0.00

1.00

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

0.000%

0.00

0.00

C.A.S.S.

0.00054

0.00

0.00

Aj.șomaj

0 000%

0.00

0.00

Acc. munca, boli profes.

0.000%

0.00

0.00

Contr.Concedh Medica1»

0.000%

0.00

0.00

Comision ITM

0.000%

0.00

0.00

Fond garantare salarii

0.000%

0.00

0.00

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

0.00

0.00

0.00

\ 0.00

Cheltuieli indirecte

Io =

0.00054 X To

■ ; 0.00

Prollt

Po =

0.000% x (ToHo}

'    '    ’ ii’

- ț   0.00

TOTAL GENERAL categoric

Va =

To ilot-Po

' ■ / /

i 0.00

Obiectiv: Dl închidere Mofleni

LISTA
cu/ (xwdltatCle' d&> 'UccrGwî/pe/ cu-te-^OKCI de/ lucrcud/

Obiect: 1 Lucrări inchtoere C2 C3

Categorie: 13 stat de acoperire                                                                                                                                                       (ron 1

Nr.

Capitolul de lucrări

U/M

Cantitatea      Prețul unitar

Materiale

Manopera

Utilaj

Transport

Totaî

Crt.

Simbol

ajmateriale

Denumire Resursa

bjmanopera

Observații

cjulilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b •»<+(!)

1                            MCUB                17,450.00000

Somat 0GC’» Sp.man’O.CON        Spu?LOGC%

PAMANT DE UMPLUTURA OINȚEREN CAT. MV


2                            TONE

31.400.00000

So.ma: 0 CO«      Sp.man: O.COti

Sp.uli: 0.00%

TRANSPORTUL RUTIER Al MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU -AUTOBASCUCANTA-PEOIST7^20KM:-----$----------------

3                            SUTE MC

17.50000

Sp.rnar: 0 00%       5p tr<an:0.00’«

Sp.uti; 0.00‘c

1PRA$T,PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CATJ SAU 2 CU 0ULD.DE 65--JCP IN STRAT.CU GROS.OE 51-100CM

4                        MCM a

3,080.00000

5p.mat: 0.00%      Sp.man: O.OOu

Sp.irtt: 0.C0%

PAMANT VEGETAL

5                           TONE

S.SSO.OOQOO

Sc.mat: 0.00%     5p man: 0.00%

Sp.au: 0 00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU

AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. S

transport pamant vegetal

6                            SUTE MC

31.00000

Sp.mat; 0 KT:      Sp.nwn; 0.00%

5p.utrOOO%

IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.l SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.OE 51-100CM

Cheltuieli directe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care utilaje

-Vut termice

0.00

• Vut electrice

0.00

Vut altele

0.00

Factor multiplicare

0.00

0.00

0.00

1.00

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

0.000%

0.00

0.00

t.A.5.5.

b.ooo%

OD

U.bO

Aj.somaj

0.000%

0.00

0.00

Acc. munca, boli profes.

0.000%

0.00

0.00

Contr.Concedii Medicale

0.000%

0.00

0.00

ConusioD ITM

0.000%

0,00

0.00

Fond garantare salarii

0.000%

0.00

0.0G

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

Cheltuieli Indirecte

Io ~

0.000% X To

0.00

Profit

P0 =

0.000% x (To»lo)

0.00

TOTAL GENERAL categorie

Vo =

To+lo+Po

0.00

OEERTAI4T

Obiectiv: DJ închidere Mofleni

LISTA
cu> curtâTatile' de/ lucrări/ p& cccte^yrU' && lucrări/

OWect: X lucrări închidere C2 C3

[ronl

Categorie: 14 inîerbare

Nr.

Capitolul de lucrări

U/M

Cantitatea      Prețul unitar

Materiale

Manopera

Utila]

Transport

Total

Crt.

Simbol

ajmateriale

Denumire Resursa

bjmanopera

Observații

cjutîlaj

Corecții

djtransport

liste Anexe

Total(a+-b+c+d)

1

262.00000

sun mp

Sp.ut-: 0 00%

Spmif 0.00'A

Sp mjn 0 00%

SEMANAREA GAZONULUI PE TALUZE CU 1 KG SAMI NTA PE 100 MP

2                           SUTE MP

262.00000

Sp.nwtt 0.C0‘4      Sn.marr 0.00*4

Sc.uti: 0.00%

UDAREA SUPRAFEȚELOR CU FURTUNUL OE LA CISTERNA

Cheltuieli directe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care utilaje

Vut termice

0.00

• Vut electrice

0.00

•Vut altele

0.00

Factor multiplicare

0.00

0.00

0.00

1.00

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

0.000%

0.00

0.00

C.A.S5.

o.ooo?;

0.00

0.00

Aj.șomaj

0.000%

0.00

0.00

Acc. munca, boli profes.

o.ooo?;

0.00

0.00

Contr.Concedii Medicale

0.000%

0.00

0.00

Comision ITM

0.000%

0.00

0.00

Fond garantare salarii

0.000%

0.00

0.00

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli indirecte

Io =

0.000% X Tb

0.00

Profit

Po =

0.000% x (To+lo)

0.00

TOTAL GENERAI categorie

Vo =

To+lo-f-Po

0.00

OFERTAM?

Obiectiv: Dj închidere Motlenî

LISTA
cu> cxwxttâatile/ de/ Ibccra^bpe/ ccctec^crrLv de/ 'iucerar-b

Obiect: 1 Lucrări închidere C2 CB

Categorie: ÎS rigola perimetrala                                                                                                                                         (ron]

Nr.

Capitolul de lucrări

U/M

Cantitatea      Prețul unitar

Materiale

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cri.

Simbol

ajmateriale

Denumire Resursa

bjmanopera

Observații

cjutilaj

Corecții

djtransport

UsteAnexe

Tocal|a+b*Okd)

1                         SUFFM                  11.64000

Sp.mnt; 0 00%      Sp man. 0-0-3%         Sp.uti: 0.00%

SĂPĂTURĂ MEC.LA RIGOLE CU ADINCiMEA 0,40 M.EXEC.CU AUTOGREDERUL PINA LA 176 CP IN TEREN CATEGORIA I

 • 2                         MCU5                  936.00000

sp mau 0.00% So mjn:0 00%         Sd utc 0.00";

UMPLUTURA DE PAMANT. EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UDATE Si BĂTUTE

-CU-PLACA-VIBRATOAREriNCL-IMPRASTIAT--—-------------------

umplutura cote rigola

 • 3                         M CUB                  210.00000

Sp.mat: O.OOH Sp.marr. 0.00%           Sp.uti: O.OOț-.

’RNARE BETONSIMPLU IN FUNDAȚII LA CONSTRUCȚII

OILITARE(APEDUCTE,CANAIE)ANEXE(ETC.)

beton rigola

 • 4                         MCUB                  175.00000

Sp mat: 0 COS Sp.min: 0.00%        $p.ut> 0 00%

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT RE2IST FIL-TRANT IZOL

AERISIRE ANTICAR CU ASTERNERE MANUALA

 • 5                           TONE                    300.00000

Sy.ma.'OOOS Sp.man:0.C0%        Sp-uti; 0.00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIAI.ELOR,5EMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $

transport nisip

 • 6                           TONE                    500.00000

Sp.mat: 0.00% Sp.nwn: 0 0054         Sp.uti: C-00%

TRANSPORTUL RUTIER Al BETONULUI-MQRTARULUl CU AUTOBETONIERA OES.5MCDIST. =10KM       $


Cheltuieli directe

0-00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care utilaje

- Vuttermlce

0.00

- Vut electrice

0.00

Vut altele

0.00

Factor multiplicare

0.00

0.00

0.00

1.00

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

0.000%

0.00

0.00

T’.Ă.S.S.

țJ-QQ

-----DXU"

Aj.soniaj

0.000%

0.00

0.00

Acc. munca, boii protes.

0.000%

0.00

0.00

Contr.Concedii Medicale

0.00056

0.00

0.00

Comision ITM

0.000%

0.00

0,00

Fond garantare salarii

0.000%

0.00

0.00

TOTAL Cl-IELT. DIRECTE

0.00

0.00

0.0Q

0.00

0.00

Cheltuieli indirecte

Io =

o.ooos xTo

0.00

Profit

Po -

O.OOOS X (Tos-lo)

0.00

TOTAL GENERAL categorie

Vo~

To-Ho+Po

0.00

OFERTANT

Obiectiv: o/ închidere Moflent

LISTA
cu/ awdltaTLLe/ de/ LucrctrL pe/ cccLe^&rU/ de/ lac/ccud

Obiect: 1 Lucrări închidere C2 C3

Categorie: 16 drumuri incinta

tron J

Nr.

Capitolul de lucrări

U/M

Cantitatea      Prețul unitar

Materiale

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cri.

Simbol

«Imateriale

Denumire Resursa

bjmanopera

Observații

cjutilaj

Corecții

djtransport.

Liste Anexe

Total(a«-b+c+d)

1

MCUB

1,578.00000

Spmi»t;OCO%     Sp m«‘. C.00%        Spwti'0 00%

STRAT FUND REPROF P SPARTA PI DRUM CU A5TERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE 51 INNOROIRE

2                            70NE                  2,684.00000

Sp.tnai. 0.00% Sp m»n: 0 00%         Sp.uti: 0.00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE D!ST.= 10 KM. $

S14.00000

So.nuH: 0.00%      Sp.man7</.0G%         Sp.utr. 0 DOS

1RDURI DE PIATRA PTTROTUARE AVIND DIMENSIUNI 0E 20X25 CM

JNDATIE BETON 30 X15 CM

 • 4                            MP                    2,200.00000

$p maț: 0.00% Sa.man. 0 00%        Sp.uh; 0.00%

GEOGRILE PT.ARMAREA FUNDAȚIEI, CREȘTEREA CAPACITATII PORTANTE A PATULUI DRUMULUI

drum acces calota

 • 5                            M CUB                   700.00000

Sp mat: o 00% 5p man: O 00%         Sp.uli; 0.00%

STRAT AGREG NAT CIUNDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

 • 6                            TONE                  1,170.00000

Sp mat; 0.00% Sp.man: 0.00%        Spun: 0 00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEM(FA8RICATELOR CU

AUTOBASCULANTA PE DlST.= 10 KM. $

transport balast

Cheltuieli directe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care utilaje

-Vut termice

0.00

- Mut electrice

0.00

Vut altele

0.00

Factor multiplicare

0.00

0.00

0.00

1.00

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

0.00015

0.00

0.00

C.A.S.S.

0.00094

0.00

0.00

Aj.sornaj

0.000%

0.00

0.00

Ace. munca, boli profes.

0.000%

0.00

0.00

Contr.Concedii Medicale

0.000%

0.00

0.00

Comision ITM

0.000%

0.00

0.00

Fond garantare salar»

0.000%

0-00

0.00

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli indirecte

Io -

0.000% x To

0.00

Profit

Po =

0.000% x(TO+lo)

0.00

TOTAL GENERAL categorie

Vo =

To+lo+Po

0.01)

OFERTANT

Obiectiv: OJ închidere Mofleni

LISTA
cu/           de/ lucrcud/pe/ caTe^orii/ de/ tucwv

Obiect: 2 Lucrări închidere C4 C5

Categorie: 11 profilare

[ronj

Nr. Capitolul de lucrări

U?M

Cantitatea      Prețul unitar

Materiale

Manopera

Utilaj

Transport

Toial

Crt. Simbol

ajmaterialc

Denumire Resursa

bjmanapera

Observat»

cjutiîa)

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a*btc+d}

1

123.00000

Sp ni.1t 0.00’4 sp.man: 0.00>»          SpiKl O CO?,

SĂPĂTURĂ CU EXCAV.PE SENILE DE 2.5-2,9MC IN PAMINT.CU UMIDITATE NATURALA CU OESC.IN AUTOVEH.T.CAT.4

Profilare deșeuri prin săpătură

 • 2                            TONE                     209.00000

Sp.mM: 0.00% Sp n»an: 0 CO*»            ut». 0

ÎRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.s 1 KM. $

----3-----------------------------5LHT-MP------------------191:00000.........................................................................................................................................

Sp.nwr. 0.n0>. So.mairOOOt»        S'.wOOO’i

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU 8ULD0Z.PE

TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.l SI 2

Nivelarea talucurllor închiderii

4                          MHIMC                123.00000

Sp.mat. O.O'J'5 Sp.man. o              Sputl O.OOX

COMPACTAREA MEC.A UMPLUT.CU RULOU COMPRESORSIATICIO-

12T,5TRAT.15-20CM,EXCl.UDAREAl,COEZIV,GR.97-98%

 • 5                            suit MC                   95.00000

Sp roet: 0.0044 $p.man 0 00^          Sp utr U.OD*L

IMPRASHEREA PAM.DIN TER.CAT.1-II,CU BULOEZE PE TRCTOR SENILE 65-8QCPJN STRATURI GROS.DE 31-50 CM

strat suport

 • 6                            M CUC                  9,500.00000

$pmat.0.0OH Sp.man. O 60%        Spuli t> 0D*4

PAMANT DE UMPLUTURA DIN TEREN CAT. I-IV

strat suport

 • 7                             TONE                  17,112.00000

$p mat. 0 004» ‘•am.in. O.CCTi          Spini; 0.00*4


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR^SEMIFABRICATEIOR CLI

AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ transport strat suport

Cheltuieli directe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care utilaje

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

- Vut altele

0.00

Factor multiplicare

0.00

0.00

0.00

1.00

C.A.S.

0.000%

0.00

0.00

C.A.S.S.

0.000%

0.00

0.00

Aj.șomaj

0.000%

0.00

0.00

Acc. munca, boii profes.

0.000%

0.00

0.00

ContcConcedii Medicale

0.000%

0.00

0.00

Comision ITM

0.000%

0.00

0.00

Fond garantare salam

0.00054

0.00

0.00

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli indirecte

lo =

0,000". X To

0.00

Profit

Po a

0.0005S >: (Totlo)

0.00

TOTAL GENERAI categorie

Vo s

TuHo+Po

0.00

OFERTANT

fformular-

Obiectiv; OJ închidere Moflent

LISTA
cu/ cccYdTtcctde/ de/ lucrări/   categorii/ de/ lucrări/

Obiect: 2 lucr3r| închidere CA CS

Categorie: 1Z imperrneabilizare             .                                   ___________________________________________________________________________________________(ron)

Nr.

Capitolul de lucrări

U/M

Cantitatea      Prețul unitar

Materiale

Manopera

Utila)

Transport

Total

Crt.

Simbol

a Imateriale

Denumire Resursa

bjmanopera

Observații

cjuhla)

Corecții

d)tr,inspon

liste Anexe

Tot3l(a+b4-c-*d)

1                            mp                    19,020.00000

JpjTMt.O.UOS SgnunrGOO**        5pu(i;0.00«

GEOCOMPOZIT BENTONITIC, ETANS.DEPOZITE DEȘEURI, ECOLOGIZARI,

IMPERMEABIUZARE RE2ERV.ETC.TEREN PLAN

2                            MP                    36.028.00000

Spinal 0,Od% 5o n.ao 0.00%          Sp.uti: 0.00%

GEOCOMPOZIT DKENANT PT. DRENARE, FILTRARE, SEPARARE, IMPERMEABIUZARE SI PROTECHE TERENURI

 • 3                            MflJR                    632.00000

$p mat. 0.00% Sp man;0 00%         Sp.ufi: 0.00%

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU A5TERNERE MANUALA prlsm drenant

 • 4                            MP                    16.950.00000

$p mat 0.00% Sp.man 0 00%        5p utr 000%

SALTELE AHTOOZIONALE PT. PROTECȚIE TALUZURI. MALURI CU ÎNCLINAȚIE SI LUNG.MARE IMPOTR.EROZIUNIÎ

saltea antlcrotionala

 • 5                            MP                     9,760.00000

Sp.mnt0 00%        num: O GC«         Sp «ti: 0.00%

GEOMEMBRANE HDPE PT. IMPERMEABIUZARE, ECOLOGIZARE DEPOZITE MAT.PERICULOASE/NEPERICULOASE

Impcrmeabllizare Sud

 • 6                            MP                     9,760.00000

Sp.tn.it, 0 00% 5p rnaiv 0.00%          Sputr 0.00%

GEOCOMPOZITDRENANT PT. DRENARE, FILTRARE, SEPARARE,

IMPERMEABIUZARE SI PROTECTLETERENURI

Zona S

 • 7                            TONI                    1,100.00000

5p mat 0.00% <p măn: 0 PCrt-l         Spuli 000%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DI$T.~ 10 KM. $

Cheltuieli directe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care utilaje

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

■Vut altele

0.00

Factor multiplicare

0.00

0.00

0.00

1.00

Alte cheltuieli directe

C.A.S,

0.000%

0.00

0.00

C.A.S.S.

0.000%

0.00

0.00

Aj .șomaj

0.000%

0.00

0.00

Acc. munca, boli profes.

0.000%

0.00

0.00

Contr.Concedii Medicale

0.000%

0.00

0.00

Comision ITM

0.000%

0.00

O.Ofi

Fond garantare salari:

0.000%

0.00

0.00

TOTALCHELT. DIRECTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli indirecte

Io -

0.000% x To

0.00

Profit

Po =

0.000% X {To-lo)

0.00

TOTAL GENERAL categorie

Vo*

To Mo+Po

0.00

OFERTANT

Obiectiv: DJ închidere Mnflenî

LISTA

cw             lucrări/ p& Cătagor LT cL& hMari

Obiect: 2 lucrari închidere C4 C5

Categorie: 13 strat acoperire

f ron]

Nr, Capitolul de lucrări        u/M

Crt. Simbol

Cantitatea      Prețul unitar          Materiale         Manopera              Utilaj          Transport              Total

ajmateriaie

Denumire Resursa

b)nianopera

Observații

cjutilaj

Corecții

djtransport

Liste Anexe

Total(a+b*c+d)

1                         M CUB

12,260.00000

•jp.ma:: O.OOr,      Sp na». 0.00%

sp uti: 0.0OnS

PAMANT DE UMPLUTURA DIN TEREN CAT. MV

2                           TCNE

22,068.00000

Somau 0.00%     Sp.mamQ.OOK

Spuu:tt.QG%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU

AUTOBASCULANTA PE OISK?_J20JCM.__—$--

3                           SUTE MC

12.2S000

So rvît. 0.00%      Spjnan. 0.00%

Sp.vtL 0.00%

ÎPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.l SAU 2 CU BULD.DE 65-JCP IN STRAT.CU GROS.OE 51-100CM

4                      MCUB

2,165.00000

Sp mar: 0 00%     Sp.man: 0.00%

5p.u(>: 0.00%

PAMANTVEGETAl

5                           TONE

3,895.00000

Sp.mât 0.00?»      Sp.man: 0.00%

Sputi: 0.00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU

AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $

transport pamant vegetal

6                           SUTE MC

21.70000

Sp mat: 0.00%     Sp.man:0.00%

5p <if> 0 00%.

IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.l SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 51-100CM

Cheltuieli directe din care utilaje • Vut termice

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

•Vut electrice

0.00

Vut altele

0.00

Factor multiplicare

0.00 0.00 0.00 1.00

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

---------------feA;S,S,-------------------------------------------------

0,000%                                0.00                                                 0.00

----------------------------------------------o,oo-------------------------------------------a<s--------—

Aj.somaj

Acc. munca, boli profes. Contr.Concedii Medicale Comision 5TM

Fond garantare salarii

0.000»                                0.00                                                 0.00

0.000»                                0.00                                                 0.00

0.000»                                0.00                                                 0.00

0.000»                                0 00                                                 o.oo

0.000»                                   0.00                                                      0.00 ;

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli indirecte                                      lo =

0.000» X To                                                                                0.00

Profit                                                    Po =

o.ooo» x IToilo)                                                                            o.oo

TOTAL GENERAL categorie                          Vo =

ToMo+PO                                                                         0.00

OFERTANT

Obiectiv: OJ închidere Mofleni

LISTA
m cxwttâcdde' de' dccrarî/pe' cat’e^&ril' de^ luc^cwi/

Obiect: 2 Lucrări închidere Ol C5

Categorie: ld inlerbsre

(ranj

Nr.

Capitolul de lucrări

U/M

Cantitatea      Preliri unitar

Materiale

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Crt.

Simbol

a)materiale

Denumire Resursa

bjmanopera

Observații

cjutllnj

Corecții

djtransport

Uste Anexe

Total(atbK+d)

1                              SUfEX’P                   190.00000

Sp.mat; 0 00%

Sp mân: 0 00%

Sputi: 0.00%

SEMAHAREA GAZONULUI PE TALU'ZE CU 1 KG SAMINTA PE 100 MP

2                            SUTE MP

190.00000

5p m»t: 0 00%     Sp man: 0 (i&l

Sd.uiî. 0.00%

UDAREA SUPRAFEȚELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA

Cheltuieli directe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din cârc utilaje

Vut termice

0.00

* vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Factor multiplicare

0.00

0.00

0.00

1.00

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

0.000%

0.00

0.00

C.A.S.S.

0.000%

0.00

0.00

Aj.somaj

0.000%

0.00

0.00

Acc. munca, boli profes.

O.OOO54

0.00

0.00

Contr.Concedii Medicale

0.000%

0.00

0.00

Comision ITM

0.00054

0.00

0.00

Fond garantare salarii

0.000%

0.00

0.00

TOTAL CHELI. DIRECTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli Indirecte

Io =

0.000% x To

0.00

Profit

Po =

0.000% x (To-rlo)

0.00

TOTAL GENERAL categorie

Vo s

To+Io+Po

o.oo

OFERTANT

Obiectiv: DJ închidere Moflenî

LISTA
caă; ca^Utatile' cL& Lacrari/'pe' categorii' d& Utcra^L

Sp.maf: O.CC% Sp.man: 0 00%

SĂPĂTURĂ MEC.LA RIGOLE CU ADINCIMEA 0,40 M.EXEC.CU AUTOGREOERUl PINA LA 376 CP IN TEREN CATEGORIA i


Obiect: 2 Lucrări închidere C4 C5

Categorie: ÎS rigola

(ron 1

Nr.

Capitolul de lucrări

U/M

Cantitatea      Prețul unitar

Materiale

Manopera

Utilai

Transport

Total

Crt.

Simbol

ajmaterlale

Denumire Resursa

bjmanopera

Observații

cjulllaj

Corecții

djtraosport

Liste Anexe

Towf(n+b+ctd)

1

SUTf M

13.97000

$p uîi: 0 0G%

 • 2                           M CUB                   936.00000

Sp.mar. 0,00% $p.mar>: 000’4        SpuirO.00%

UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 2O-3OCM, UDATE SI BĂTUTE CU PLACA VI8RATOARE, INCLJMPRASTIAT

umplutura cote rigola

 • 3                         MCUS                  127.00000

Spunat; 0 00%     Sp.man: 000%        So.ufrO.CO^

IRNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII LA CONSTRUCȚII JlLITARE(APEDUCTE,CANALE,ANEXE,ETC.)

beton rigola

 • 4                         MCUB                  106.00000

Sp.mat: 0 OO’Z Sp.man: 0 00%         5p.t<b; 0.00'4

STRAT AGREG NAT(NI$IP)CIUNDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU A5TERNERE MANUALA

 • 5                           TONE                    182.00000

So mat: O.OOS      Sp.rnarv 0.00*»         Sp.uti: 0 00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU

AUTOBASCULANTA PE D1ST,= 10 KM, S

transport nisip

 • 6                           TON»                    305.00000

SD.tnat. 0.0054 Sp.inan: 0.00%         5p.uh: 0.00%

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUl-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE5,SMCDIST. -10KM       $

Cheltuieli directe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care utilaje

-Vut termice

0.00

- Vut electrice

0.00

Vut altele

0.00

Factor multiplicare

0.00

0.00

0.00

1.00

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

0.000%

0.00

0.00

.........'0;000%

0.00

Aj.sornaj

0.000%

0.00

0.00

Acc. munca, boli profes.

0.000%

0.00

0.00

Contr.Concedii Medicale

0.000%

0.00

0.00

Comision ITM

0.000%

0.00

0.00

Fond garantare salarii

0.000%

0.00

0.00

total chelt. directe

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli Indirecte

IO a

0.000% xTo

0.00

Profit

Po =

0.00014 X fTo+lo)

0.00

TOTAL GENERAI categorie

VO =

To+lo+Po

0.00

OFERTANT

r                 f3

j              Obiectiv: OJ ifichidere Mofleni

LISTA
>                         cu/ cu/rtâX'ccttle/ de/ Lucrași/ p e/ cotegfor u/ de/ Icccrar L

Obiect: 2 Lucrări închidere C4 C5

Categorie: 16 drumuri                                                                                                                                                 tron]

Nf.

Capitolul de lucrări

U/M

Cantitatea      Prețul unitar

Materiale

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cft.

Simbol

ajmateriale

Denumire Resursa

bjmanopera

Observații

cjutllaj

Corecții

djtrsnsport

Liste Anexe

Total(a»b+crd)

1                           MCU3                  1.S35,00000


Sp.mat. 0.00% jp.nun; G.GC%          Sp.uti; C.00,’«

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROtRE

2                           TO&E                  2,610.00000

Sp.nwt; <3.00% 5p ntan: 0.00?;          Sp.cti: O.OOS

TRAN5PORTUI RUTIER Al MAT£RIAIELOR,SEMIFABRICATELOR CIJ

AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $

Cheltuieli directe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care utilaje

Vur termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Factor multiplicare

0.00

0.00

0.00

1.00

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

0.00014

0.00

0.00

C.A.S.S.

0.000%

0.00

0.00

Aj.somaj

0.000%

0.00

0.00

Ace. munca, boli profes.

0.000%

0.00

0.00

Contr.Concedii Medicale

0.000%

0.00

0.00

Comision IȚM

0.000%

0,00

0.00

Fond garantare salarii

0.000%

0.00

0.00

TOTAL CHEIT. DIRECTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli Indirecte

lo =

0.000» X To

0.00

Profit

Po "

0.000» X (To+lo)

0.00

TOTAL GENERAI categorie

Vo =

To-Mo+Po

0.00

OFERTANT

sc Ecogis Design SRL

SECȚIUNEA VI: Graficul general de realizare a investiției publice

Grafic de execuție


Grafic de execuție


Denumire activitate


B: Lucrări de execuție


Organizare de șantier


Lucrări de terasamente


Lucrări de impermeabiiizare/acoperire


Lucrări de colectare a apelor si monitorizare

Lucrările inierbare 51 întreținere f'oiai:

312000.000                                            313000.000                                            314000.000


FI

/77T


SC ECOGIS oesiow SRL

Ptc<eclNuffl«U3U&2â.09.20tâ

NUIELE

Ifitert

Ing. Teodora Anton

Pwt«<CA0

Noagu Larisa

v«^

ing. Mugur Vintila

Stfpt&d

Ing. Mugur Vintila


ai


399600.000


DEPOZITUL ECOLOGIcTlOFLEM

---COM; MOFLENI;-JUD; DOI.;IProiact Număra 31 18/2109 2018

ttjvas

JOIAÎW

hoorj

ing. Teodora Anton

.X-

P.«ktCW)

Noagu Lansa

Vtffta!

Ing. MugurVIntila

Sîfp.*o'ecî

ing, Mugur Vlntila

t£7'


pkhoob


•Țr


• ’ /

‘ ,Z

.X
PraectanE" SC ECOGtS OESIGtl SRL


Includere sfepont fie daaeert tcnTcnn județean Maior:)


Prolad Numărul 3ti£/2S.09iUt8

SW=l£

£WttTUPA

b&st£

fng. Teodora Anton

.z/r-

RrasjtCM)

Noagu Lansa

Vmfcai

Ing. Mugur Vinîila

Sefp'MC

Ing. Mugur Vîntila

Prh’DOHBrw'xo-

SC eCQSUQ SA


Oț-vwi^M;


Profil transversal 2


Rarsu tr. PttA iraMvetu! 2ProhcUnt

SC ECOG1S DSSIGN GRL


Pitită tlixnarti 3118/2809 2018

Oju

fwas

Semwvra

ana

tfiăcrâ

log. Teodora Antoo

Sen

PxcesîlCx)

Noagu Larisa

1:500

Vrfial

Ing. Mugur Vlniila

Fta

Sdorcacl

ing Mugur Vlntila

PTJwDDCSistem de Impermeabililor»: Stratdașoi vegetal ]b cm~ Strol de ocoperire dh ponîant &5 cm G e oc om pozit drenaj cpo inrilti^lo-Coecompozll bentonltic 6000 g/mp Geocompozrfa/tftdf'^ dâ dipglTț" Slrol suport (acoperire IernpororoT Corp Depozit deșeuri—| 0.50-|-0. >0-|-0.50 |—


PrHm drcnont

Sort 7-31


Pereu beton C12/I5I

Mlsp Io cm


Sistem de Impermeabililor*: Strat de soi vegetal >g cm"
OotafiulA


■wrecwnjnnir^

Slral au pori' 7<
Oexcorccre In sunt apa pluvida înșirați


Salem de ImpcrmeabSIxare: SJ'' itc> 15 cm ________ e din pomeni 05 Geocompozit drenaj apa în filtre ta bmtonitie~6000 g/mp * ™-"‘w-t,.?ocJenaj qox ae depozit loccoerfre temporara)


pfwct Muman.1 J t )&2a.09.201fl


HJUîlî


rîKesztW

Verfcx
ing. Teodora Anton Noagu Lansa ing. Mugur Vintila ing. MugurVinWa


Octabt du occUtePro’emact

SC ECOGiS OESK3H SRL

rr/rtiiilPiow.                           L

JfltKden» dapeiSt da dsjevrt ctnlm judalim

uăi^ON ill

Proiect Himwt 3118728.09.201S

CsU

teretar                                  's

SCECOSUOSA

X'MLE

îH&UÎJRA

2018

ing. Teodora Anton

X-i-

Sen

Oawwtftoau.

PnXK^CAO

Noagu Larisa

1-SO

OoUSi d» exocu&j (2)

‘tetoA

ing. Mugur Vinlila

•gr-

fm

Selprâd

Ing. Mugur Vinlila

P1h>&X

PUkmw. O«un<loe>ecul*(2)'sCECOGtSCUKHlH.

ff     i|

ta*4*r»

M

55

WtCCStOlA             %&. «Al vjB»

HACf

iw,

»H

tart

kg. T«ogara Mttn

*••

troMO

Na«9J Lartt*

*?■

tlX9

Hm «sIku-v «f • |Arrf*ta

YriU

k»g. MvgwVtata

Im

WpM

ki$. kfcțwVnUa

xr

rn»sce

PVtmxHm «rhovi «ț« ifetlaWOi'mwn S««t!on


7129


uWawffl Davalloi

Mi.'mm SUrttlan

Ca>«r

1

72.il

9X04

2

93.04

lO’.JJ

■'1

Slrtl »«*art («sațartra tarnf Carp Ofilit diarvrl


îtCCCSMDCHSrtl.

r^aa h^kU 311 vn e» si»

Mi

li icos ton

!

HJJQ£

«MUMU

tâat

In? TaeflaM Arstsn

•an

OnMațra;

toaUJ

NusuUhM

>*?

tio»

Raața l'tailn Ineaii'MaWaa-aCI M

MU

hj. Muju‘V5r4la

rm

UpM

tna.Mvî-jrVirt!fa | Sjr"

n>-txx

IValM hanța Vkaafia hvaowvwM&a'a 04 al OSImpenntibtfurt definitivi Celula 2 ti Celvtl IZonaHocd

Oenundre material

Cintilate-înw)

Geocwnuedt dreml t»t de deootft

2&U9.IX

Geocomoori t beotonlUc GCCO t/m»

.   2S.129.CC

Geocontoodt drenri im o! uri al»

26.1M.0C

Irneemteibniure U«wn Celula 2 >1 Cefidi 3 ioni Jud

Geocomcorildfinij xaidedeeoilt

10,201a

GeomemWana PDOZmtn

lt.JUtt

\

--1——

*


In** d*

u'nhuffi Di«otton

Uantaxa Oivetlm

Cow

1

52.»

51»

t

51»

«100

lîț

3

.............S”...............

....................

El


jl u-


MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR.............../...................

ACT ADIȚIONAL NR. 7

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE nr. 17/2002

Intre:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul in strada A.I.Cuza ni'. 7, telefon/fax 0251-415177 /0251-411561, CUI 4417214, reprezentat prin Primar Mihail Genoiu pe de o parte,

Și

S.C. ECO SUD S.A., cu sediul social in București, Str. Ankara nr. 3, sector 1, telefon 021 210 05 45/25, fax 021 210 22 92, e-rnail: office@ecosud.ro, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/4022/2001, CUI RO 13838255, cont -R-O3-9-BRDE4-1-0SV2-0-1-06-1-64-1-0Oj-de-SGhis—la—B-RD A-gen-tiu—Ri-a-ta-Rom-ana—repr-ezen-t-afa-legal—de-Director General Adrian Mirel Scarlat, pe de alta parte.

Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. ____/2019, părțile

prezentului Act Adițional, convin modificarea Contractului de Asociere nr. 17/ 2002, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare, după cum urmează:

Art. 1 Se modifică articolul 13 din contractul de asociere nr. 17/2002 (așa cum a fost modificat conform HCL 504/2017 prin Actul Adițional nr. 6/2017), încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Eco Sud S.A. care va avea următorul conținut: “începând cu data de 01.03.2019, tariful perceput de către Eco Sud S.A. pentru depozitarea la Depozitul Ecologic Mofleni a deșeurilor livrate de către Consiliul Local al Municipiului Craiova se majoreaza la 103,33 lei + TVA/tonă”.

Art. 2 Celelalte articole din Contractul de Asociere numărul 17/2002, asa cum au fost modificate prin Actul Adițional nr. 1/2006, prin Actul Adițional nr. 2/2007, prin Actul Adițional nr. 3/2008, Actul Adițional nr. 4/2010, Actul Adițional nr. 6/2017 raman neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a întocmit astazi..............2019, in 2 (doua) exemplare, cate unul

pentru fiecare parte in contractul de asociere nr. 17/2002.

ECO SUD S.A.

DIRECTOR GENERAL,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIMAR,

Director Executiv D.E.F.,


Director Executiv D.S.P.,


Director Executiv Adj. D.S.P.

1

Aferenti zonei de Nord a depozitului si calota celulelor C2-C5