Hotărârea nr. 71/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 71 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.71

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.25098/2019, rapoartele nr.36425/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.36692/2019 ale Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii , Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,art.554 și art.556 din Codul Civil;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.61 alin.2, art.122 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, după cum urmează:

  • a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • b) se modifică valoarea de inventar a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, referitoare la inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova și nr.330/2017 referitoare la darea în folosință gratuită, către Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, a terenului care aparține domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Alexandru Ioan Cuza, nr.11.

Art.3.Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                      •                  •      7


Adrian COSMAN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

INVENTARUL

BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

INTRARI BUNURI

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.71/2019

Nr. crt.

Codul de clasificare conform H.G.

2139/2004

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, dupa caz , al darii in folosinta

Valoarea de inventar LEI

Situație juridica actuala

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.1

ALEE ACCES NR.CAD.16693/9

INTRAVILAN , IN SUPRAFATA TOTALA DE 1113MP , (LUNGIME 220M , LATIME MEDIE - 5M) VECINATATILE : N-PROPRIETATI PRIVATE E - STR. MALINULUI S - PROPRIETATI PRIVATE

V- STR MĂSLINULUI (DE 18) IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL

2019

111300

MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC PROCES VERBAL INVENTARIERE DOMENIU PUBLIC NR. 30959/13.02.2019

2

1.3.7.1

ALEE ACCES NR. CAD.212493

SITUATA IN TARLA 19 , PARCELA 27 EXTRAVILAN , IN SUPRAFATA TOTALA DE 2211MP , (LUNGIME 243M , LATIME MEDIE - 9M) VECINATATILE :

N-STR. MERISORULUI ( DE 46) E - PROPRIETATI PRIVATE S - STR. PLOPULUI (DE 35) V-PROPRIATETI PRIVATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL

2019

26532

MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC PROCES VERBAL INVENTARIERE DOMENIU PUBLIC NR. 30959/13.02.2019

3

1.3.7.1

ALEE ACCES NR. CAD.9283/3

INTRAVILAN , DIN STR PARANGULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 106MP , (LUNGIME 42M , LATIME MEDIE -2,5M)

VECINATATILE :

N - STR. IEDEREI

E - STR. CARPENULUI

S - PROPRIETATI PRIVATE

V- PROPRIETATI PRIVATE

IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL

2019

10600

MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC PROCES VERBAL INVENTARIERE DOMENIU PUBLIC NR. 30959/13.02.2019

4

1.3.7.2

SENS GIRATORIU INTERSECTIE STR. ION MAIORESCU CU STR POPA SAPCĂ

SITUAT LA INTERSECTIA STR ION MAIORESCU CU STR POPA SAPCĂ VECINATATILE :

N-DOMENIU PUBLIC E - DOMENIU PUBLIC S - DOMENIU PUBLIC V-DOMENIU PUBLIC

IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL

2010

644859,33

MUNICIPIUL CRAIOVA

DOMENIU PUBLIC

PROCES VERBAL RECEPTIE FINALA NR.

23455/30.06.2010

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN

ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR.71/2019

modificarea elementelor de identificare și valorii de inventar

Nr. crt.

Denumirea bunului

UM

cANT iNiTiALA

cANT REZULTA TA MP

Nr. inventar

valoare initiala

diferenta

valoare inventar

ADMiNiSTRAToR

1

GRADINA TEATRU NAȚIONAL IN SUPRAFAȚA TOTALA 30515MP SE DIMINUEAZĂ CU SUPRAFATA DE 3500MP TEREN TRANSMIS IN FOLOSINTA CATRE TEATRU NATIONAL PRIN HCL NR. 330/2017 SI VALOAREA DE LA 43399908,19LEI CU VALOAREA DE 4977869,20LEI LA VALOAREA TOTALA DE 38422038,99LEI

MP

30.515,00

27.015,00

42000010

43.399.908,19

4.977.869,20

38.422.038,99

CLM

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN