Hotărârea nr. 70/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 70 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.70

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019.

Având în vedere expunerea de motive nr.24330/2019, rapoartele nr.36424/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.36695/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Titlului II-Proprietatea privată, art. 555-557 din Codul Civil și art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată;

În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

  • a) completarea cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • b) trecerea din inventarul domeniului privat, în inventarul domeniului public a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • c) scoaterea din inventarul domeniului privat a bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 și nr.522/2007.

Art.3.Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală,Direcția Patrimoniu și Direcția Economico-Fianaciară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                      •                  •      7


Adrian COSMAN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

Intrari bunuri in domeniul privat.

Nr. Crt.

Denumirea bunului

supra fața

(mp)/ buc

elemente de identificare

Valoare totală/lei.

1

Cal Feldioara (hipodrom)

1

HG 919/2018 Protocol 711/2018

436,5

2

Cal Gratiela (hipodrom)

1

HG 919/2018 Protocol 711/2018

7699,5

3

Cal Esența (hipodrom)

1

HG 919/2018 Protocol 711/2018

8931,42

4

Cal Maraton (hipodrom)

1

HG 919/2018 Protocol 711/2018

5000

5

Cal Jovial (hipodrom)

1

HG 919/2018 Protocol 711/2018

24815,15

6

Împrejmuire gard metalic hipodrom

HG 919/2018 Protocol 711/2018

54199,52

7

Extensie modul chirii pt contractele inchiriere locuințe

1

imobilizari necorporale durata 3ani conform pv 193788/2018

29631

8

Centrală termică Casa Bibescu(cazan mural condesie pe gaz 80kw, cos de fum, pompă recilculare, vas expansiune 80l, regulator de cascada)

1

cod clasificare 2.1.17.3 durata functionare 8ani conform pv receptie nr.215721/2018

36874,53

9

Chiller 32,3kw cu ventiloconvectori Casa Bibescu

1

cod clasificare 2.1.17.3 durata functionare 8ani conform pv receptie nr.215721/2018

68408,34

10

Calculator desktop Lenovo V520 cu nonitor

46

cod clasificare 3.2.4 durata functionare 4ani conform pv receptie nr.213753/2018

215620,86

11

Pachet echipamente topografice

1

cod clasificare 2.2.1.1 durata functionare 8ani conform pv receptie nr.214684/2018

1172150

12

Teren aferent terasă spațiu comercial str. Calea

București nr.141, bl.N17, intersecție cu str.E Stoenescu

59

proces verbal inventar 30499/2019

12980

13

Teren aferent bl.3-4, Piața C-tin Brâncuși nr.1-3 (fosta Piața gării) in indiviziune

561,5

sup măsurată a imobilului mai putin sup de 52,96mp în prop exclusivă a unui proprietar, și sup de 75,53mp

123530

Președinte de ședință,

Adrian COSMAN

Trecerea din inventarul domeniului privat

în inventarul domeniului public

Nr. Crt.

Denumirea bunului

HCL de inventariere

Nr inv in dom privat

Valoare Inv/lei.

1

LOCUINȚĂ BLOC 116C1, SC.2, AP.18, CRAIOVIȚA NOUĂ, 2 CAM, - SUP. 42,55 MP, STR. TRAIAN GHEORGHIU, NR. 1

29-2A-522/2007; 16-1A-183/2009; 36-A-168/2010; 130-1A-226/2010; 36-3A-99/2012, 36-1A-150/2012; 36-2A-150/2012

11000471

89047,94

2

Locuinta Al Macedonski nr 61 (47 vechi)

211-2A-522/2007; 16-1A-

183/2009; 259-1A-226/2010

11000610

47875,08

Președinte de ședință,

Adrian COSMAN

Bunuri ce se vor scoate din domeniul privat al municipiului Craiova

Nr. Crt.

Denumirea bunului

Sup/mp /buc

nr. inventar

elemente de identificare, observații, stare de operativitate

Valoare Inv/lei.

Administrator

1

Contor apa DN 40-Apometru 312buc

2987

1

21200925

Proces verbal casare 21801/2018

168184,34

2

Contor apa DN 40-Apometru 68buc 2991

21200926

Proces verbal casare 21801/2018

39012,1

3

Contor apa DN 40-Apometru 162buc

2994

21200944

Proces verbal casare 21801/2018

80266,86

4

Contor apa DN 40-Apometru 175buc

2997

21200939

Proces verbal casare 21801/2018

81500,35

5

Contor apa DN 40-Apometru 136buc

3001

21200941

Proces verbal casare 21801/2018

64081,88

6

Contor apa DN 40-Apometru 140buc

3009

21200942

Proces verbal casare 21801/2018

69152,8

7

Contor apa DN 40-Apometru 157buc

3006

21200943

Proces verbal casare 21801/2018

78582

8

Contor apa DN 40-Apometru 87buc 3012

21200945

Proces verbal casare 21801/2018

42348,86

9

Contor apa DN 40-Apometru 115buc

3015

21200940

Proces verbal casare 21801/2018

56770,73

10

Contor apa DN 50-Apometru 35buc 3002

21200950

Proces verbal casare 21801/2018

31180,6

11

Contor apa DN 50-Apometru 12buc 3007

21200947

Proces verbal casare 21801/2018

10755

12

Contor apa DN 50-Apometru 14buc 3019

21200948

Proces verbal casare 21801/2018

12671,12

13

Contor apa DN 50-Apometru 14buc 3010

21200949

Proces verbal casare 21801/2018

15302,4

14

Contor apa DN 50-Apometru 6buc 3013

21200951

Proces verbal casare 21801/2018

5401,54

15

Contor apa DN 50-Apometru 12buc 3016

21200946

Proces verbal casare 21801/2018

10909,83

16

Contor apa DN 50-Apometru 6buc 3024

21200952

Proces verbal casare 21801/2018

5516,06

17

Contor apa DN 50-Apometru 2976

21200938

Proces verbal casare 21801/2018

62,8

18

Contor apa DN 50-2buc 30103

21200935

Proces verbal casare 21801/2018

3782,72

19

Contor apa DN 50- 4buc 30101

21200936

Proces verbal casare 21801/2018

636,87

20

Apometru DN 40- PT Sarari

21200828

Proces verbal casare 21801/2018

1991,15

21

Apometru DN 40- PT Siloz

21200929

Proces verbal casare 21801/2018

615,23

22

Apometru DN 40- PT Patria

21200927

Proces verbal casare 21801/2018

615,23

23

Contor apa DN 40-Apometru 65buc 2977

21200934

Proces verbal casare 21801/2018

29479,99

24

Apometru DN 50- 10buc

21200932

Proces verbal casare 21801/2018

11919,3

25

Apometru DN 50- 15buc

21200933

Proces verbal casare 21801/2018

21884,12

26

Apometru DN 50- 8buc

21200931

Proces verbal casare 21801/2018

9832,84

27

Apometru DN 50- 2buc 20742

21200930

Proces verbal casare 21801/2018

2703,29

28

Apometru DN 50- 11buc 30095

21200937

Proces verbal casare 21801/2018

16974,06

29

Contor apaDN200-Apometru 2buc

21200729

Proces verbal casare 21801/2018

3300,92

Președinte de ședință,

Adrian COSMAN