Hotărârea nr. 69/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 69


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 69

privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, situate în bd. Dacia, nr.3

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.32686/2019, rapoartele nr.32717/2019 al Direcției Patrimoniu și nr. 34840/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune concesionarea, către R.A.T. SRL, a bunurilor situate în municipiului Craiova, bd. Dacia, nr.3 și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.5, lit.b și art.59 alin.1, 2 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată și completată, art.858-875 din Codul Civil;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.61 alin.2 , art.115 alin.1 lit.b și art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă concesionarea, către R.A.T.SRL., a bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în bd. Dacia, nr.3, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea contractului nr.135176/27.08.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, cu R.A.T. SRL, după cum urmează:

 • a) se complează anexa nr.4.1 cu bunurile prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre;

 • b) se anulează următoarele poziții din anexa nr.4.3.:

 • -  nr.4 „Ansamblu bretea cale rulare”,

 • -  nr.5 „Ansamblu bretea cale rulare”,

 • -  nr.35 „Grup exploatare construcții” ,

 • -  nr.37 „Hală întreținere construcții”,

 • -  nr.38 „Hală întreținere extindere”,

 • -  nr.48 „Magazie materiale și ateliere”,

 • -  nr.52 „ Platformă mașini ridicate”,

 • -  nr.53 „ Post trafo construcție” ,

 • -  nr.60 „ Rețea canalizare”;

 • c) se modifică art.6.1, în sensul majorării redevenței cu suma de 114700.60 lei/an.

Art.3. Predarea bunurilor identificate la art.1, se face pe bază de proces verbal de predare-primire.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Adrian COSMAN

Anexa la Hotărârea nr.69/2019

Bunuri concesionate către SC RAT SRL și care completează anexa 4.1 a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, nr. 135176/27.08.2018.

Nr. crt

Denumire

Număr de

inventar

Valoare lei

1

DEPOU TRAMVAIE B-DUL DACIA NR.3 (ROCADA) compus din:

-Imobil situat în Craiova, b-dul. Dacia (Rocadă) C1-birouri, clădire cu P+1E, cu Sc=210, 79mp- Grup exploatare construcții, -Imobil situat în Craiova, b-dul. Dacia (Rocadă), C3-boxa rectificat bandaje Sc=100,94 mp ,

-Imobil situat în Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C4Post Trafo, clădire cu parter, cu 2 camere cu Sc=41,57 mp-Post trafo construcție ,

-Imobil situat în Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C5-Stație spălare+vopsitorie, cu Sc= 462,95mp -Imobil situat în Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C6- Hală întreținere construcții, clădire P+1E, având la parter 3 camere, 4 hale, 4 ateliere, 2 magazii, 1 centrală, casa scării, hol, 2 wc, iar la etaj 11 camere, vestiar și 3 wc, cu Sc= 3772,71mp,

-Imobil situat în Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C6-Hală întreținere, cu regim de înălțime P+1E cu Sc= 3772,71 mp -Ansamblu bretea cale rulare Bd. Dacia nr. 3; 2 bucăți,

-Imobil situat în Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C6-Hală întreținere, cu regim de înălțime P+1E cu Sc= 3772,71mp - Hală întreținere extindere , -Imobil situat în Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C6-Hală întreținere, cu regim de înălțime P+1E cu Sc=3772,71mp - Platformă mașini ridicate, -Imobil situat în Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C6-Hală întreținere, cu regim de înălțime P+1E cu Sc = 3772,71mp - Rețea canalizare,

-Imobil situat în Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C8-Magazie+ateliere+ birouri, clădire parter cu 17 camere cu Sc=375,67 mp = Magazie materiale și ateliere construcții,

-Imobil situat în Craiova, b-dul. Dacia(Rocadă) C9-Magazie materiale, Sc=175,32 mp,

12014761

2821627

Inventariat conform HCL nr.

531/2018

2

CONSTRUCȚIE               C10-

DECANTOR+STAȚIE       POMPE-

SPALATORIE ÎN SUPRAFATA DE 127 MP     -DEPOUL     TRAMVAI

BULEVARDUL DACIA NR.3

12014762

45888

Inventariat conform HCL nr.

21/2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN