Hotărârea nr. 68/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 68


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.68

privind darea în folosință gratuită, către Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, a spațiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.31511/2019, rapoartele nr.30698/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.32343/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune darea în folosință gratuită, către Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, a spațiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129 și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art. 858-866, art.874-875 din Titlul VI-Proprietatea publică din Codul Civil și art. 112 din Legea nr.1/2011 a educației naționale;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.124, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită, până la data de 31.12.2019, către Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, a spațiului în suprafață totală de 491,2 mp., situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129, compus din spații parter, în suprafața de 463 mp. și 28,2 mp., reprezentând holul de acces, în vederea desfășurării activității Administrației Județene a Finanțelor Publice Dolj.

Art.2. Predarea-primirea spațiului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe bază de protocol încheiat între părți.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare -primire.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Adrian COSMAN