Hotărârea nr. 67/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 67 privind modificarea contractului de asociere nr.41/2013 având ca obiectfinanțarea și realizarea în comun a proiectului de promovare și dezvoltare a activitățiisportive de performanță în municipiul Craiova


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 67

privind modificarea contractului de asociere nr.41/2013 având ca obiect finanțarea și realizarea în comun a proiectului de promovare și dezvoltare a activității sportive de performanță în municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.24722/2019, rapoartele nr.30730/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.31410/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului de asociere nr.41/2013 având ca obiect finanțarea și realizarea în comun a proiectului de promovare și dezvoltare a activității sportive de performanță în municipiul Craiova și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului modificată și completată, Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publică, modificată și completată, Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și Codului Civil;

În temeiul art.36, alin.2, lit. e, coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001,republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea contractului de asociere nr.41/2013 având ca obiect finanțarea și realizarea în comun a proiectului de promovare și dezvoltare a activității sportive de performanță în municipiul Craiova, conform actului aditional anexă la prezenta hotărâre.

Art.2.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2013.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Clubul Sportiv ,,Universitatea” Craiova și U Craiova 1948 Club Sportiv S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                                  7

SECRETAR,

Adrian COSMAN                    Nicoleta MIULESCU


MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7                Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                 Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro

WWW. primaria craiova . ro


ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.67/2019

ACT ADIȚIONAL NR.2

la Contractul de Asociere nr.41/ 08.07.2013

Între,

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7, CUI 4417214, reprezentat prin d-ul MIHAIL GENOIU, Primarul Municipiului Craiova, pe de o parte,

Și

CLUBUL SPORTIV ,,UNIVERSITATEA " CRAIOVA structură sportivă cu sediul în Craiova, str. Gheorghe Doja, înregistrat în Registrul Sportiv sub nr.DJ/AI/00222/200108985, cod fiscal 7808985, reprezentat prin d-ul. Pavel Badea -Director,

Și

U Craiova 1948 Club Sportiv S.A, cu sediul social în municipiul Craiova, Bulevardul Știrbei Vodă, nr. 30, Clădirea Malmo, biroul 4 etaj 3, CUI RO31918212/26.06.2013 și numărul de ordine în Registrul Comerțul J16/1196/24.07.2013, reprezentat prin d-ul. Adrian Andrici-Administrator,

Având în vedere prevederile Legii educației și sportului nr. 69/2000, modificată și completată, Legea nr.273/2006, Legea nr.227/2015, Legea nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare și potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 397/2013, nr. 458/2013 și nr............/2018 se încheie

prezentul act adițional după cum urmează:

Art. 1 Se modifică pe întreg cuprinsul Contractului de Asociere nr. 41/08. 07. 2013 datele de identificare ale părții contractante SC CLUB SPORTIV U CRAIOVA S.A. care devine U Craiova 1948 Club Sportiv S.A cu sediul social în municipiul Craiova, Bulevardul Știrbei Vodă, nr. 30, Clădirea Malmo, biroul 4 etaj 3, CUI RO31918212/26.06.2013 și numărul de ordine în Registrul Comerțul J16/1196/24.07.2013, rep rezentat prin d-ul. Adrian Andrici-Administrato r, precum și denumirea imobilului din Stadionul „Ion Oblemenco” în „Complex Sportiv Craiova - Stadion De Fotbal”.

Art. 2 Se modifică punctul 2 din Contract și va avea următorul conținut:

,,Complexul Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal poate fi utilizat atât pentru meciurile și/sau evenimentele oficial programate de către federațiile naționale sau ligile profesioniste, de FIFA, UEFA, cât și pentru centrele de conferință, amplasarea echipamentelor de televiziune, zi a re, activități de catering și promovare, muzeul echipei etc. de către U Craiova 1948 Club Sportiv S.A în scopul prevăzut în acest contract.

Art. 3 Se prelungește durata Contractului de Asociere nr. 41 din 08.07.2013 cu o perioada de 5 ani.

Art.4 Se modifică punctul 4 din contract " APORTUL MUNICIPIULUI CRAIOVA" și va avea următorul conținut:

,, În vederea realizării obiectului prezentului contract, Municipiul Craiova va pune la dispoziția U Craiova 1948 Club Sportiv S.A, pe durata existenței prezentului contract de asociere, pentru fiecare eveniment fotbalistic al calendarului competițional dotările și componentele din Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal aflat pe domeniul public al municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, Bulevardul Ilie Balaci, nr. 8, jud. Dolj, conform Anexei nr. 1 la prezentul contract, prin proces verbal de predare-primire care se va încheia în acest sens.

Municipiul Craiova va pune la dispoziția U Craiova 1948 Club Sportiv S.A, pe durata existenței prezentului contract de asociere spații cu destinația de birouri și spații conexe din incinta Complexului Sportiv Craiova -Stadion de Fotbal , zona Tribuna 1, nivel 0, identificate conform Anexei nr. 2 la prezentul contract, precum și imobilul „Centru Recuperare Luncă” situat în Craiova, Bulevardul Ilie Balaci, nr. 86. Predarea - primirea acestor acestor bunuri se va face prin proces verbal ce va fi încheiat în acest sens”.

Art. 5 Se modifică și se completeaza punctul 7 din contract "DREPTURILE MUNICIPIULUI CRAIOVA" și va avea următorul conținut:

,,DREPTURILE MUNICIPIULUI CRAIOVA. Municipiul Craiova are următoarele drepturi: (i) să păstreze dreptul de proprietate exclusivă asupra Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal; (ii) să urmărească și să verifice menținerea și respectarea destinației bunurilor aportate în vederea realizării obiectului asocierii; (iii) să utilizeze Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal pentru unele acțiuni de interes public, fără a afecta desfășurarea partidelor din anul competițional al echipei de fotbal; (iv) de a încasa impozitul pe spectacole conform Codului fiscal; (v) să solicite și să verifice modul de realizare a obiectului asocierii și îndeplinirea obligațiilor care revin asociaților, prin intermediul unei persoane special desemnate din cadrul aparatului de specialitate al primarului; (vi) să încaseze 10% ( zece procente) din sumele încasate de U Craiova 1948 Club Sportiv S.A în urma vânzării biletelor și abonamentelor pentru un an competitional, în care este implicată echipa de fotbal (procent determinat după deducerea impozitului pe spectacol calculat conform Codului fiscal) dar nu mai puțin de taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice - Complexul Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal stabilite prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova ; (vii) să încaseze suma ce va fi stabilită prin raport de evaluare însușit de Consiliul Local al Municipiului Craiova pentru spațiile cu destinația de birouri și spații conexe identificate conform Anexei nr. 2 la prezentul contract; (viii) să încaseze, suma ce va fi stabilită prin raport de evaluare însușit de Consiliul Local al Municipiului Craiova pentru imobilul „Centru Recuperare Luncă” situat în Craiova, Bulevardul Ilie Balaci, nr. 86.

Art. 6 Se completează punctul 8 din contract cu punctul (xi) "OBLIGAȚIILE MUNICIPIULUI CRAIOVA", care va avea următorul cuprins:

"să asigure, în afara evenimentelor, paza obiectivului Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal”.

Art. 7. Se modifică punctul 9 ( (i), (iii), (iv) ) din contract "DREPTURILE U Craiova 1948 Club Sportiv S.A " și va avea următorul conținut:

,,U Craiova 1948 Club Sportiv S.A are dreptul: (i) să folosească dotările și componentele din Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal aflat pe domeniul public al municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, Bulevardul Ilie Balaci, nr. 8, jud. Dolj,conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezentul contract pentru desfășurarea activităților sportive conform obiectului contractului de asociere, respectiv pentru: (a) participarea la competiții sportive, respectiv pentru desfășurarea partidelor de fotbal oficial programate de către organismele române programate de către organismele române sau internaționale de fotbal sau de club; (b) desfășurarea unor evenimente legate de activitatea clubului (manifestări de promovare a imaginii clubului, întâlniri cu suporterii, partide de fotbal oficiale sau amicale etc;

(c) selecționarea, inițierea și pregătirea de sportivi în domeniul fotbalului; (ii) să identifice mijloacele de finanțare ale activităților sportive, în conformitate cu prevederile statutare; (iii) să amplaseze panouri publicitare pentru sponsori ai echipei de fotbal în sălile de conferință de presă, în zona mixtă unde se vor acorda interviuri, precum și în incinta Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal ; (iv) să exploateze veniturile provenite în urma desfășurării unor activități de atragere de fonduri, inclusiv prin utilizarea numelui, a emblemei, a siglei și a culorilor clubului; (v) să încaseze sumele rezultate în urma vânzării biletelor și abonamentelor pentru fiecare meci și/sau eveniment în care este implicată echipa de fotbal; (vi) să negocieze, să încheie și să rezilieze contractele și orice alte acorduri privind antrenarea jucătorilor și plata acestora, organizarea, deplasarea și sponsorizarea echipei, realizarea publicității și drepturile de televizare, distribuirea de băuturi răcoritoare, materiale promoționale, în cadrul dotărilor și componentelor din Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, puse la dispoziție ; (vii) să permită, să supravegheze și/sau să organizeze în incinta stadionului: (a) standuri pentru comercializarea băuturilor răcoritoare și/sau a diverselor produse alimentare; (b) standuri pentru comercializarea de echipament sportiv și de produse cu numele, sigla, însemnele și culorile echipei de fotbal; (c) panouri publicitare cu sponsori ai echipei de fotbal (în incinta Complexului Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal în sălile de conferință precum și în zona mixtă unde se vor acorda interviuri).

Art. 8 Se modifică punctul 10 (i) din contract " OBLIGAȚIILE U Craiova 1948 Club Sportiv S.A ", se completează cu litere de la xvii la xxi și va avea următorul conținut:

(i) să folosească bunurile puse la dispoziție de către Municipiul Craiova potrivit destinației lor și scopului pentru care a fost încheiat prezentul contract și să asigure paza acestora pe perioada predării acestora.

(xiii) să folosească însemnele Municipiului Craiova în scop publicitar la toate evenimentele la care participă echipa de fotbal atât pe Complexul Sportiv - Stadion de Fotbal, cât și în alte locații din țară sau din străinătate. Aceste însemne vor putea fi promovate prin intermediul spațiilor publicitare situate în incinta Complexul Sportiv - Stadion de Fotbal sau prin intermediul echipamentului de joc/prezentare al sportivilor din cadrul echipei de fotbal; (xiv) să se asigure, împreună cu asociații, că stadionul și, respectiv, Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, puse la dispoziție de Municipiul Craiova vor putea fi omologate pentru disputarea partidelor din cadrul Ligii I, Cupa României sau cupe europene;

(xvii) ,,La finalizarea fiecărui eveniment fotbalistic în care este implicată echipa de fotbal să predea bunurile pe care le-a primit, libere de orice sarcini, pe baza unui proces-verbal de predare-primire"; lit. (xviii) să achite cele 10% (zece procente) din sumele încasate de U Craiova 1948 Club Sportiv S.A în urma vânzării biletelor și abonamentelor pentru un an competițional în care este implicată echipa de fotbal (procent determinat după deducerea impozitului pe spectacol calculat conform Codului fiscal) dar nu mai puțin de taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice -Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal stabilite prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova.

  • (xix) modalitatea de plată va fi următoarea: să achite taxa locală pentru utilizarea temporară a locurilor publice aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova, urmând ca la finalul anului competitional, în situația în care suma de 10% rezultată din vânzarea biletelor și abonamentelor

9                                                                                                                                                                                    9

pentru fiecare eveniment este mai mare decât sumele achitate, să plătească diferența până la concurența cu această sumă.

  • (xx) să achite suma lunară ce va fi stabilită prin raport de evaluare însușit de Consiliul Local al Municipiului Craiova, pentru spațiile cu destinația de birouri și spații conexe identificate conform Anexei nr. 2 la prezentul contract.

  • (xxi) să achite suma ce va fi stabilită prin raport de evaluare însușit de Consiliul Local al Municipiului Craiova pentru imobilul „Centru Recuperare Luncă” situat în Craiova, Bulevardul Ilie Balaci, nr. 86;

(xxi) să suporte cheltuielile de întretinere care rezulta din folosinta exclusiva a imobilului, inclusiv cheltuielile cu paza, pe toata durata contractului pentru bunurile menționate la pct 4 alin. 2 din contract.

Art. 9 Se modifică punctul 13 din contract MENȚINEREA OBIECTULUI ASOCIERII" și va avea următorul conținut:

,,Părțile convin că vor acționa și vor depune toate diligențele necesare pentru realizarea și menținerea obiectului prezentului contract de asociere, respectiv pentru funcționarea în condiții optime a echipei de fotbal . În acest sens, părțile se vor abține de la orice fapte care ar împiedica, diminua sau stânjeni funcționarea optimă a echipei

de fotbal avute în vedere de prezentul contract."

Art. 10. Se elimină punctele 15, 16, 17 din contract .

Art.11. Se renumerotează punctul 18 din contract și devine punctul 15, se modifică și va avea următorul conținut:

„Utilizarea în același mod a dotărilor și componentelor din Complexului Sportiv Craiova- Stadion de Fotbal conform Anexelor nr.1 și nr.2 la prezentul contract , de către U Craiova 1948 Club Sportiv S.A pentru desfășurarea partidelor din anul competițional din Liga I, nu exclude folosirea și de către alte entități, precum și funcționarea pentru unele acțiuni de interes public , dar fără a afecta desfășurarea partidelor din anul competițional al echipei de fotbal din Liga I.”

Art.12 Se renumerotează punctul 19 din Contract și devine punctul 16, se modifică și va avea următorul conținut:

„În cazul în care Municipiul Craiova intenționează să execute orice fel de lucrări semnificative ca amploare sau să utilizeze Complexul Sportiv Craiova -Stadion de Fotbal” din Craiova pentru unele acțiuni de interes public, va notifica în scris U Craiova 1948 Club Sportiv S.A, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, trimisă cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de desfășurarea unei astfel de acțiuni pentru a nu afecta funcționarea optimă a echipei de fotbal.”

Art.13. Se renumerotează punctul 20 din contract " OBLIGAȚII FINANCIARE" și devine punctul 17.

Art.14 Se renumerotează punctul 21 din Contract și devine punctul 18, se modifică și va avea următorul conținut:

,,U Craiova 1948 Club Sportiv S.A va achita către Municipiul Craiova, cele 10% ( zece procente) din sumele încasate de U Craiova 1948 Club Sportiv S.A în urma vânzării biletelor și abonamentelor pentru fiecare meci disputat în Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal în care este implicată echipa de fotbal (procent determinat după deducerea impozitului pe spectacol calculat conform Codului fiscal) dar nu mai puțin de taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice -Complexul Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal stabilite prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova și respectiv către Clubul Sportiv „Universitatea” Craiova cele cinci procente din sumele încasate în urma vânzării biletelor și abonamentelor pentru fiecare meci disputat pe Stadionul de Fotbal în care este implicată echipa de fotbal.

U Craiova 1948 Club Sportiv S.A va achita către Municipiul Craiova suma lunară ce va fi stabilită prin raport de evaluare însușit de Consiliul Local al Municipiului Craiova, pentru spațiile cu destinația de birouri și spații conexe identificate conform Anexei nr. 2 la prezentul contract, respectiv suma ce va fi stabilită prin raport de evaluare însușit de Consiliul Local al Municipiului Craiova pentru imobilul „Centru Recuperare Luncă” situat în Craiova, Bulevardul Ilie Balaci, nr. 86.

Art.15. Se renumerotează punctele 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 din contract care devin punctele 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Art. 16 . Celelalte prevederi ale Contractului de Asociere nr. 41/08.07.2013

rămân nemodificate.

Art.17 Prezentul act adițional a fost întocmit în trei exemplare ,câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMAR,

MIHAIL GENOIU


CLUBUL SPORTIV

,,UNIVERSITATEA" CRAIOVA prin

Director,

PAVEL BADEA

Direcția Economico- Financiară Director Executiv

S.C. .....................................

prin

Administrator,

ADRIAN ANDRICI


Lucia Ștefan

Vizat Control Financiar Preventiv Exp. Simona Rugeanu

Direcția Patrimoniu

5

Director Executiv,

Cristian Ionuț Gâlea

Avizat de legalitate,

Cons. Jur. Nicoleta Bedelici

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN