Hotărârea nr. 66/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 66


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 66

privind modificarea contractului de concesiune nr.293/15.01.2008 încheiat între

Consiliul Local al Municipiului Craiova și Albăstroiu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.24515/2019, rapoartele nr.32089/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și nr.33323/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului de concesiune nr.293/15.01.2008 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Albăstroiu Gheorghe și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.41 din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În temeiul art.36, alin.2, lit c, coroborat cu alin.5, lit.b, art.45, alin.3, art.61 alin.2 și art. 115 alin. 1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.293/15.01.2008 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Albăstroiu Gheorghe, având ca obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 50 mp., situat în str. Traian Lalescu, nr. 16 A (fost cartier Rovine, intersecția str.Traian Lalescu cu str.Dezrobirii), în sensul înlocuirii părții contractante- Albăstroiu Gheorghe, cu S.C. Rimaga S.R.L.

Art.2.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.293/2008.

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.105/2007 și nr.606/2007.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Albăstroiu Gheorghe și S.C. Rimaga S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Adrian COSMAN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU