Hotărârea nr. 65/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 65


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 65 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.24671/2019, rapoartele nr.30550/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.32967/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată si completată, art.1809, art.1810, art. 1167, art.1171 și 1179 din Codul Civil;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.5 lit. a, art.45 alin.3, art.61 alin.2, art.115 alin.1 lit.b și art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de patru ani, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de sp ații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția P atrimon iu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

9                                      9                  9      7                                                                                                                       7

SECRETAR,

Adrian COSMAN                       Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea nr.65/2019

CONTRACTE TERENURI PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE

Nr crt

Denumire agent economic

Nr contract /Data

Locatie

Perioada valabilitate

1

SC DENIFLEX COM SRL

4226/07.11.2008

Piata Garii

07.11.2008-31.12.2018

2

SC HELDOM SRL

4422/19.12.2006

Piata Garii

19.12.2006-31.12.2018

3

SC MADIMONIDAN COM SRL

571/08.03.2004

Piata Garii

08.03.2004-31.12.2018

4

SC PROD COM ANGHEL SRL

1685/12.01.2015

Piata Garii

12.01.2015-12.01.2019

4806/04.08.2009

Piata Garii

04.08.2009-31.12.2018

5

SC MARILU IMPEX SRL

1078/03.05.2004

Piața Big Craiovița

Nouă

03.05.2004-31.12.2018

6

SC AURMAD SIN SRL

1157/26.03.2008

Piața Big Craiovița

Nouă

26.03.2008-31.12.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN