Hotărârea nr. 63/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 63 privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova şi S.C. Miha Holding S.R.L., prin medic titular în medicină de familiedr.Mihală Liliana

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.63 privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Miha Holding S.R.L., prin medic titular în medicină de familie dr.Mihală Liliana

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinara din data de 28.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24521/2019, rapoartele nr.26432/2019 al Direcției Patrimoniu și nr.29660/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Miha Holding S.R.L., prin medic titular în medicină de familie dr.Mihală Liliana și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.123 alin1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Miha Holding S.R.L., prin medic titular în medicină de familie dr.Mihală Liliana, având ca obiect exploatarea spațiului cu destinația de cabinet medical, în suprafață de 21,20 mp., situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16 A (Micropoliclinica Craiovița Nouă), în suprafață de 21,20 mp., până la finalizarea procedurii de vânzare, dar nu mai mult de 1 an, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Chiria pentru spațiul care face obiectul contractului de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va stabili prin raport de evaluare ce va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Miha Holding S.R.L.vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                                  7

SECRETAR,

Adrian COSMAN                    Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA H.C.L. NR.63/2019

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIREC ȚIA PATRIMONIU

Serviciul Urmărire Contracte, Agenți Economici Nr.________/______2019

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr._____ /__________2019

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin. 5 lit b și alin.6, lit.a, pct.3, art.45, alin.3, art.61 alin.2, art.62 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit.b și art.121 alin. 1 și 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, având în vedere și dispozițiile Noului Cod Civil, în conformitate cu Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, precum și, art.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În baza Hotărârii Consiliului Local nr................................, s-a încheiat prezentul contract de

închiriere.

Cap. I - PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.1. Prezentul contract de închiriere se încheie în tr e:

MUNICIPIUL CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza, nr.7, județul Dolj, Cod Fiscal 4417214, reprezentat prin Primarul Municipiului Craiova, în calitate de locator pe de-o parte și

S.C. Miha Holding S.R.L. cu sediul în Craiova, ............................înregistrat la Registrul Unic

al Cab inetelor Medicale, partea ... sub numărul ................. din ............, cod de înregistrare fiscală

....................... prin medic titular în medicină de familie dr. Mihală Liliana, domiciliat în .............................................. în calitate de locatar pe de altă parte.

Cap. II - OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2. Obiectul contractului îl reprezintă închirierea spațiului cu destinația de cabinet medical, situat în Municipiul Craiova, Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16A (Micropoliclinica Craiovița Nouă), în suprafață totală de 21,20 mp, astfel: 8,04 mp reprezintă cota parte din suprafața totală 16,08 mp a cabinetului medical folosit în sistem de tură contratură și 13,16 mp ce reprezintă cota indiviză din spațiile comune (hol, săli de așteptare, grup ur i sanitare, etc), spațiu ce aparține domeniului privat al Municipiului Craiova, în vederea desfășurării activității de medicină de familie.

Cap. III - DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Prezentul contract de închiriere se încheie pentru o perioadă de 1 an , respectiv de la data de ________ până la __________.

Cap.IV - CHIRIA. TERMENE DE PLATĂ. GARANȚIA.

Art.4. Chiria se stabilește în conformitate cu prevederile Raportului de Evaluare nr............ și

însușit prin H.C.L. nr..............., la valoarea de............/mp/lună fără TVA. Chiria se va recalcula ori

de câte ori se vor constata erori de calcul sau măsurători și se va indexa anual cu indicele de inflație.

Art.5. Plata se face lunar, până pe 25 ale lunii pentru luna în curs și chiria se datorează începând cu data prevăzută în contract.

 • (1) Pentru neachitarea la termen a sumelor stabilite, locatarul va plăti majorări de întârziere, conform legislației în vigoare la data efectuării plății, calculate din ziua imediat următoare zilei în care suma era scadentă la plată.

 • (2) În cazul în care actele normative referitoare la majorările de întârziere se vor modifica, acestea se vor aplica de drept prezentului contract de închiriere.

 • (3) Neplata chiriei timp de două luni consecutive, dă dreptul locatorului de a rezilia prezentul contract, fara a fi notificat in prealabil, precum și obligația din partea locatarului de a elibera spațiul imediat.

 • (4) În caz de neplată, executarea silită se face pe baza prezentului contract, locatarul fiind de acord cu transferul din contul său a sumelor datorate locatorului, prezentul contract având valoare de înscris autentic, constituind titlu executoriu.

Art.6. Locatarul răspunde direct de respectarea legislatiei în vigoare privind normele P.S.I., protecția muncii, protecția mediului, apărare civilă, specifice activității desfășurate, precum și obținerea tuturor avizelor legate de funcționare.

Art.7. Plata chiriei se va face prin virament în contul Primăriei Municipiului Craiova, Contul RO23TREZ29121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, sau prin casieria Primăriei Municipiului Craiova, cod unic de înregistrare 4417214.

Art.8. (1) Garanția de bună execuție, reprezentată de contravaloarea chiriei pe două luni cons ecutive, se va constitui până la data semnării contractului de închiriere și este achitată cu chitanța nr.________.

 • (2) Chiriașul poate constitui drept garanție și titluri de credit, asupra cărora se va institui garanție reală mobiliară, cu acordul autorității publice locale municipale.

 • (3) Garanția de bună execuție se va restitui în cel mult 14 zile de la data expirării perioadei de valabilitate a contractului de închiriere, cu condiția îndeplinirii de către locator a obligațiilor asumate prin contract.

 • (4) În cazul când locatarul nu-și îndeplinește obligațiile de plată și/sau deteriorează spațiul transmis în folosință, locatorul va reține locatarului din garanția de bună execuție, contravaloarea chiriei neachitate și contravaloarea daunelor provocate.

Cap.V - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.9. Obligațiile locatarului

 • (1) Să folosească cabinetul medical închiriat conform destinației și clauzelor stabilite prin prezentul contract de în chiriere, permițând schimbarea destinației doar cu acordul locatorului.

 • (2) Contractul se reziliază de drept în cazul în care există un plan de modernizare a zonei respective, fără punere în întârziere, fără notificare prealabilă și fără intervenția instanței de judecată (pact comisoriu), chiriașul având obligația de a el ib era spațiul în termen de 15 zile de la notificare.

 • (3) Să ia toate măsurile ce se impun pentru exploatarea în condiții optime a cabinetului medical

 • (4) Să încheie contracte cu furnizorii de utilității și servicii (apă, salubritate, energie termică, etc.).

 • (5) Locatarul răspunde direct pe toată durata contractului de închiriere de respectarea și aplicarea legislației în vigoare privind protecția și paza împotriva incendiilor, protecția muncii, protecția mediului, ap ăr are civilă specifice activității desfășurate, de obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor legate de funcționare, precum și de respectarea oricăror alte obligații legale ce rezultă din activitatea pe care o desfășoară.

 • (6) Să suporte toate cheltuielile necesare refacerii cab inetu lu i medical deteriorat ca urmare a exploatării necorespunzătoare sau distrugerii acestuia din culpa sa.

 • (7) Să răspundă de buna funcționare a instalațiilor electrice și de energie termică.

 • (8) Să plătească chiria în condițiile și la termenele stabilite prin prezentul contract de închiriere, iar în caz de întârziere să achite majorările de întârziere conform legislației în vigoare la data efectuării plății.

 • (9) La încetarea, respectiv rezilierea contractului de închiriere, locatarul să predea proprietarului spațiul liber de orice sarcină, în termen de maxim 15 zile lucrătoare, în starea în care acesta a fost inițial preluat, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea daunelor produse.

 • (10) Să suporte, în afara chiriei și a plăților prevăzute la alin.(8), cheltuielile privind consumul de energie electrică.

 • (11) Se interzice subînchirierea, cesiunea în tot sau în parte a cabinetului medical, asocierea cu alte persoane fizice sau juridice, încheierea unui înscris privind transmiterea folosinței spațiului, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului, fără somație sau punere în întârziere și fără intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu). Primăria Municipiului Craiova are dreptul să dezafecteze spațiul închiriat și să dispună aducerea acestuia în starea inițială pe cheltuiala exclusivă a locatarului.

 • (12) Locatarul rămâne răspunzător de plata chiriei, chiar dacă abandonează cabinetul medical fără consimțământul lo catorului.

 • (13) Să păstreze și să asigure curățenia în spațiul ce face obiectul contractului de închiriere, să îngrijească și să conserve spațiul ca un bun proprietar.

 • (14) Să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere și reparații curente, în vederea menținerii cabinetul medical închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului.Lucrările de îmbunătățire și de igienizare ale spațiului sunt în sarcina chiriașului fără să afecteze cuantumul chiriei.

 • (15) Să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat și starea acestuia, la termenul stabilit în contract;

 • (16) Să nu aducă modificări bunului imobil inchiriat, decat cu acordul prealabil scris al locatorului si cu respectarea legislatiei in vigoare, respectiv obtinerea autorizației de construcție;

 • (17) Să răspundă integral pentru deteriorările aduse spațiului de către persoanele aduse de acesta în spațiu.

Art.10. Obligațiile locatorului

 • (1) Să predea către locatar pe bază de proces verbal de predare-primire cabinetul medical prevăzut la Art.2 din prezentul contract de închiriere.

 • (2) Să asigure folosința nestingherită a cabinetului medical pe toată durata contractului.

 • (3) Să elibereze locatarului, în condițiile legii, acorduri și avize în legătură cu obiectul de închiriere.

 • (4) Locatorul are dreptul să inspecteze spațiul ce face obiectul contractului de închiriere și să verifice respectarea obligațiilor asumate de locatar.

 • (5) Locatorul are obligația de a înștiința chiriașul cu 15 zile înainte de o eventuală schimbare a situației spațiului respectiv, sau atunci când nu se cunoaște schimbarea, în 15 zile de la producerea ei.

 • (6) Locatorul garantează contra tuturor viciilor bunului închiriat, care împiedică sau micșorează folosirea lui, chiar dacă nu le-a cunoscut la încheierea contractului și fără a ține seama dacă ele existau dinainte ori au survenit pe parcursul contractului.

 • (7) Locatorul nu răspunde pentru viciile care erau aparente la data încheierii contractului și pe care locatarul nu le-a reclamat la momentul preluării bunului.

Cap.VI - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.11. Pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, părțile datorează despăgubiri.

Art.12. Forța majoră, legal notificată, exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii.

Art.13. (1) În cazul in care s-a depășit termenul de plată a chiriei cu două luni sau în cazul nerespectării unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se consideră desființat de drept, fără punere în întarziere, fără alte formalitați și fără intervenția vreunei instanțe de judecată, conform prezentului pact comisoriu.

 • (2) Se interzice subînchirierea, cesionarea sau asocierea cu alte persoane fizice, juridice, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului prevăzut de art.2, fără somație și punere în întarziere și fără intervenția instanței judecătorești, autoritatea locală având dreptul să dezafecteze spațiul închiriat ocupat cu investițiile realizate și să dispună aducerea acestuia în stare inițială pe cheltuiala exclusivă a locatarului.Locatarul este obligat să asigure paza bunului transmis în folosință, precum și a valorilor deținute sub orice titlu.

Cap.VII - MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.14. Prezentul contract va putea fi modificat numai prin act adițional semnat de ambele părți contractante. Orice act adițional încheiat de părți va face parte integrantă din prezentul contract de închiriere.

Cap.VIII - ÎNCETAREA, REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.15. Prezentul contract de închiriere poate înceta în următoarele situații :

 • (1) La expirarea termenului de închiriere pentru care a fost încheiat contractul.

 • (2) Înainte de termenul stabilit, prin acordul ambelor părți, consemnat în scris într-un act adițional sau prin voința unilaterală a locatorului, în situația unei modernizări sau reorganizări a activității medicale.

 • (3) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a clauzelor prezentului contract de închiriere.

 • (4) Contractul încetează în cazul nefolosirii o perioadă neîntreruptă de cel puțin 60 zile a cabinetului medical închiriat.

 • (5) Dispariția construcției (cabinetului medical) ce aparține locatorului ori avarierea gravă a sa, astfel încât aceasta a devenit improprie folosinței.

 • (6) La cererea locatarului consemnată în scris cu obligația degrevării de sarcini a cabinetului medical și cu condiția plății chiriei până la data eliberării acestuia și a notificării locatorului.

Art.16. Rezilierea contractului intervine în următoarele situații:

 • a. În situația în care pentru nevoi de interes național sau local, terenul pe care se află cabinetul medical va fi destinat executării unor construcții și amenajări edilitare de interes public etc., contractul de închiriere se reziliază în mod unilateral de către autoritatea locală, după notificarea locatarului, cu 30 zile înainte.

 • b. Contractul se reziliază de drept și în cazul în care lo catarul este în lichidare voluntară sau în faliment.

 • c. Nerespectarea clauzei art.9 alin.(12) din prezentul contract de închiriere duce la sancțiunea rezolvirii de drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalități și fără intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu), iar spațiul ce face obiectul contractului poate fi scos la licitație.

 • d. Constituie o cauză pentru rezilierea contractului din inițiativa locatorului neplata de către locatar a două chirii lunare. Rezilierea va opera de plin drept, fără somație, îndeplinirea altor formalități judiciare sau extrajudiciare și fără intervenția instanțelor judecătorești (pact comisoriu), iar cabinetul medical ce face obiectul contractului poate fi scos la licitație.

 • e. În situația în care locatarul a pricinuit însemnate stricăciuni cabinetului medical închiriat, instalațiilor precum și oricăror alte bunuri aferente lor sau dacă înstrăinează fără drept părți ale acestuia.

 • f. În situația în care spațiul închiriat este necesar desfășurarii altor activități, contractul de închiriere se reziliează în mod unilateral de către autoritatea locală, prin notificarea locatarului, cu 30 zile înainte.

 • g. Rezilierea contractului se poate face la cererea locatarului cu obligația degrevării spațiului de orice sarcini.

 • h. Contractul se reziliază de drept, iar spațiul ce face obiectul contractului va fi scos la licitație în situația în care chiriașul închiriază sau subînchiriază, se asociază, donează, vinde sau cesionează dreptul de folosință asupra spațiului.

 • i. Contractul poate fi reziliat de către locator, dacă locatarul nu demarează obținerea tuturor avizelor necesare pentru funcționare.

 • j. Neîndep linirea cu rea-credință a unei/unor clauze considerate esențiale, rezultând din natura contractului, precum și pentru buna desfășurare a relațiilor contractuale, dă dreptul părții lezate de a rezilia unilateral contractul, fără îndep linirea nici unei formalități judiciare/extrajudiciare, dacă în urma notificării acestui fapt, partea în culpă nu remediază acest lucru într-un termen de maxim 15 zile calendaristice de la data primirii notificării în acest sens.

Cap.IX - CORESPONDENȚA ȘI NOTIFICĂRILE

Art.17. (1) Orice notificare făcută de oricare d intr e părțile contractante celeilalte părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la următoarele adrese :

 • 1.  Locator - Municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7, Craiova, jud. Dolj.

 • 2. Locatar - S.C. Miha Holding S.R.L., la sediul social din Craiova ....................sau

punctul de lucru din Craiova..................................

 • (2)  Notificarea se consideră efectivă de la data primirii confirmării de primire de către expeditor.

 • (3) Notificările verbale nu pot fi luate în cons iderare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate în scris conform celor menționate mai sus.

 • (4) Schimbarea adresei sau a sediului social nu este opozabilă celeilalte părți decât dacă a fost notificată cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înainte.

Cap.X - NULITATEA PARȚIALĂ

Art.18. (1) În cazul în care o prevedere din prezentul contract este declarată nulă, părțile o vor înlocui prin alta, care să corespundă cât mai fidel spiritului acestui contract, iar celelalte clauze își vor produce efectele în continuare, contractul păstrându-și valabilitatea și caracterul obligatoriu în măsura maxim admisă de lege.

(2) În măsura în care o parte a unei clauze este declarată nelegală, nulitatea nu va afecta decât acea parte a clauzei, restul dispozițiilor ei rămânând pe deplin aplicabile.

Cap.XI - FORȚA MAJORĂ

Art.19. (1) Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • (2) Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și exercite obligațiile asumate.

 • (3) Părțile sunt exonerate de răspundere în cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor contractuale în caz de forță majoră, pe toată durata existenței acesteia. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă.

 • (4) Partea contractuală care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor. Cazul de forță majoră se va comunica în scris în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la apariția sa, iar nerespectarea obligației de notificare atrage sancțiunea decăderii din dreptul de a invoca exonerarea părții.

 • (5) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • (6) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acestora.

Cap.XII - LEGEA APLICABILĂ

Art.20. Prezentul contract este guvernat de legea română.

Art.21. Litigiile, controversele și pretențiile ce se vor naște din prezentul contract de închiriere sau în legătură cu el vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul in care părtile nu ajung la un acord în termen de 15 zile de la data începerii negocierilor, oricare dintre acestea se poate adresa Secției de Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Tribunalului Dolj, conform prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului adm inistrativ cu modificările și completările ulterioare, prezentul contract fiind asimilat actului administrativ.

Cap. XIII - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.22. (1) Litigiile, controversele și pretențiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu el vor fi so luționate pe cale amiabilă.

(2) Dacă părțile din prezentul contract nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanței competente.

Cap. XIV - CLAUZE SPECIALE

Art.23. (1) Chiria neachitată la termenul stabilit prin contract reprezintă creanță bugetară certă, lichidă și exigibilă provenită dintr-un raport juridic contractual, care se transformă în venit la bugetul local, iar prezentul contract administrativ constituie titlu executoriu și se transmite spre executare silită către Direcția Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova în termenul și condițiile prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile Codului Civil, cu reglementările legale în vigoare referitoare la lo cațiune și cu reglementările fiscale în materie.

Art.24. Prezentul contract de închiriere se încheie în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractuală.

LOCATOR,

Municipiul Craiova

PRIMAR, MIHAIL GENOIU

LOCATAR,

S.C. MIHA HOLDING S.R.L. prin medic titular în medicină de familie

Mihală Liliana

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN