Hotărârea nr. 61/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 61 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţionalăpentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2,ap.13, către Rotaru Liliana Ionela, în calitate de titular al contractului de închirierenr.238988/29.12.2004

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.61

privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.13, către Rotaru Liliana Ionela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.238988/29.12.2004

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.25005/2019, rapoartele nr.25967/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și nr.32621/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.13, către Rotaru Liliana Ionela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.238988/29.12.2004 și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.192 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, art.1650 alin.1 și art.1652 din Codul Civil;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/2017 privind aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare pentru locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și Dispoziției Primarului Municipiului Craiova nr.2781/2017 privind constituirea Comisiei de vânzare a locuințelor din fondul constituit prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii,;

În temeiul art.36, alin.2, lit.c coroborat cu alin.5, lit.b, art.45, alin.3, art.61, alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.13, către Rotaru Liliana Ionela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.238988/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 76.149,25 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 de ani și cu un avans de 12.469,52 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 114/10000, respectiv suprafața indiviză de 16.74 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.13, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Rotaru Liliana Ionela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                      •                  •      7


Adrian COSMAN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.61/2019

FIȘA DE CALCUL

pentru stabilirea valorii de vânzare a locuinței situate în Str. _Oltenia_ Nr. _1B_ Bl. _T2_ Sc. _2_ Ap. _13 titular contract _Rotaru Liliana Ionela_

Nr. crt

Denumire elemente componente pentru calculul pretului

Valoare

1

Suprafață utilă (mp)

39.06

2

Balcon/logie (mp)

2.70

3

Suprafață locuință (mp) 3=1+2

41.76

4

Suprafață părți comune (mp)

14.89109

5

Suprafață construită efectiv inclusiv cotele indivize (mp) 5= 3+4

56.65109

6

Valoare înlocuire (lei/mp)

1578.57

7

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei) 7 = 5 * 6

89427.71

8

Valoare de inventar

79188.55

9

Amortizare la 28.02.2019

19247.22

10

Cotă lunară amortizare

109.98

11

Valoarea calculată a locuinței (SCE*Val înlocuire - Amortizare) 11= 7 - 9

70180.50

12

Comision 1% cheltuieli, publicitate imobiliară, evidență și vânzare 12=11*1%

701.80

13

Valoare locuință fără ponderare rang localitate - art. 10 lit. d) 13=11+12

70882.30

14

Valoare locuință ponderată cu rangul localității (Craiova 304030 loc-0.98) art. 10 lit. dA1)

69464.66

15

Cotă valorică centrală temică neamortizată la 30.11.2018

496.16

16

Amortizare centrală termică de la 30.11.2018 până la momentul vânzării

13.41

17

Cotă amortizare lunară centrală termică

4.47

18

Cotă valorică de cumpărat - centrală termică 18=15-16

482.75

19

Valoarea de vânzare calculată este mai mica decât val. de inventar 14<8 (art. 10 lit. dA2)

DA

20

Valoarea de inventar actualizată la momentul vânzării

79188.55

21

Recuperarea investitiei calculata de la 13.04.2016 si pana la momentul vânzării

4271.23

22

Valoare de vânzare potrivit art. 10 lit. dA2) 22 = 20-21

74917.32

23

Comision de 1% pentru cazul în care valoarea calculată este mai mică decât valoarea de inventar 23 = 22*1%

749.17

24

Suma cuvenită ANL 24 = 14 (NU) sau 22(DA)

74917.32

25

Suma cuvenită autorității locale (comision 1% + cotă centr. termică) 25=12+18 sau 23+18

1231.92

26

PREȚ FINAL - PLATA INTEGRALA 26=24+25

76149.25

27*

Avans de minim 15% din suma cuvenită ANL 27=24*15%

11237.60

28*

Suma minimă necesară încheierii contractului v-c cu plata în rate 28=25+27

12469.52

29*

Suma rămasă de plată (în rate pe max 15/20/25 ani) în contul ANL 29=26-28

63679.72

* - În cazul în care vânzarea-cumpărarea se face cu plata în rate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN