Hotărârea nr. 6/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 6 privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program prelungit „Floare Albastră”, inclusiv Creșa nr. 3”


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.6

privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit „Floare Albastră”, inclusiv Creșa nr. 3”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 08.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.481/2019, rapoartele nr.710/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.792/2019 al Directiei Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit „Floare Albastră”, inclusiv Creșa nr. 3” și rapoartele nr.10/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.12/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.14/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.16/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.18/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Hotărârea de Guvern nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 20142020 și Ghidul solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, anexă la Ordinul vice prim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.4438/02.04.2018;

În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.1, art.45, alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit „Floare Albastră”, inclusiv Creșa nr. 3în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/B/2/SV.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 3.918.226,51 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 358.024,22 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 5 structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele Municipiului Craiova.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


•> '

Adrian COSMAN