Hotărârea nr. 556/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 556

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.556

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime P+1, situată în municipiul Craiova, str. Plopului, nr.20

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.212857/2019, rapoartele nr.212646/2019 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și nr.214020/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime P+1, situată în municipiul Craiova, str. Plopului, nr.20 și avizele nr.417/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor și nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și Legii nr.52/2003 privind transparența decizională;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.c, art.139 alin.3 lit.e, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime P+1, situată în municipiul Craiova, str. Plopului, nr.20, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU       Nicoleta MIULESCU


PLAN URBANISTIC de DETALIU str.Plopului nr. 20, Craiova


E-407350Executant:

PFA Manea Ionul Andrei

SCARA     ț

1:500 V V Sistem de proi«jtfc'zzzA "STEREO *70* V

Sistem de cote: 4-"LOCAL"

întocmit

tng Uoneo Ionul Andrei

Verilkol

Ing. Uoneo Ionul Andrei

DotO             V/z,:'

MARTIE 2019       fzN-314810


PLAN DE SITUAȚIE

asament: Craiova, str.Stejarului, nr.9,actual str.Plopului nr.20(T75,P4) județul Dolj

CFE 219093E

i

<

6

1

1

imenla'e ana >etea qaze n

î

11 î

telefonie

Q.ea


AX STRADA PLOPULUI

Retragere împrejmuire 5.0m fata de

AX STRADA PLOPULUI conform CU nr. 2173 din 24.10.2018 Retragere construcție 8,Om fata de

AX STRADA PLOPULUI conform CU nr. 2173 din 24.10.2018 LIMITA ZONA EDIFICABILA


Regim maxim de inaltime P + 2 P.O.T. max.admis : 35 % C.U.T. max.admis : 1,05


BILANȚ TERITORIAL

(mp)

%

ZONA CONSTRUCȚII

150,5

35,0%

AI.EI PAVAJ. PARCARE

150,5

35,0%

ZONA VERDE

129,0

30,0%

SUPRAFAȚA TEREN

430,0

100%ca Gheorghe Daniel si Lica Simona


SC DAI. DESIGN SRL

C U I 2327581, J16/2382/1992,

Com.Bucovat, sat Leamna de Jos, nr.244

Scf proiect

arh. Daniel George^su

Proiectat

arh. Daniel Georgescu

Desenat

arh. Daniel Georgescu


A 05