Hotărârea nr. 555/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 555

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.555

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona intersecției Calea Unirii-str.Corneliu Coposu-str.Eroilor, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Unirii, nr.177

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.212855/2019, rapoartele nr.212653/2019 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și nr.214028/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona intersecției Calea Unirii-str.Corneliu Coposu-str.Eroilor, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Unirii, nr.177 și avizele nr.417/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor și nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și Legii nr.52/2003 privind transparența decizională;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.c, art.139 alin.3 lit.e, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona intersecției Calea Unirii-str.Corneliu Coposu-str.Eroilor, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Unirii, nr.177, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU       Nicoleta MIULESCU


l IMITA ZONA

l UATA IU STUOIU LIMITA TEREN CARE A GENERAT P U l

ALIMENTARE CU APA

CONDUCTE APA £<ISTENTE BJZONA ■•RACORD Al IMEHTARE CU APA PROPUS

Ca;;f-.izaaf mlw.*ra

CONDUCTA EXISTENTA DE CAJUI.IZARE

A APEI MENAJERE

RAC ORD CANALIZARE PROPUS

CAHALIZWEPUMALA

CONDUCTA CANALIZARE PIlAAALX EXISTENTA

CONDUCTA GAZE NATURALE EXISTENTA IN 7<WA

AL        CV £«£»££ OfcC I R<CA

____«LINIE ELECTRICA AERANA-SV0TERAHA mlAH I TA 0.4 K*

B"1STÂLP BETON SUPORT LEA                  /

I INIE ELECTRICA SUBTERANA PROPUSA

FIBRA OPT CA AERSAJW rin»/, optica AERiVf.

~^r

p

Suprafețe funcționale

Exisicnt

Propus

Suprafața mp

Procent %

Suprafața mp

Procent %

I

Suprafața circulații pictonale de intuita

2915,00

14

2915.00

14

2

Suprafețe construite

496# 00

24

82X0 00

40

3

Suprafatc carosabile incinta

820.00

4

2070.00

10

-1

Suprafețe spatii \crzi

2070.00

10

5175,18)

25

5

Suprafețe spatii ncamcnnjatc

9936,00

,,226<K0U’

,;>ji

7

Total zona luata in studiu

20700.00

io


>mnatu


16-3047-1


—tspiiioaluȚa"


B^npficiar: dutescu dan. DUTEstxrs^KT.

IUTA. DUTESCU MIHAI. DUTESCU IULIA SI ’ DUTESCU MIHNEA DANIEL __


ZONIFICARE


  • □ ALEI CAROSABILE

  • □ ALEI PIETONALE M SPATII VERZI AMENAJATE MB ZONA MIXTA LOCUINȚE

INDIVIDUALE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE P+2 ZONA LOCUINȚE COLECTIVE P+3

I I ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE P+2 ? III ALINIAMENT CONSTRUIT

INDICI UTR 1 DESTINAȚIE LOCUINȚE INDIVIDUALE REGIM ÎNĂLȚIME P+2 MAXIM P.O.T. = 42% C.U.T. = 1,26 H MAXIM LA CORNIȘA = 10 M

INDICI UTR 2 DESTINAȚIE LOCUINȚE COLECTIVE REGIM ÎNĂLȚIME P+3 MAXIM P.O.T. = 40% C.U.T. = 1.25 H MAXIM LA CORNIȘA = 13 M

INDICI UTR 3 DESTINAȚIE MIXTA LOCUINȚE INDIVIDUALE. FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SI SERVICII REGIM ÎNĂLȚIME P+2 P.O.T. = 35% C.U.T. = 1,05 H MAXIM LA CORNIȘA = 10 M