Hotărârea nr. 554/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 554

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.554

privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2020, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe teren, pentru terenul situat în zona C a municipiul Craiova, strada Tismana, nr.25L, fostă str.Rîului, nr.212, fostă T 34, P 37

Consiliul local al municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.209307/2019, raportul nr.209357/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.21426/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune încetarea aplicării, începând cu 01.01.2020, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul situat în zona C a municipiul Craiova, strada Tismana, nr.25L, fostă str.Rîului, nr.212, fostă T 34, P 37 și avizele nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art. 489 alin. 5-8 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art.168 din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 9/2017 privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova și a normelor de procedură instituite în acest sens;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborate cu alin.4 lit.c, art.139 alin.3 lit.c, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.Se aprobă încetarea aplicării, începând cu 01.01.2020, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul situat în zona C a municipiul Craiova, strada Tismana, nr.25L, fostă str.Rîului, nr.212, fostă T 34, P 37, identificat cu numărul cadastral 9113/1/1/1/15/1/1/2, aflat în proprietatea numitului Pîrvu Daniel, domiciliat în municipiul Craiova, str. Rîului, nr.214D.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe și Pîrvu Daniel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU        Nicoleta MIULESCU