Hotărârea nr. 553/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 553

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.553 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019.

Având în vedere referatul de aprobare nr.210039/2019, raportul nr.214061/2019 al Direcției Patrimoniu și raportul de avizare nr.214096/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Titlului II - Proprietatea privată, art. 555-557 din Codul Civil și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, prin scoaterea din domeniul privat a bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.553/2019

Bunuri ce se vor scoate din domeniul privat al municipiului Craiova

Nr. Crt.

Denumirea bunului

suprafața

(mp)/buc

nr.inventar

Valoare Inv/lei.

1

Telefon KX unitate centrala

1

pv scoatere din fct

40010/2019

211000283

5258,13

2

Calculator Comrace Elite 39

1

pv scoatere din fct

40010/2019

21200262

3161,59

3

Retea calculator

1

pv scoatere din fct

40010/2019

21200799

20080,88

4

Camera video

1

pv scoatere din fct

40010/2019

3100118

4497,21

5

Camera video

1

pv scoatere din fct

40010/2019

3100119

4497,22

6

Fax

1

pv scoatere din fct

40010/2019

3100121

3019,24

7

Autosasiu Daf dj 35 sal

1

pv casare 20946/2019

21300077

242000

8

Autosasiu Daf dj 27 sal

1

pv casare 20946/2019

31200073

242000

9

Autosasiu Daf dj 31 sal

1

pv casare 20946/2019

21300074

242000

10

Autosasiu Daf dj

1

pv casare 20946/2019

21300079

242000

11

Autosasiu Renault

1

pv casare 20946/2019

21300069

2747000

12

Automaturatoare Renault

1

pv casare 20946/2019

21300084

684002

13

Autogreder

1

pv casare 20946/2019

211000270

287551

14

Atomizoare

1

pv casare 20946/2019

21100082

1990

15

Atomizoare

1

pv casare 20946/2019

21100082

1990

16

Atomizoare

1

pv casare 20946/2019

21100082

1990

17

Atomizoare

1

pv casare 20946/2019

21100082

1990

18

Atomizoare

1

pv casare 20946/2019

21100082

1990

19

Atomizoare

1

pv casare 20946/2019

21100082

1990

20

Atomizoare

1

pv casare 20946/2019

21100082

1990

21

Atomizoare

1

pv casare 20946/2019

21100082

1990

22

Atomizoare

1

pv casare 20946/2019

21100082

1990

23

Atomizoare

1

pv casare 20946/2019

21100082

1990

24

Puls Fog

1

pv casare 20946/2019

21100093

11950

25

Puls Fog

1

pv casare 20946/2019

21100092

11950

26

Puls Fog

1

pv casare 20946/2019

21100094

11.950,00

27

Puls Fog ceata

1

pv casare 20946/2019

21100096

19.950

28

Puls Fog ceata

1

pv casare 20946/2019

21100096

19.950

29

Locuința str. Crișului nr.2

111,41

cvc 1747/2019

11000757

117397,1

Presedinte de sedinta,

Bianca Maria Cramen PREDESCU