Hotărârea nr. 552/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 552

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.552

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.211259/2019, raportul nr.212479/2019 al Direcției Patrimoniu și raportul de avizare nr.215386/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.554, art.555 din Codul Civil, art.6 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, după cum urmează:

  • a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • b) se modifică elementele de identificare și valoarea de inventar a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • c) trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a bunurilor identificate în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.385/2013 și nr.522/2007.

Art.3. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


Bianca Maria Carmen PREDESCU

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA INTRĂRI BUNURI

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.552/2019

Nr. crt.

Codul de clasificare conform H.G.

2139/2004

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, dupa caz , al darii in folosinta

Valoarea de inventar LEI

Situație juridica actuala

0

1

2

3

4

5

6

1

1.10.

STATUIE „FLACARA ETERNA ”

SIMPOZIONUL

INTERNATIONAL DE SCLUPTURA „DRUMURI BRANCUSIENE” EDITIA A VII - A SEPTEMBRIE 2019 N-DOMENIU PUBLIC E- DOMENIU PUBLIC S- DOMENIU PUBLIC

V-DOMENIU PUBLIC

DURATA FOLOSINTA 10ANI

2019

37.247,70

MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE FARA PLATA NR.

587/30.09.2019

2

1.10.

STATUIE „ VOLUMES AND TRAIECTORIES ”

SIMPOZIONUL INTERNATIONAL DE SCLUPTURA „DRUMURI BRANCUSIENE” EDITIA A VII

- A SEPTEMBRIE 2019

N-DOMENIU PUBLIC

E- DOMENIU PUBLIC S- DOMENIU PUBLIC V-DOMENIU PUBLIC

DURATA FOLOSINTA 10ANI

2019

37.869,70

MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE FARA PLATA NR.

587/30.09.2019

3

1.10.

STATUIE „ THE SHADOW PLAYER ”

SIMPOZIONUL

INTERNATIONAL DE SCLUPTURA „DRUMURI BRANCUSIENE” EDITIA A VII - A SEPTEMBRIE 2019 N-DOMENIU PUBLIC E- DOMENIU PUBLIC S- DOMENIU PUBLIC

V-DOMENIU PUBLIC

DURATA FOLOSINTA 10ANI

2019

34.566,77

MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE FARA PLATA NR.

587/30.09.2019

4

1.10.

STATUIE „ ORGANIC GEOMETRY ”

SIMPOZIONUL INTERNATIONAL DE SCLUPTURA „DRUMURI BRANCUSIENE” EDITIA A VII

- A SEPTEMBRIE 2019

N-DOMENIU PUBLIC

E- DOMENIU PUBLIC S- DOMENIU PUBLIC V-DOMENIU PUBLIC

DURATA FOLOSINTA 10ANI

2019

44.512,20

MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE FARA PLATA NR.

587/30.09.2019

5

1.10.

STATUIE „SPACIAL CONTORTION ”

SDIUMRPAOTZAIOFNOULLOSINTA 10ANI INTERNATIONAL DE SCLUPTURA „DRUMURI BRANCUSIENE” EDITIA A VII

- A SEPTEMBRIE 2019

N-DOMENIU PUBLIC

E- DOMENIU PUBLIC S- DOMENIU PUBLIC V-DOMENIU PUBLIC

DURATA FOLOSINTA 10ANI

2019

43.917,20

MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PUBLIC PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE FARA PLATA NR.

587/30.09.2019

6

2.3.2.3

INCARCATOR FRONTAL NEW HOLLAND

CONTRACT NR. EC ISPA 2000/RO/16/P/PE/002-02 DIN 26OCT 2007 .

BULDO - EXCAVATOR PE ROTI W80BTC - NEW HOLLAND , NR DE SASIU N'N8GP01379

2012

153.744,00

MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU

PUBLIC HCL 43/2012

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

MODIFICARE VALOARE DE INVENTAR BUNURI DOMENIU PUBLIC

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.552/2019

NR.

CRT.

DENUMIRE

NR. INVENTAR

COD DE

CLASIFICARE

VALOARE DE INVENTAR INITIALA

DIFERENTA

IN MINUS

DIFERENTA IN PLUS

VALOARE DE

INVENTAR

LOC

FOLOSINTA

1

PLATFORMA DEPOZITARE NAMOL DESHIDRATAT SE DIMINUEAZA VALOAREA DE INVENTAR DE LA 11.917.440,55LEI CU VALOAREA DE 153744 LEI LA VALOAREA DE 11763696,55 LEI

12009547

1.1.5.1

11.917.440,55

153.744,00

11.763.696,55

COMPANIA DE APA OLTENIA

Președinte de ședință,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

BUNURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CE TREC DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA 3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.552/2019

Nr. crt.

Codul de clasificare conform H.G.

2139/2004

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, dupa caz , al darii in folosinta

Valoarea de inventar LEI

Situație juridica actuala

0

1

2

3

4

5

6

1

2.3.2.3

INCARCATOR FRONTAL NEW HOLLAND

CONTRACT NR. EC ISPA 2000/RO/16/P/PE/002-02 DIN 26OCT 2007 .

BULDO - EXCAVATOR PE ROTI

W80BTC - NEW HOLLAND ,

NR DE SASIU N'N8GP01379

2012

153.744,00

MUNICIPIUL CRAIOVA

DOMENIU PUBLIC HCL

43/2012

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Bianca Maria Carmen PREDESCU