Hotărârea nr. 551/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 551

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.551

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova

nr.68/2019 referitoare la darea în folosință gratuită, către Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, a spațiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.210660/2019, raportul nr.212779/2019 al Direcției Patrimoniu și raportul de avizare nr.213995/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.68/2019 referitoare la darea în folosință gratuită, către Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, a spațiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129 și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.108, art.287 lit.b, art.297 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și art. 858-866, art.874-875 din Codul Civil;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.68/2019, care va avea următorul conținut:

~                                                                              5

„Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, până la 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire, către Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, a spatiilor parter, în suprafață totală de 409 mp, precum și a cotei de din suprafața de 28,2 mp, ce reprezintă holul de acces în imobilul, cu regim de înălțime P+4, situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.129, în vederea desfășurării activității Administrației Județene a Finanțelor Publice Dolj.”

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


Bianca Maria Carmen PREDESCU