Hotărârea nr. 550/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 550

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.550

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.256/2005, încheiat între

Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Romarta S.A.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.210373/2019, raportul nr.213595/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul de avizare nr.214328/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr.256/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Romarta S.A. și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.41 din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În temeiul art.129 alin.2 lit. c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.256/2005 încheiat între Municipiul Craiova și S.C. Romarta S.A., ce are ca obiect terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 31,25 mp, situat în str.Unirii, bl.24ABC, cu destinația de scări acces, pe o perioadă de 5 ani, respectiv până la 01.01.2025.

Art.2. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.256/2005, în sensul înlocuirii părții contractante-S.C. Romarta S.A., cu S.C. Neomagassin S.R.L.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.256/2005.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96/2004 și nr.468/2007.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară, S.C. Romarta S.A. și S.C. Neomagassin S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU       Nicoleta MIULESCU