Hotărârea nr. 549/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 549

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.549

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.3803/15.08.2007 încheiat între Liceul Energetic Craiova și S.C. Nadcom Sat S.R.L., respectiv nr.3804/15.08.2007 încheiat între Liceul Energetic Craiova și S.C. GPV GRUP S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinara din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.211050/2019, raportul nr.213637/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul de avizare nr.214567/2019 încheiat de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.3803/15.08.2007 încheiat între Liceul Energetic Craiova și S.C. Nadcom Sat S.R.L., respectiv nr.3804/15.08.2007 încheiat între Liceul Energetic Craiova și S.C. GPV GRUP S.R.L. și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.1809, art.1810, art. 1167, art.1171 și art.1179 din Codul Civil și art.108 alin.1 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 3803/15.08.2007 încheiat între Liceul Energetic Craiova și S.C.NADCOM SAT S.R.L., pe o perioada de 2 ani, respectiv până la 01.09.2021.

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 3804/15.08.2007 încheiat între Liceul Energetic Craiova și S.C.GPV GRUP S.R.L., pe o perioada de 2 ani, respectiv până la 01.09.2021.

Art.3. Se împuternicește directorul Liceului Energetic Craiova să încheie și să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, S.C. NADCOM SAT S.R.L, S.C.GPV GRUP S.R.L. și Liceul Energetic Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU