Hotărârea nr. 545/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 545

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.545

privind aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare la transmiterea unei părți din imobilul 2985, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și declararea acestuia ca bun de interes public local

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.211161/2019, raportul nr.211375/2019, întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul de avizare nr.215155/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea solicitării către Guvernul Român iei referitoare la transmiterea unei părți din imobilul 2985, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și declararea acestuia ca bun de interes public local și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.292 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și art.858-870 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul Civil;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.4 lit.e și f, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se solicită Guvernului României transmiterea unei părți din imobilul 2985, având datele de identificare prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craio va și declararea acestuia ca bun de interes public local.

Art.2. După preluare, partea din imobil, se utilizează ca drum de acces la proprietățile limitrofe imobilului 2985, pentru asigurarea accesului la căile de comunicații de interes local, județean și național, iar pentru amen ajăril e ulterioare, se vor asigura fonduri de la bugetul local, într-un termen de 5 ani de la transmiterea p ărții din imobilul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. În cazul în care nu se respectă destinația p ărț ii de imobil și termenul prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre, acesta revine în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.4. Predarea-preluarea părții de imobil, se face pe bază de protocol, încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin structurile de specialitate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului României de transmitere.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Ministerul Apărării Naționale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


Bianca Maria Carmen PREDESCU

^/J/Ct’^uCu

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părții din imobilul 2985 care este solicitată pentru transmitere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Craiova și declararea acesteia bun de interes public local

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elementele cadru de descriere tehnică / Carte funciară / Nr. cadastral

Persoanajuridică de la care se transmite imobilul /CUI

Persoanajuridică la care se transmite imobilul / CUI

0

1

2

3

5

6

7 .

103881 parțial

8.19.01

Imobil 2985

parțial

Județul Dolj, Municipiul Craiova

3. Suprafața terenului — 2.184 mp

CF 238425

Nr. cad. 238425

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI-4183229

Municipiul Craiova Județul Dolj CUI-

1 din 1