Hotărârea nr. 543/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 543

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.543

privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.210453/2019, raportul nr.212769/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și raportul de avizare nr.212889/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii și avizele nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.2 lit.e și f, art.10 alin.5 și 6, art.64 alin.10 și 11 din Legea nr.196/2018 priviind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, Ordonanței Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 și Ordonanței Guvernului nr.129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulților;

În temeiul art.129 alin.14, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis.

Art.3. Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării activității de administrare a condominiilor.

Art.4.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze atestatele pentru persoanele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

Nicoleta MIULESCU


Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.543/2019

Lista cu persoanelor care au obținut certificate de calificare potrivit legii, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

NR. CRT.

NUME/PRENUME

1

PREDA DANIELA

2

STĂNCESCU MARIN

3

GOICEANU ION

4

ȘALAVARIN DIDINA

5

ILIE MIRELA

6

STĂNUȘI ILEANA NICOLETA

7

MATEESCU CĂTĂLINA

8

GHERGHINOIU ANDRA-GEORGIANA

9

ZAMFIR NICOLETA

10

BÎRNĂ ELENA

11

TEICĂ FLOAREA

12

ALFLORI VERGICA

13

ȘTEFAN LIZA-NICOLETA

14

CĂPRARU MARIANA

15

TURLUI DANIELA

16

DRĂGĂNE SCU CRI STINA

17

GURAN SIMONA-LAURA

18

DUMITRESCU IONELIA

19

CODOBAN MIHAELA CARMEN

20

CROITORU ROMELIA

21

GHERGANU DANIELA-CAMELIA

22

BANCĂ MARIANA-IRINA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU