Hotărârea nr. 542/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 542

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.542

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.209966/2019, raportul nr.210302/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și raportul de avizare nr.212051/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, Legii nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil și Titlului IX, Capitolul V, art.1.777-1.835 din Codul Civil, art.108, 354, 355 și art.362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU         Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.542/2019

Nr

NR.CO

DATA CO

TITULAR

Str

Bl

Sc

Ap

1

239107

29.12.2004

BALAN MIHAELA JACLIN

Oltenia

T1

5

3

2

238977

29.12.2004

CEBUC CEZAR

Oltenia

T2

2

2

3

238984

29.12.2004

CRETAN SIMONA GABRIELA

Oltenia

T2

2

9

4

238986

29.12.2004

CERCEL ALEXANDRU LIVIU

Oltenia

T2

2

11

5

239105

29.12.2004

POPESCU EDUARD TRAIAN

Oltenia

T3

5

1

6

149888

17.12.1903

TROCAN DANIELA

Oltenia

T3

5

3

7

109007

03.09.2009

DUTA NICOLAE

Potelu

R1

1

9

8

128563

14.10.2009

URDU NICOLETA

Potelu

R7

1

8

9

132141

20.10.2009

NEGHINA MIRCEA DANIEL

Potelu

R9

1

13

10

165413

07.11.2013

IONESCU LOREDANA

Potelu

R12

1

8

11

239108

29.12.2004

SERBAN SILVIU COSTEL

Potelu

R15

1

3

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

Page 2

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

-