Hotărârea nr. 535/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 535

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.535

privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului

Craiova și scoaterea din funcțiune în vederea casării și desființării integrale a unor clădiri situate în municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr. 66

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019.

Având în vedere referatul de aprobare nr.210201/2019, raportul nr.211715/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și raportul de avizare nr.212124/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova și scoaterea din funcțiune în vederea casării și desființării integrale a unor clădiri situate în municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr. 66 și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.20 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritorialei;

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art.361 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniului privat al municipiului Craiova, a bunurilor cu numerele de inventar 12013101 - “Loc Str Drumul Apelor nr 66 mod 1 camera 1” și respectiv 12013123 - “Loc Str Drumul Apelor nr 66 modul 3 camera 3”, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării/desființării integrale.

Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune a bunului care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, cu numărul de inventar 11000120 - „Achiziție spațiu loc Drumul Apelor”, în vederea casării și demolării/desființării integrale.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.268/2019 prin completare cu bunurile identificate la art.2 din prezenta hotărâre, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

Art.4. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


Bianca Maria Carmen PREDESCU