Hotărârea nr. 534/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 534

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.534

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.791/2013 referitoare la repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuințe sociale, situate în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.3 A, bl.H 8-9

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.210199/2019, raportul nr.214900/2019 întocmit de Direcția Fond Locativ și C ontrol Asociații de Proprietari și raportul de avizare nr.215813/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.791/2013referitoare la repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuințe sociale, situate în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.3 A, bl.H 8-9 și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.419/2019 al C omis iei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii Locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, modificată și completată prin Legea nr.241/2001 și Hotărârii Guvernului nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome;

În temeiul art.129, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea poziției 15 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.791/2013, în sensul excluderii titularului Surdu Laurențiu și atribuirii în folosință exclusivă a locuinței sociale situată în municipiul Craiova, str.Dr.Victor Papilian, nr.52 B, bl.H9, sc.2, cam.15 (fostă str.Tabaci, nr.3A, bl.H8-9, cam.15), compusă din 1 cameră de 16,37 mp. și dependințe de 14,48 mp., către dl.Popescu Cristi, în calitate de titular al cotei de din locuința menționată.

Art.2. Se aprobă restabilirea corespunzătoare a chiriei lunare, respectiv de la 22,66 lei, la 45,32 lei.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actul adițional la contractul de închiriere nr.4390/13.01.2014, având ca obiect cota de din suprafața locuinței prevăzută la art.1, în sensul majorării acesteia cu suprafața devenită vacantă la aceeași adresă, de 15,425 mp.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Surdu Laurențiu și Popescu Cristi vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


Bianca Maria Carmen PREDESCU