Hotărârea nr. 533/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 533

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.533

privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe pentru tineri, construită prin programe de investiții la nivel național, situată în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.19

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.210195/2019, raportul nr.214898/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și raportul de avizare nr.215724/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe pentru tineri, construită prin programe de investiții la nivel național, situată în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.19 și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, art.14, art.15 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, Legii locuintei nr.114/1996, republicată, referitoare la exigențele minimale, art.108, 354, 355 și art.362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.36/2019 privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Craiova, în anul 2019;

În temeiul art.129, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe pentru tineri, situată în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.19, compusă dintr-o cameră și dependințe cu suprafață utilă de 42.50 mp., construită prin programe de investiții la nivel național, inițiate de Agenția Națională pentru Locuințe, către Mazilu Marius.

Art.2. Se stabilește chiria lunară pentru locuința prevăzută la art.1 în cuantum de 95.84 lei, din care suma reprezentând recuperarea investiției este în cuantum de 78.26 lei.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie contractul de închiriere a locuinței identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe și Mazilu Marius vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU