Hotărârea nr. 532/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 532

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 532

privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.210192/2019, raportul nr.214897/2019 întocmit de Direcția Fond Locativ și C ontrol Asociații de Proprietari și raportul de avizare nr.215752/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuințe sociale și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.48 din Legea Locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.30 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru p un ere a în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel national, art.1 alin.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.74/2007 privin d asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, Hotărârii Guvernului nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome, art.108, art.286 și art.296 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.471/2018 privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale, precum și în repartizarea locuințelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2019;

În temeiul art.129, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privin d Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a zece locuințe sociale, către persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie și să semneze contractele de închiriere a locuințelor prevăzute la punctele 1, 4, 6, 7, 9 din anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Contractele de închiriere a locuințelor prevăzute la punctele 2, 3, 5 8, 10 din anexa la prezenta hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.532/2019

Repartizare a zece locuințe sociale, destinate închirierii persoanelor indreptatite în conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt.

NUME ȘI

PRENUME

ADRESĂ LOCUINȚĂ/CARACTERISTICI TEHNICE

TITULARUL DREPTULUI DE ADMINISTRARE

1

IONASCU ANA

MARIA

Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, Sc. 1, Ap. 209

1 cameră și dependințe

Suprafața locuibilă: 20.62 mp, Dependinte: 19.40 mp

Alte dependinte: 24.98 mp

Suprafață utilă: 65.00 mp

P.M.C.

2

GHEORGHE

MARINELA

Str. Eustațiu Stoenescu Nr. 25, Bl. F19, Sc. 1, Ap. 15

4 camere și dependințe

Suprafața locuibilă: 46.46 mp,

Dependinte: 28.83 mp

Suprafata utilă: 75.29 mp

R.A.A.D.P.F.L.

3

GAVRILA

VASILICA

Str. Bucovina Nr. 9, Bl. I29, Sc. 1, Ap. 19

3 camere și dependințe

Suprafața locuibilă: 41.67 mp, Dependinte: 25.50 mp

Suprafata utilă: 67.17 mp

R.A.A.D.P.F.L.

4

BASCOVEANU

LEONARD IONUT

Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g Sc. 1, Ap. 213

1 cameră și dependințe

Suprafața locuibilă: 20.62 mp, Dependinte: 19.40 mp

Alte dependinte: 24.98 mp

Suprafață utilă: 65.00 mp

P.M.C.

5

CHELU ELENA

Str. 22 Decembrie 1989 Bl. 7, Sc. 1, Ap. 51 1 camere și dependințe

Suprafața locuibilă: 11.00 mp,

Dependinte: 2.61 mp

Suprafata utilă: 13.61 mp

R.A.A.D.P.F.L.

6

DUMITRU

FLORENTINA

MIRABELA

Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, Sc. 1, Ap. 308

1 cameră și dependințe

Suprafața locuibilă: 20.62 mp, Dependinte: 19.40 mp

Alte dependinte: 24.98 mp

Suprafață utilă: 65.00 mp

P.M.C.

7

BASCRACEA

IONELA ROXANA

Str. Erou Claudiu Vulpoiu Nr. 16 (fost Str.Motru nr. 1 fost 29), Camin 2N, Ap. 6

1 camere și dependințe

Suprafața locuibilă: 57.13 mp, Dependinte: 6.52 mp

Suprafata utilă: 63.65 mp

P.M.C.

8

BUZOIANU ALINA

RODICA

Calea Unirii Nr. 60

1 camere și dependințe Suprafața locuibilă: 21.92 mp, Dependinte exclusiv: 16.33 mp Dependinte co mun: 5.16 mp Alte dependinte comun: 7.88 mp Suprafata utilă: 51.29 mp

R.A.A.D.P.F.L.

9

BANU ELENA

Str. Erou Claudiu Vulpoiu Nr. 16 (fost Str.Motru nr. 1 fost 29), Camin 2N, Ap. 5A

1 camere și dependințe

Suprafața locuibilă: 8.31 mp,

Dependinte : 6.52 mp

Suprafata utilă: 14.83 mp

P.M.C.

10

TANICUI NICOLAE

Str. 22 Decembrie 1989 Bl. 7, Sc. 1, Ap. 29 1 camere și dependințe

Suprafața locuibilă: 11.00 mp,

Dependinte : 2.61 mp

Suprafata utilă: 13.61 mp

R.A.A.D.P.F.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU