Hotărârea nr. 531/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 531

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.531

• •1             t •             A         1          A 1 • • • •             • 1       • j          • 1 • J J w A

privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe sociale situată rn municipiul Craiova, str.Gheorghe Doja, nr.68, fost nr.60

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.210189/2019, raportul nr.214895/2019 întocmit de Direcția Fond Locativ și C ontrol Asociații de Proprietari și raportul de avizare nr.215768/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe sociale situată în municipiul Craiova, str.Gheorghe Doja, nr.68, fost nr.60 și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.415/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.48 din Legea Locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.30 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru p un ere a în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel national, art.1,art.2, art.3, art.14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, art.II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007, art.108, 129, 286 și art.296 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.470/2018 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, în anul 2019; „

În temeiul art.129, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privin d Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe sociale destinate persoanelor și/ sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari situată în municipiul Craiova, str. Gheorghe Doja, nr.68, fost nr.60, compusă din două camere în folosință exclusivă, în suprafață de 37.06 mp și dependințe comune, în suprafață de 13.77 mp, către doamna Fistogeanu Carmen.

Art.2. Contractul de închiriere a locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, va fi încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și Fistogeanu Carmen vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU