Hotărârea nr. 530/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 530

MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 530 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj rutier Electroputere”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.212430/2019, raportul nr.212448/2019 al Direcției Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.213369/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj rutier Electroputere” și avizele nr.417/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj rutier Electroputere”, astfel:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):    5.294.869,13 lei

Din care C+M (inclusiv TVA)                 4.679.194,40 lei

Durata de realizare:                            12 luni execuție

5

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/2012.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU        Nicoleta MIULESCU

Proiectant:

S.C. Planexe Design S.R.L.


Faza PT+DE Beneficiar MUNICIPIUL CRAIOVA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții, conform H.G. 907 / 29.11.2016

Reabilitare Pasaj rutier Electroputere

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pt. prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

(Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

2,075.08

448.02

2,523.10

3.1.1

Studii de teren

2,075.08

448.02

2,523.10

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,214.28

0.00

2,214.28

3.3

Expertizare tehnica

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

47,191.65

10,237.00

57,428.65

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

4,300.65

1,032.16

5,332.81

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

6,930.00

1,316.70

8,246.70

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

35,961.00

7,888.14

43,849.14

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultantă

19,180.96

3,644.38

22,825.34

3.7.1

Managementul de proiect

19,180.96

3,644.38

22,825.34

3.7.1.1

Elaborarea cereri de finatare

0.00

0.00

0.00

3.7.1.2

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

19,180.96

3,644.38

22,825.34

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

12,970.00

2,464.30

15,434.30

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

2,970.00

564.30

3,534.30

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2,970.00

564.30

3,534.30

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la tazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

Total Capitol 3

90,631.97

18,123.70.

108,755.66

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

3,836,191.35

728,876.36

4,565,067.71

4.1.1

Lucrări de construcții

3,836,191.35

728,876.36

4,565,067.71

4.1.2

0.00

0.00

0.00

4.1.3

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montai și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 4

3,836,191.35

728,876.36

4,565,067.71

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

95,904.78

18,221.91

114,126.69

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

95,904.78

18,221.91

114,126.69

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote , taxe , costul creditului :

43,253.06

0.00

43,253.06

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă Inspectoratului de Stat în construcții pentru controlul calităților lucrărilor de construcții

19,660.48

0.00

19,660.48

5.2.3

cota aferenta inspectoratului de Stat in construcții pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,932.10

0.00

3,932.10

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

19,660.48

0.00

19,660.48

5.2.5

l axe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

389,635.30

74,030.71

463,666.01

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 5

528,793.14

92,252.62

621,045.76

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL

4,455,616.46

839,252.68

5,294,869.13

din care: C + M

3,932,096.13

747,098.27

4,679,194.40

Data:   21.01.2019


Beneficiar / Investitor

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI REABILITARE PASAJ RUTIER ELECTROPUTERE

Valoare totala investiție exclusiv TVA (lei)

4.455.616,46

lei

din care C + M

3.932.096,13

lei

Valoare totala investiție inclusiv TVA (lei)

5.294.869,13

lei

din care C + M

4.679.194,40

lei

CAPACITATI

Indicatori tehnici:

UM

Cantitate

Suprafața totala ocupata permanent de proiect

mp

1950.00

Suprafața ocupata temporar de lucrări (pentru realizarea organizării de șantier)

mp

650.00

Lungimea pasajului

m

69.65

Latimea pârtii carosabile

m

21.00

Latimea totala a pasajului

m

28.00

• DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR PROIECTATE ESTE DE 12 LUNI

București - Ianuarie 2019

întocmit,


Ing. Andrej Zvolenszki