Hotărârea nr. 529/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 529

MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.529 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str.

A.I.Cuza, nr.7”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.212438/2019, raportul nr.212441/2019 al Direcției Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.213349/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr.7” și avizele nr.417/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr.7”, astfel:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 57.558.180,67 lei

Din care C+M (inclusiv TVA)                 43.701.567,24 lei

Durata de realizare:                          36 luni execuție

5

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2014.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU        Nicoleta MIULESCU

Anexa la Raportul nr. 212441/05.12.2019

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

"REABILITARE SEDIU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

STR. A.l. CUZA, NR.7"

Conf. HG 907/2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

870.697,12

165.432,45

1.036.129,57

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

1.000,00

190,00

1.190,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

1.000,00

190,00

1.190,00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3.

Expertizare tehnică

57.646,50

10.952,84

68.599,34

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

7.342,00

1.394,98

8.736,98

3.5.

Proiectare

412.120,00

78.302,80

490.422,80

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,001

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

42.818,75

8.135,56

50.954,31

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

107.824,75

20.486,70

128.311,45

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

261.476,50

49.680,54

311.157,04

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

97.820,16

18.585,83

116.405,99

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

97.820,16

18.585,83

116.405,99

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

48.910,08

9.292,92

58.203,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

48.910,08

9.292,92

58.203,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

Total capitol 3

577.928,66

109.806,45

687.735,11

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

35.807.784,97

6.803.479,14

42.611.264,11

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

2.327.742,00

442.270,98

2.770.012,98

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

3.780,00

718,20

4.498,20

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

38.139.306,97

7.246.468,32

45.385.775,29

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

535.151,18

101.678,72

636.829,90

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

45.524,00

8.649,56

54.173,56

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

489.627,18

93.029,16

582.656,34

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

405.964,07

0,00

405.964,07

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

183.620,03

0,00

183.620,03

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

36.724,01

0,00

36.724,01

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

183.620,03

0,00

183.620,03

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2.000,00

0,00

2.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap. 1.2, 1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8 si 4)

7.903.988,85

1.501.757,88

9.405.746,73

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

8.845.104,10

1.603.436,60

10.448.540,70

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

48.433.036,85

9.125.143,82

57.558.180,67

din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

36.724.006,09

6.977.561,15

43.701.567,24

Valorile sunt exprimate în prețuri la data de 25.10.2019; 1 euro = 4,7528 lei

Data: 25.10.2019


Beneficiar,

MUNICIPIUL CRAIOVA

Primar,

Mihail GENOIU

Proiectant

GETRIX SA CRAIOVA

str.V.AIecsandri, nr.15

J16/1934/1994, RO 5861672


OBIECT: REABILITARE SEDIU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

CRAIOVA, STR. A.I.CUZA, NR.7

BENEF : MUNICIPIUL CRAIOVA

PR.NR.: 1974/1/2019

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI actualizați, aferenți obiectivului de investiție

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general__________________________________________________________

Varianta I (recomandată)

Valoare fără TVA (Lei)

Valoare cu TVA 19% (Lei)

Valoarea totală a obiectivului de investiții

48.433.036,85

57.558.180,67

din care construcții-montaj (C+M)

36.724.006,09

43.701.567,24

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; Indicatori de performanță pentru clădirea sediului:

Ac   = 1.104,00 mp

Adc  = 3.258,00 mp

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

în urma estimării costului lucrărilor de C+l la corpul sediu, conform devizului general, luând în considerare costurile unor investiții de aceeași complexitate, au rezultat următoarele costuri unitare/mp suprafață desfășurată:

Ob.1 - Corp sediu

Cost unitar (exclusiv TVA)

Investiția de bază - cap. 4

11.706,36 lei/mp

din care Construcții și instalații (C+l) - cap.4.1

10.990,73 lei/mp

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții,exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 36 luni.