Hotărârea nr. 527/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 527

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 527 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.267/2006 referitoare la stabilirea amplasamentelor ce urmează a fi utilizate drept capete de trasee de către operatorii județeni de transport public de persoane și care efectuează mai mult de 15 curse pe zi

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.209834/2019, raportul nr.212116/2019 întocmit de Direcția Servicii Publice și raportul de avizare nr.212877/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.267/2006 referitoare la stabilirea amplasamentelor ce urmează a fi utilizate drept capete de trasee de către operatorii județeni de transport public de persoane și care efectuează mai mult de 15 curse pe zi și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art 3, alin.7 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare și art.1 alin.13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane;

În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea poziției 10 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.267/2006, prin schimbarea amplasamentului în bld.Nicolae Romanescu, sensul de mers către centru, pe banda adiacentă bulevardului, după intersecția cu str.Potelu.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

Nicoleta MIULESCU