Hotărârea nr. 526/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 526

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 526 privind aprobarea participării municipiului Craiova la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.210012/2019, raportul nr.212120/2019 întocmit de Direcția Servicii Publice și raportul de avizare nr.212873/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea participării municipiului Craiova la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.417/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;;

În conformitate cu prevederile art.14 alin.h din Ordinul Ministrului Mediului nr.760/2018 pentru aprobarea ghidului de finanțare a programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ;

În temeiul art.129 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.a și g, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contractarea finanțării, prin aplicarea de către municipiul Craiova la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ”, a municipiului Craiova

Art.2. Se aprobă punerea la dispoziție a locațiilor pentru realizarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 189.644,70 lei, inclusiv TVA, precum și asigurarea cheltuielilor neeligibile pentru realizarea proiectului, în cuantum de 241.218,09 lei.

Art.4. Municipiul Craiova își asumă angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu să reprezinte Municipiul Craiova în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.526/2019

Locații pentru punerea la dispoziție a realizării proiectului „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ”

a. Stația de reîncărcare nr.1

Localizare - Strada Romul (lângă primărie) - CF: 204644. Obiectivul are coordonatele 44°19'06.80'' latitudine nordică și 23°47'47.11'' longitudine estică.

b. Stația de reîncărcare nr. 2

Localizare - Strada C.S. Nicolaescu Plopșor (La intrare pe stradă de pe Cuza pe partea cu parcul)- CF: 203186. Obiectivul are coordonatele 44°19'05.11'' latitudine nordică și 23°47'46.17'' longitudine estică.

c. Stația de reîncărcare nr. 3

Localizare - Calea București (Vis-â-vis de LIDL după intersecția cu strada Sărarilor) - CF: 204901. Obiectivul are coordonatele 44°18'52 .48'' latitudine nordică și 23°49'35.76'' longitudine estică.

d. Stația de reîncărcare nr. 4

Localizare - Calea București (lângă Biserica Eroii Neamului) - CF: 204901. Obiectivul are coordonatele 44°18'50 . 00'' latitudine nordică și 23°49'55.81'' longitudine estică.

e. Stația de reîncărcare nr. 5

Localizare - Calea București (lângă mall) - CF: 204901. Obiectivul are coordonatele 44°18'50.92'' latitudine nordică și 23°49'48.07'' longitudine estică.

f. Stația de reîncărcare nr. 6

Localizare - Calea București (lângă mall)- CF: 204901. Obiectivul are coordonatele 44°18'52.55'' latitudine nordică și 23°49'44.01'' longitudine estică.

g. Stația de reîncărcare nr. 7

Localizare - Calea București (Vis-â-vis de mall) - CF: 204901. Obiectivul are coordonatele 44°18'52.23'' latitudine nordică și 23°49'46 .90'' longitudine estică.

h. Stația de reîncărcare nr. 8

Localizare - Calea București (Colț cu Strada Grigore Pleșoianu) - CF: 204901. Obiectivul are coordonatele 44°18'51.24'' latitudine nordică și 23°49'54.92'' longitudine estică.

i. Stația de reîncărcare nr. 9

Localizare - Bulevardul Decebal (La intrarea in campus Politehnică) - CF: 205120. Obiectivul are coordonatele 44°18'34.05'' latitudine nordică și 23°50'04 .83'' longitudine estică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU