Hotărârea nr. 525/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 525

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.525

privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Craiova, în cadrul S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.213399/2019, raportul nr.212527/2019 al Direcției Servicii Publice și raportul de avizare nr.213455/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Craiova, în cadrul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și avizele nr.412/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.419/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.421/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată și art.586-594 din Codul administrativ;

În temeiul art.129 alin. 2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Craiova, în cadrul S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Salubritate Craiova S.R.L înființarea 5                                                                                                                                                  5

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Craiova, precum și aprobarea Regulamentului de desfășurare a Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă menținerea în gestiune directă a Serviciului de gestionare a câinilor fără stapân din municipiul Craiova, de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Art.4. Se înlocuiește sintagma „Serviciul de ecarisaj”, cu sintagma „Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân” în contractul de delegare încheiat între municipiul Craiova si S.C. Salubritate Craiova S.R.L

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011 și își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2018.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și S.C. Salubritate Craiova S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR.525/2019

REGULAMENT PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII DE GESTIONARE A CAINILOR FARA STAPAN DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

Capitolul I

Generalități

Art. 1. Prezentul Regulament stabilește măsurile privind gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Craiova, în vederea asigurării bunăstării și protecției animalelor, în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în:

—Ordonanța de Urgență nr.155/21.11.2001 - privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân - cu modificările și completările ulterioare;

—Ordonanța nr.71/29.08.2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 42/29.01.2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor - cu modificările și completările ulterioare;

—Legea nr.205/26.05.2004 - privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare

—Hotărârea Guvernului nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; —Ordinul nr. 523/31.03.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor;

 • - Legea nr 258/26.09.2013 pentru modificarea si completarea OUG 155/2001, privind aprobarea programului de gsetionare a cainilor fara stapan;

 • - HG 1059/11.12.2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001, privind aprobarea programului de gsetionare a cainilor fara stapan;

 • - Ordin 31/523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor

Art.2. În cuprinsul prezentului Regulament, termenii și sintagmele de mai jos au următoarele semnificații:

 • a)     caine fără stăpân - orice caine crescut, adapostit, tinut pe domeniul public, in locuri publice sau in spatiile adiacente acestora, in afara proprietatii stapanului sau detinatorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificati prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;

 • b)     deținător de caini- proprietarul unui caine, precum și orice persoană fizica sau juridica care deține cu orice titlu valabil un caine

 • c)     revendicarea câinelui - solicitarea de restituire formulată de persoana care a deținut anterior câinele, dovedita cu carnetul de sanatate completat la zi;

 • d)     abandonul - lăsarea unui animal, aflat în proprietatea și îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical;

 • e)     eutanasierea - act medical de sacrificare prin procedee rapide și nedureroase a animalelor cu și fără stăpân;

 • f)      adapost public - adapost pentru cainii fara stapan ce apartine unitatilor administrativ-teritoriale si deserveste aceste unitati, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan;

 • g)      adapost privat - adapost pentru cainii fara stapan, care aparține unei persoane juridice, asociație sau fundație care desfasoara activitati in domeniul protecției animalelor;

 • h)      adopție - procedura de preluare in proprietate a cainilor fara stapan din adaposturi, de catre persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • i)      adopție la distanta - procedura prin care, in conditiile prevederilor art. 7 alin. (2) si (5) din OUG 155/2001, persoanele fizice sau juridice isi pot asuma responsabilitatea suportarii cheltuielilor necesare intretinerii cainilor fara stapan in adaposturile publice peste perioada prevazuta la art. 4 alin. (1) din OUG 155/2001;

 • j)      capturare - operatiunea de prindere a cainilor;

 • k)      caine agresiv - orice caine definit ca atare de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi, aprobata cu modificari prin Legea nr. 60/2003;

 • l)     caine periculos - orice caine definit ca atare de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 60/2003;

 • m)     caine utilitar - orice caine folosit de unitatile de politie, de jandarmerie, de alte unitati militare, de unitatile vamale, de serviciile de securitate, protectie si paza, de persoanele cu dizabilitati, precum si orice caine folosit in caz de dezastre sau de catre organizatiile neguvernamentale in activitatile educative, terapeutice, de cautare si salvare sau utilitare;

 • n)     caine de rasa comuna - orice caine care nu poate fi asimilat unei rase omologate;

 • o)     examen medical - procedura efectuata de un medic veterinar de libera practica organizat in conditiile legii prin care se urmareste stabilirea statusului de sanatate al cainilor;

 • p)     gestionarea cainilor fara stapan - ansamblul de operatiuni si proceduri care au ca scop controlul populatiei de caini fara stapan;

 • q)     asociatie sau fundatie pentru protectia animalelor - organizatie neguvernamentala, infiintata in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati si actiuni de protectie a animalelor si in al carei statut figureaza scopuri si activitati referitoare la protectia si bunastarea animalelor;

 • r)      serviciu specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan- serviciu de utilitate publica, infiintat la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunilor acestora, in conditiile legii, de consiliul local, in scopul gestionarii cainilor fara stapan de pe raza unitatii administrativ-teritoriale respective;

 • s)     operator al serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan - persoana juridica, de drept public sau privat, care are competenta si capacitatea de a presta servicii in domeniul protectiei animalelor si careia i s-a delegat, incredintat sau concesionat, in conditiile legii, realizarea activitatii de gestionare a cainilor fara stapan;

 • t)      mijloc de identificare - orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscriptionat, care contine informatii necesare identificarii detinatorului cainelui, respectiv a serviciului public care a gestionat cainele;

 • u)     identificare - operatiunea prin care se ataseaza cainelui un mijloc de identificare, precum si operatiunea de citire a mijlocului de identificare si de stabilire a datelor de identitate ale detinatorului cainelui sau a locului de provenienta a acestuia;

 • v)     inregistrare - operatiunea prin care datele inscriptionate pe mijlocul de identificare al animalului, precum si alte date sunt introduse in registrele de evidenta a cainilor;

 • w)    microcip - mijloc de identificare electronic omologat, care se implanteaza sub pielea animalului, in dreptul omoplatilor, si care contine un numar unic criptat sub forma unui cod de bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic;

 • x)     sterilizare - operatiune prin care se realizeaza suprimarea functiei reproducatoare a cainilor;

 • y)     vecini - proprietarii spatiilor locative care au cel putin un perete comun cu spatiul locativ in care urmeaza sa fie adapostiti cainii adoptati din adaposturile publice;

 • z)      unitate de ecarisare si unitate de neutralizare a deseurilor de origine animala - orice unitate definita ca atare la art. 2 alin. (1) lit. h) si j) din Ordonanta Guvernului nr. 47/2005 privind reglementari de neutralizare a deșeurilor de origine animala, aprobata cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificarile ulterioare.

Capitolul II

Serviciul public de gestionare a câinilor fara stapan în municipiul Craiova

Art.3. Serviciul de gestionarea a cainilor fara stapan din municipiul Craiova este organizat prin grija și coordonarea administrației publice locale, urmărind în principal:

 • a)     estimarea populației canine fara stapan de pe domeniul public;

 • b)     individualizarea și înregistrarea câinilor fără stăpân capturati din Craiova;

 • c)     supravegherea habitatelor;

 • d)     controlul revendicarilor si adoptiilor;

 • e)     capturarea animalelor fără stăpân de pe domeniul public sau privat al unitatii administrativ teritoriale;

 • f)     aplicarea măsurilor necesare în vederea reducerii numărului de câini fără deținător, stoparea înmulțirii nedorite și necontrolate a câinilor de pe domeniul public sau privat, prevenirea abandonului și a pierderii câinilor;

 • g)     eutanasia câinilor fără stăpân cu boli cronice si incurabile constatate prin medici veterinari de liberă practică, conform legii în vigoare;

 • h)     programe de informare, educație și responabilizare a cetățenilor.

Art.4. Prestarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan în municipiul Craiova se va face în condiții de transparență, prin asigurarea:

 • a)     satisfacerii cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale;

 • b)      continuității activitatii;

 • c)     ridicării permanente a standardelor și a indicatorilor de performanță ai acvtivitatii prestate ;

 • d)     protecției și conservării mediului natural și construit;

 • e)     menținerii condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică. Art.5. Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan în municipiul Craiova se va realiza cu respectarea normelor privind capturarea, transportul, adăpostirea, tratarea, îngrijirea și examinarea animalelor fără stăpân, potrivit Contractului de delegare a gestiunii acestei activitati.

Art.6. Operatorul serviciului de gestionare a cainilor fara stapan în municipiul Craiova va acționa în interesul comunității locale și răspunde față de modul în care organizează și coordonează activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Craiova.

Art.7. Beneficiarii serviciului de gestionare a cainilor fara stapan în municipiul Craiova sunt cetățenii municipiului Craiova.

Art.8. Operatorul serviciului de gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Craiova va îndeplini obligația de raportare lunară a activităților desfășurate în cadrul adăpostului catre Direcția Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dolj și catre compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova.

Art.9. (1)La actiunile operatorului serviciului de gestionare a cainilor fara stapan în municipiul Craiova de capturare, adapostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare si revendicare sau adopție , pot participa reprezentanți ai organizațiilor pentru protecția animalelor, în cazul în care aceștia solicită scris acest lucru.

 • (2) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, precum si administratorii adaposturilor private aflate in parteneriat cu consiliile locale inregistreaza solicitarile asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor pentru participarea la actiunile prevazute la alin. (1).

 • (3) Informatiile cu privire la actiunile de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare si revendicare sau adoptie a cainilor fara stapan se comunica asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor inregistrate care au solicitat participarea la actiunile prevazute la alin.

 • (1), prin mijloace electronice, si trebuie publicate pe site-urile web ale serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan.

 • (4) Activitatile prevăzute la alin. (1) se desfasoara in absenta reprezentanților asociațiilor si fundațiilor pentru protectia animalelor in urmatoarele situatii:

 • a) nu exista o solicitare formulata potrivit prevederilor alin. (2) si (3) de catre asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor;

 • b) reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor interesate nu s-au prezentat la locul si in intervalul orar in care erau programate actiunile respective.

 • (5) In cazul in care exista solicitari in ceea ce priveste montarea unui sistem de monitorizare video cu redare on-line, streaming-live, in spatiile de cazare a cainilor din adaposturile publice din partea unor persoane fizice sau juridice, care asigura pe cheltuiala proprie din punct de vedere material achizitionarea, montarea si functionarea acestora, operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan pot permite acest lucru.

Art.10. - Reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor interesate pot participa la examenul medical al cainilor, in baza unei solicitari adresate serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorilor serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan. Acestia trebuie sa aiba studii de specialitate in domeniu.

Art.11. Sunt interzise orice activități ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei desfășurări a acțiunilor întreprinse de angajații operatorului serviciului de gestionare a cainilor fara stapan în municipiul Craiova.

Art.12. (1) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia ca, in termen de cel mult 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, sa faca o evaluare a numarului de caini fara stapan aflati pe raza unitatii administrativ-teritoriale unde functioneaza si sa intocmeasca un plan de actiune pentru gestionarea acestora.

 • (2) Planul de actiune prevazut la alin. (1) trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:

 • a) prezentarea teritoriului, respectiv suprafata si numar de locuitori;

 • b) evaluarea numarului de caini fara stapan sterilizati si nesterilizati de pe raza teritoriului;

 • c) prezentarea resurselor materiale necesare, respectiv numarul mijloacelor de transport si capacitatea acestora, capacitatea de cazare totala, capacitatea de cazare alocata pentru cainii adoptati la distanta;

 • d) prezentarea resurselor de personal necesare, respectiv: personal pentru transport, personal pentru capturare, personal pentru ingrijire;

 • e) prezentarea actiunilor care vor fi intreprinse;

 • f) planificarea actiunilor, respectiv graficul anual al actiunilor, defalcat pe luni;

 • g) harti detaliate ale teritoriului cu distributia populatiei de caini fara stapan;

 • h) termene precise pentru aplicarea masurilor;

 • i) termene pentru reevaluarea numarului de caini fara stapan de pe raza teritoriului care trebuie efectuata semestrial.

Finanțarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan

Art.13. (1) Finanțarea prestațiilor operatorului serviciului de gestionare a cainilor fara stapan se realizeaza conform tarifelor cuprinse în Contractul pentru delegarea acestui serviciu public sau in Protocolul de colaborare incheiat cu unitatile administrativ teritoriale vecine.

 • (2) Cheltuielile aferente recuperarii animalelor dupa operatia de sterilizare, indiferent de data cand va fi efectuata, va fi supotata din buget local.

 • (3) Plata aferenta cazarii se va realiza din buget local, pentru numarul de zile calendaristice corespunzatoare stationarii in adapost.

Sesizarea operatorului serviciului de gestionare a cainilor fara stapan în municipiul Craiova

Art.14. Capturarea (prinderea) câinilor fără stăpân se realizează pe baza reclamațiilor scrise sau telefonice ale persoanelor fizice sau juridice, adresate:

— Dispeceratului operatorului acestui serviciu public;

— Primăriei Municipiului Craiova, prin sesizări și reclamații scrise înregistrate la Serviciul Centru de Informare pentru Cetateni, prin corespondență electronică, cât și prin sesizări telefonice la numarul - 0251 984.

Art.15. Reclamația sau sesizarea trebuie să se refere la o situație concretă și să conțină obligatoriu datele de contact ale reclamantului (numele, adresa de domiciliu, număr de telefon) dar și date explicite cu privire la evenimentul reclamat (situație existentă, adresă, elementele de identificare a câinilor ce fac obiectul sesizării/reclamației etc.);

Art.16. Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, precum si operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan sunt obligati sa captureze cainii in urmatoarea ordine:

 • a) cainii care circula liber, fara insotitor, din preajma scolilor, gradinitelor, locurilor de joaca pentru copii, parcurilor, pietelor publice;

 • b) cainii care circula liber, fara insotitor,in alte locuri publice decat cele prevazute la lit. a);

 • c) cainii care circula liber, fara insotitor, in zonele periferice ale municipiului Craiova.

Art.17. Operatorul serviciului de gestionare a cainilor fara stapan in municipiul Craiova este obligat să acționeze de urgență în toate situațiile în care se constata ca reclamatiile se refera la cainii agresivi sau periculosi.

Art.18. Operatorul serviciului de gestionare a cainilor fara stapan în Municipiul Craiova se pot autosesiza cu privire la apariția unei situații care necesită intervenția și pot acționa în consecință.

Prioritățile de capturare pentru cainii fara stapan sunt următoarele:

- câinii agresivi;

-femelele gestante;

-femelele în perioada de reproducere;

-animalele bolnave sau rănite.

Art.19. Activitatea de capturare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public se efectuează permanent, în tot cursul anului, conform programului de prestare al serviciului, prin utilizarea de dotări speciale, echipamente de lucru și dispozitive - crose speciale, plase, cuști-capcană, pusti si pistoale cu tranchilizante sau lansatoare de seringi de uz veterinar cu produse imobilizante, cu respectarea normelor privind capturarea și transportul câinilor, prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art. 20. (1) Mijloacele de transport destinate cainilor fara stapan trebuie sa fie vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, cu numarul de telefon, cu indicativul mijlocului de transport, dotate cu custi individuale fixate corespunzator pentru a preveni deplasarea lor in timpul calatoriei si ventilate corespunzator.

 • (2) Persoanele care captureaza caini fara stapan sunt obligate sa respecte normele specifice de protectie a muncii si sa fie instruite corespunzator.

 • (3) Imobilizarea cainilor fara stapan, prin administrarea de la distanta a unor substante stupefiante si psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie efectuata sub stricta supraveghere a medicului veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii.

 • (4) Este interzisa mutarea cainilor fara stapan din zona in care se afla in alta zona.

 • (5) Utilizarea substantelor stupefiante si psihotrope la imobilizarea cainilor fara stapan va fi efectuata numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare in materie.

Art. 21. (1) La capturarea, manipularea, incarcarea cainilor fara stapan in autovehicule si transportul acestora se interzic urmatoarele:

 • a) lovirea, ranirea, mutilarea in orice mod a cainilor;

 • b) manipularea acestora intr-un mod care le provoaca dureri sau suferinte inutile;

 • c) impuscarea cu arma cu tranchilizant sau cu sarbacana a cainilor aflati in custi sau imobilizati in lant;

 • d) capturarea cainilor care nu sunt foarte agresivi, nu sunt suspecti de a fi turbati sau nu sunt situati in spatii inaccesibile, prin administrare de la distanta a medicamentelor stupefiante si psihotrope;

 • e) transportarea cainilor fara custi individuale de transport;

 • f) transportarea cainilor in mijloace de transport neventilate corespunzator.

 • (2) La adapostirea câinilor fara stapan se interzic următoarele:

 • a) nerespectarea obligativitatii de a hrani de 3 ori pe zi cateii cu varsta cuprinsa intre 6 si 12 saptamani;

 • b) nerespectarea obligativitatii de a hrani de doua ori pe zi cateii cu varsta cuprinsa intre 12 saptamani si 12 luni;

 • c) privarea cainilor bolnavi sau raniti de tratament medical;

 • d) cazarea catelelor cu pui in boxe cu alti caini maturi;

 • e) cazarea cainilor fara separarea acestora, potrivit criteriilor de talie si agresivitate prevazute in anexa nr. 1 din OUG 155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • f) adapostirea cainilor in tarcuri si custi in care podelele sunt acoperite de apa;

 • g) aruncarea cu substante dezinfectante peste caini in timpul procesului de curatare a boxelor.

Măsuri de gestionare a exemplarelor de câini fără stăpâni capturați pe domeniul public al municipiului Craiova

Art.22 . (1) In cadrul activitatii de capturare a cainilor fara stapan, imediat dupa capturarea acestora, personalul specializat completeaza formularul individual de capturare conform modelului din anexa nr. 1 la prezentul Regulament cuprinzand informatiile minime privind cainii fara stapan capturati.

 • (2) La intrarea in adapostul public, personalul veterinar preia fisele individuale de la echipajele care au realizat capturarea si transportul cainilor fara stapan, verifica daca acestia sunt identificati printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii si inregistreaza informatiile minime privind cainii fara stapan intrati in adapost, prevazute in anexa nr. 2 la prezentul Regulament, in Registrul de evidenta a cainilor fara stapan.

 • (3) In custile comune vor fi cazati cainii fara stapan capturati din acelasi areal si introdusi in adapostul public in aceeasi zi.

 • (4) Toate custile din adapost se vor individualiza si marca cu un numar unic pe adapost. Numarul unic va fi inscriptionat lizibil pe o placa din material rezistent fixata la vedere pe peretele custii.

 • (5) La intrarea in adapost, fiecare caine va primi un numar unic de identificare, reprezentat de numarul de ordine din registrul de intrare in adapost, daca acesta se tine pe suport hartie, respectiv numarul generat de sistem in cazul registrului electronic. Acest numar unic de identificare se aloca si in cazul in care cainele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscriptionat. Numarul unic de identificare alocat va fi mentionat in formularele prevazute la anexele nr. 1-3 la prezentul Regulament.

 • (6) Pe fiecare cusca se ataseaza un tabel elaborat conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

 • (7) Dupa inregistrare, cainii fara stapan sunt examinati medical.

 • (8) Dupa examinarea cainilor de catre medicul veterinar se va proceda la recuperarea cainilor clinic sanatosi, cainilor cu boli usor tratabile, neagresivi, fara diferente de sex, varsta, talie, precum si a cainilor cu regim special, care vor fi izolati de restul animalelor si adapostiti separat pentru a se evita imbolnavirea sau agresarea lor prin contactul cu alti caini.

 • (9) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan sunt obligati sa asigure tuturor animalelor cazate in adaposturile publice hrana si apa in cantitate suficienta, posibilitate de miscare suficienta, tratament medical, ingrijire si atentie, in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 205/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile anexei nr. 1 la OUG 155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.23. (1) La sediul adaposturilor publice si private pentru cainii fara stapan trebuie sa existe o evidenta a tuturor tratamentelor medicale efectuate si a numarului de animale moarte.

 • (2) In registre speciale, vizate de medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, trebuie consemnate in mod obligatoriu urmatoarele datele: numarul unic de identificare, data si locul capturarii, data si ora cazarii in adapost, caracteristicile individuale ale animalului, numarul de caini fara stapan prinsi, revendicați, adoptati, menținuți in adapost, adoptati la distanta, eutanasiati, motivul eutanasierii, substanta utilizata pentru eutanasiere, numele persoanei care realizeaza eutanasierea, numarul de identificare, numarul fisei de adoptie, data deparazitarii, data vaccinarii antirabice, data sterilizarii, precum si persoanele care au instrumentat manoperele respective.

 • (3) Registrele speciale in care sunt consemnate datele prevazute la alin. (2) sunt gestionate conform procedurilor stabilite de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

 • (4) In plus fata de cele prevazute la alin. (1) si (2), la sediile adaposturilor publice si private pentru cainii fara stapan trebuie sa existe si urmatoarele evidente: registru consum medicamente, registru imunologic, registru consum toxice, registru gestionare substante utilizate pentru eutanasiere si acte de dezinfectie.

 • (5) Adaposturile publice si private pentru cainii fara stapan trebuie sa respecte prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare in cadrul activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • (6) Registrele prevazute la alin. (2) si (4) trebuie sa fie pastrate pe o perioada de cel putin 3 ani si trebuie sa fie puse la dispozitia autoritatilor competente atunci cand se efectueaza inspectiile oficiale sau la cererea acestora.

Măsuri de îngrijire a câinilor

Art.24. (1) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan sunt obligati sa asigure tuturor animalelor cazate in adaposturile publice hrana si apa in cantitate suficienta, posibilitate de miscare suficienta, tratament medical, ingrijire si atentie, in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 205/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile anexei nr. 1 la OUG 155/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

 • (2) In cazul cainilor care necesita tratament medical se va constitui o comisie alcatuita din reprezentanti ai administratiei locale, reprezentanti ai operatorului si medicul concesionar al adapostului. In cuprinsul procesului verbal intocmit de comisie se va specifica diagnosticul stabilit de medicul veterinar, interventiile necesare si tratamentul recomandat.

 • (3) Cheltuielile aferente tratamentelor medicale acordate cainilor in adapost vor fi suportate din buget local, pe baza devizului anexat situatiei de plata intocmita de operator.

Art.25. (1) Cainii fara stapan vor fi cazati in adaposturile serviciilor pentru gestionarea cainilor fara stapan, pentru o perioada de 14 zile lucratoare. Numarul de zile calendaristice corespunzatoare celor 14 zile lucratoare aferente cazarii este variabil, in functie de ziua capturarii si adapostirii.

 • (2) Câinii capturați se țin în adăpost sub supravegherea personalului care asigură hrănirea, controlul bolilor, curățenia și dezinfectarea adăpostului, cu respectarea legislației specifice în vigoare.

Art.26. (1)Câinii care intra in adapost vor fi deparazitati și, in cazul revendicarii/adoptiei, vaccinați antirabic dupa identificare.

(2) Animalele bolnave sau ranite trebuie sa fie izolate in custi adecvate in care sa fie ingrijite corespunzator pe toata perioada cazarii. Toate adaposturile vor avea un numar suficient de custi de izolare destinate cainilor bolnavi sau raniti. Nu se vor caza mai multi caini bolnavi in aceeasi cusca.

Art.27. Asociațiile de protecție a animalelor vor putea contribui la tratamentul veterinar al unor exemplare de câini aflați în adăpost, ale căror costuri de îngrijire exced prevederile Contractului de delegarea al acestui serviciu public, prin adoptia lor, tratarea in adapostul propriu, cu respectarea conditiilor din formularul de adoptie.

Art.28.   (1) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv

operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia sa sterilizeze cainii de rasa comuna sau metișii acestora revendicați, adoptati sau menținuți in adapost, precum si femelele gestante.

 • (2) Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau mentinute in adapost se realizeaza cu prioritate.

 • (3) Sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi si ovariohisterectomie pentru femele.

 • (4) In cazul in care intervine o cerere de revendicare/adoptie in ultimele zile de cazare, se va prelungi perioada de cazare corespunzator cu numarul de zile aferente recuperarii postoperatorii.

Art. 29. - (1) Persoanele fizice sau juridice, asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor care detin caini de rasa comuna sau metisi ai acestora pe teritoriul tarii au obligatia sa ii sterilizeze pana cel tarziu la data de 1 ianuarie 2015.

(2) Detinatorii cainilor de rasa comuna sau metisilor fatati dupa data de 1 ianuarie 2015 au obligatia sa sterilizeze puii astfel:

 • a) femelele la varsta de 4-6 luni;

 • b) masculii la varsta de 6-8 luni.

Art. 30. (1) Cainii fara stapan care nu apartin rasei comune nu vor fi sterilizati in situatia in care sunt revendicati sau adoptati.

 • (2) Se interzice sterilizarea cainilor de rasa comuna sau a metisilor acestora a caror stare de sanatate nu permite efectuarea respectivei operatii medicale, precum si a cainilor utilitari.

 • (3) Motivele medicale ale exceptarii cainilor de la sterilizare trebuie mentionate de medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, in carnetul de sanatate al cainelui si in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan.

Art. 31. Sterilizarea cainilor de rasa comuna sau a metisilor acestora se poate efectua si cu ajutorul clinicilor veterinare mobile.

Funcționarea clinicii mobile pentru sterilizarea cainilor va respecta exigențele prevăzute de legislația sanitară-veterinară sub aspectul autorizării funcționării și va fi deservită de către medici veterinari de liberă practică înscriși în Colegiul Medicilor Veterinari.

Eutanasierea câinilor fără stăpân

Art. 32. Cainii diagnosticati cu boli incurabile in urma examenului medical efectuat pot fi eutanasiati in conditiile prevazute de anexa nr. 3 la OUG 155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, daca nu sunt adoptati in aceasta perioada.

Art. 33. In cazul in care animalul diagnosticat cu o boala incurabila este identificat, acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului.

Art. 34. - Este interzisa eutanasierea cainilor fara stapan care nu sufera de boli incurabile inainte de expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea cainelui in adapost.

Art. 35. - (1) Decizia de eutanasiere a cainilor care nu au fost revendicati, adoptati, adoptati la distanta sau mentinuti in adaposturi, dupa expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea acestora, va fi emisa prin completarea de catre imputernicitul primarului a unui formular special al carui model este prevazut in anexa nr. 5 la prezentul Regulament.

(2) împuternicitul primarului emite decizii de eutanasiere exclusiv pentru cainii fara stapan din adaposturile publice administrate de serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan.

Art. 36. - (1) Eutanasierea cainilor este efectuata numai de catre medicii veterinari de libera practica, organizati in conditiile legii, cu respectarea prevederilor lit. B pct. 6 din anexa nr. 1 la OUG 155/2001, care au contractat servicii veterinare pentru activitatile specifice prevazute de prezentele norme metodologice, potrivit prevederilor legale.

(2) Colegiul Medicilor Veterinari intocmeste liste ale medicilor veterinari de libera practica, organizati in conditiile legii, care pot asista la procedurile de eutanasiere. Listele in cauza vor fi intocmite pentru fiecare judet in parte si postate pe site-ul web al Colegiului Medicilor Veterinari.

 • (3) Asociațiile si fundațiile pentru protecția animalelor pot fi reprezentate la operațiunile de eutanasiere de catre medici veterinari prevazuti la alin. (2).

Art. 37. - Eutanasierea cainilor se face conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de catre Colegiul Medicilor Veterinari, in conformitate cu recomandarile Organizatiei Mondiale pentru Sanatate Animala, cu respectarea prevederilor Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor de companie, semnata la Strasbourg la 23 iunie 2003.

Art. 38. - (1) Cadavrele cainilor eutanasiati, morti in adapost din alte cauze sau colectate de pe strazi vor fi transportate si eliminate cu respectarea stricta a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala) si ale Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare in cadrul activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Fiecare adapost de caini trebuie sa aiba incheiat un contract cu o unitate de ecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizata sanitar-veterinar sau sa detina instalatii proprii de incinerare, autorizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009.

Art. 39. - (1) Cainii fara stapan cu semne clinice de boala sunt inregistrati si examinati medical cu prioritate la sosirea in adapost. Evaluarea starii de sanatate a cainilor fara stapan cazati in adaposturi se face periodic, de cate ori este necesar.

 • (2) Medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, evalueaza starea generala de sanatate a cainilor cazati in adaposturi.

 • (3) Documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum si rezultatele respectivelor examene sunt arhivate impreuna cu fisa de observatie a cainelui fara stapan si pastrate pentru o perioada de minimum 3 ani.

Revendicarea, adopția și încredințarea câinilor fără stăpân

Art. 40. - (1) Cainii din adaposturile publice sunt revendicati/adoptati, pe baza declaratiei-angajament, al carei model este prevazut in anexele nr. 6 si 7 la prezentul Regulament.

 • (2) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia sa inapoieze cainii revendicati imediat dupa inregistrarea si verificarea veridicitatii cererii de revendicare, potrivit programului de lucru.

 • (3) Cainii fara stapan pot fi revendicati pe toata perioada de stationare in adaposturile publice.

 • (4) In perioada celor 14 zile lucratoare de stationare a cainelui fara stapan in adapostul public, proprietarul care revendica are prioritate in fata persoanei care intentioneaza sa adopte acelasi caine, chiar si in cazul in care cererea de adoptie este anterioara cererii de revendicare.

 • (5) Dupa expirarea primelor 7 zile lucratoare de stationare a cainelui in adapost, in cazul in care cainele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul sa recupereze cainele de la adoptator daca dovedeste ca a fost in imposibilitate de a introduce cererea de revendicare in primele 7 zile lucratoare.

 • (6) Medicul veterinar are obligatia sa completeze, sa semneze, sa parafeze carnetul de sanatate, sa inmaneze documentul proprietarului animalului si sa elibereze pasapoartele cainilor la cererea proprietarilor.

Art. 41. - (1) Adoptia cainilor se face gratuit, pe baza declaratiei-angajament al carei model este prevazut in anexele nr. 6 si 7 la prezentul Regulament.

(2) Cererile de adoptie se pot introduce imediat ce cainele a fost cazat in adapostul public, iar preluarea cainelui de catre adoptator se poate face incepand cu a 8-a zi lucratoare din momentul cazarii cainelui in adapost, daca acesta nu a fost revendicat.

Art. 42. - (1) In cazul in care câinele adoptat va fi tinut intr-un spatiu deschis aflat pe proprietatea privata, adoptatorul trebuie sa faca dovada proprietatii sau posesiei unei suprafete de teren care sa permita amplasarea unor padocuri sau a unor custi, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) si (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 31/523/2008.

(2) In cazul in care cainele adoptat va fi adapostit in locuinta adoptatorului, acesta trebuie sa faca dovada existentei unei suprafete locative de minimum 2,5 metri patrati pentru fiecare caine adoptat.

Art. 43. (1) Persoana care adopta mai mult de 2 caini din adaposturile publice si ii adaposteste intr-un bloc de locuinte in care exista asociatie de proprietari, aceasta trebuie sa prezinte la momentul depunerii cererii de adoptie acordul asociatiei de proprietari.

 • (2) In cazul in care persoana care adopta mai mult de 2 caini din adaposturile publice si ii adaposteste intr-un imobil, altul decat bloc de locuinte prevazut la alin. (1), in care locuiesc mai multe persoane, aceasta trebuie sa prezinte in momentul depunerii cererii de adoptie si acordul vecinilor.

 • (3) Asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor care detin adaposturi, precum si persoanele fizice si juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, care intentioneaza sa adaposteasca animalele adoptate in afara tarii, sunt exceptate de la obligatia prezentarii acordului vecinilor.

Art. 44. (1) Incepand cu a 8-a zi de stationare a cainilor fara stapan in adapostul public, acestia pot fi adoptati la distanta de catre persoane fizice si juridice din tara si din strainatate.

 • (2) Adoptia la distanta se realizeaza prin completarea unei declaratii-angajament al carei model este prevazut la anexa nr. 4 la prezentul Regulament.

 • (3) Formularul prevazut la alin. (2) poate fi completat si semnat si in format electronic, fara a fi necesara prezenta adoptatorilor.

 • (4) Cainii adoptati la distanta trebuie identificati, inregistrati in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan, deparazitati, vaccinati, sterilizati si relocati in alte custi special destinate.

 • (5) Dupa completarea formularului de adoptie la distanta si identificarea cainilor adoptati prin aceasta procedura, serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia sa prelungeasca termenul de adapostire a cainilor adoptati pe durata respectarii de catre adoptator a obligatiilor materiale asumate prin declaratia de adoptie la distanta.

 • (6) Operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan sunt obligati sa il anunte, in termen de doua zile lucratoare, pe adoptatorul la distanta in legatura cu orice situatie care intervine in starea de sanatate a cainelui adoptat.

Art. 45. (1) Persoanele care adopta la distanta caini fara stapan suporta toate cheltuielile necesare pentru mentinerea cainilor in adapost. Plata cheltuielilor de intretinere, cu exceptia tratamentelor medicale, se face in avans pentru o perioada de cel putin 30 de zile.

 • (2) Cheltuielile de intretinere in adaposturile publice a cainilor fara stapan adoptati la distanta sunt stabilite prin hotarare a consiliului local

 • (3) La stabilirea sumei prevazute la alin. (2) se vor lua in calcul prin deviz estimativ urmatoarele elemente de cost: hrana uscata, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilitati, materiale.

 • (4) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va publica si va actualiza pe site-ul oficial al institutiei, in termen de 30 de zile, spre informare, lista costurilor estimative pentru hrana uscata, medicamente de uz veterinar si unele materiale, conform preturilor de pe piata.

 • (5) Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunostinta adoptatorilor la distanta de catre operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, inainte ca acestea sa fie efectuate; decizia de a trata cainele si, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale apartine adoptatorului, care trebuie sa si-o exprime in termen de 24 de ore de la luarea la cunostinta a acestora, urmand ca acestea sa fie achitate in termen de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.

 • (6) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia sa utilizeze donatiile efectuate de persoanele care adopta la distanta, numai pentru intretinerea si, dupa caz, tratarea cainilor adoptati prin aceasta procedura.

 • (7) Adoptia la distanta inceteaza daca adoptatorul nu respecta, pentru o perioada de 14 zile lucratoare consecutive, obligatiile asumate prin declaratia de adoptie la distanta sau daca acesta nu comunica decizia de a trata cainele si, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale in termenul prevazut la alin. (5).

 • (8) Numarul cainilor adoptati la distanta de o persoana nu este limitat.

Art. 46. - (1) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia sa dea curs cererilor de adoptie la distanta in limita capacitatii de adapostire.

 • (2) Pana la ridicarea tuturor cainilor de pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, numarul celor adoptati la distanta nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile in adaposturi.

 • (3) Pe perioada stationarii in adaposturile publice, cainii fara stapan adoptati la distanta pot fi preluati oricand de catre adoptatori sau pot fi adoptati in conditiile prevazute la art. 41, cu acordul adoptatorului la distanta.

Art. 47. - (1) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan pot prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucratoare pentru cainii care nu au fost revendicati, adoptati sau adoptati la distanta, daca exista spatii suficiente de cazare si resurse financiare pentru intretinerea lor.

(2) Prelungirea termenului de cazare a animalelor se face printr-o decizie a imputernicitului primarului, pentru fiecare caine in parte.

Art. 48. Incredintarea cainilor spre revendicare si adoptie se face numai dupa ce acestia au fost consultati de catre medicul veterinar de libera practica, deparazitati, vaccinati antirabic, sterilizati si identificati prin microcipare.

Art. 49. (1) Persoana fizica sau juridica care adopta un caine are obligatia de a se ingriji de el ca un bun proprietar, iar in cazul in care nu-l mai doreste, are obligatia sa-l predea operatorului serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Craiova, neavand dreptul sa-l instraineze.

(2) Detinerea la sediile si punctele de lucru ale societatilor comerciale si ale institutiilor de stat a unor caini de paza se va face cu asigurarea unor boxe sau tarcuri pentru inchiderea cainilor pe timp de zi sau pe perioada desfasurarii activitatii si a unei imprejmuiri corespunzatoare a spatiului de paza, pentru a preveni accesul liber al acestora pe domeniul public. In cazul in care un astfel de caine este gasit pe domeniul public se va considera ca este fara stapan si va fi capturat si transportat la adapostul autorizat.

Art. 50 . (1) Accesul publicului in adaposturile publice se face in baza unui program stabilit de serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 10,00 -14.30.

 • (2) Sambata si duminica si in timpul zilelor de sarbatori legale, accesul publicului, in vederea adoptiei, se face in intervalul orar 11,00 - 13,00.

 • (3) Revendicarea cainilor fara stapan se poate face pe toata perioada de acces a publicului in adaposturile publice, perioada prevazuta la alin. (1) si (2).

 • (4) Accesul vizitatorilor in adaposturile publice pentru cainii fara stapan se face cu respectarea regulamentului de organizare interioara.

 • (5) Vizitatorii au dreptul sa fotografieze si sa filmeze cainii din adaposturile publice.

 • (6) Vizitatorii persoane fizice au acces in adapost pe baza cartilor de identitate, iar reprezentantii asociatiilor de protectia animalelor au acces in baza legitimatiilor eliberate de asociatii si vor cuprinde urmatoarele: fotografia, numele, prenumele, seria, numarul cartii de identitate, stampila.

Informarea populației in vederea revendicării si adopției câinilor fara stapan. Notificarea deținătorilor

Art. 51. - Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia de a promova adoptia si revendicarea acestora si de a informa constant populatia cu privire la programul de functionare a adaposturilor publice pentru cainii fara stapan, asigurand transparenta.

Art. 52. In vederea indeplinirii obligatiei prevazute la art. 16, serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan desfasoara urmatoarele activitati:

 • a) amenajarea de panouri speciale la intrarea in adaposturile publice pentru cainii fara stapan si in spatiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adaposturilor publice respective. Panourile de afisaj trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

 • 1. data si locul capturarii fiecarui lot de caini, precum si numarul custilor in care cainii respectivi sunt cazati;

 • 2. adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan, adresa adaposturilor publice, adresele de e-mail, precum si numerele de telefon;

 • 3. programul de vizitare a adaposturilor publice si programul de revendicare a cainilor fara stapan;

 • b) crearea de website-uri pentru accesul publicului la informatiile prevazute la lit. a);

 • c) organizarea periodica de targuri de adoptie a cainilor fara stapan.

Art. 53. - Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan pot incheia parteneriate cu organizatiile de protectie a animalelor interesate de promovarea adoptiilor si sterilizarea cainilor.

Art. 54. - (1) In cazul in care cainele fara stapan intrat in adapostul public este identificat printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii, serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au urmatoarele obligatii:

 • a) sa stabileasca identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale cainelui din Registrul de evidenta a cainilor cu stapan;

 • b) sa notifice proprietarul cainelui, in termen de maximum 24 ore, prin telefon, e-mail sau prin alte mijloace in baza datelor inregistrate in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan.

(2) Proprietarii care constata disparitia cainelui sau care sunt anuntati de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan ca animalul se afla in custodia lor au obligatia sa se prezinte la adaposturile publice, sa revendice si sa preia cainii pe care ii detin, in termen de maximum 7 zile de la data anuntului.

Art. 55. - (1) In vederea recuperarii cainilor revendicati, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada stationarii acestora in adapost, in baza tarifelor aprobate prin hotararea consiliului local.

(2) Achitarea sumelor se va face inainte de ridicarea cainelui din adapost.

Controlul activitatii de gestionare a cainilor fara stapan

Art. 56. - (1) In scopul verificarii modului de aplicare a prevederilor OUG 155/2001 de catre serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv de catre operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ai directiilor sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene au acces in adaposturi, sali de tratamente, spatii de depozitare a cadavrelor, spatii de depozitare a hranei, alte anexe, precum si dreptul de a solicita si primi orice documente si de a verifica orice dotari ale serviciilor publice si ale adaposturilor, autovehicule, arme utilitare, stocuri de hrana, de medicamente si de substante dezinfectante.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE

 • 1. Informatii despre caine

 • a) Numarul de identificare (daca exista)

 • b) Rasa

 • c) Sex: M F

 • d) Culoare

 • e) Semne particulare

 • f) Talie: |_| mica (sub 10 kg) |_| mijlocie (11-20 kg) |_| mare: (peste 20 kg)

 • g) Stare generala: |_| foarte proasta

|_| proasta

|_| moderata

|_| buna

|_| foarte buna

 • 2. Informatii privind capturarea:

 • a) Ziua .......... luna ......... anul ............

 • b) Locul capturarii: Zona/cartierul ........................ Strada .......................

 • c) Ora capturarii:

 • 3. Informatii privind echipa de capturare: Indicativ mijloc de transport .......................................................................

Numele ....................... Prenumele .................

Semnatura .....................

INFORMATII MINIME

privind cainele fara stapan intrat in adapost

 • 1. Informatii despre caine (conform Formularului individual de capturare)

 • 2. Informatii privind capturarea si echipa de capturare (conform Formularului individual de capturare)

 • 3. Informatii privind cazarea:

 • a) numarul unic de identificare atribuit la intrarea in adapost;

 • b) data si ora cazarii in adapost;

 • c) caracteristicile individuale ale animalului;

 • d) numarul unic al custii;

 • e) starea de sanatate a animalului:

 • 1. clinic sanatos |_|

 • 2. semne clinice |_|

 • 4. Informatii privind eutanasierea:

a) motivul eutanasierii;

b) substanta utilizata pentru eutanasiere;

 • c) numele persoanei care realizeaza eutanasia.

 • 5. Informatii referitoare la adoptie:

a) nr. de identificare;

b) numarul fisei de adoptie.

 • 6. Informatii medicale:

a) data deparazitarii;

b) data vaccinarii antirabice;

 • c) data sterilizarii;

 • d) persoanele care au instrumentat manoperele.

 • e) nr. zile recuperare postoperatorie

MODELUL

tabelului prevazut la art. 15 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan

MODELUL TABELULUI PREVĂZUT LA ART. 16 ALIN. (5) DIN NORMELE METODOLOGICE

Nr. crt.

Data

capturării

Sex

Adresa

Caracteristici

Număr unic de identificare

Microcip/ crotaliu

Observatii

DECLARATIE - ANGAJAMENT PRIVIND ADOPTIA LA DISTANTA

Nr....... /.........

|_| Persoana juridica

Subscrisa, ............................................................ , cu sediul in

str...................................... nr....... , sectorul/judetul ...................... , telefon ..................., adresa

de posta electronica .................................. , inregistrata la .................... sub nr

reprezentata de ..............................., in calitate de .............................. , legitimat/legitimata cu

BI/CI seria ........ nr...................., eliberat/eliberata de ............... la data de

|_| Persoana fizica

Subsemnatul, ..................................................., cu domiciliul in

str........................................ nr....... , sectorul/judetul ................., telefon ..................., adresa de

posta electronica .................................. , legitimat/legitimata cu BI/CI seria ........

nr...................., eliberat/eliberata de ............... la data de

angajeaza sa adopte la distanta cainele cu numarul de identificare ............................. sau

microcipat cu numarul ........................., trecut in carnetul de sanatate, adapostit de serviciul

specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan, in urmatoarele conditii:

 • 1. va suporta cheltuielile de intretinere in adapostul public stabilite prin hotarare a consiliului local, pentru o perioada de.............zile (obligatoriu este pentru minim 30 zile);

 • 2. cainele adoptat la distanta poate fi preluat oricand de catre adoptator sau poate fi adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanta.

In cazul nerespectarii de catre adoptator, pe o perioada de 14 zile lucratoare consecutive, a conditiilor asumate la pct. 1, adoptia la distanta va inceta de drept.

Data ...................

Semnatura adoptatorului la distanta

Semnatura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan

CONSILIUL LOCAL

Serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan

DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA

Nr......../...........

Avand in vedere expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la data capturarii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in care cainele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanta, sau mentinut in adapost, prin prezenta se decide eutanasierea in termen de .............................. a cainelui cu numar unic de identificare

............................. sau microcipat cu numarul ........................., capturat de catre Structura publica pentru gestionarea cainilor fara stapan in data de .................................................

Data

Imputernicitul primarului,

(numele si prenumele)

(semnatura)

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPTIE

CONSILIUL LOCAL.....................

Serviciul de gestionare a câinilor fara stapan

Adresa:

Telefon:

DECLARATIE-ANGAJAMENT

nr......./.........

Subsemnatul/Subsemnata, .....................................,     domiciliat/domiciliata in

.............................., str........................ nr......, bl. et. ap....., sc. judetul/sectorul ........................., telefon .................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr................., eliberat/eliberata de .......... la data de ............., ma angajez sa revendic/sa adopt cainele cu

numarul de identificare .................. sau microcipat cu numarul ................, trecut in carnetul de

sanatate, adapostit de Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, devenind proprietarul/proprietara acestuia, in urmatoarele conditii:

 • 1. sa respect normele de ingrijire si hranire a cainelui;

 • 2. sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, in cazul in care se impune interventia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

 • 3. sa anunt Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, in cazul decesului, furtului, pierderii sau al instrainarii acestuia, in termen de 15 zile;

 • 4. sa nu abandonez cainele, sa il controlez, sa il supraveghez, iar, in cazul in care nu il mai doresc, sa il predau Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan;

 • 5.  sa permit reprezentantilor Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan sa monitorizeze cainele adoptat;

 • 6.    cainele va fi crescut si adapostit la urmatoarea adresa: .....................................................; orice schimbare de locatie mai mare de 15 zile va fi comunicata telefonic serviciului de unde s-a facut adoptia.

Declar totodata ca detin un numar de.........caini/nu detin niciun caine.

Data...................

Semnatura revendicatorului/adoptatorului,

Semnatura reprezentantului Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan,

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPTIE

Antetul

Adresa:

Telefonul:

DECLARATIE-ANGAJAMENT

nr......./.........

Subscrisa, ......................................, cu sediul in............................., str............................ nr.

......, sectorul/judetul ................., telefon ...................,  înregistrata la .................... sub nr. ..................., reprezentata de..............................., in calitate de....................., legitimat/legitimata cu BI/CI seria........nr...................., eliberat/eliberata de...............la data de.............., se angajeaza sa

revendice/adopte cainele cu numarul de identificare................sau microcipat cu numarul.............,

trecut in carnetul de sanatate, adapostit de Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, in urmatoarele conditii:

 • 1. sa respect normele de ingrijire si hranire a cainelui;

 • 2. sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, in cazul in care se impune interventia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

 • 3. sa anunt Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, in cazul decesului, furtului, pierderii sau al instrainarii acestuia;

 • 4. sa nu abandonez cainele, sa il controlez, sa il supraveghez, iar, in cazul in care nu il mai doresc, sa il predau Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan;

 • 5. sa permit reprezentantilor Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan sa monitorizeze cainele adoptat;

 • 6. cainele va fi crescut si adapostit la urmatoarea adresa: .....................................................;

orice schimbare de locatie mai mare de 15 zile va fi comunicata telefonic serviciului de unde s-a facut adoptia.

Declar totodata ca detin un numar de........caini/nu detin niciun caine.

Data...................

Semnatura revendicatorului/adoptatorului,

Semnatura reprezentantului

Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan,